Dofinansowanie na rozwój kompetencji i kwalifikacji

 

UWAGA WAŻNE!

Informujemy, iż decyzją WUP Katowice od dnia 18 marca br. do dnia 31 marca 2019 r. nabór wniosków o dofinansowanie w województwie śląskim zostaje wstrzymany.

 

Komunikat dla przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem usług rozwojowych

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o zawieszeniu od 18 marca do końca miesiąca br. naboru wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych.

Zawieszenie dotyczy wszystkich operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) usług rozwojowych w województwie, którzy zostali wyłonieni w konkursie z działania 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników.

Obecnie u operatorów znajduje się ponad 2,6 tys. wniosków, które wymagają rozpatrzenia. U podstaw decyzji Zarządu o czasowym zawieszeniu naboru leży troska o zapewnienie odpowiednich standardów obsługi i przejrzyste zasady dalszego aplikowania.

PSF jest nowatorskim rozwiązaniem, które cieszy się w naszym województwie bardzo dużym zainteresowaniem. Przekłada się to na znaczącą liczbę wniosków składanych przez przedsiębiorców. Od września 2017 roku ze wsparcia na usługi szkoleniowe skorzystało już ok. 38 tys. osób, a kwota jaka została zaangażowana w umowy z przedsiębiorcami to prawie 150 mln zł. Cała alokacja jaka została przeznaczona na wsparcie usług rozwojowych w regionie, to ponad 300 mln zł.

 

 

 

 

 

 

Uzyskaj dofinansowanie na usługi szkoleniowe i doradcze w formie:

 • szkoleń
 • studiów podyplomowych
 • e-learningu
 • kursów zawodowych
 • doradztwa
 • mentoringu
 • coachingu

z Bazy Usług Rozwojowych PARP
www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

 

 

Dla przedsiębiorców i pracowników:

 • mikroprzedsiębiorstw
 • małych przedsiębiorstw
 • średnich przedsiębiorstw

 

 

Wysokość dofinansowania:

do 100 tys. zł na przedsiębiorstwo,
do 7,5 tys. zł na pracownika

 • 80% dla mikroprzedsiębiorstw
 • 70% dla małych przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%
 • 50% dla średnich przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%

 

 

Akademia WSB jako "Operator" w procesie uzyskania dofinansowania:

 • możliwość załatwienia formalności w siedzibie Twojej firmy!
 • bezpłatną pomoc w rejestracji w BUR i na każdym etapie dofinanowania
 • szybki proces rekrutacji i rozliczeń
 • doświadczony personel
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak otrzymać dofinansowanie?

 

      Nowelizacja dokumentów zgłoszeniowych do projektu

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego, uchwałą z 13 lutego 2019 nr 266/18/VI/2019, znowelizował dokumenty określające zasady wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim. Znowelizowane dokumenty będą obowiązywać od 18 marca 2019. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Najważniejsze zmiany to:
• prawo wniesienia odwołania od negatywnego wyniku weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych;
• jednolita karta weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych;
• maksymalna kwota dofinansowania do jednej usługi rozwojowej dla jednego pracownika w ramach projektu wynosi 5000 zł;
• termin na złożenie dokumentacji zgłoszeniowej – nie wcześniej niż 6 miesięcy i nie później niż 2 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia usługi;
• brak możliwości równoczesnego złożenia dokumentów zgłoszeniowych dla tej samej usługi i skierowanej do tych samych pracowników do więcej niż jednego operatora;
• cel biznesowy nie musi być sformułowany zgodnie z zasadą SMART.


Jednocześnie informujemy, że od 1.09.2018 r. ulegają zmianie godziny otwarcia Biur Obsługi Klienta w Dąbrowie Górniczej  i Cieszynie:

poniedziałek 7:00-15:00

wtorek 7:00-17:00

środa 7:00-18:00

czwartek 7:00-18:00

piątek 7:00-15:00 (w ostatnim dniu danego naboru 7:00-17:00)

sobota - nieczynne

W DNIACH BEZ NABORU GODZINY OTWARCIA BOK W DĄBROWIE GÓRNICZEJ I CIESZYNIE

PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK 8:00-13:00, PIĄTEK 8:00-12:00

 

Biura Obsługi Klienta

 

Akademia WSB
ul. Cieplaka 1C

bokdabrowa@wsb.edu.pl

tel. 885 511 800

tel. 695 888 806

   

Wydział Zamiejscowy
w Cieszynie Akademii WSB
ul. Frysztacka 44

bokcieszyn@wsb.edu.pl

tel. 887 333 500

tel. 887 700 440

 
 


Godziny otwarcia

poniedziałek: 7:00-15:00

wtorek 7:00-17:00

środa, czwartek: 7:00-18:00

piątek: 7:00-15:00 (w ostatni dzień danego naboru 7:00-17:00)

W DNIACH BEZ NABORU GODZINY OTWARCIA BOK W DĄBROWIE GÓRNICZEJ I CIESZYNIE PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK 8:00-13:00, PIĄTEK 8:00-12:00

   

Skontaktuj się z konsultantem i umów na indywidualne doradztwo

infolinia: (32) 706 10 91
e-mail: operator@wsb.edu.pl
informacja o projekcie: wsb.edu.pl/operator

 

 

DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE DLA WSZYSTKICH WNIOSKÓW SKŁADANYCH OD 18.03.2019 R.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem oraz nowymi wzorami, które udostępniamy poniżej. Uprzejmie prosimy o przygotowywanie i składanie wniosków w jednym egzemplarzu wyłącznie na nowych wzorach

W przypadku wybrania przez przedsiębiorstwo do dofinansowania kart usług rozwojowych z Bazy Usług Rozwojowych, nie spełniających wymogów zgodnie Regulaminem BUR dofinansowanie na takie usługi nie będzie mogło być udzielone.

--------------------------------

Poniżej znajdą Państwo komplet dokumentów związanych z ubieganiem się, realizacją i rozliczaniem dofinansowanej usługi rozwojowej.

Dokumentacja rekrutacyjna

lub

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis

 • Oświadczenie o braku równoległego aplikowania do innych Operatorów PSF w woj. śląskim 
 • Kopia umowy spółki cywilnej (jeśli dotyczy)
 • Wydruk lub kserokopie dokumentów rejestrowych – KRS lub wpis do CEIDG
 • Zaświadczenie (dopuszczalna kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) o braku zaległości w należnościach wobec ZUS/KRUS,
 • Zaświadczenie (dopuszczalna kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) o braku zaległości w należnościach wobec US,

uwaga: W przypadku spółek cywilnych należy dołączyć powyższe zaświadczenia dla spółki jak również dla wszystkich wspólników spółki.

Dokumenty pomocnicze

Umowa i dokumenty do rozliczenia umów

-------------------------------------------------------------------------------

UWAGA ZMIANY ZASAD DOFINANSOWANIA ORAZ WZORÓW DOKUMENTÓW OD 1.09.2018 r., 12.11.2018 r., 26.11.2018 r.

 

Najważniejsze zmiany zasad dofinansowania usług rozwojowych w województwie śląskim od 1.09.2018 r.

 1. Przedsiębiorca składa dokumenty do ubiegania się o wsparcie (dokumenty zgłoszeniowe składane są w jednym egzemplarzu) nie później niż na jeden miesiąc (jeżeli szkolenie zaczyna się np. 15 dnia danego miesiąca to dokumenty należy złożyć najpóźniej 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc szkolenia) przed planowanym terminem rozpoczęcia usług rozwojowych. - par.2 ust.4 regulaminu projektu.
 2. Przedsiębiorca na etapie składania formularza zgłoszeniowego jest zobowiązany przedstawić zaświadczenia potwierdzające brak zaległości w opłacaniu przez niego składek do ZUS/KRUS oraz podatków do US. Przedmiotowe zaświadczenia są ważne 3 miesiące od dnia wystawienia i mogą zostać złożone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. - par. 2 ust. 15 regulaminu projektu.
 3. W ramach PSF podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowalny. Wartość dofinansowania usług rozwojowych wyliczana jest w odniesieniu do kosztu netto usług rozwojowych - par. 3 ust. 3 regulaminu projektu. Przedsiębiorca bez względu na to czy posiada prawną możliwość odliczania podatku VAT czy nie wpłaca VAT jako koszt niekwalifikowalny.
 4. Operator obniża poziom dofinansowania usługi rozwojowej o 20 punktów procentowych, jeśli uczestnikiem usługi jest osoba będąca pracownikiem tego Przedsiębiorcy zaangażowanym na podstawie umowy o dzieło (Obniżenie o 20 punktów procentowych poziomu dofinansowania usługi rozwojowej liczone jest od maksymalnego przysługującego dofinansowania.) -par. 4 ust. 8 regulaminu projektu
 5. Operator obniża poziom dofinansowania usługi rozwojowej o 20 punktów procentowych, jeśli uczestnikiem usługi jest osoba będąca pracownikiem tego przedsiębiorcy zatrudniona w okresie krótszym niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie (Obniżenie o 20 punktów procentowych poziomu dofinansowania usługi rozwojowej liczone jest od maksymalnego przysługującego dofinansowania.).-  par. 4 ust 9 regulaminu projektu.

DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE DLA WSZYSTKICH WNIOSKÓW SKŁADANYCH OD 1.09.2018 r.

Ważna informacja:

W przypadku wybrania przez przedsiębiorstwo do dofinansowania kart usług rozwojowych z Bazy Usług Rozwojowych, nie spełniających wymogów zgodnie Regulaminem BUR dofinansowanie na takie usługi nie będzie mogło być udzielone.

--------------------------------

Poniżej znajdą Państwo komplet dokumentów związanych z ubieganiem się, realizacją i rozliczaniem dofinansowanej usługi rozwojowej.

Dokumentacja rekrutacyjna (Nowe wzory obowiązujące od 1.09.2018 r., 12.11.2018 r. oraz 26.11.2018 r.)

lub

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis

 • Oświadczenie o braku równoległego aplikowania do innych Operatorów PSF w woj. śląskim  - UWAGA - nowy dokument obowiązujący od 26.11.2018 r.
 • Kopia umowy spółki cywilnej (jeśli dotyczy)
 • Wydruk lub kserokopie dokumentów rejestrowych – KRS lub wpis do CEIDG
 • Zaświadczenie (dopuszczalna kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) o braku zaległości w należnościach wobec ZUS/KRUS,
 • Zaświadczenie (dopuszczalna kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) o braku zaległości w należnościach wobec US,

uwaga: W przypadku spółek cywilnych oraz spółek jawnych należy dołączyć powyższe zaświadczenia dla spółki jak również dla wszystkich wspólników spółki.

Dokumenty pomocnicze

Umowa i dokumenty do rozliczenia umów (dotyczy wszystkich umów zawieranych od 1.09.2018)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualności

Legenda:

FG 1 - Fundusz Górnośląski S.A. (projekt pt. "Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim")

FG 2 - Fundusz Górnośląski S.A. (projekt pt. "Usługi rozwojowe dla śląskich firm II")

WST - Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

DR KURN - Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki sp.k.

RIPH - Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach (partnerzy:  MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. Komandytowa; Akademia WSB; WASKO SA Gliwice)

ARR - Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. (partnerzy:  Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.; Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej; WYG Consulting sp. z o.o.)


Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach oraz Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji prowadzą nabory w trybie ciągłym.

Harmonogram naborów - I kwartał 2019 r.

 

Harmonogram naborów - II kwartał 2019 r.

------------------------------------------------------------------

INFORMACJA DOTYCZĄCA WRERYFIKACJI WNIOSKÓW ZGŁOSZENIOWYCH

WAŻNE! Poszczególni Partnerzy w Projekcie (Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, WASKO S.A., Akademia WSB, MDDP Sp. z o.o.) dysponują różnymi pulami środków na dofinansowanie. W związku z tym informujemy, że złożone przez Przedsiębiorcę dokumenty rekrutacyjne mogą zostać przesłane do weryfikacji do innego Partnera (posiadającego większe środki na dofinansowanie), a co za tym idzie podpisanie Umowy wsparcia i jej rozliczenie może nastąpić w innym mieście, niż wynika to z miejsca złożenia dokumentów.
Lista potencjalnych miast, w których może nastąpić weryfikacja dokumentów/podpisanie Umowy/rozliczenie: Cieszyn, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Tychy.

------------------------------------------------------------------

Prośba o weryfikację danych w profilach indywidualnych i instytucjonalnych w BUR

Uprzejmie prosimy wszystkich przedsiębiorców aplikujących o dofinansowanie usług rozwojowych o weryfikację danych w profilach indywidualnych i instytucjonalnych w Bazie Usług Rozwojowych, gdyż są one weryfikowane przez Operatora. Przypominamy o konieczności zamieszczania kompletnych oraz zgodnych ze stanem faktycznych danych.

------------------------------------------------------

WERYFIKACJA KART USŁUG PRZED PRZYJĘCIEM WNIOSKU

Zgodnie z Uchwałą nr 52 Komitetu Sterującego Podmiotowego Systemu Finansowania z dnia 22 października 2018 r. przypominamy, że:

W ramach przedmiotowych zapisów Regulaminu naboru do projektu warunkiem koniecznym przyjęcia przez Operatora kompletu dokumentów do ubiegania się o wsparcie składanych przez Przedsiębiorcę jest załączona i prawidłowo wypełniona Karta Usługi, o której mowa w par. 2 ust. 13 pkt. 1 lit. 1 Regulaminu naboru do projektu. Za prawidłowo wypełnioną Kartę Usługi każdorazowo rozumieć należy kartę dedykowaną konkretnej usłudze uzupełnioną w pełnej zgodności z instrukcją jej wypełniania.

UCHWAŁA NR 52

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WAŻNA INFORMACJA - ZAŚWIADCZENIA Z ZUS/KRUS I US

Przypominamy, że obowiązkowym załącznikiem do formularza zgłoszeniowego Przedsiębiorcy są zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS/KRUS i US. W przypadku spółki cywilnej, jawnej i komandytowej należy dołączyć zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS/KRUS i US dla spółki jak również dla wszystkich wspólników spółki.

Zaświadczenia muszą byś aktualne na dzień składania dokumentów – są ważne 3 miesiące od dnia wystawienia.

W przypadku gdy Przedsiębiorca jest wzywany do uzupełnienia brakujących zaświadczeń (zgodnie z zapisami § 2 ust. 13 Regulaminu naboru) – przedstawione zaświadczenia nie mogą mieć daty wystawienia późniejszej niż data złożenia formularza zgłoszeniowego.

-------------------------------------------------------------------------------

W związku z nowymi przepisami dot. ochrony danych osobowych (RODO) informujemy, że dokumenty dot. projektu należy składać w zamkniętej kopercie bądź opakowaniu.

------------------------------------------------------------------------------

Informacja dotycząca współpracy w zakresie pozyskiwania dofinansowań

Informujemy, że Akademia WSB pełniąc rolę Operatora PSF nie współpracuje z osobami świadczącymi usługi w zakresie pozyskania dofinansowania na usługi rozwojowe. Informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na usługi rozwojowe oraz ich rozliczenia można uzyskać bezpłatnie pod nr telefonu 32 706 10 91 lub na naszej stronie internetowej www.wsb.edu.pl/operator.

Przypominamy, że głównym założeniem Podmiotowego Systemu Finansowania jest samodzielny i świadomy wybór usług w BUR przez Przedsiębiorców, zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

----------------------------------------------------------------------------------

Proces blokowania Karty Usługi

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako administrator Bazy Usług Rozwojowych (BUR) od dnia 8 stycznia 2018 r. będzie uruchamiać proces blokowania kart usług, które nie będą spełniać wymagań określonych w Regulaminie BUR.

W przypadku braku informacji dotyczących harmonogramu, lokalizacji oraz kadry – blokada będzie następować automatycznie 5 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi. W pozostałych przypadkach blokowanie będzie uruchamiane po nieskutecznym wezwaniu do uzupełnienia treści karty usługi. Informacja o zablokowaniu karty będzie każdorazowo przesyłana do usługodawcy, usługobiorców oraz operatora wparcia.

Szczegóły dostępne na stronie internetowej Bazy Usług Rozwojowych

------------------------------------------------------------------------------

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI:

Informacja o skróconych godzinach pracy w BOK DĄBROWA GÓRNICZA w dniu 5.03.2019 r. 

Z przyczyn technicznych w dniu 5.03.2019 r. (wtorek) Biuro Obsługi Klienta projektu "Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego" w Dąbrowie Górniczej, prowadzony przez Akademię WSB, będzie czynne w skróconych godzinach tj. od 7:00-15:00. Za wszelkie utrudnienia uprzejmie przepraszamy.

W dniu 5.03.2019 r. nabór wniosków prowadzi Biuro Obsługi Klienta w Cieszynie w godzinach 7:00-17:00.

--------------------------------------------------------------------------

Informacja o utrudnieniach w funkcjonowaniu BOK CIESZYN w dniu 20.02.2019 r.

W związku z przerwą w dostawie prądu w dniu 20.02.2019 r. (środa) Biuro Obsługi Klienta projektu "Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego" w Cieszynie, prowadzony przez Akademię WSB, będzie pracowało w ograniczonym zakresie tj. nie będzie możliwe połączenie telefoniczne oraz e-mailowe z pracownikami biura. Za wszelkie utrudnienia uprzejmie przepraszamy.

W dniu 20.02.2019 r. dyżur telefoniczny i e-mailowy prowadzi Biuro Obsługi Klienta w Dąbrowie Górniczej.

-------------------------------------------------------------------

Informacja o zamknięciu i skróconych godzinach pracy w BOK CIESZYN w dniach 14-15.02.2019 r. 

Z przyczyn technicznych w dniu 14.02.2019 r. (czwartek) Biuro Obsługi Klienta projektu "Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego" w Cieszynie, prowadzony przez Akademię WSB, będzie nieczynne, a w dniu 15.02.2019 r. (piątek) będzie czynne w skróconych godzinach tj. od 9:00-17:00. Za wszelkie utrudnienia uprzejmie przepraszamy.

W dniu 14.02.2019 r. nabór wniosków prowadzi Biuro Obsługi Klienta w Dąbrowie Górniczej w godzinach 7:00-18:00, a w dniu 15.02.2019 r. w godzinach 7:00-17:00.

-----------------------------------------------------------------------

Informacja o skróconych godzinach pracy w BOK DĄBROWA GÓRNICZA w dniu 19.12.2018 r.

Z przyczyn technicznych w dniu 19.12.2018 r. środa Biuro Obsługi Klienta projektu "Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego" w Dąbrowie Górniczej będzie czynne w godzinach 7:00-16:00. Za wszelkie utrudnienia uprzejmie przepraszamy. W godzinach 16:00-18:00 wnioski o dofinansowanie usług rozwojowych będzie można składać w BOK Cieszyn Akademii WSB, który w tym czasie pełni także dyżur

----------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O ZAMKNIĘTYCH BIURACH OBSŁUGI KLIENTA W OKRESIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNYM

Uprzejmie informujemy, że w związku z zamknięciem Uczelni w dniach 24.12.2018 oraz 31.12.2018 r. Biura Obsługi Klienta w Dąbrowie Górniczej i w Cieszynie będą nieczynne. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Ponadto w okresie od 24.12.2018-4.01.2019 r. obowiązują dni bez naboru u Operatora Akademii WSB wraz z liderem projektu RIPH oraz partnerami.

Okres świąteczny – termin składania dokumentów aplikacyjnych

W związku ze zbliżającym się okresem świątecznym, a tym samym zbliżającymi się dniami ustawowo wolnymi od pracy, uprzejmie prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych w najbliższym naborze z odpowiednim wyprzedzeniem w odniesieniu do terminu rozpoczęcia usług rozwojowych. Zgodnie z Regulaminem naboru, Operator ma 20 dni roboczych na weryfikację wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych. Może się w związku z tym okazać, że termin rozpatrzenia wniosków złożonych dokładnie na miesiąc przed rozpoczęciem usługi rozwojowej wykroczy poza termin rozpoczęcia danej usługi, w związku z tym taka usługa może nie otrzymać dofinansowania.

--------------------------------------------------------------------------

Informujemy o wprowadzeniu szczegółowego harmonogramu naboru do projektu od października 2018 r. Operator GAPR (Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju) prowadzi nabór w trybie ciągłym, tj. poza harmonogramem.

HARMONOGRAM NA OKRES PAŹDZIERNIK 2018 - GRUDZIEŃ 2018

-----------------------------------------------------------------------------------------

Odwołanie naboru dedykowanego z dniem 1 września 2018

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 1 września 2018 r. będą obowiązywać nowe wzory dokumentów. Nastąpiły też zmiany w Opisie systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych oraz w Regulaminie naboru do projektu. Przed złożeniem wniosków rekrutacyjnych, prosimy o wnikliwe zapoznanie się z nowymi dokumentami.
Informujemy również, że od dnia 1.09.2018 r. odwołujemy nabór dedykowany.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wzory dokumentów od 1 września 2018

Informujemy, że od 1 września 2018 będą obowiązywać nowe wzory dokumentów do projektu i zmienione zasady dotyczące ubiegania się o dofinansowanie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z nowymi zasadami. Aby ułatwić Państwu pracę publikujemy już teraz te dokumenty. Należy jednak pamiętać, że formularze wypełnione na tych wzorach można złożyć do Operatora dopiero od 1 września 2018. Do tego czasu wciąż obowiązują wzory dokumentów zamieszczone w archiwum dokumentów na dole strony.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabór tylko dla grupy pracowników w wieku 50+

Szanowni Państwo, zgodnie z pkt. IV.66.e.iv Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim, od dnia 16 czerwca br. do odwołania, ogłaszamy nabór dedykowany jedynie dla podmiotów zamierzających uzyskać wsparcie dla osób w wieku 50 lat i więcej. Nabór dedykowany obowiązuje we wszystkich Biurach Obsługi Klienta w ramach projektu "Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego".

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o dniach bez naboru w BOK Dąbrowa Górnicza oraz BOK Cieszyn w 2018 roku

Akademia WSB informuje o planowanych dniach bez naboru ( w tym z zamkniętym BOK lub skróconych godzinach pracy) w okresie 1.01.2018-31.12.2018 r. w BOK Dąbrowa Górnicza oraz BOK Cieszyn:

31.03.2018 - BOK zamknięte

30.04.2018

02.05.2018 – BOK zamknięte

01.06.2018 – BOK zamknięte

02.06.2018 – BOK zamknięte

02.11.2018

03.11.2018

10.11.2018

22.12.2018 – BOK zamknięte

24.12.2018 – BOK zamknięte

27.12.2018– skrócone godziny pracy BOK do 15:00

28.12.2018

29.12.2018 – BOK zamknięte

31.12.2018 – BOK zamknięte

Informacja o skróconych godzinach pracy w BOK CIESZYN w dniu 17.10.2018 r.

Z przyczyn technicznych w dniu 17.10.2018 r. środa Biuro Obsługi Klienta projektu "Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego" w Cieszynie będzie czynny w godzinach 7:00-15:00. Za wszelkie utrudnienia uprzejmie przepraszamy.

--------------------------------------------------------------------------------

Zawieszenie naboru wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach projektu „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego”

Uprzejmnie informujemy, iż z uwagi na ogromną liczbę przyjętych wniosków ogłaszamy od 11 do 15 czerwca br. dni bez naboru we wszystkich naszych Biurach Obsługi Klienta.
BOK będzie otwarty dla zainteresowanych (bez możliwości złożenia dokumentów aplikacyjnych):
• w Cieszynie i Dąbrowie Górniczej w dniach 11 oraz 12 czerwca w godz. 7:00 - 15:00 (zamknięcie BOK w terminie 13-15 czerwca br. nie powoduje wstrzymania prac nad wcześniej zarejestrowanymi dokumentami zgłoszeniowymi),
• w Gliwicach w dniach 11 do 15 czerwca w godz. 8:00 – 16:00,
• w Rybniku w dniach 11 oraz 15 czerwca w godz. 8:00 – 16:00.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawieszenie naboru wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych – BOK Dąbrowa Górnicza i BOK Cieszyn

Uprzejmie informujemy, że w związku z dużą liczbą przyjętych wniosków, zgodnie z ustępem 55 pkt e, lit. ii Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim, w terminie 16.05-21.05.2018 r. Akademia WSB zawiesza nabór wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych (nieplanowana przerwa w przyjmowaniu wniosków). Jednocześnie informujemy, że w tych dniach Biura Obsługi Klienta w Dąbrowie Górniczej oraz Cieszynie będą otwarte w godzinach: 16.05.2018, 17.05.2018 - 10:00-15:00 oraz 18.05.2018, 19.05.2018 r., 21.05.2018- 7:00-15:00. Wnioski można natomiast składać u Partnerów projektu w pozostałych punktach: Tychach, Rybniku, Gliwicach. Adresy i godziny otwarcia punktów znajdują się pod adresem http://operatorpsf.riph.com.pl/#partnerzy.

--------------------------------------------------------------------------------------

Informacja dotycząca wydłużenia terminu weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych i podpisywania umów o dofinansowanie oraz wydłużenia terminu weryfikacji dokumentów rozliczeniowych

Akademia WSB jako Operator PSF informuje, że w związku z dużą liczbą złożonych formularzy zgłoszeniowych, termin weryfikacji dokumentów i podpisywania umów do odwołania ulega wydłużeniu (Regulamin projektu § 2 pkt.8).

Ponadto Akademia WSB jako Operator PSF informuje, że w związku z dużą liczbą złożonych formularzy rozliczeniowych, termin ich weryfikacji ulega wydłużeniu do 15 dni do odwołania. (Regulamin § 6 pkt.14).

---------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o nieplanowanym dniu bez naboru i zamkniętych BOK- 30.03.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.03.2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej – Partner projektu „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego” ustanawia nieplanowane dni bez naboru oraz zamknięte BOK dla biur obsługi klienta w Dąbrowie Górniczej oraz w Cieszynie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o nieplanowanych dniach bez naboru i zamkniętych BOK- 21-22.02.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 21.02.2018 oraz 22.02.2018 r. Akademia WSB – Partner projektu „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego” ustanawia nieplanowane dni bez naboru oraz zamknięte BOK dla biur obsługi klienta w Dąbrowie Górniczej oraz w Cieszynie

Informujemy, że nieplanowane przerwy w naborze wniosków o dofinansowanie, tj, dni bez naboru w grudniu 2017 to:

20.12.2017 przerwa w naborze wniosków - BOK czynne od 11:00 do 15:00

21.12.2017 przerwa w naborze wniosków - BOK czynne od 11:00 do 15:00

22.12.2017 przerwa w naborze wniosków

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że planowane przerwy w naborze wniosków o dofinansowanie tj. dni bez naboru to:

2.11.2017         BOK czynne od 11:00 do 15:00

3.11.2017

4.11.2017

9.11.2017         BOK czynne od 11:00 do 15:00

10.11.2017

13.11.2017

9.12.2017         BOK nieczynne

14.12.2017       BOK czynne od 11:00 do 15:00

15.12.2017

23.12.2017       BOK nieczynne

27.12.2017       BOK nieczynne

28.12.2017       BOK czynne od 11:00 do 15:00

29.12.2017

30.12.2017       BOK nieczynne


Projekt „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego”, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

                    

                                     

Często zadawane pytania przedsiębiorców

 

ARCHIWUM DOKUMENTÓW

Stary wzór obowiązujący do 25.11.2018 r.

Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy,

Regulamin projektu

Stary wzór obowiązujący do 12.11.2018 r.

Formularz zgłoszeniowy Uczestnika

Regulamin projektu

Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych

Dokumentacja rekrutacyjna (Obowiązująca od 16.04.2018 r. do 31.08.2018 r.)

lub

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis

Dokumenty pomocnicze

Umowa i dokumenty do rozliczenia umów (dotyczy wszystkich umów zawieranych od 16.04.2018)

Dokumentacja rekrutacyjna (Obowiązująca od 4.04.2018 r. do 16.04.2018 r.)

lub

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis

Dokumenty pomocnicze

Umowa i dokumenty do rozliczenia umów zawartych od 21.02.2018 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STARE WZORY DOKUMENTÓW OBOWIĄZUJĄCE DLA WNIOSKÓW SKŁADANYCH DO 3.04.2018 r.

Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy

Formularz zgłoszeniowy Uczestnika

Oświadczenie uczestnika do formularza zgłoszeniowego uczestnika

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

STARE WZORY DOKUMENTÓW OBOWIĄZUJĄCE DLA WNIOSKÓW SKŁADANYCH DO 20.02.2018 r.

Dokumenty zgłoszeniowe (stare wzory obowiązujące tylko do złożenia korekty dokumentacji zgłoszeniowej złożonej od 19.12.2017-20.02.2018 r.)

lub

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis

Dokumenty do rozliczenia umów zawartych do dokumentacji zgłoszeniowej złożonej od 19.12.2017 r. do 20.02.2018 r.

Dokumenty do rozliczenia umów zawartych do dokumentacji zgłoszeniowej złożonej do 18.12.2017 r.