Dofinansowanie na rozwój kompetencji i kwalifikacji

 

Uzyskaj dofinansowanie na usługi szkoleniowe i doradcze w formie:

 

 • szkoleń
 • e-learningu
 • kursów zawodowych
 • doradztwa
 • mentoringu
 • coachingu

z Bazy Usług Rozwojowych PARP
www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

 

 

Dla przedsiębiorców i pracowników:

 • mikroprzedsiębiorstw
 • małych przedsiębiorstw
 • średnich przedsiębiorstw

 

 

Wysokość dofinansowania:

do 100 tys. zł na przedsiębiorstwo,
do 7,5 tys. zł na pracownika, do 5 tys. zł na usługę

 • 80% dla mikroprzedsiębiorstw
 • 70% dla małych przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%
 • 50% dla średnich przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%

 

 

Akademia WSB jako "Operator" w procesie uzyskania dofinansowania oferuje:

 • bezpłatną pomoc w rejestracji w BUR i na każdym etapie dofinanowania
 • szybki proces rekrutacji i rozliczeń
 • doświadczony personel
   

Jak otrzymać dofinansowanie?

 

 

 


 

Biura Obsługi Klienta

 

Akademia WSB
ul. Cieplaka 1C

bokdabrowa@wsb.edu.pl

infolinia: (32) 706 10 91

tel. 885 511 800

 

   

Wydział Zamiejscowy
w Cieszynie Akademii WSB
ul. Frysztacka 44

bokcieszyn@wsb.edu.pl

infolinia: (32) 706 10 91

tel. 887 333 500

tel. 887 700 440

 
 

Godziny otwarcia:

W OKRESIE NABORU WNIOSKÓW:

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 8:00-15:00

SOBOTA - NIECZYNNE

W DNIACH BEZ NABORU GODZINY OTWARCIA BOK W DĄBROWIE GÓRNICZEJ I CIESZYNIE PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK 8:00-13:00, PIĄTEK 8:00-12:00

   

Skontaktuj się z konsultantem i umów na indywidualne doradztwo

infolinia: (32) 706 10 91
e-mail: operator@wsb.edu.pl
informacja o projekcie: wsb.edu.pl/operator

 

 

 

DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE DLA WSZYSTKICH WNIOSKÓW SKŁADANYCH OD 1.04.2019 R.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem oraz nowymi wzorami, które udostępniamy poniżej. Uprzejmie prosimy o przygotowywanie i składanie wniosków w jednym egzemplarzu wyłącznie na nowych wzorach

W przypadku wybrania przez przedsiębiorstwo do dofinansowania kart usług rozwojowych z Bazy Usług Rozwojowych, nie spełniających wymogów zgodnie Regulaminem BUR dofinansowanie na takie usługi nie będzie mogło być udzielone.

--------------------------------

Poniżej znajdą Państwo komplet dokumentów związanych z ubieganiem się, realizacją i rozliczaniem dofinansowanej usługi rozwojowej.

Dokumentacja rekrutacyjna

lub

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis

uwaga: W przypadku spółek cywilnych należy dołączyć powyższe zaświadczenia dla spółki jak również dla wszystkich wspólników spółki.

Dokumenty pomocnicze

Umowa i dokumenty do rozliczenia umów

-------------------------------------------------------------------------------

 

Aktualności

Lista fiszek mieszcząca się w alokacji dla naboru 14-17.01.2020r.

UWAGA! Lista fiszek wniosków złożonych podczas trwającego naboru (14-17.01.2020r.), które zakwalifikowały się do dalszego rozpatrzenia w ramach dostępnej alokacji do projektu „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa Śląskiego”, dostępna jest [tutaj]. Jednocześnie informujemy, że dokumenty w wersji papierowej można składać do BOK wskazanego na liście w ciągu 2 dni roboczych od opublikowania listy fiszek przez Operatora, tj. do wtorku 21.01.2020r. włącznie.

UWAGA! Nabór wniosków ZAKOŃCZONY. 
Informujemy, iż dnia 17.12.2019 r. została przekroczona alokacja (600 000,00 zł + 10%). Nabór wniosków został zamknięty. Prosimy Przedsiębiorców o zaprzestanie składania fiszek.

Nowe dokumenty obowiązujące od 21.08.2019r. 
W związku z przyjęciem w dniu 21 sierpnia br. Uchwały Komitetu Sterującego PSF nr 67 oraz 68  w zakresie aktualizacji dokumentów rekrutacyjnych dla Poddziałania 8.2.3 w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania informujemy, że od tego dnia obowiązują nowe dokumenty tj.: Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy, Regulamin naboru do projektu, Karta weryfikacji dokumentów oraz Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych.

Operator informuje, że na bieżąco będzie weryfikował wpływające fiszki i niezwłocznie zawiadamiał mailowo Przedsiębiorców o:

 • Biurze Obsługi Klienta, do którego należy złożyć dokumenty w wersji papierowej w przypadku prawidłowo wysłanych fiszek;
 • złożeniu fiszek w sposób nieprawidłowy.

W związku z powyższym uprasza się Przedsiębiorców o sprawdzanie skrzynki mailowej.

------------------------------------------------------

Nabór do PSF – najczęstsze błędy podczas rekrutacji. 

W związku z powtarzającymi się błędami popełnianymi przez Przedsiębiorców podczas aplikowania o dofinansowanie na usługi rozwojowe przypominamy:

1. Fiszka wniosku jest wysłana elektronicznie nie wcześniej niż w dniu i o godzinie rozpoczęcia naboru tj. od godziny 8.00.

WAŻNE! Fiszka jest podpisywana elektronicznie przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie z KRS/CEIDG. nie wcześniej niż w dniu i o godzinie rozpoczęcia naboru. Fiszki podpisane wcześniej nie są uwzględniane przy ustalaniu kolejności zgłoszeń.

2. Po elektronicznym złożeniu fiszki, Przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazania dokumentów zgłoszeniowych w formie papierowej do Operatora w terminie dwóch dni roboczych od dnia elektronicznego złożenia fiszki. Termin liczy się od dnia następującego po dniu złożenia fiszki wniosku.

WAŻNE! W przypadku nie dostarczenia papierowej wersji dokumentów zgłoszeniowych do Operatora, w przeciągu 2 dni roboczych od daty elektronicznego złożenia fiszki, która została złożona przed wyczerpaniem alokacji, Operator pozostawia dokumenty zgłoszeniowe bez rozpatrzenia.
 

HARMONOGRAM NABORÓW

Legenda:

FG 1 - Fundusz Górnośląski S.A. (projekt pt. "Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim")

FG 2 - Fundusz Górnośląski S.A. (projekt pt. "Usługi rozwojowe dla śląskich firm II")

WST - Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

CSD DR KURNICKI - Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki sp.k.

RIPH - Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach (partnerzy:  MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. Komandytowa; Akademia WSB; WASKO SA Gliwice)

ARR - Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. (partnerzy:  Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.; Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej; WYG Consulting sp. z o.o.)

GAPIR ZIT - Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach

RIT PN (Subregion Północny) - Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji prowadzi nabór w trybie ciągłym.

 

HARMONOGRAM NABORÓW W 2020 ROKU

OST OST Harmonogram PSF 2020

OST Kwoty naborów 2020

-----------------------------------------------------------------

Prośba o weryfikację danych w profilach indywidualnych i instytucjonalnych w BUR

Uprzejmie prosimy wszystkich przedsiębiorców aplikujących o dofinansowanie usług rozwojowych o weryfikację danych w profilach indywidualnych i instytucjonalnych w Bazie Usług Rozwojowych, gdyż są one weryfikowane przez Operatora. Przypominamy o konieczności zamieszczania kompletnych oraz zgodnych ze stanem faktycznych danych.

------------------------------------------------------

WERYFIKACJA KART USŁUG PRZED PRZYJĘCIEM WNIOSKU

Zgodnie z Uchwałą nr 52 Komitetu Sterującego Podmiotowego Systemu Finansowania z dnia 22 października 2018 r. przypominamy, że:

W ramach przedmiotowych zapisów Regulaminu naboru do projektu warunkiem koniecznym przyjęcia przez Operatora kompletu dokumentów do ubiegania się o wsparcie składanych przez Przedsiębiorcę jest załączona i prawidłowo wypełniona Karta Usługi, o której mowa w par. 2 ust. 13 pkt. 1 lit. 1 Regulaminu naboru do projektu. Za prawidłowo wypełnioną Kartę Usługi każdorazowo rozumieć należy kartę dedykowaną konkretnej usłudze uzupełnioną w pełnej zgodności z instrukcją jej wypełniania.

UCHWAŁA NR 52

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WAŻNA INFORMACJA - ZAŚWIADCZENIA Z ZUS/KRUS I US

Przypominamy, że obowiązkowym załącznikiem do formularza zgłoszeniowego Przedsiębiorcy są zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS/KRUS i US. W przypadku spółki cywilnej, jawnej i komandytowej należy dołączyć zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS/KRUS i US dla spółki jak również dla wszystkich wspólników spółki.

Zaświadczenia muszą byś aktualne na dzień składania dokumentów – są ważne 3 miesiące od dnia wystawienia.

W przypadku gdy Przedsiębiorca jest wzywany do uzupełnienia brakujących zaświadczeń (zgodnie z zapisami § 2 ust. 13 Regulaminu naboru) – przedstawione zaświadczenia nie mogą mieć daty wystawienia późniejszej niż data złożenia formularza zgłoszeniowego.

------------------------------------------------------------------------------

Informacja dotycząca współpracy w zakresie pozyskiwania dofinansowań

Informujemy, że Akademia WSB pełniąc rolę Operatora PSF nie współpracuje z osobami świadczącymi usługi w zakresie pozyskania dofinansowania na usługi rozwojowe. Informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na usługi rozwojowe oraz ich rozliczenia można uzyskać bezpłatnie pod nr telefonu 32 706 10 91 lub na naszej stronie internetowej www.wsb.edu.pl/operator.

Przypominamy, że głównym założeniem Podmiotowego Systemu Finansowania jest samodzielny i świadomy wybór usług w BUR przez Przedsiębiorców, zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

----------------------------------------------------------------------------------

Proces blokowania Karty Usługi

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako administrator Bazy Usług Rozwojowych (BUR) od dnia 8 stycznia 2018 r. będzie uruchamiać proces blokowania kart usług, które nie będą spełniać wymagań określonych w Regulaminie BUR.

W przypadku braku informacji dotyczących harmonogramu, lokalizacji oraz kadry – blokada będzie następować automatycznie 5 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi. W pozostałych przypadkach blokowanie będzie uruchamiane po nieskutecznym wezwaniu do uzupełnienia treści karty usługi. Informacja o zablokowaniu karty będzie każdorazowo przesyłana do usługodawcy, usługobiorców oraz operatora wparcia.

Szczegóły dostępne na stronie internetowej Bazy Usług Rozwojowych

------------------------------------------------------------------------------

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI:

Wyczerpanie alokacji w BOK Dąbrowa Górnicza oraz w BOK Cieszyn

Akademia WSB w Biurze Obsługi Klienta w Cieszynie zakończyła nabór wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w dniu 06.05.2019r. o godz. 12:23. Ponadto o godz.12:47 zakończono nabór w Biurze Obsługi Klienta w Dąbrowie Górniczej. Zakończenie naborów jest spowodowane przyjęciem przez Operatora dokumentów zgłoszeniowych, których wartość przekracza o 10% alokację przewidzianą na nabór.

Podstawa prawna: dokument pn. Opis systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim (punkt 75 lit. e, podpunkt v).

Ponadto informujemy, iż w związku z wyczrpaniem alokacji, BOK w Dąbrowie Górniczej oraz BOK w Cieszynie do dnia 10.05.2019r. będzie czynne w godzinach obowiązujących podczas dni bez naboru.

--------------------------------------------------------------------------

Informacja o zamkniętym BOK w Dąbrowie Górniczej w dniu 02.05.2019r.

Informujemy, że Biuro Obsługi Klienta Akademii WSB – Partner w projekcie „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego” (RPSL.08.02.03-24-0009/17-00), w Dąbrowie Górniczej w dniu 02.05.2019r. (czwartek) z przyczyn technicznych będzie nieczynne.

Dyżur pełni BOK Akademii WSB w Cieszynie. Godziny otwarcia BOK w Cieszynie 8:00-13:00.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

--------------------------------------------------------------------------

Wyczerpanie alokacji w BOK Dąbrowa Górnicza oraz w BOK Cieszyn

Akademia WSB w Biurze Obsługi Klienta w Dąbrowie Górniczej zakończyła nabór wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w dniu 08.04.2019r. o godz. 13:35. W dniu 10.04.2019r. o godz. 15:50 zakońcono nabór w Biurze Obsługi Klienta w Cieszynie. Zakończenie naborów jest spowodowane przyjęciem przez Operatora dokumentów zgłoszeniowych, których wartość przekracza o 10% alokację przewidzianą na nabór.

Podstawa prawna: dokument pn. Opis systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim (punkt 75 lit. e, podpunkt v).

Ponadto informujemy, iż w związku z wyczrpaniem alokacji, BOK w Dąbrowie Górniczej oraz BOK w Cieszynie do dnia 12.04.2019r. będzie czynne w godzinach obowiązujących podczas dni bez naboru.

--------------------------------------------------------------------------

Zmiany w zasadach dofinansowań obowiązujące od 1.04.2019 r.

Najważniejsze zmiany:

 • jednolity harmonogram rund naborów, planowanych do końca 2019 roku, zastąpi harmonogramy kwartalne (dokument znajduje się TUTAJ);
 • zostanie określona konkretna alokacja dla każdej rundy;
 • nabór wniosków będzie prowadzony do wyczerpania alokacji określonej dla danej rundy;
 • przyjęcie i rejestracja wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych będą się odbywały na nowych zasadach;
 • wsparcie zostanie skoncentrowane wg nowego kryterium tj. na tych przedsiębiorców, którzy dotychczas nie korzystali z finansowania w ramach PSF;
 • nabory będą prowadzone w naprzemiennych rundach ze wsparciem kierowanym – albo do wszystkich MŚP, albo wyłącznie do przedsiębiorców, którzy dotychczas nie uzyskali wsparcia w PSF;
 • studia podyplomowe nie będą się kwalifikowały do uzyskania wsparcia w ramach PSF (dotyczy wniosków złożonych od 1 kwietnia 2019).

Wraz z obecnie wprowadzonymi zmianami zastosowanie będą miały także zmiany zaplanowane wcześniej, o których informowaliśmy w wiadomości pt. „Nowelizacja dokumentów Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim”. Wśród nich są m.in.:

 • ścieżka odwoławcza dla wnioskodawców;
 • jednolita lista sprawdzająca do wniosków;
 • ograniczenie wysokości dofinansowania do kosztów pojedynczej usługi do 5 tys. zł;
 • Dokumenty uwzględniające zmiany znajdują się TUTAJ (uchwały nr 59 i nr 60 wraz z załącznikami).     

--------------------------------------------------------------------------

Nowelizacja dokumentów zgłoszeniowych do projektu

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego, uchwałą z 13 lutego 2019 nr 266/18/VI/2019, znowelizował dokumenty określające zasady wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim. Znowelizowane dokumenty będą obowiązywać od 18 marca 2019. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Najważniejsze zmiany to:
• prawo wniesienia odwołania od negatywnego wyniku weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych;
• jednolita karta weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych;
• maksymalna kwota dofinansowania do jednej usługi rozwojowej dla jednego pracownika w ramach projektu wynosi 5000 zł;
• termin na złożenie dokumentacji zgłoszeniowej – nie wcześniej niż 6 miesięcy i nie później niż 2 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia usługi;
• brak możliwości równoczesnego złożenia dokumentów zgłoszeniowych dla tej samej usługi i skierowanej do tych samych pracowników do więcej niż jednego operatora;
• cel biznesowy nie musi być sformułowany zgodnie z zasadą SMART.

--------------------------------------------------------------------------

 Informacja o skróconych godzinach pracy w BOK DĄBROWA GÓRNICZA w dniu 5.03.2019 r. 

Z przyczyn technicznych w dniu 5.03.2019 r. (wtorek) Biuro Obsługi Klienta projektu "Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego" w Dąbrowie Górniczej, prowadzony przez Akademię WSB, będzie czynne w skróconych godzinach tj. od 7:00-15:00. Za wszelkie utrudnienia uprzejmie przepraszamy.

 W dniu 5.03.2019 r. nabór wniosków prowadzi Biuro Obsługi Klienta w Cieszynie w godzinach 7:00-17:00.

--------------------------------------------------------------------------

Informacja o utrudnieniach w funkcjonowaniu BOK CIESZYN w dniu 20.02.2019 r.

W związku z przerwą w dostawie prądu w dniu 20.02.2019 r. (środa) Biuro Obsługi Klienta projektu "Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego" w Cieszynie, prowadzony przez Akademię WSB, będzie pracowało w ograniczonym zakresie tj. nie będzie możliwe połączenie telefoniczne oraz e-mailowe z pracownikami biura. Za wszelkie utrudnienia uprzejmie przepraszamy.

W dniu 20.02.2019 r. dyżur telefoniczny i e-mailowy prowadzi Biuro Obsługi Klienta w Dąbrowie Górniczej.

-------------------------------------------------------------------

 Informacja o zamknięciu i skróconych godzinach pracy w BOK CIESZYN w dniach 14-15.02.2019 r.   

Z przyczyn technicznych w dniu 14.02.2019 r. (czwartek) Biuro Obsługi Klienta projektu "Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego" w Cieszynie, prowadzony przez Akademię WSB, będzie nieczynne, a w dniu 15.02.2019 r. (piątek) będzie czynne w skróconych godzinach tj. od 9:00-17:00. Za wszelkie utrudnienia uprzejmie przepraszamy.

W dniu 14.02.2019 r. nabór wniosków prowadzi Biuro Obsługi Klienta w Dąbrowie Górniczej w godzinach 7:00-18:00, a w dniu 15.02.2019 r. w godzinach 7:00-17:00.

-----------------------------------------------------------------------

Informacja o skróconych godzinach pracy w BOK DĄBROWA GÓRNICZA w dniu 19.12.2018 r.

Z przyczyn technicznych w dniu 19.12.2018 r. środa Biuro Obsługi Klienta projektu "Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego" w Dąbrowie Górniczej będzie czynne w godzinach 7:00-16:00. Za wszelkie utrudnienia uprzejmie przepraszamy. W godzinach 16:00-18:00 wnioski o dofinansowanie usług rozwojowych będzie można składać w BOK Cieszyn Akademii WSB, który w tym czasie pełni także dyżur

---------------------------------------------------------------------------- 

INFORMACJA O ZAMKNIĘTYCH BIURACH OBSŁUGI KLIENTA W OKRESIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNYM

Uprzejmie informujemy, że w związku z zamknięciem Uczelni w dniach 24.12.2018 oraz 31.12.2018 r. Biura Obsługi Klienta w Dąbrowie Górniczej i w Cieszynie będą nieczynne. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Ponadto w okresie od 24.12.2018-4.01.2019 r. obowiązują dni bez naboru u Operatora Akademii WSB wraz z liderem projektu RIPH oraz partnerami.

Okres świąteczny – termin składania dokumentów aplikacyjnych

W związku ze zbliżającym się okresem świątecznym, a tym samym zbliżającymi się dniami ustawowo wolnymi od pracy, uprzejmie prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych w najbliższym naborze z odpowiednim wyprzedzeniem w odniesieniu do terminu rozpoczęcia usług rozwojowych. Zgodnie z Regulaminem naboru, Operator ma 20 dni roboczych na weryfikację wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych. Może się w związku z tym okazać, że termin rozpatrzenia wniosków złożonych dokładnie na miesiąc przed rozpoczęciem usługi rozwojowej wykroczy poza termin rozpoczęcia danej usługi, w związku z tym taka usługa może nie otrzymać dofinansowania.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Odwołanie naboru dedykowanego z dniem 1 września 2018

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 1 września 2018 r. będą obowiązywać nowe wzory dokumentów. Nastąpiły też zmiany w Opisie systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych oraz w Regulaminie naboru do projektu. Przed złożeniem wniosków rekrutacyjnych, prosimy o wnikliwe zapoznanie się z nowymi dokumentami.
Informujemy również, że od dnia 1.09.2018 r. odwołujemy nabór dedykowany. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wzory dokumentów od 1 września 2018

Informujemy, że od 1 września 2018 będą obowiązywać nowe wzory dokumentów do projektu i zmienione zasady dotyczące ubiegania się o dofinansowanie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z nowymi zasadami. Aby ułatwić Państwu pracę publikujemy już teraz te dokumenty. Należy jednak pamiętać, że formularze wypełnione na tych wzorach można złożyć do Operatora dopiero od 1 września 2018. Do tego czasu wciąż obowiązują wzory dokumentów zamieszczone w archiwum dokumentów na dole strony.

 


 

Projekt „Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego”, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

                    

                                     

ARCHIWUM DOKUMENTÓW

UWAGA ZMIANY ZASAD DOFINANSOWANIA ORAZ WZORÓW DOKUMENTÓW OD 1.09.2018 r., 12.11.2018 r., 26.11.2018 r.

 

Najważniejsze zmiany zasad dofinansowania usług rozwojowych w województwie śląskim od 1.09.2018 r.

 1. Przedsiębiorca składa dokumenty do ubiegania się o wsparcie (dokumenty zgłoszeniowe składane są w jednym egzemplarzu) nie później niż na jeden miesiąc (jeżeli szkolenie zaczyna się np. 15 dnia danego miesiąca to dokumenty należy złożyć najpóźniej 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc szkolenia) przed planowanym terminem rozpoczęcia usług rozwojowych. - par.2 ust.4 regulaminu projektu.
 2. Przedsiębiorca na etapie składania formularza zgłoszeniowego jest zobowiązany przedstawić zaświadczenia potwierdzające brak zaległości w opłacaniu przez niego składek do ZUS/KRUS oraz podatków do US. Przedmiotowe zaświadczenia są ważne 3 miesiące od dnia wystawienia i mogą zostać złożone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. - par. 2 ust. 15 regulaminu projektu.
 3. W ramach PSF podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowalny. Wartość dofinansowania usług rozwojowych wyliczana jest w odniesieniu do kosztu netto usług rozwojowych - par. 3 ust. 3 regulaminu projektu. Przedsiębiorca bez względu na to czy posiada prawną możliwość odliczania podatku VAT czy nie wpłaca VAT jako koszt niekwalifikowalny.
 4. Operator obniża poziom dofinansowania usługi rozwojowej o 20 punktów procentowych, jeśli uczestnikiem usługi jest osoba będąca pracownikiem tego Przedsiębiorcy zaangażowanym na podstawie umowy o dzieło (Obniżenie o 20 punktów procentowych poziomu dofinansowania usługi rozwojowej liczone jest od maksymalnego przysługującego dofinansowania.) -par. 4 ust. 8 regulaminu projektu
 5. Operator obniża poziom dofinansowania usługi rozwojowej o 20 punktów procentowych, jeśli uczestnikiem usługi jest osoba będąca pracownikiem tego przedsiębiorcy zatrudniona w okresie krótszym niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie (Obniżenie o 20 punktów procentowych poziomu dofinansowania usługi rozwojowej liczone jest od maksymalnego przysługującego dofinansowania.).-  par. 4 ust 9 regulaminu projektu.

DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE DLA WSZYSTKICH WNIOSKÓW SKŁADANYCH OD 1.09.2018 r.

Ważna informacja:

W przypadku wybrania przez przedsiębiorstwo do dofinansowania kart usług rozwojowych z Bazy Usług Rozwojowych, nie spełniających wymogów zgodnie Regulaminem BUR dofinansowanie na takie usługi nie będzie mogło być udzielone.

--------------------------------

Poniżej znajdą Państwo komplet dokumentów związanych z ubieganiem się, realizacją i rozliczaniem dofinansowanej usługi rozwojowej.

Dokumentacja rekrutacyjna (Nowe wzory obowiązujące od 1.09.2018 r., 12.11.2018 r. oraz 26.11.2018 r.)

lub

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis

 • Oświadczenie o braku równoległego aplikowania do innych Operatorów PSF w woj. śląskim  - UWAGA - nowy dokument obowiązujący od 26.11.2018 r.
 • Kopia umowy spółki cywilnej (jeśli dotyczy)
 • Wydruk lub kserokopie dokumentów rejestrowych – KRS lub wpis do CEIDG
 • Zaświadczenie (dopuszczalna kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) o braku zaległości w należnościach wobec ZUS/KRUS,
 • Zaświadczenie (dopuszczalna kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) o braku zaległości w należnościach wobec US,

uwaga: W przypadku spółek cywilnych oraz spółek jawnych należy dołączyć powyższe zaświadczenia dla spółki jak również dla wszystkich wspólników spółki.

Dokumenty pomocnicze

Umowa i dokumenty do rozliczenia umów (dotyczy wszystkich umów zawieranych od 1.09.2018)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stary wzór obowiązujący do 25.11.2018 r.

Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy,

Regulamin projektu

Stary wzór obowiązujący do 12.11.2018 r.

Formularz zgłoszeniowy Uczestnika

Regulamin projektu

Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych

Dokumentacja rekrutacyjna (Obowiązująca od 16.04.2018 r. do 31.08.2018 r.)

lub

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis

Dokumenty pomocnicze

Umowa i dokumenty do rozliczenia umów (dotyczy wszystkich umów zawieranych od 16.04.2018)

Dokumentacja rekrutacyjna (Obowiązująca od 4.04.2018 r. do 16.04.2018 r.)

lub

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis

Dokumenty pomocnicze

Umowa i dokumenty do rozliczenia umów zawartych od 21.02.2018 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STARE WZORY DOKUMENTÓW OBOWIĄZUJĄCE DLA WNIOSKÓW SKŁADANYCH DO 3.04.2018 r.

Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy

Formularz zgłoszeniowy Uczestnika

Oświadczenie uczestnika do formularza zgłoszeniowego uczestnika

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

STARE WZORY DOKUMENTÓW OBOWIĄZUJĄCE DLA WNIOSKÓW SKŁADANYCH DO 20.02.2018 r.

Dokumenty zgłoszeniowe (stare wzory obowiązujące tylko do złożenia korekty dokumentacji zgłoszeniowej złożonej od 19.12.2017-20.02.2018 r.)

lub

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis

Dokumenty do rozliczenia umów zawartych do dokumentacji zgłoszeniowej złożonej od 19.12.2017 r. do 20.02.2018 r.

Dokumenty do rozliczenia umów zawartych do dokumentacji zgłoszeniowej złożonej do 18.12.2017 r.