Certyfikaty w WSB

 

Certyfikaty w zakresie zarządzania jakością oraz zarządzania bhp

 

Dzięki współpracy z TÜV Nord Polska   studenci WSB mają m.in. możliwość odbywania praktyk dyplomowych w firmie TÜV Nord Polska oraz zdobywania certyfikatów kompetencji TÜV Nord.

TUV Nord

1. Certyfikat Pełnomocnika Jakości TÜV (QB)

 

Certyfikat przeznaczony jest dla osób, które będąc pracownikami przedsiębiorstw przemysłowych, usługowych lub handlowych zostali powołani do opracowywania działań dotyczących systemu zarządzania jakością w swojej organizacji. Osoby opanowują system zarządzania jakością, a także poznają techniki motywacji personelu różnych stopni, które niezbędne są do realizowania odpowiedniej polityki jakości. Uczestnicy samodzielnie planują i przeprowadzają audyty oraz w rezultacie potrafią ocenić system zarządzania pod względem jego skuteczności. Szkolenie kończy się egzaminem pisemnym i uzyskaniem certyfikatu TÜV NORD. Po ukończeniu tego szkolenia podstawowego można przystępować do szkolenia Menedżera Systemu Zarządzania Jakością.


2. Certyfikacja Menedżera Systemu Zarządzania Jakością (QM)

 

Certyfikat ten przeznaczony jest dla kadry zarządzającej i kierowników wszystkich szczebli organizacji sektora przemysłowego, usługowego lub handlowego, którzy biorą udział w opracowaniu celów operacyjnych, rozwoju firmy jak i organizacji przedsiębiorstwa, a przede wszystkim dla tych, którzy ukończyli pierwszy stopień szkolenia Pełnomocnika Zarządzania Jakością QB. Podczas zajęć uczestnicy dokonują oceny procesów i wyrobów, zarządzają procesami, projektami i zasobami. Poznają narzędzia, techniki organizacji poprawy jakości oraz metody doskonalenia już istniejących rozwiązań. Szkolenie to kończy się egzaminem ustnym i pisemnym, ale także zdobyciem certyfikatu TÜV NORD.

 

3. Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością w Placówkach Medycznych

 

Certyfikat ten przeznaczony jest dla pracowników Placówek Medycznych a szkolenie umożliwia poznanie zagadnień z zakresu Zarządzania Jakością w danej placówce. Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę w zakresie zasad zarządzania jakością, organizacji i koordynacji działań zarządzania jakością, nadzoru nad niezgodnościami oraz realizacji działań korygujących i zapobiegawczych a także wykorzystywania wybranych metod i technik zarządzania jakością.

 

4. Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania BHP wg wymagań PN-N-18001 i OHSAS 18001

 

Podczas szkolenia słuchacze zdobywają umiejętności auditowania, niezbędne do monitorowania i utrzymywania systemów zarządzania BHP w przedsiębiorstwach. Jest to intensywny kurs, dostosowany do wymagań szkoleniowych, stawianych kandydatom, wyznaczonym do pełnienia funkcji auditorów. Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają: wiadomości z zakresu technik auditowania zgodne z PN-N-18001 i OHSAS 18001, umiejętności planowania i przeprowadzania auditów oraz sporządzania raportów, a także sposoby podejmowania działań korygujących.

 

5. Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością w Placówkach Oświatowych

 

Certyfikat ten jest przeznaczony dla pracowników Placówek Oświatowych. Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawy znormalizowanych systemów zarządzania jakością oraz interpretację wymagań norm ISO serii 9000, opracowują dokumentację systemową, zapoznają się z rolą przedstawiciela kierownictwa (tzw. Pełnomocnika) w tworzeniu i utrzymywaniu systemu zarządzania jakością, uczą się prowadzenia audytów wewnętrznych, nadzoru nad niezgodnościami oraz realizacji działań korygujących i zapobiegawczych oraz wykorzystywania wybranych metod i technik zarządzania jakością.

 

6. Certyfikat Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001

 

Certyfikat ten jest przeznaczony dla osób, które już się zajmują lub będą się zajmować zarządzaniem bezpieczeństwem, a w tym auditami wewnętrznymi, a także do administratorów sieci, konsultantów, pełnomocników ds. systemu oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką audytu i bezpieczeństwa. Podczas szkolenia omawiane są zagadnienia z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, polityki bezpieczeństwa a także zasad i kompetencji auditora. Podczas spotkań odbywają się ćwiczenia praktyczne w tym: planowanie auditów, prowadzenie auditów, raportowanie ewentualnych niezgodności, działania poauditowe.

 

7. Certyfikat Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością w transporcie wg ISO 9001

 

Szkolenie kierowane jest do auditorów wewnętrznych oraz kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością. Szkolenie przygotowuje do przeprowadzania auditów wewnętrznych u dostawców oraz do prowadzenia prac związanych z wdrażaniem w organizacji Systemu Zarządzania Jakością. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z tematyką zarządzania jakością wg norm serii PN-EN ISO 9000m, systemem zarządzania jakością, zmianami w normie ISO 9001:2008, dokumentacją systemu zarządzania jakością. Celem zajęć jest także zapoznanie z przebiegiem auditu wewnętrznego, sylwetką auditora, procedurami, planami auditu, technikami komunikowania się, organizacją i sporządzaniem raportów, podsumowujących audity.


8. Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg EN 16001/ISO 50001

 

 

 

Certyfikaty informatyczne:

 

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej należy do autoryzowanego programu firmy Microsoft AATP. Program AATP (Authorised Academic Training Program) obejmuje uczelnie, ich instytuty lub wydziały, które prowadzą zajęcia dla studentów, autoryzowane przez Microsoft. Przedmiotem szkoleń jest poznawanie produktów z rodziny serwerów Microsoft BackOffice lub architektury środowiska Windows i narzędzi programistycznych.


Celem szkoleń jest zdobycie certyfikacji MCP. Zajęcia są prowadzone przez wykładowców certyfikowanych przez Microsoft i przy pomocy podręczników wydawnictwa Microsoft Press lub Microsoft Official Curriculum - te same, które są przedmiotem kursów w ośrodkach CTEC.


WSB jest certyfikowanym partnerem edukacyjnym firmy Microsoft. Na terenie uczelni działa Microsoft IT Academy Platinium, dzięki której studenci WSB mają okazje zapoznać się z najnowszymi technologiami informatycznymi wdrażanymi przez Microsoft i jego partnerów.

1. MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist)

 

Programy certyfikacyjne Certyfikat MCTS umożliwiają profesjonalistom wyspecjalizowanie się w wybranych technologiach oraz wykazanie się szeroką wiedzą i umiejętnościami w zakresie implementowania, budowania, analizowania i rozwiązywania problemów w rozwiązaniach opartych na określonej technologii MIcrosoft. W ramach zajęć studenci nabywają wiedzę na temat wykorzystania Windows Server 2008 w infrastrukturze informatycznej przedsiębiorstwa.

 

2. MCSA (Microsoft Certified Systems Administrator)

 

Certyfikat Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA) stanowi potwierdzenie umiejętności w zakresie administracji środowiskami działającymi w systemach Microsoft Windows i usuwaniu ewentualnych problemów.

 

3. MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer)

 

Certyfikat ten to dowód najwyższego poziomu umiejętności projektowania i wdrażania infrastruktury biznesowej opartej na platformach Microsoft Windows® 2000 i Microsoft Windows Server SystemTM.

4. Certyfikat Cisco CCNA   (Cisco Certified Networking Associate)

 

Wyższa Szkoła Biznesu jest Autoryzowanym Akademickim Ośrodkiem Szkoleniowym, umożliwiającym uzyskanie certyfikatu zawodowego CCNA.

Certyfikat potwierdza wiedzę technologiczną oraz umiejętności m.in. umiejętność instalowania, konfigurowania i administrowania sieci LAN, WAN oraz znajomość usług zdalnego dostępu w przypadku sieci o liczbie węzłów nie większej niż 100, przy użyciu takich protokołów jak IP, RIP, IGRP, OSPF, EIGRP, Ethernet, Frame Relay.

SUN

5. Certyfikat SUN Microsystems - SAI

 

Wyższa Szkoła Biznesu jest partnerem programu SUN Academic Initiative (SAI). Dzięki temu studenci mają dostęp do autoryzowanych kursów firmy SUN Microsystems obejmujących m.in. takie zagadnienia jak: Java Technology, Solaris Operating System, Sun One.

ECDL

6. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL Start, Core, Advanced, e-Citizen, e-Guardian, WebStarter oraz CAD)

 

Posiadacz certyfikatu zdał pomyślnie teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej i sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność obsługi komputera. Absolwent kursu posiadający certyfikaty potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Uczelnia posiada dwa certyfikowane laboratoria w których można zdawać egzaminy do certyfikatów: ECDL Start, Core, Advanced, e-Citizen, e-Guardian, WebStarter oraz CAD (ECDL CAD tylko dla studentów posiadających legitymację studencką).

 

Certyfikaty z zakresu zarządzania i ekonomii

1. CDN Optima

 

CDN OPTIMA to zintegrowany program do zarządzania i rachunkowości obejmujący cały zakres funkcjonowania małej i średniej firmy. To nowoczesne narzędzie z modułami do prowadzenia pełnej gospodarki magazynowej, sprzedaży, księgowości oraz działu kadr i płac. CDN OPTIMA składa się z następujących modułów: Kasa/Bank, Faktury, Handel, Księga handlowa, Płace i kadry, środki trwałe, CRM, Analizy oraz Biuro rachunkowe. Program otrzymał rekomendację Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Po zakończeniu zajęć studenci otrzymują certyfikat potwierdzający znajomość praktycznej obsługi modułów księgowych w programie Optima.

SPSS

2. SPSS

 

SPSS to system do statystycznej analizy danych. Akredytacji podlegają zajęcia, w ramach których studenci poznają zasady korzystania z programu SPSS - warsztaty komputerowe i narzędzia informatyczne w analizie danych. Akredytacja jest udzielana na 1 rok, a warunkiem jej przedłużenia na kolejny jest zaliczenie zewnętrznego testu przez 3 wybranych studentów WSB.

Wszyscy studenci uczestniczący w akredytowanych zajęciach po ich zaliczeniu na ocenę co najmniej dobrą uzyskują certyfikat SPSS technology junior expert, a 3 studentów, którzy zaliczą test zewnętrzny - certyfikat SPSS technology expert.

3. CRM - Simple

 

CRM to system wykorzystywany do budowania relacji z klientem. Studenci poznają zasady jego działania w ramach zajęć CRM  realizowanych na kierunku Zarządzanie.

Osoby, które pozytywnie zaliczyły przedmiot otrzymują zaświadczenie wystawione przez firmę Simple potwierdzające uczestnictwo w zajęciach z tematyki CRM.

4. Certyfikat APM Group „PRINCE2 Foundation"

 

PRINCE2 jest narzędziem, które z jednej strony gwarantuje pełną kontrolę nad realizowanymi procesami projektowymi, a z drugiej jest narzędziem na tyle elastycznym, że jej wykorzystanie jest możliwe praktycznie w każdej organizacji, w projektach każdego typu - bez względu na charakter realizowanego przedsięwzięcia.

Specjalność Zarządzanie projektami na kierunku zarządzanie przygotowuje studenta do zgadania egzaminu i uzyskania certyfikatu PRINCE2 Foundation. Certyfikat ten poświadcza posiadanie wiedzy merytorycznej z zakresu metodyki Prince2 na poziomie podstawowym.

Certyfikat PRINCE2® Foundation

stanowi podstawowy poziom certyfikacji z zakresu metodyki PRINCE2®. Egzamin weryfikuje wiedzę merytoryczną z zakresu procesów, komponentów i technik metodyki.

Certyfikat PRINCE2® Practitioner

poświadcza wiedzę teoretyczną, a także dogłębne zrozumienie metodyki PRINCE2® koniecznej do sprawnego wdrożenia i stosowania zasad zarządzania projektami w dowolnym projekcie.

 

CAPM

5. Certified Associate in Project Management (CAPM)

 

Certified Associate in Project Management (CAPM) jest nowym certyfikatem PMI potwierdzający wiedzę z obszaru zarządzania projektami. Skierowany jest do początkujących adeptów sztuki zarządzania projektami, członków zespołów projektowych oraz studentów chcących potwierdzić swoje kompetencje w tym zakresie i nakreślić drogę dalszego rozwoju zawodowego. Specjalność Zarządzanie projektami na kierunku zarządzanie przygotowuje studenta do zgadania egzaminu i uzyskania certyfikatu Certified Associate in Project Management (CAPM).

 

6. Microsoft Operations Framework

 

MOF zapewnia wskazówki pozwalające organizacjom na uzyskiwanie bardzo ważnych parametrów projektów: stabilności, dostępności, wsparcia, części zarządzającej. MOF bazuje na międzynarodowo zatwierdzonym i przyjętym zbiorze praktyk zwanych ITIL (ang. IT Infrastructure Library), pokazuje strukturę i czynności w perspektywie zarządzania usługami. Specjalność Zarządzanie projektami na kierunku zarządzanie przygotowuje studenta do zgadania egzaminu i uzyskania certyfikatu MOF i MSF.

SAGE Symfonia

7. Certyfikat z rachunkowości – SYMFONIA

 

Program do prowadzenia pełnej księgowości; realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe - od budowania planu kont i łatwego księgowania dokumentów, poprzez automatyczny bilans zamknięcia, pełne rozrachunki i rozliczenia, aż do gotowych lub zdefiniowanych przez Użytkownika zestawień i sprawozdań.

WAT

8. Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji, wydany przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej

9. Certyfikaty wydane przez DPM z zakresu Zarządzania zasobami ludzkimi

 

Certyfikaty wydane przez DPM, potwierdzające udział w poszczególnych szkoleniach np.: projektowanie sesji AC, stworzenie projektu rekrutacyjnego, stworzenie opisu stanowisk pracy i zwartościowanie stanowiska pracy, zbudowanie budżetu personalnego dla danej organizacji, zaplanowanie ścieżki kariery dla wybranej grupy pracowników.

 

Certyfikaty językowe

 

1. Certyfikat LCCI 

 

WSB jest centrum egzaminacyjnym LCCI - London Chamber of Commerce and Industry, akredytowanym przez British Council i przez Londyńska Izbę Przemysłu i Handlu z Londynu - Examinations Board - do przeprowadzania egzaminów z angielskiego języka biznesu i korespondencji handlowej.

Właściciel certyfikatu LCCI stawia go bardzo wysoko w hierarchii, która obowiązuje w świecie nowoczesnego biznesu. Certyfikat LCCI jest ceniony na całym świecie i uznawany jako międzynarodowy paszport ułatwiający zdobycie dobrej pracy w kraju i za granicą.

 

2. Certyfikat ETS 

 

WSB jest partnerem ETS (Educational Testing Service), największej organizacji testującej na świecie, lidera w tworzeniu obiektywnych i rzetelnych certyfikatów językowych i narzędzi wspomagających naukę języków obcych.

 

Wykaz certyfikatów:

 

Toeic Bridge

To rzetelna i trafna metoda oceny, sprawdzająca znajomość języka angielskiego osób, które dopiero zaczęły naukę języka angielskiego, w zakresie rozumienia ze słuchu i czytania na poziomie od początkującego do średnio-zaawansowanego. Celem tego egzaminu jest poznanie poziomu zaawansowania zdającego i wskazanie kierunków dalszej nauki oraz pomiar przyrostu wiedzy w trakcie nauki.

 

TOEIC

(Test of English for International Communication) - TOEIC® jest egzaminem skupionym na testowaniu biegłości posługiwania się językiem w biurze, podczas spotkań, negocjacji czy podróży służbowych. Egzamin sprawdza znajomość języka angielskiego w środowisku biznesowym

 

TOEFL

(Test of English as a Foreign Language) - najczęściej zdawany egzamin potwierdzający znajomość języka angielskiego w kontekście studiów i środowiska akademickiego. Wynik z tego egzaminu jest podstawowym kryterium rekrutacyjnym stosowanym przez ponad 6 100 uniwersytetów, szkół wyższych oraz organizacji edukacyjnych na całym świecie. Ponadto, różnego rodzaju agencje rządowe i fundacje stypendialne wykorzystują wynik z tego egzaminu w procesach decyzyjnych dotyczących programów rozwojowych, programów wymiany lub też planów stypendialnych.

 

TFI

(Test de français International) - to odpowiednik egzaminu TOEIC w języku francuskim, oparty na tej samej skali punktowej oceny kompetencji językowych i o bardzo zbliżonej strukturze do egzaminu z języka angielskiego. Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka francuskiego w biznesie. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka francuskiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.

 

WiDaF

(Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) - to egzamin przeznaczony do testowania znajomości języka niemieckiego w biznesie, w środowisku pracy. WiDaF jest wykorzystywany przez firmy jako narzędzie do pomiaru efektywności szkoleń, certyfikacji oraz selekcji pracowników.

 

Certyfikaty z zakresu Zarządzania oświatą

 

Celem jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie zarządzania instytucjami oświatowymi. Słuchacze otrzymują najnowszą wiedzę teoretyczną oraz nabywają praktyczne umiejętności niezbędne do kierowania instytucjami oświatowymi.

 

1. Kontrola zarządcza oraz praktyczne zarządzanie ryzykiem w placówce oświatowej (certyfikacja kompetencji)
2. Ewaluacja placówki oświatowej (certyfikacja kompetencji)
3. Arkusz organizacyjny pracy szkoły (certyfikacja kompetencji, narzędzie informatyczne)
4. System informacji oświatowej(certyfikacja kompetencji)

 

Certyfikat w ramach kierunku Socjoterapia

 

Słuchacze zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności, dotyczące pracy z grupą  w zakresie rozumienia faz rozwoju grupy i jej dynamiki, rozróżniania ról w grupie, prowadzenia grupy wg wypracowanego stylu ze świadomością jego wpływu na grupę, elastycznego posługiwania się strukturami jako technikami pracy, adekwatnie do procesu grupowego. Uczą się diagnozowania obszarów zaburzeń dzieci i dorosłych oraz rozumienia zmian wynikających z tych zaburzeń, przeprowadzania analizy i diagnozy sytuacji klienta w szerszym kontekście społecznym.

 

1. Rozpoznawanie zachowań uzależnieniowych (uzależnienia chemiczne i behawioralne). Zasady postępowania z osobą uzależnioną- Certyfikacja Centrum Profilaktyki Społecznej
2. Narkotyki i dopalacze. Mechanizmy działania. Profilaktyka szkolna - Certyfikacja Centrum Profilaktyki Społecznej
3. Pigmalion i Aureola – techniki aktywizacji uczniów i umacniania norm kulturowych - Certyfikacja Centrum Profilaktyki Społecznej