Logopedia - studia kwalifikacyjne

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Logopedia - studia kwalifikacyjne

Wybierz studia podyplomowe realizowane na najwyższym poziomie.

 

Atuty kierunku

- nabycie  uprawnień i kompetencji do podjęcia pracy w zawodzie logopedy w placówkach medycznych, oświatowych oraz pomocy społecznej, zgodnie z etycznymi zasadami udzielania takiej pomocy;

- ćwiczenia laboratoryjne i praktyki logopedyczne prowadzone w specjalistycznych ośrodkach typu: szpitale, szkoły, ośrodki szkolno - wychowawcze, poradnie;

- ukończenie studiów daje uprawnienia do zakładania  gabinetów logopedycznych.

 

Cel

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy. W kształceniu kładziemy nacisk na aspekty psychologiczne w terapii mowy. Naszym atutem jest wysoko kwalifikowana kadra wykładowców z wieloletnią praktyką.

Studia zapewniają pełne przygotowanie teoretyczne oraz intensywną, aktywną formę praktyki zawodowej, umożliwiającą absolwentom prowadzenie samodzielnej terapii poważnych zaburzeń mowy.

 

Wykładowcy

Wykłady i ćwiczenia prowadzone będą przez logopedów, psychologów, terapeutów, lekarzy, praktyków na co dzień zajmujących się tematyką logopedii.

Wśród kadry:

mgr Elżbieta Skrzypiec-Kucharzewska - Logopeda Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Siemianowicach Śląskich

prof. Małgorzata Janas-Kozik - Specjalista psychiatrii wieku rozwojowego, chorób dzieci

dr Michał Bitniok - Starszy asystent Oddziału Klinicznego neurochirurgii i neurologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Centrum Urazowe nr 5 w Sosnowcu, Neurologopeda kliniczny, Logopeda-specjalista II stopnia,

mgr Józef Oczadły - Logopeda, nauczyciel akademicki, pełni funkcję logopedy w ośrodkach rehabilitacyjno-oświatowych, w ośrodkach terapii nerwic, w przedszkolach, szkołach, w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych,

mgr Danuta Karaś - Logopeda, Neurologopeda, Surdopedagog z ponad 11- letnim doświadczeniem zawodowym: szpitale, przychodnie, szkoły, poradnie pedagogiczno-psychologiczne.

 

Podstawa prawna:

Program studiów podyplomowych  uwzględnia wszystkie wymagania wynikające z:

  • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. „W sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela” (z późniejszymi zmianami);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli - zgodnie z Rozporządzeniem absolwent Logopedii, zdobędzie również kwalifikacje  do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 

Program

1. Wprowadzenie do logopedii

2. Nauka o języku

3. Anatomia i fizjologia człowieka. Biologiczne podstawy mowy

4. Fonologia i fonetyka artykulacyjna

5. Elementy pedagogiki specjalnej

6. Psychologia rozwojowa i wychowawcza

7. Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka

8. Psychologia kliniczna

9. Neuropsychologia

10. Rozwój języka dziecka

11. Profilaktyka logopedyczna

12. Emisja głosu i dykcja. Autokorekcja

13. Dyslalia

14. Mowa dzieci z rozszczepem

15. Klasyfikacje zaburzeń w rozwoju mowy i języka.

16. Metody badań logopedycznych

17. Afazja, dysfazja

18. Dyzartria, anartia

19. Zaburzenie płynności mówienia

20. Dysleksja i dysgrafia

21. Mowa laryngektomowanych

22. Zaburzenia mowy dzieci upośledzonych umysłowo

23. Audiofonologia i foniatria

24. Zaburzenia mowy dzieci niedosłyszących i głuchych

25. Opóźniony rozwój mowy

26. Jąkanie

27. Zaburzenia komunikacji w autyzmie, Mutyzm i inne psychogenne oraz środowiskowe zaburzenia mowy

28. Psychologiczny aspekt działań logopedycznych

29.Terapia zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży z zaburzeniami w rozwoju mowy i terapia rodziny

30. Logorytmika, drama i inne metody usprawniające

31. Komunikacja wspomagająca i alternatywna

32. Diagnoza i terapia logopedyczna

33. Praktyki

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

Studia kończą się testami zaliczającymi poszczególne semestry.

 

Informacja:

Czas trwania: 4 semestry

Liczba godzin: 600 

 

Warunek przyjęcia na studia

Dostarczenie zaświadczenia od logopedy

 

LOKALIZACJA

Miejsce zajęć


ul. Katowicka 35
41-902 Bytom

Technikum nr 4

 

 

Praca

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych a także osób z wykształceniem medycznym, które ukończyły studia wyższe i uzyskały tytuł magistra. Kandydaci na studia składają dodatkowo zaświadczenie od logopedy, foniatry lub laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

 

Kwalifikacje i kompetencje:

Absolwenci studiów będą przygotowani do profesjonalnego postępowania logopedycznego, a w szczególności: zdobędą wiedzę z zakresu m. in. kształtowania się mowy i psychologii rozwojowej, fonetyki i nauki o języku. posiądą umiejętność diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy. Studia przygotowują do wykonywania zawodu logopedy dyplomowanego w placówkach przedszkolnych, szkołach, szkołach specjalnych, poradniach pedagogiczno - psychologicznych, gabinetach logopedycznych oraz szpitalach i przychodniach specjalistycznych.  

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

 

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

400 zł

do 5 października 2019

II

400 zł

do 5 listopada  2019

III

400 zł

do 5 grudnia 2019

IV

400 zł

do 5 lutego 2020

V

400 zł

do 5 marca 2020

VI

400 zł

do 5 kwietnia 2020

VII

400 zł

do 5 września 2020

VIII

300 zł

do 5 października 2020

IX

300 zł

do 5 listopada 2020

Ogółem

3700 zł

 

Partnerzy

Partnerami kierunku są poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie logopedyczne oraz szpitale specjalistyczne.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Studia mają na celu praktyczne i teoretyczne przygotowanie studentów do pracy z dziećmi i dorosłymi wykazującymi różnego rodzaju nieprawidłowości funkcji komunikacyjnych. Jako logopeda-praktyk, specjalizujący się w terapii osób z zaburzeniami płynności mówienia, jestem pod wrażeniem, programu studiów, który ma charakter interdyscyplinarny, obejmuje przedmioty medycznych, językoznawcze, psychologiczne.

 

Katarzyna Ploch

Logopeda w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świętochłowicach,

Założycielka Klubu Samopomocy Osób Jąkających się

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły