Indywidualizacja kształcenia

Do najważniejszych form indywidualizacji kształcenia należą:

 

Własne ścieżki kształcenia połączone z badaniami

  • na bazie prowadzonych pod kierunkiem opiekuna naukowego badań studenci mają możliwość kształtowania indywidualnych programów studiów (wyboru zajęć, ich zestawu i sekwencji tworzących ścieżkę studiów). Pracownik pełniący zadanie opiekuna naukowo-dydaktycznego jest zwykle późniejszym promotorem pracy dyplomowej

 

Ścieżka angielska

  • jest to moduł europejskich studiów interdyscyplinarnych wkomponowany w proces dydaktyczny WSB (nauka odbywa się równolegle z tokiem studiów, pozwala jednak studentom na uczestnictwo w dodatkowych zajęciach prowadzonych w języku angielskim). Program skierowany jest do studentów wszystkich kierunków kształcenia w WSB. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim

 

Indywidualny dobór tematyki praktyk

  • indywidualny dobór tematyki praktyk (łączenie interesów pracodawcy z tematyką pracy dyplomowej), możliwe jest ustalenie tematu pracy dyplomowej w porozumieniu z pracodawcą, u którego student dobywał praktyki lub deklarującego zatrudnienie studenta tak, by praca dyplomowa była rozwiązaniem problemu pojawiającego się w danym przedsiębiorstwie

 

Indywidualne przygotowanie metodologiczne do praktyki

  • indywidualne przygotowanie metodologiczne do odbycia praktyk, prowadzone w formie proseminarium przygotowanie studentów do odbycia praktyk w nietypowych miejscach lub sytuacjach

 

Certyfikat skolaryzacji

  • zaświadczenie o odbyciu dodatkowych zajęć wybranych przez studenta (nie będących zajęciami obowiązkowymi dla danego kierunku lub specjalności)

 

IOS

  • indywidualna organizacja studiów - studenci mają w szczególnych przypadkach możliwość studiów wg indywidualnego programu

 

ECTS

  • Europejski System Transferu Punktów (ECTS) - umożliwia porównywalność wyników uzyskanych w uczelniach partnerskich w ramach programu Socrates Erasmus