Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

 

Kierownik studiów: dr Danuta Morańska

 

Atuty kierunku

  • w ramach doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela wizyty studyjne w szkołach,
  • praktyczne ćwiczenia z wykorzystania metod aktywnych w pracy z uczniem: dyskusja punktowana, metaplan, rybi szkielet, drama, symulacje, burza mózgów, puzzle,
  • w ramach technologii informacyjnej możliwość zdobycia certyfikaty ECDL,
  • możliwość korzystania z doskonale wyposażonej Biblioteki Akademickiej WSB – ponad 4 tysiące woluminów w zakresie pedagogiki, czasopisma pedagogiczne w wersji drukowanej (m.in. Kwartalnik Pedagogiczny, Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze, Życie Szkoły, Dyrektor Szkoły) oraz czasopisma pedagogiczne w wersji elektronicznej (Chowanna, Szkoła specjalna, Edukacja bez granic – mimo barier),
  • możliwość korzystania z publikacji udostępnionych we wszystkich bibliotekach cyfrowych w Polsce; Biblioteka Akademicka WSB udostępnia również pełnotekstowe bazy naukowe.

 

Cel

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom praktycznych umiejętności w zakresie właściwego przygotowania zajęć dydaktycznych oraz wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnej i twórczej realizacji dydaktycznych i wychowawczych zadań w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Absolwenci uzyskają przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

W przypadku absolwentów:

- studiów I stopnia, słuchacze uzyskują przygotowanie do pracy w szkołach podstawowych,

- studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich, słuchacze są przygotowani  do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.

Słuchaczom zostanie przekazana wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej oraz kształtowania umiejętności metodycznych niezbędnych nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Integralną częścią studiów są praktyki pedagogiczne umożliwiające nabycie umiejętności zawodowych przez aktywną realizację zajęć szkolnych oraz poznanie zasad funkcjonowania placówek oświatowych.

 

Wykładowcy

Wybitni i doświadczeni eksperci, w tym pedagodzy i psychologowie. Nauczyciele akademiccy Akademii WSB.

Wśród kadry:

prof. Eugenia Rostańska- wykładowca akademicki, kierownik Katedry Pedagogiki Akademii WSB

 

 

Program

 1. Pedagogika psychologii ogólnej

 2. Psychologia rozwoju człowieka

 3. Psychologia rozwoju dziecka

 4. Psychologia rozwoju ucznia w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości

 5. Psychologia kształcenia

 6. Podstawy pedagogiki ogólnej

 7. Podstawy pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 8. Komunikacja i kultura języka

 9. Poradnictwo zawodowe

10.  Problemy pracy wychowawczej i opiekuńczej nauczyciela

11.  Emisja głosu

12.  Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

13.  Metodyka pracy wychowawczej i opiekuńczej nauczyciela

14.  Wybrane problemy dydaktyki ogólnej

15.  Dydaktyka przedmiotu nauczania

16.  Aktywne metody pracy z uczniem

17.  System oświaty

18.  Projektowanie środowiska materialnego lekcji 

19.  Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

20.  Praca z uczniem w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

21.  Technologia informacyjna i media w edukacji

22.  Współpraca nauczyciela ze środowiskiem

23.  Projektowanie procesu kształcenia

24.  Współpraca szkoły ze środowiskiem

25.  Prawo oświatowe i status zawodowy nauczyciela

26.  Praktyka pedagogiczna

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.

 

Informacje

Czas trwania: 3 semestry

Liczba godzin: 360

Dni uczęszczania:sobota i niedziela co dwa tygodnie w godzinach 08:00-16:00

 

 

Efekty kształcenia

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WIEDZA

KPSP_SP_W01

Na temat: struktury i funkcji systemu edukacji - celów, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych

 KPSP _SP_W02

Na temat: projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych i uwzględniającą specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z zaburzeniami w rozwoju

KPSP _SP_W03

Na temat: rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych

KPSP _SP_W04

Na temat: współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów

KPSP _SP_W05

Na temat: wychowania i kształcenia

KPSP _SP_W06

Na temat: metodyki wykonywania zadań − norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej (wychowanie przedszkolne, nauczanie w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach i oddziałach specjalnych oraz integracyjnych)

KPSP _SP_W07

Na temat: specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych

KPSP _SP_W08

Na temat: projektowania ścieżki własnego rozwoju i awansu zawodowego

KPSP _SP_W09

Na temat: metodyki pracy wychowawczej i opiekuńczej nauczyciela

KPSP_SP_W10

Zna terminologię oraz teorię z zakresu tematu pracy

KPSP_SP_W11

Zna sposoby i środki przedstawiania pojęć oraz metody i techniki analizy zjawisk i procesów stanowiących przedmiot badań

UMIEJETNOŚCI

KPSP _SP_U01

Potrafi dokonywać obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych

KPSP _SP_U02

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz psychologii do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji

KPSP _SP_U03

Celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych

KPSP _SP_U04

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną (dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą), korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) i nowoczesnych technologii

KPSP _SP_U05

Posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne: potrafi porozumiewać się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, dialogowo rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w klasie szkolnej

KPSP _SP_U06

Posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywanie wyników obserwacji i formułowanie wniosków

KPSP _SP_U07

Potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej

KPSP _SP_U08

Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z odpowiednimi etapami edukacyjnymi

KPSP _SP_U09

Potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z grupą (zespołem wychowawczym, klasowym)

KPSP _SP_U10

Potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych, wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy oraz inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie

KPSP _SP_U11

Potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz zmian zachodzących w świecie i w nauce

KPSP _SP_U12

Samodzielne prowadzi działania opiekuńczo-wychowawcze i terapeutyczne wobec grup i poszczególnych uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb, zgodnie z możliwościami wynikającymi z niepełnosprawności oraz niedostosowania społecznego

KPSP _SP_U13

Potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie podejmować i wyznaczać zadania; posiada elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych), posiada umiejętność współpracy z innymi nauczycielami, pedagogami i rodzicami uczniów

KPSP _SP_U14

Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w wykonywanej działalności

KPSP _SP_U15

Potrafi zaprojektować plan własnego rozwoju zawodowego

KPSP _SP_U16

Posiada umiejętność napisania pracy końcowej oraz racjonalnego wnioskowania na tematy objęte pracą

KPSP _SP_U17

Potrafi prezentować i bronić swoje poglądy w pracy końcowej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KPSP _SP _K01

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych)

KPSP _SP _K02

Jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela

KPSP _SP _K03

Ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów

KPSP _SP _K04

Ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

KPSP _SP _K05

Ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka

KPSP _SP _K06

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze)

KPSP _SP _K07

Jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły

KPSP _SP _K08

Jest odpowiedzialny za podejmowane decyzje i wykazuje asertywność odnoszącą się do przyjmowanych informacji

Sylabusy semestr I

Sylabusy semestr II

Sylabusy semestr III

Praca

UCZESTNICY

 

Studia kierowane są do absolwentów wyższych studiów zawodowych lub studiów magisterskich posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu, pragnących zdobyć kwalifikacje pedagogiczne, uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela oraz czynnych zawodowo nauczycieli, którzy nie posiadają przygotowania pedagogicznego.

 

KWALIFIKACJE

 

Uczestnicy uzyskują wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej oraz umiejętności metodyczne, niezbędne nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjów, jak i szkół ponadgimnazjalnych. Praktyki pedagogiczne umożliwią nabycie umiejętności zawodowych przez aktywną realizację zajęć szkolnych oraz poznanie zasad funkcjonowania placówek oświatowych. Integralną częścią studiów jest kształcenie w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej i mediów w edukacji, w tym w pracy dydaktycznej na zajęciach szkolnych.

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

350 zł

do 5 października 2019

II

350 zł

do 5 listopada  2019

III

350 zł

do 5 grudnia 2019

IV

350 zł

do 5 stycznia 2020

V

300 zł

do 5 lutego 2020

VI

300 zł

do 5 marca 2020

VII

300 zł

do 5 kwietnia 2020

VIII

300 zł

do 5 maja 2020

Ogółem

2 900 zł

 

 

 

 

 

 

Partnerzy

Centrum Nowoczesnych Metod

i Technologii Edukacyjnych

 

Szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne na podstawie

zawartych umów o współpracę

 

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Wybrałam studia podyplomowe w Akademii WSB, ponieważ postawiłam przede wszystkim na jakość kształcenia. Nie pomyliłam się! Kwalifikacyjne Pedagogiczne Studia Podyplomowe prowadzone są przez świetnie przygotowaną kadrę, która oprócz teorii przekazuje wiele cennych praktycznych, ciekawostek oraz tajników w dziedzinie edukacjii oświaty. Z pewnością w przyszłości rozpocznę kolejny kierunek studiów podyplomowych w tej Uczelni. 

 

Anna Lasak

Nauczyciel-Doradca Zawodowy,

Zespół Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru w Sosnowcu

Najczęściej wybierany kierunek

Autyzm, Zespół Aspergera ...

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Akademia Menedżera Sprzedaży

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły