Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu - studia kwalifikacyjne | Cieszyn

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Rekrutacja trwa. Początek zajęć w marcu 2020 r.

Doradca zawodowy i personalny - studia kwalifikacyjne

Tylko w Akademii WSB - kierunek studiów poszerzony o elementy coachingu

 

Opis kierunku

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zawodu doradcy zawodowego i personalnego, pracującego zarówno w instytucjach rynku pracy, jak i w placówkach oświatowych, a także w projektach outplacementowych grupowych i indywidualnych. Program studiów został wzbogacony o elementy coachingu.

 

Jakich doradców zawodowych kształcimy?

Absolwenci studiów będą przygotowani do:

świadczenia  specjalistycznych usług doradczych w oparciu o rozległą wiedzę dotyczącą rynku pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii, komunikacji, elementy coachingu, w tym coachingu kariery. Będą mogli  również doradzać innym podmiotom gospodarczym (firmom, instytucjom, placówkom publicznym) w wszelkich kwestiach dotyczących personelu, tj. rekrutacja pracowników, motywowanie, ocenianie, rozwijanie kompetencji pracowniczych.

Studia pokazują też zadania doradcy zawodowego i personalnego z perspektywy szeroko rozumianych zadań systemu edukacji i uwzględniają specyfikę pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi w gospodarce opartej na wiedzy. Ponadto wyposażają słuchaczy w kompetencje z zakresu poradnictwa zdalnego z wykorzystaniem e-technologii. 

 

Uczestnicy

Uczestnikami studiów mogą zostać absolwenci studiów magisterskich i wyższych studiów zawodowych, którzy ukończyli kierunek lub specjalność zbliżoną zakresem merytorycznym do studiów podyplomowych (np. psychologię, pedagogikę, socjologię, historię, geografię, ekonomię, przedsiębiorczość, WOS, filozofię, kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, informację naukowo-techniczną, informatykę, wychowanie w rodzinie).

 

Absolwent studiów:

 • zna i rozumie istotę doradztwa zawodowego, personalnego i coachingu kariery
 • zna zasady tworzenia stanowiska pracy doradcy zawodowego i personalnego
 • ma rozszerzoną wiedzę na temat umiejętności aktywnego radzenia sobie na rynku pracy
 • zna i rozumie różne rodzaje więzi społecznych i występujące między nimi relacje
 • posiada wiedzę z zakresu stosowania technologii informacyjnej w doradztwie zawodowym i personalnym
 • zna klasyfikację zawodów i predyspozycje psychofizyczne potrzebne do ich wykonywania
 • zna i wykorzystuje w praktyce metody i techniki zarządzania rozwojem kapitału ludzkiego
 • posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje służące realizacji zadań związanych z wyborem zawodu, przekwalifikowaniem się lub dostosowaniem do potrzeb otwartego, trudnego rynku pracy, a także profesjonalnym wsparciem psychologicznym
 • posiada wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia doradztwa z wykorzystaniem elementów coachingu
 • potrafi zorganizować stanowisko pracy doradcy zawodowego i personalnego
 • potrafi stosować w praktyce wiedzę z zakresu doradztwa zawodowego i personalnego
 • zna metody i narzędzia coachingowe wykorzystywane w doradztwie zawodowym i personalnym
 • potrafi prowadzić poradnictwo indywidualne i grupowe
 • potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań doradczych
 • analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i podejmuje samodzielne decyzje w zakresie ich rozstrzygnięć
 • potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności w zakresie doradztwa zawodowego i personalnego

 

W programie kształcenia:

 1. Rozwój zawodowy człowieka
 2. Elementy psychologii wychowawczej
 3. Specyficzne problemy w zakresie uczenia się dorosłych
 4. Zawodoznawstwo
 5. Psychologia podejmowania decyzji zawodowych
 6. Psychologia coachingu
 7. Coaching -warsztaty
 8. Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
 9. Systemy motywowania pracowników
 10. Systemy ocen pracowniczych
 11. Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek kariery w organizacji
 12. Komunikacja interpersonalna w doradztwie i coachingu
 13. Psychologia zdrowia i stresu zawodowego
 14. Doradztwo zawodowe osób niepełnosprawnych
 15. Elementy i instytucje rynku pracy
 16. Świadome planowanie kariery zawodowej
 17. Elementy e-doradztwa
 18. Aktywne  i alternatywne metody poszukiwania pracy
 19. Nowoczesne metody selekcji i  rekrutacji pracowników
 20. Trening kreatywności
 21. Monitorowanie rynku pracy dla potrzeb doradztwa zawodowego
 22. Media społecznościowe w procesie zarządzania rozwojem zawodowym
 23. Praktyczny networking w poszukiwaniu bądź zmianie zatrudnienia
 24. Warsztaty prowadzenia rozmowy doradczej
 25. Metodyka poradnictwa indywidualnego i grupowego
 26. Coaching –mentoring – tutoring – formy pracy i zastosowanie
 27. Metodyka pracy z grupą - warsztaty
 28. Praktyka doradcza

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców akademickich oraz praktyków życia codziennego m.in. przez pracowników Urzędu Pracy, akredytowanych doradców zawodowych.

Wśród kadry:

mgr Agata Hagno - doradca personalny, wieloletni praktyk, absolwentka wielu kierunków studiów m.in.: MBA Franklin University Wrocław, Prezes DPM Sp. z o.o.

dr Magdalena Kot-Radojewska – Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, socjolog, pedagog, trener, adiunkt w Katedrze Zarządzania i Zastępca Dyrektora Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji Akademii WSB, ekspert ds. ewaluacji w projektach UE, zastępca Redaktor Naczelnej wydawnictwa „Nauka i Biznes”, odznaczona Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty. Certyfikowany Tutor 1 stopnia Collegium Wratislaviense oraz moderator Design Thinking. Autorka publikacji z zakresu ZZL, rynku pracy i kształcenia ustawicznego.                           

dr Edyta Nowak-Żółty - Prodziekan Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB w Cieszynie. Nauczyciel akademicki. Dyplomowany coach po Akademii Profesjonalnego Coachingu. Akredytowany trener metody Insight Discowery. Od 15 lat jest czynnym trenerem. Pracuje też jako coach, konsultant i doradca. Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu: komunikacji międzyludzkiej, asertywności, negocjacji, zarządzania sobą w czasie, budowania zespołów, obsługi klienta, zarządzania coachingowego, savoir vivru w biznesie i urzędzie

 

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki

Informacje

Czas trwania: 3 semestry

Liczba godzin: 350 

Dni uczęszczania: wtorki, środy (16.30-21.00)

Praca

Studia przygotowują absolwentów do pełnienia funkcji doradcy zawodowego z elementami coachingu, uwzględniając interdyscyplinarny kontekst współczesnego poradnictwa zawodowego łączą w sobie zagadnienia z zakresu poradnictwa z nowymi trendami w psychologii, socjologii, pedagogice i polityce społecznej i uwzględniają ich znaczenie w procesie rozwoju nowoczesnego poradnictwa kariery.

Absolwenci studiów będą potrafili przygotować uczniów szkół oraz studentów uczelni wyższych do świadomego planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej, zastosować formy i metody prowadzenia orientacji zawodowej w organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa dla różnych poziomów kształcenia, zastosować technologię komputerową i informacyjną na stanowisku doradcy zawodowego w szkole lub innej placówce edukacyjnej.

Ponadto nabędą wiedzę i kompetencje, pozwalające na pracę z osobami bezrobotnymi, przeznaczonymi do zwolnienia bądź przekwalifikowującymi się w takich jednostkach jak urzędy pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa społecznego.

Opłaty

Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu - studia kwalifikacyjne czesne płatne w 6 ratach

Koszt studiów  3200 zł

?Planowany początek zajęć 21 marca

 

wpisowe 300 zł w dniu zapisu
I 500 zł do 5 marca 2020
II 550 zł do 5 kwietnia  2020
III 550 zł do 5 maj 2020
IV 500 zł do 5 października 2020
V 500 zł do 5 listopada 2020
VI 300 zł do 5 grudnia 2020
Ogółem 3 200 zł


Lub w innych dogodnych ratach 0%

Partnerzy

 

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Program studiów koncentruje się na budowaniu indywidualnego, elastycznego warsztatu doradcy, który pozwala na efektywną pracę zarówno z młodzieżą, jak i osobami dorosłymi. Kluczowe dla programu jest połączenie elementów doradztwa z elementami coachingu, dzięki czemu absolwenci zyskują konkretne metody i narzędzia pracy z klientem. Wykorzystywanie narzędzi coachingowych w pracy doradcy jest bardzo pomocne podczas towarzyszenia klientom w odkrywaniu mocnych stron, preferencji, zainteresowań i pasji, a także wsparciu holistycznego rozwoju klientów podczas poszukiwania ich indywidualnej ścieżki edukacyjnej, zawodowej, życiowej. Program uwzględnia też istotność korzystania z coraz bardziej rozwijających się mediów społecznościowych w procesie budowania profesjonalnej tożsamości zawodowej klienta oraz praktyk networkingowych.

dr Magdalena Kot-Radojewska

Wykładowca Akademii WSB

Zastępca Dyrektora Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji

Najczęściej wybierany kierunek

Kompetencje menedżerskie w zarządzaniu ludźmi

 

Sprawdź szczegóły

Akademia WSB Poleca

Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły