Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu - studia kwalifikacyjne - NOWOŚĆ

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

 

NOWOŚĆ!!! Kierunek studiów poszerzony o elementy coachingu

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zawodu doradcy zawodowego i personalnego, pracującego zarówno w instytucjach rynku pracy, jak i w placówkach oświatowych, a także w projektach outplacementowych grupowych i indywidualnych. Program studiów został wzbogacony o elementy coachingu.

 

Absolwenci studiów będą przygotowani do:

świadczenia  specjalistycznych usług doradczych w oparciu o rozległą wiedzę dotyczącą rynku pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii, komunikacji, elementy coachingu, w tym coachingu kariery. Będą mogli  również doradzać innym podmiotom gospodarczym (firmom, instytucjom, placówkom publicznym) w wszelkich kwestiach dotyczących personelu, tj. rekrutacja pracowników, motywowanie, ocenianie, rozwijanie kompetencji pracowniczych.

Studia pokazują też zadania doradcy zawodowego i personalnego z perspektywy szeroko rozumianych zadań systemu edukacji i uwzględniają specyfikę pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi w gospodarce opartej na wiedzy. Ponadto wyposażają słuchaczy w kompetencje z zakresu poradnictwa zdalnego z wykorzystaniem e-technologii. 

 

Uczestnicy studiów:

Uczestnikami studiów mogą zostać absolwenci studiów magisterskich i wyższych studiów zawodowych, którzy ukończyli kierunek lub specjalność zbliżoną zakresem merytorycznym do studiów podyplomowych (np. psychologię, pedagogikę, socjologię, historię, geografię, ekonomię, przedsiębiorczość, WOS, filozofię, kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, informację naukowo-techniczną, informatykę, wychowanie w rodzinie).

 

Absolwent studiów:

 • zna i rozumie istotę doradztwa zawodowego, personalnego i coachingu kariery
 • zna zasady tworzenia stanowiska pracy doradcy zawodowego i personalnego
 • ma rozszerzoną wiedzę na temat umiejętności aktywnego radzenia sobie na rynku pracy
 • zna i rozumie różne rodzaje więzi społecznych i występujące między nimi relacje
 • posiada wiedzę z zakresu stosowania technologii informacyjnej w doradztwie zawodowym i personalnym
 • zna klasyfikację zawodów i predyspozycje psychofizyczne potrzebne do ich wykonywania
 • zna i wykorzystuje w praktyce metody i techniki zarządzania rozwojem kapitału ludzkiego
 • posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje służące realizacji zadań związanych z wyborem zawodu, przekwalifikowaniem się lub dostosowaniem do potrzeb otwartego, trudnego rynku pracy, a także profesjonalnym wsparciem psychologicznym
 • posiada wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia doradztwa z wykorzystaniem elementów coachingu
 • potrafi zorganizować stanowisko pracy doradcy zawodowego i personalnego
 • potrafi stosować w praktyce wiedzę z zakresu doradztwa zawodowego i personalnego
 • zna metody i narzędzia coachingowe wykorzystywane w doradztwie zawodowym i personalnym
 • potrafi prowadzić poradnictwo indywidualne i grupowe
 • potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań doradczych
 • analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i podejmuje samodzielne decyzje w zakresie ich rozstrzygnięć
 • potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności w zakresie doradztwa zawodowego i personalnego

Program kształcenia:

3 semestry w 1 rok

 1. Rozwój zawodowy człowieka
 2. Elementy psychologii wychowawczej
 3. Specyficzne problemy w zakresie uczenia się dorosłych
 4. Zawodoznawstwo
 5. Psychologia podejmowania decyzji zawodowych
 6. Psychologia coachingu
 7. Coaching -warsztaty
 8. Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
 9. Systemy motywowania pracowników
 10. Systemy ocen pracowniczych
 11. Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek kariery w organizacji
 12. Komunikacja interpersonalna w doradztwie i coachingu
 13. Psychologia zdrowia i stresu zawodowego
 14. Doradztwo zawodowe osób niepełnosprawnych
 15. Elementy i instytucje rynku pracy
 16. Świadome planowanie kariery zawodowej
 17. Elementy e-doradztwa
 18. Aktywne  i alternatywne metody poszukiwania pracy
 19. Nowoczesne metody selekcji i  rekrutacji pracowników
 20. Trening kreatywności
 21. Monitorowanie rynku pracy dla potrzeb doradztwa zawodowego
 22. Media społecznościowe w procesie zarządzania rozwojem zawodowym
 23. Praktyczny networking w poszukiwaniu bądź zmianie zatrudnienia
 24. Warsztaty prowadzenia rozmowy doradczej
 25. Metodyka poradnictwa indywidualnego i grupowego
 26. Coaching –mentoring – tutoring – formy pracy i zastosowanie
 27. Metodyka pracy z grupą - warsztaty
 28. Praktyka doradcza

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Wykładowcy:

dr Magdalena Kot-Radojewska – Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, socjolog, pedagog, trener, adiunkt w Katedrze Zarządzania i Zastępca Dyrektora Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji Akademii WSB, ekspert ds. ewaluacji w projektach UE, zastępca Redaktor Naczelnej wydawnictwa „Nauka i Biznes”, odznaczona Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty. Certyfikowany Tutor 1 stopnia Collegium Wratislaviense oraz moderator Design Thinking. Autorka publikacji z zakresu ZZL, rynku pracy i kształcenia ustawicznego.

mgr Magdalena Siwińska- Nauczyciel akademicki, Trener umiejętności społecznych z wysoką orientacją na cel. Prowadzi szkolenia z zakresu kompetencji osobistych i psychospołecznych oraz psychologii . Psycholog biznesu, coach ACC ICF.

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 10

tel. 32 295 93 12

tel. 32 295 93 11

Praca

Studia przygotowują absolwentów do pełnienia funkcji doradcy zawodowego, uwzględniając interdyscyplinarny kontekst współczesnego poradnictwa zawodowego łączą w sobie zagadnienia z zakresu poradnictwa z nowymi trendami w psychologii, socjologii, pedagogice i polityce społecznej i uwzględniają ich znaczenie w procesie rozwoju nowoczesnego poradnictwa kariery.

Absolwenci studiów będą potrafili przygotować uczniów szkół oraz studentów uczelni wyższych do świadomego planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej, zastosować formy i metody prowadzenia orientacji zawodowej w organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa dla różnych poziomów kształcenia, zastosować technologię komputerową i informacyjną na stanowisku doradcy zawodowego w szkole lub innej placówce edukacyjnej.

Ponadto nabędą wiedzę i kompetencje, pozwalające na pracę z osobami bezrobotnymi, przeznaczonymi do zwolnienia bądź przekwalifikowującymi się w takich jednostkach jak urzędy pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa społecznego.

Opłaty

 

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

 

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

500 zł

do 5 października 2019

II

550 zł

do 5 listopada  2019

III

550 zł

do 5 grudnia 2019

IV

500 zł

do 5 lutego 2020

V

500 zł

do 5 marca 2020

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2020

Ogółem

3 200 zł

 

 

Partnerzy

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Program studiów koncentruje się na budowaniu indywidualnego, elastycznego warsztatu doradcy, który pozwala na efektywną pracę zarówno z młodzieżą, jak i osobami dorosłymi. Kluczowe dla programu jest połączenie elementów doradztwa z elementami coachingu, dzięki czemu absolwenci zyskują konkretne metody i narzędzia pracy z klientem. Wykorzystywanie narzędzi coachingowych w pracy doradcy jest bardzo pomocne podczas towarzyszenia klientom w odkrywaniu mocnych stron, preferencji, zainteresowań i pasji, a także wsparciu holistycznego rozwoju klientów podczas poszukiwania ich indywidualnej ścieżki edukacyjnej, zawodowej, życiowej. Program uwzględnia też istotność korzystania z coraz bardziej rozwijających się mediów społecznościowych w procesie budowania profesjonalnej tożsamości zawodowej klienta oraz praktyk networkingowych.

dr Magdalena Kot-Radojewska

Wykładowca Akademii WSB

Zastępca Dyrektora Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji