Stypendia już od pierwszego dnia studiów

W WSB zaczynając studia możesz starać się i korzystać z wielu form wsparcia finansowego w trakcie trwania nauki. W roku akademickim 2014/2015 dla studentów rozpoczynających naukę przygotowano różne programy stypendialne:

 1. Stypendium dla tegorocznych maturzystów

 2. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

 3. Stypendia socjalne

 4. Zapomogi

 5. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 

Stypendium dla tegorocznych maturzystów

Stypendium dla studentów studiów I stopnia  w pierwszym semestrze nauki w roku akademickim 2014/2015. Stypendium otrzymają maturzyści, którzy:

 • rozpoczną studia stacjonarne w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej w semestrze zimowym roku akademickim 2014/2015;
 • złożą wniosek o przyznanie stypendium w wymaganym terminie - do 30.09.2014
 • uzyskali wysokie wyniki na egzaminie maturalnym (wyrażone procentowo na świadectwie dojrzałości) lub brali udział w olimpiadach przedmiotowych stopnia centralnego.

 

Termin złożenia wniosku:

Wniosek należy złożyć do 30 września br.

 

Skąd pobrać wniosek?

Wnioski można pobrać ze strony internetowej uczelni: Pobierz

Wnioski są również dostępne w pokoju 306.

 

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w Dziale Pomocy Materialnej (pokój 306).

 

Dokumenty potrzebne do przyznania stypendium:

Maturzyści dołączają do wypełnionego wniosku kopię świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu).

 

Maturzyści-laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia III - centralnego dołączają kopię dokumentu wydanego przez Główny Komitet Organizacyjny olimpiady (oryginał do wglądu).

 

Kwoty przyznawanego stypendium?

Miesięczna wysokość stypendium wynosi 250-500 zł.

Skorzystaj z kalkulatora stypendialnego, który obliczy, czy stypendium ci przysługuje.

Jeżeli uzyskałeś współczynnik stypendialny w przedziale:

9,0  i więcej otrzymasz 2.500 zł w semestrze (500 zł miesięcznie);

8,0 - 8,9 otrzymasz 1.750 zł w semestrze (350 zł miesięcznie);

7,0 - 7,9 otrzymasz 1.500 zł w semestrze (300 zł miesięcznie);

5,0 - 6,9 otrzymasz 1.250 zł w semestrze (250 zł miesięcznie).

 

Kwoty stypendium dla maturzystów laureatów, finalistów olimpiad

Jeżeli jesteś laureatem, finalistą olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego nie musisz korzystać z kalkulatora stypendialnego. Przysługuje ci stypendium w maksymalnej wysokości (500zł miesięcznie). Skorzystaj z pomocy pracowników uczelni i złóż wniosek.

 

Okres przyznawanego stypendium?

Stypendium przyznawane jest na semestr (na 5 miesięcy w semestrze tj. X 2014 ? II 2015).

 

Stypendium Rektora dla studentów I semestru II stopnia

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów jest stypendium o charakterze naukowym przyznawanym grupie 10% najlepszych studentów każdego kierunku.

 

Kryterium przyznania stypendium:

Na podstawie osiągnięć uzyskanych w ostatnim semestrze studiów jeżeli student rozpoczął je w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Wariant 1 - wysoka średnia ocen (co najmniej 4,5);

Wariant 2 - średnia ocen (co najmniej 4,5) + osiągnięcia naukowe np. publikacja artykułu w pracy zbiorowej;

Wariant 3 - średnia ocen (co najmniej 4,5) + osiągnięcia artystyczne;

Wariant 4 - średnia ocen (co najmniej 4,5) + osiągnięcia naukowe + osiągnięcia artystyczne. 

Wariant 5 - za osiągnięcia sportowe

 

Termin składania wniosku:

od 19 sierpnia do 31 października 2014 r. 

 

Gdzie należy złożyć wniosek?

Studenci Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej składają wnioski w pokoju 306 (Dział Pomocy Materialnej dla Studentów). Studenci Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie, Wydziału Zamiejscowego w Olkuszu, Wydziału Zamiejscowego w Żywcu składają wnioski w dziekanatach swoich wydziałów.

 

W jaki sposób mogę pobrać wniosek o przyznanie stypendium?

Wnioski stypendialne dostępne są na stronie internetowej uczelni: Pobierz

 

Wysokość stypendium:

Kwota w wysokości od 150 - 500 zł

 

Wysokość uwarunkowana jest średnią ocen jak również sumą liczby punktów uzyskanych w dodatkowych osiągnięciach punktowanych zgodnie z załącznikiem nr 7 do Regulaminu przyznawania świadczeń bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów WSB w Dąbrowie Górniczej z dnia 01.10.2011r. (dostępny na stronie www.wsb.edu.pl w zakładce Dla studenta/ Stypendia/ Wnioski)

 

Co decyduje o przyznaniu stypendium?

O przyznaniu stypendium decyduje miejsce na liście rankingowej. O miejscu na liście rankingowej decydują osiągnięcia uzyskane przez studenta w semestrze studiów poprzedzającym bezpośrednio wystąpienie z wnioskiem. 

 

Okres przyznawanego stypendium?

Stypendium przyznawane jest na semestr i wypłacane przez 4 miesiace w semestrze. W związku z powyższym wniosek o przyznanie stypendium należy składać co semestr

 

Stypendium socjalne

Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się o stypendium socjalne.

 

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki może być przyznane studentowi studiów stacjonarnych znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie jak również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

 

Kryterium dochodowe:

Maksymalny dochód na członka rodziny wynosi: 850,20 zł netto.

 

 

Terminy składania wniosków stypendialnych:

od 19 sierpnia do 31 października 2014 r

 

Skąd pobrać wniosek:

Wnioski stypendialne dostępne są na stronie internetowej uczelni: www.wsb.edu.pl w zakładce: Dla studenta/ Stypendia/ Wnioski.

 

Gdzie należy złożyć wniosek?

Studenci WSB w Dąbrowie Górniczej składają wnioski w pokoju 306 (Dział Pomocy Materialnej dla Studentów). Studenci Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie, Wydziału Zamiejscowego w Olkuszu, Wydziału Zamiejscowego w Żywcu składają wnioski w dziekanatach swoich wydziałów.

 

Dokumenty potrzebne do załączenia do wniosku:

Wykaz potrzebnych dokumentów do załączenia do wniosku zamieszczony jest na stronie www.wsb.edu.pl w zakładce Dla studenta/ Stypendia/ Stypendia socjalne.

 

Na jaki okres przyznawane jest stypendium?

Stypendium przyznawane jest na semestr i wypłacane przez 4 miesiące w semestrze.

W związku z powyższym wniosek o przyznanie stypendium należy składać co semestr.

 

Zapomoga

Doraźną, bezzwrotna forma pomocy dla studentów, może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

 

Dokumenty potrzebne do załączenia do wniosku?

 1. Dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego: zaświadczenie z policji, straży pożarnej, karty wypisowe ze szpitala, akt zgonu, itp.).
 2. Dokumenty wykazujące wpływ zdarzenia losowego na pogorszenie sytuacji materialnej:
  • faktury i rachunki, zaświadczenia poświadczające wysokość poniesionych wydatków,
  • decyzję MOPS o wstrzymaniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek śmierci dłużnika alimentacyjnego,
  • inne dokumenty wskazujące pogorszenie sytuacji materialnej.
 3. Dokumenty potwierdzające sytuację materialną w rodzinie studenta:
  • zaświadczenia poświadczające wysokość zarobków z ostatnich 6 m-cy,
  • zaświadczenia z PUP, ZUS, itp.

 

Gdzie należy złożyć wniosek?

Studenci WSB w Dąbrowie Górniczej składają wnioski w pokoju 306 (Dział Pomocy Materialnej dla Studentów). Studenci Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie, Wydziału Zamiejscowego w Olkuszu, Wydziału Zamiejscowego w Żywcu składają wnioski w dziekanatach swoich wydziałów.

 

Na jaki okres przyznawana jest zapomoga?

Zapomoga jest świadczeniem wypłacanym jednorazowo. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.

 

Zdarzenia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zapomogi?

Do zdarzeń, zalicza się w szczególności:

 • kradzież,
 • pożar,
 • powódź,
 • śmierć najbliższego członka rodziny (w przypadku pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym),
 • ciężką chorobę, studenta lub członka jego najbliższej rodziny (małżonek, dziecko) wymagającą długotrwałego leczenia szpitalnego.

 

5. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Student posiadający orzeczony stopień niepełnosprawności może ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.

 

Terminy składania wniosków stypendialnych:
od 19 sierpnia do 31 października 2014 r.
 
Skąd pobrać wniosek:
Wnioski stypendialne dostępne są na stronie internetowej uczelni: www.wsb.edu.pl w zakładce: Dla studenta/ Stypendia/ Wnioski oraz w Dziale Pomocy Materialnej dla studentów (pokój 306).
 
Gdzie należy złożyć wniosek?
Studenci WSB w Dąbrowie Górniczej składają wnioski w pokoju 306 (Dział Pomocy Materialnej dla Studentów). Studenci Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie, Wydziału Zamiejscowego w Olkuszu, Wydziału Zamiejscowego w Żywcu składają wnioski w dziekanatach swoich wydziałów.
 
Załączniki do wniosku o przyznanie stypendium:
Do wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych należy dołączyć kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanej przez odpowiedni organ (oryginał dokumentu do wglądu).
 


Na jaki okres przyznawane jest stypendium?

 

Stypendium przyznawane jest na semestr i wypłacane przez 4 miesiące w semestrze.

 

W związku z powyższym wniosek o przyznanie stypendium należy składać co semestr.

 

Wysokość stypendium:

Wysokość stypendium zależna jest od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

 

W semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 ustalona została następująca wysokość stypendiów:

 

Znaczny stopień niepełnosprawności – 550 zł/mc

 

Umiarkowany stopień niepełnosprawności – 400 zł/mc

 

Lekki stopień niepełnosprawności – 250 zł/mc

 

UWAGA! Osobom niepełnosprawnym przysługuje dodatkowa bonifikata w czesnym:

 

Studentom, którzy do dokumentacji rekrutacyjnej dołączą orzeczenie odpowiedniego organu potwierdzające stopień niepełnosprawności zostanie udzielona bonifikata w czesnym w wysokości 100 zł w każdym semestrze studiów (bonifikata udzielana od ostatniej raty opłaty czesnego).