Renoma studiów i Uczelni

Renoma studiów i Uczelni

O renomie Uczelni i jakości kształcenia świadczą wysokie pozycje, jakie Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) zajmuje w ogólnopolskich rankingach oraz akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego

Wydział Nauk Stosowanych Akademii WSB posiada uprawnienia akademickie, tj. do nadawania stopnia:

  • doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu;
  • doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu;
  • doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika;
  • doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie;

 

Akademia WSB realizuje w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  interdyscyplinarne studia doktoranckie. W ramach projektu pn. Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Ekonomicznych i Społecznych Nauk Stosowanych zostaną przygotowane rozprawy doktorskie o charakterze aplikacyjnym. Projekt zakłada m.in.: indywidualizację procesu kształcenia (indywidualny tutoring merytoryczny, konsultacje z ekspertami branżowymi), pogłębienie wiedzy interdyscyplinarnej poprzez cykl wykładów z drugiej dyscypliny, realizację programu stypendialnego, rozwój unikatowych kompetencji obejmujących umiejętności badawcze, menedżerskie w obszarze B+R, społeczne i dydaktyczne.

 

Perspektywy - 6. miejsce w Polsce

W najnowszym rankingu szkół wyższych - Perspektywy 2018 - Akademia WSB znalazła się na 6. miejscu w Polsce. Podobnie jak w ubiegłym roku, Akademia WSB jest jedyną uczelnią niepubliczną spoza Warszawy, która zajęła tak wysoką pozycję w rankingu. W czołówce rankingu znalazły się m.in. studia inżynierskie na kierunkach Transport i Informatyka, studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia, a także studia MBA. Ranking potwierdził bardzo wysoki potencjał naukowy Uczelni, dynamikę rozwoju umiędzynarodowienia oraz programów kształcenia w językach obcych, warunki kształcenia a także wysoką pozycję absolwentów na rynku pracy. Ich wykształcenie odpowiada potrzebom pracodawców: absolwenci znajdują pracę w niespełna miesiąc po zakończeniu studiów [średnia 0,92 mies., na podst.: Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych].

 

Ekonomiczne Losy Absolwentów (ELA) - najwyższe zarobki Absolwentów

Absolwenci Akademii WSB otrzymują największe miesięczne wynagrodzenie po uzyskaniu dyplomu w porównaniu do absolwentów innych śląskich uczelni oraz najszybciej podejmują pracę. 

Spośród absolwentów studiów II stopnia śląskich uczelni publicznych i niepublicznych osoby kończące studia w Akademii WSB otrzymują najwyższe średnie zarobki brutto w wysokości 3 600,77 zł i przepracowały największy procent miesięcy na umowę o pracę (81,6 proc.) po uzyskaniu dyplomu. Akademia WSB w zestawieniu wyprzedza m.in. Politechnikę Śląską, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Uniwersytet Śląski. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto absolwentów studiów I stopnia wynosi 3209,25 zł a procent miesięcy przepracowanych na umowie o pracę po uzyskaniu dyplomu wynosi 70,2 proc. - to pozwoliło im zająć drugie miejsce w zestawieniu.

 

Wyróżniająca ocena instytucjonalna Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla Akademii WSB

Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) jest pierwszą uczelnią niepubliczną w Polsce, która otrzymała wyróżniającą ocenę instytucjonalną. Dotychczas wyróżniającą ocenę instytucjonalną otrzymało jedynie 11 uczelni publicznych (17 wydziałów). Polska Komisja Akredytacyjna to jedyna państwowa instytucja oceniająca jakość kształcenia w polskich uczelniach, zarówno publicznych jak i niepublicznych. Ocena wyróżniające to ogromny sukces naszej uczelni.

 

Akredytacja z wyróżnieniem  Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych dla Akademii WSB

Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) otrzymała akredytację z wyróżnieniem na kierunku Zarządzanie, przyznaną przez FPAKE decyzją z dnia 29 czerwca 2015 r.

 

Ambasador "Marka-Śląskie"

Uczelnia zwyciężyła w konkursie Ambasador "Marka-Śląskie". Akademia WSB otrzymała również wyróżnienie "Marka-Śląskie" w kategorii "Nauka". Konkurs ma na celu promowanie tych, którzy swój sukces osiągnęli dzięki ciężkiej pracy i dobrej koniunkturze, ale też solidnemu marketingowi i planowanemu budowaniu własnej marki. Nagroda „Marka-Śląskie” jest podziękowaniem za znaczący wkład nagrodzonych instytucji w rozwój województwa śląskiego.

 

Kategoria A  - Akademia WSB wśród najlepszych ośrodków naukowych w kraju.

W latach 2013-2016 Uczelnia uzyskała kategorię naukową A - na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 928/KAT/2013 z dnia 28 października 2013 r. Decyzją nr 935/KAT/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. została przyznana dla Wydziału Nauk Stosowanych kategoria B. W dniu 21.12.2017 r. zostało złożone odwołanie od tej decyzji zawierające argumentację posiadania przez Wydział Nauk Stosowanych dorobku naukowego odpowiadającego kategorii A (postępowanie odwoławcze jest w toku).

 

Rektor Akademii WSB laureatką plebiscytu „50 wpływowych kobiet ”

W dniu 12 kwietnia 2014 r. podczas uroczystej Gali organizowanej przez Dziennik Zachodni, która odbyła się w Filharmonii Śląskiej w Katowicach, wręczono nagrody w Plebiscycie „50 wpływowych kobiet”. Kapituła konkursu składająca się z osobistości województwa śląskiego, której przewodniczył Wojewoda Śląski - Piotr Litwa, w głosowaniu tajnym wyłoniła najbardziej wpływowe kobiety naszego regionu. Wśród nagrodzonych na 6 miejscu znalazła się prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz - Rektor Akademii WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej).

 

Sukces na Śląsku

W lutym 2014 r. Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) otrzymała wyróżnienie Śląskiego Stowarzyszenia Menadżerów w kategorii "Uczelnia Roku". Stowarzyszenie w dorocznym plebiscycie nagradza menadżerów instytucji i placówek z terenu województwa śląskiego, wyróżniających się stylem i jakością zarządzania.

 

Rektor Akademii WSB „Menadżerem Zagłębia 2013”

25 lutego 2014 r. podczas uroczystej Gali „Menadżer Zagłębia” organizowanej przez Komitet Rozwoju Zagłębia, Rektor Akademii WSB prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz otrzymała tytuł Menadżera Zagłębia 2013 w kategorii edukacja i szkolnictwo. Kapituła konkursu, nad którym Honorowy Patronat objął Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk, zwróciła szczególną uwagę na zasługi Pani Rektor w zakresie działalności na rzecz społecznego, kulturalnego i gospodarczego rozwoju regionu poprzez promocję nauki, wiedzy, umiejętności i kompetencji, zwiększanie możliwości kształcenia zarówno w formule formalnej szkolnictwa na poziomie wyższym, jak i zajęciach nieformalnych, pozaszkolnych na każdym etapie życia.

 

Medal „Za zasługi dla Policji” dla Rektor Akademii WSB

Na wniosek Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji Minister Spraw Wewnętrznych nadał srebrny medal „Za zasługi dla Policji” prof. nadzw. dr Zdzisławie Dacko-Pikiewicz – Rektor Akademii WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). JM Rektor została odznaczona m.in. za animowanie działań mających na celu kształcenie służb mundurowych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego. Uroczystość wręczenia medalu odbyła się w dniu 12 grudnia 2013 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

 

Certyfikat Wiarygodna Szkoła

Po przeprowadzeniu audytu przez Akademickie Centrum Informacyjne Akademii WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) po raz kolejny uzyskała certyfikat "Wiarygodna Szkoła" - tym razem na rok akademicki 2012/2013.

 

Diament Forbesa dla Akademii WSB

Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) znalazła się w prestiżowym gronie DIAMENTÓW FORBESA 2012 i tym samym została zaliczona do grona polskich przedsiębiorstw, które w ostatnich trzech latach najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość.

Obecność Akademii WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej) w gronie Diamentów Forbesa świadczy o jej silnej pozycji i wiarygodności wobec partnerów biznesowych. Lista Diamentów Forbesa 2012 ukaże się jako załącznik do miesięcznika Forbes nr 2 w styczniu 2012 r.

 

Wprost - 2 miejsce w Polsce

Uczelnia w Rankingu Szkół Wyższych 2012 przeprowadzonym przez tygodnik WPROST zajęła 1 miejsce w województwie oraz 2 miejsce w Polsce (na ponad 370 Uczelni). Wysoko oceniony został m.in. wysoki poziom badań naukowych.

 

Informatyka w Akademii WSB nagrodzona przez Ministra

W listopadzie 2012 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepsze programy studiów, dostosowane do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji, przyznał Wydziałowi Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych dofinansowanie w wysokości 1.000.000,00 zł.

 

Socjologia z oceną wyróżniającą PKA! Wyjątkowe wyróżnienie dla studiów w Akademii WSB. 

Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) otrzymała w 2012 roku wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Socjologia oraz pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunkach: Zarządzanie i marketing, Socjologia, Informatyka oraz Ekonomia. W maju 2006 r. uczelnia otrzymała również akredytację Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych na kierunku Zarządzanie i marketing.

 

Certyfikat European Association for Security dla WSB 

W styczniu 2012 r. Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) otrzymała certyfikat European Association for Security, który rekomenduje w działalności na rzecz bezpieczeństwa ludzi i firm we wspólnej Europie.

 

Akademia WSB Gepardem Biznesu

Uczelnia została również wyróżniona nagrodą Geparda Biznesu 2010. Po przeprowadzeniu audytu przez Akademickie Centrum Informacyjne Akademii WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) uzyskała certyfikat "Wiarygodna Szkoła".

 

Nagroda „Pierścień Saturna"

W 2010 r. Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) otrzymała nagrodę w kategorii "Mecenas Roku" za zaangażowanie w realizację projektu "Czeladzki Uniwersytet Trzeciego Wieku" oraz wspieranie działań kulturalnych i oświatowych w mieście. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest rokrocznie przez Burmistrza Miasta Czeladź.

 

Nagrody i wyróżnienia

O renomie i jakości kształcenia świadczą również nagrody i wyróżnienia, które otrzymała Uczelnia. Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) została odznaczona Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Została również uhonorowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej Srebrnym Medalem Jana Masaryka, przyznanym za aktywny wkład w rozwój współpracy z wyższymi uczelniami w Republice Czeskiej. Kapituła Laurów Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach przyznała Uczelni Złoty Laur w kategorii Osoba lub instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm. Nagroda w ww. kategorii przyznawana jest za wszechstronne i niekonwencjonalne działania sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości, przygotowanie kadr menedżerskich oraz kwalifikowanie zawodowe na najwyższym poziomie dla potrzeb gospodarki oraz umiejętność organizowania środków finansowych i pozyskiwanie potencjałów intelektualnych w regionie, kraju i Europie i przeznaczanie ich na wspieranie aktywności gospodarczej.

 

Dobra Uczelnia - Dobra Praca

Certyfikat ma na celu popularyzowanie dobrych wzorców w sektorze szkolnictwa wyższego w zakresie innowacyjnych i kreatywnych działań na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych, zaangażowania jednostek uczelnianych na rzecz absolwentów, dostosowania programu nauczania do potrzeb rynku pracy, krajowych i zagranicznych programów stażowych.

 

Tytuł „Efektywna Firma" dla Akademii WSB

Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu) znalazła się w gronie najefektywniejszych podmiotów gospodarczych w kraju. Tytuł "Efektywna Firma" Uczelnia otrzymała za dynamiczną i efektywną działalność na polskim rynku.

 

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego

W 2004 roku Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) została odznaczona Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego ustanowiono uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego w 2000 r. Przyznawana jest osobom fizycznym oraz instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom, organizacjom społecznym i zawodowym, które całokształtem działalności, względnie realizacją swoich zadań na terenie województwa śląskiego przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju województwa.

 

Akademia WSB Liderem Informacji Niejawnych

Podczas X Kongresu Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu) znalazła się w gronie laureatów i otrzymała prestiżowe wyróżnienie Super Lidera Ochrony Informacji Niejawnych. Wśród zwycięzców znaleźli się także, m.in. Najwyższa Izba Kontroli, Kancelaria Prezydenta RP, LOTOS, Tauron.

 

Program „Executive Masters od Bussines Administration” na liście ratingowej „Forum” 

Program studiów Executive Masters od Bussines Administration prowadzonych w Akademii WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej) znalazł się na liście ratingowej 014 Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej „Forum”.

 

Akademia WSB zwycięzcą konkursu „Firma Przyjazna Rodzinie”

Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) zdobyła I miejsce w finale wojewódzkim ogólnopolskiego konkursu „Firma Przyjazna Rodzinie” w kategorii średnie przedsiębiorstwo oraz została wyróżniona podczas finałowego etapu konkursu. Uznanie komisji konkursowej wzbudziły, m.in. rodzinna atmosfera panująca na Uczelni, różnorodna oferta wsparcia dla młodych rodziców, a także liczne propozycje wspólnych zabaw, wydarzeń, wycieczek, w których biorą udział pracownicy wraz z rodzinami. Organizatorem Konkursu była firma Next.pl sp. z o.o. oraz Lechaa Consulting w ramach projektu „rodzina0i0kariera.infor.pl” wspartego z środków Unii Europejskiej.

 

Program „Mama i Tata idą na studia” wyróżniony orderem finansowym miesięcznika „Home&Market”

Program „Mama i Tata idą na studia” realizowany przez Akademię WSB (do 15 kwietnia Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej) został uznany przez miesięcznik „Home&Market” za jeden z najciekawszych produktów związanych z finansami i ekonomią i w sposób szczególny wyróżnił się na rynku oraz cieszyły się największym uznaniem  klientów indywidualnych i instytucjonalnych.