Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia - studia kwalifikacyjne | Cieszyn

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia

 

 

Kierownik studiów: mgr Małgorzata Spendel

mgr Małgorzata Spendel - psycholog, logopeda. Ekspert i dydaktyk z zakresu: psychologii uczenia się i nauczania, psychologii rozwoju z elementami psychologii edukacji oraz z psychologii rozwoju dziecka. Pani mgr Małgorzata Spendel, (nauczyciel, konsultant ROE METIS) która jako jedyna z województwa śląskiego, została powołana na Ekspertem MEN ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci. Zespół zawiera 36 specjalistów z całej Polski. Zespół pracuje nad propozycjami zmian systemowych w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Program

Program studiów odpowiada na potrzeby nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na terenie przedszkoli, szkół i placówek. Jedyne takie studia podyplomowe w kraju. 

Atuty

 • Najnowsza wiedza naukowa z zakresu psychologii rozwoju, psychologii klinicznej, psychiatrii i neurologii dziecięcej, konstruowanie diagnozy rozwojowej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami w rozwoju.
 • Przygotowanie słuchaczy do opracowania programu terapii dziecka/ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami w rozwoju.
 • Studia kształtują u słuchaczy umiejętności pracy z rodziną dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami w rozwoju.
 • Zapoznanie uczestników ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami w rozwoju.
 • Zapoznanie uczestników z prawem oświatowym dotyczącym kształcenia i opieki dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami w rozwoju w przedszkolach, szkołach i placówkach.
 • Kształtowanie u słuchaczy umiejętności prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami w rozwoju.

Cel

Szczegółowy program studiów przewiduje przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności na temat całościowych zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży. Uczestnicy zostaną zapoznani z kryteriami diagnostycznymi oraz metodami i formami prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi i młodzieżą z:

 • Autyzmem
 • zespołem Aspergera
 • zespołem Retta
 • dziecięcymi zaburzeniami dezintegracyjnymi
 • zaburzeniem hiperkinetycznym z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi
 • innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Uczestnicy:

Absolwenci szkół wyższych kierunków pedagogika i psychologia, nauczyciele przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, absolwenci szkól wyższych medycznych, absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego.

Po ukończeniu studiów, absolwent uzyskuje  kwalifikacje z pedagogiki specjalnej w zakresie diagnozowania, prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju i nauczania i oraz rewalidacji dzieci i uczniów z ww. zaburzeniami rozwojowymi. W związku z tym może być zatrudniona na stanowisku:

 • nauczyciela prowadzącego rewalidację,

 • nauczyciela współorganizującego kształcenie,

 • nauczyciela prowadzącego wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (zespół Reta, dziecięce zaburzenia dezintegracyjne), w przedszkolach, szkołach, placówkach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych.

Wykładowcy:

dr Andrzej Wolski - jest autorem ponad 50 publikacji z zakresu autyzmu i pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, wygłosił ponad 40 referatów na konferencjach naukowych. W Poradni prowadzi diagnozy i szkolenia dla rodziców. Zawodowo szczególnie interesuje się diagnozą małych dzieci oraz wsparciem osób niepełnosprawnych po ukończeniu edukacji. Jest pedagogiem specjalnym, uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego oraz trzeci stopień specjalizacji zawodowej w zakresie rewalidacji upośledzonych umysłowo. Ukończył pedagogikę specjalną ze specjalnością rewalidacja upośledzonych umysłowo.

mgr Małgorzata Spendel - psycholog, logopeda. Ekspert i dydaktyk z zakresu: psychologii uczenia się i nauczania, psychologii rozwoju z elementami psychologii edukacji oraz z psychologii rozwoju dziecka. Pani mgr Małgorzata Spendel, (nauczyciel, konsultant ROE METIS) która jako jedyna z województwa śląskiego, została powołana na Ekspertem MEN ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci. Zespół zawiera 36 specjalistów z całej Polski. Zespół pracuje nad propozycjami zmian systemowych w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

mgr Monika Kłeczek - Wykładowca Akademii WSB. Trenerka umiejętności społecznych, psychoterapeutka, prezeska Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera „AS” w Bielsku-Białej i Fundacji „Spektrum A”, dyrektorka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „AS”, która organizuje zajęcia terapeutyczne dla ponad 150 dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Członkini Parlamentarnej Grupy ds. autyzmu oraz Rady Ekspertów Akademii WSB Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie , autorka publikacji naukowych i popularyzatorskich.

 

W programie m.in.

 • Psychologia rozwoju - podstawy teoretyczne rozwoju dzieci i młodzieży, główne koncepcje rozwojowe, podstawy diagnostyki dzieci i młodzieży
 • Wybrane zagadnienia neurologii dziecięcej i psychiatrii
 • Wczesny autyzm dziecięcy - diagnoza i terapia - psychostymulacja i psychokorekcja, rewalidacja dzieci przedszkolnych  i uczniów edukacji wczesnoszkolnej
 • Zespól Aspergera - diagnoza i terapia - psychostymulacja i psychokorekcja, wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja
 • Metodyka wychowania i kształcenia przedszkolnego dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami w rozwoju
 • Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami w rozwoju
 • Metodyka nauczania i wychowania uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami w rozwoju w edukacji wczesnoszkolnej
 • Kształtowanie mowy i języka u dzieci i uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami w rozwoju
 • Metody stymulacji rozwoju dzieci i uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami w rozwoju
 • Opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego ora programu rewalidacji

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

Informacje:

Czas trwania: Zrealizuj 3 semestry, w jeden rok! 

Liczba godzin: 440

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.

Dni uczęszczania: wtorki, środy (16.30-21.00)

 

Kontakt

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
Akademia WSB
43 - 400 Cieszyn,
ul. Frysztacka 44
Telefon: 33 852 30 94
Tel.  kom. 885 882 500 
cieszyn@wsb.edu.pl

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Absolwenci kierunku Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia

 • potrafią opracować Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET), oraz program zajęć rewalidacyjnych dla dziecka/ucznia,
 • uzyskają kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju,
 • posiadają wiedzę o rozwoju oraz znają podstawowe metody diagnozy rozwoju dzieci i młodzieży,
 • znają przepisy prawa oświatowego dotyczącego kształcenia i opieki dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami  rozwoju,
 • potrafią dokonać diagnozy rozwojowej i funkcjonalnej oraz skonstruować program terapii dla dziecka/ucznia.

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

Opłata: TYLKO w Cieszynie PROMOCJA - 2600 zł - w tym wpisowe 300 zł (Czesne płatne w 6  ratach )

Możliwość zmiany harmonogramu płatności według propozycji Słuchacza. Raty 0%

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Partnerami kierunku są szkoły i przedszkola realizujące program dostosowany do wymagań dzieci dotkniętych autyzmem i zespołem Aspergera.

 

 
AS    
     

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Duże zróżnicowanie w funkcjonowaniu intelektualnym, społecznym i komunikacyjnym osób z autyzmem stanowi ogromne wyzwanie w zakresie zapewnienia im odpowiedniego wsparcia w edukacji. Z przyjemnością i satysfakcją polecam studia z zakresu Autyzmu, Zespołu Aspergera oraz innych całościowych zaburzeń rozwojowych, które umożliwiają wyjątkowym dzieciom, młodzieży, a potem już dorosłym osobom z autyzmem spotkać na swojej drodze wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów potrafiących udzielić skutecznej pomocy, wsparcia psychologiczno – pedagogicznego w atmosferze pełnej akceptacji i poczucia bezpieczeństwa.

 

Marta Ir

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola z oddziałami integracyjnymi

„Wesołe Słoneczka” w Katowicach

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły