Interdyscyplinarne studia doktoranckie

Informacje ogólne:

Forma studiów: stacjonarne (zajęcia raz w miesiącu – piątek i sobota)

Czas trwania: 8 semestrów

Limit miejsc: 20

Języki wykładowe: polski i angielski

Studia mają charakter interdyscyplinarny i aplikacyjny.

 

Aplikacyjny profil studiów kształtuje kompetencje niezbędne do wykonywania pracy w charakterze badawczym i badawczo­rozwojowym w instytucjach otoczenia społeczno­gospodarczego.

 

Interdyscyplinarność studiów dotyczy obszaru nauk społecznych i dwóch dziedzin tego obszaru – nauk ekonomicznych (nauki o zarządzaniu, ekonomia, finanse) oraz nauk społecznych (m.in. nauki o bezpieczeństwie, psychologia, pedagogika). 

 

Atuty studiów:

 • indywidualny tutoring,
 • indywidualne konsultacje z ekspertami branżowymi,
 • stypendium motywacyjne - 1000 zł/miesięcznie
  – przyznawane na pierwszym roku dla 50% najlepszych doktorantów,
 • stypendium grantowe – 2000-2750 zł/miesięcznie – przyznawane od drugiego roku studiów,
 • kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego*
 • finansowanie publikacji naukowych i udziału w konferencjach,
 • dla najlepszych doktorantów - udział w szkole letniej dla doktorantów,
 • możliwość pogłębienia wiedzy interdyscyplinarnej poprzez cykl wykładów z drugiej dyscypliny,
 • zajęcia prowadzone przez wykładowców z zagranicy,
 • cykl zajęć kształtujących warsztat badacza.

 

 

 

ETAPY REKRUTACJI

Etap I – rejestracja kandydata i złożenie dokumentów

Kandydaci dokonują rejestracji na stronie rekrutacyjnej: TUTAJ (kliknij) 

Kandydaci składają w Biurze Studiów Doktoranckich wymagane dokumenty:

 • karta informacyjna kandydata (kliknij), oraz załącznik (kliknij)
 • podanie (kliknij),
 • kopia dyplomu ukończenia studiów mgr./mgr inż. (o ile posiada na tym etapie rekrutacji) lub decyzja o przyznaniu „Diamentowego Grantu”
 • CV z przebiegu pracy zawodowej i/lub naukowej
 • wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych i informacje o działalności popularyzującej naukę, posiadanie dorobku aplikacyjnego, np. opracowania programu szkoleń, patenty, itp.,
 • autoreferat zawierający prezentację tematyki własnych zainteresowań naukowych oraz tematu przyszłej pracy doktorskiej uwzględniającego interdyscyplinarny i aplikacyjny charakter planowanych badań,
 • kopia certyfikatu językowego potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2; w przypadku braku certyfikatu językowego kandydat przystępuje do testu językowego w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji,
 • jedna fotografia, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

 

Etap II

rozmowa kwalifikacyjna dotycząca motywacji, zainteresowań naukowych kandydata i predyspozycji do pracy naukowej, z uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego

Etap III ­

opracowanie listy rankingowej i ogłoszenie wyników

 

Szczegółowych informacji udziela:

 • Koordynator ds. kształcenia doktorskiego: dr Magdalena Wróbel, tel.: 501-597-992, doktorant@wsb.edu.pl

 

KRYTERIA OCENY KANDYDATÓW

Kryteria obligatoryjne:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 - kopia certyfikatu językowego lub podejście do egzaminu językowego
 • autoreferat zawierający prezentację tematyki własnych zainteresowań naukowych oraz tematu przyszłej pracy doktorskiej uwzględniającego interdyscyplinarny i aplikacyjny charakter planowanych badań (0-10 pkt.) – oceniony na min. 5 pkt.
 • udokumentowane osiągnięcia naukowe – publikacje naukowe, po 1 pkt. za każdą publikację (0-4 pkt.) - posiadanie co najmniej jednej publikacji naukowej

Kryteria oceny kandydatów:

 • autoreferat zawierający prezentację tematyki własnych zainteresowań naukowych oraz tematu przyszłej pracy doktorskiej uwzględniającego interdyscyplinarny i aplikacyjny charakter planowanych badań (0-10 pkt.)
 • udokumentowane osiągnięcia naukowe – publikacje naukowe, po 1 pkt. za każdą publikację (0-4 pkt.)
 • udokumentowany dorobek aplikacyjny - wdrożenia, patenty, opracowania na rzecz praktyki gospodarczej (np. strategie, ekspertyzy), programy szkoleń (0-6 pkt.)
 • udział w realizacji projektów badawczo-rozwojowych lub naukowych (0-5 pkt.)
 • ocena motywacji i zainteresowań naukowych kandydata oraz predyspozycji do pracy naukowo-badawczej podczas rozmowy kwalifikacyjnej (0-5 pkt.)
 • opinia opiekuna naukowego/promotora pracy mgr dotycząca zamierzeń badawczych w obszarze planowanej pracy doktorskiej (0-3 pkt.)
 • ocena na dyplomie ukończenia studiów mgr lub równorzędnych (1-5 pkt.)

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania: 38.

 

 

Na studia przyjęty zostanie kandydat, który uzyskał minimum 25 punktów oraz zmieścił się, ze względu na ilość uzyskanych punktów, w limicie przyjęć.

 

Harmonogram rekrutacji

I ETAP (rejestracja Kandydata i złożenie wymaganych dokumentów) do 21 września 2018 r.

II ETAP (rozmowy kwalifikacyjne i test językowy dla osób nieposiadających certyfikatu) - 21-30 września 2018

III ETAP (ogłoszenie wyników rekrutacji) - 30 września 2018

 

 

* Warunkiem ukończenia studiów doktoranckich jest znajomość języka obcego na poziomie C1.

 

 
 

Projekt pn.: „Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Ekonomicznych i Społecznych Nauk Stosowanych” jest realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.2. Studia doktoranckie