Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Start zajęć: Marzec 2020 r.

Atuty kierunku

 • zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi (zajęcia warsztatowo-treningowe, gry symulacyjne)
 • szczególny nacisk położony na metodykę pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
 • wizyty studyjne w szkołach specjalnych, ośrodkach terapii zajęciowej, świetlicach terapeutycznych
 • wśród prowadzących zajęcia trenerzy grupowi, psychologowie, terapeuci, specjaliści Counsellinu Gestalt, psychiatrzy
 • możliwość korzystania z doskonale wyposażonej Biblioteki Akademickiej WSB, m.in. cyfrowych zasobów czasopism pedagogicznych w zakresie oligofrenopedagogiki (Edukacja bez granic -mimo barier, Szkoła Specjalna)

Cel

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania skutecznych działań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną w różnym stopniu, od lekkiego do głębokiego.

 

Uczestnicy

Adresatami studiów są osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne, z dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub zawodowych), chcący pracować z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.


Kwalifikacje i kompetencje

Absolwent studiów uzyska kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, uczącą się w placówkach szkolnictwa specjalnego i ogólnodostępnych integracyjnych placówkach oświatowych. Będzie także posiadał kompetencje do pracy w klasie integracyjnej jako nauczyciel wspierający ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w jego procesie uczenia się oraz do organizacji na terenie swoich placówek kształcenia i wychowania integracyjnego.

 
Wykładowcy

Kadrę wykładowców i trenerów stanowią pracownicy naukowi Akademii WSB, psycholodzy, pedagodzy i doświadczeni praktycy.

Wśród kadry:

dr Małgorzata Kitlińska-Król - wykładowca akademicki, specjalista z zakresu pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagog, logopeda

Program

 • Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii
 • Pedagogika specjalna
 • Psychologiczno-społeczne problemy funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Podstawy prawne funkcjonowania osób niepełnosprawnych
 • Psychoterapia z elementami terapii rodzin
 • Diagnoza psychopedagogiczna
 • Podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej  Z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
 • Korygowanie zaburzeń i wad wymowy osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Rewalidacja indywidualna
 • Elementy socjoterapii
 • Elementy resocjalizacji
 • Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnej interwencji dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Dydaktyka specjalna z elementami  ortodydaktyki
 • Metodyka nauczania uczniów z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności intelektualnej
 • Metodyka pracy w oddziałach edukacyjno-terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych
 • Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wybrane elementy arteterapii
 • Wybrane elementy muzykoterapii
 • Praktyka

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.

 

Informacje

Czas trwania: 3 semestry w 1 rok

Liczba godzin: 285

Dni uczęszczania: poniedziałek, środa w godzinach: 16:15-20:30

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 10

tel. 32 295 93 12

tel. 32 295 93 11

Praca

Studia przygotowują do pracy z osobami specjalnej troski zarówno do pracy w szkołach specjalnych jak i w ośrodkach wychowawczych.

 

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

300 zł

do 5 października 2019

II

300 zł

do 5 listopada  2019

III

300 zł

do 5 grudnia 2019

IV

300 zł

do 5 stycznia 2020

V

400 zł

do 5 lutego 2020

VI

400 zł

do 5 marca 2020

VII

400 zł

do 5 kwietnia 2020

VIII

300 zł

do 5 maja 2020

Ogółem

3 000 zł

 

Partnerzy

Partnerami kierunku są szkoły specjalne, ośrodki terapii zajęciowej i świetlice terapeutyczne.

 

 

 

Program studiów został opracowany głównie pod kątem przydatności zagadnień w pracy z dziećmi w klasach I - III szkoły podstawowej ogólnodostępnej, zwłaszcza na terenach wiejskich. Tu bowiem często do klasy trafiają dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi. Większość umiejętności zdobytych na studiach bezpośrednio wykorzystałam w mojej szkole w pracy z dziećmi na lekcjach oraz w dokumentowaniu wyżej wymienionej pracy. Polecam wszystkim nauczycielom studia z oligofrenopedagogiki w Akademii WSB

 

Beata Starzyk

Dyrektor Powszechna Szkoła Podstawowa w Rudniku

 

Integracja społeczna, rewalidacja, edukacja, włączająca, rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnością, itd. to dynamiczne procesy mające na celu rzeczywiste scalenie świata ludzi z niepełnosprawnością ze światem ludzi pełnosprawnych. Zajęcia dydaktyczne realizowane w ramach programu studiów podyplomowych przygotowują słuchaczy do profesjonalnego włączenia się do edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Warsztatowe formy pracy pozwalają na zdobycie szerokiego zakresu wiedzy nt. możliwości i potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz rozwinięcie kompetencji merytorycznych, dydaktyczno-metodycznych i wychowawczych.

 

dr Małgorzata Kitlińska-Król
Wykładowca Akademii WSB

 

Najczęściej wybierany kierunek

Autyzm, Zespół Aspergera ...

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Akademia Menedżera Sprzedaży

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły