Logopedia - studia kwalifikacyjne | Cieszyn

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Logopedia - studia kwalifikacyjne

Wybierz studia podyplomowe realizowane na najwyższym poziomie.

Program studiów podyplomowych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

 

Atuty kierunku

- nabycie  uprawnień i kompetencji do podjęcia pracy w zawodzie logopedy w placówkach medycznych, oświatowych oraz pomocy społecznej, zgodnie z etycznymi zasadami udzielania takiej pomocy;

- ćwiczenia laboratoryjne i praktyki logopedyczne prowadzone w specjalistycznych ośrodkach typu: szpitale, szkoły, ośrodki szkolno - wychowawcze, poradnie;

- ukończenie studiów daje uprawnienia do zakładania  gabinetów logopedycznych.

 

Cel

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy. W kształceniu kładziemy nacisk na aspekty psychologiczne w terapii mowy. Naszym atutem jest wysoko kwalifikowana kadra wykładowców z wieloletnią praktyką.

Studia zapewniają pełne przygotowanie teoretyczne oraz intensywną, aktywną formę praktyki zawodowej, umożliwiającą absolwentom prowadzenie samodzielnej terapii poważnych zaburzeń mowy.

Kandydaci powinni legitymować się tytułem magistra oraz posiadać uprawnienia pedagogiczne. 

 

Wykładowcy

Wykłady i ćwiczenia prowadzone będą przez logopedów, psychologów, terapeutów, lekarzy, praktyków na co dzień zajmujących się tematyką logopedii.

Wśród kadry:

mgr Elżbieta Skrzypiec-Kucharzewska - Logopeda Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Siemianowicach Śląskich

dr hab. Małgorzata Janas-Kozik - Specjalista psychiatrii wieku rozwojowego, chorób dzieci

dr Michał Bitniok - Starszy asystent Oddziału Klinicznego neurochirurgii i neurologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Centrum Urazowe nr 5 w Sosnowcu, Neurologopeda kliniczny, Logopeda-specjalista II stopnia,

mgr Józef Oczadły - Logopeda, nauczyciel akademicki, pełni funkcję logopedy w ośrodkach rehabilitacyjno-oświatowych, w ośrodkach terapii nerwic, w przedszkolach, szkołach, w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych,

mgr Danuta Karaś - Logopeda, Neurologopeda, Surdopedagog z ponad 11- letnim doświadczeniem zawodowym: szpitale, przychodnie, szkoły, poradnie pedagogiczno-psychologiczne.

dr Izabela MalickaLogopeda, filolog języka polskiego, wykładowca akademicki, członek PTL, pomysłodawczyni oraz inicjatorka powstania „Centrum Terapii Osób z Wadami Twarzoczaszki". Od 10 lat prowadzi terapię w zakresie zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem wargi i/lub podniebienia. Jest autorką kilku publikacji naukowych. W obszarze jej zainteresowań naukowych znajdują się badania dotyczące wpływu warunków anatomiczno - czynnościowych na mowę dziecka.

 

Podstawa prawna:

Program studiów podyplomowych uwzględnia wszystkie wymagania wynikające z:

  • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. „W sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela” (z późniejszymi zmianami);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli - zgodnie z Rozporządzeniem absolwent Logopedii, zdobędzie również kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 

Program

1. Wprowadzenie do logopedii

2. Nauka o języku

3. Anatomia i fizjologia człowieka. Biologiczne podstawy mowy

4. Fonologia i fonetyka artykulacyjna

5. Elementy pedagogiki specjalnej

6. Psychologia rozwojowa i wychowawcza

7. Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka

8. Psychologia kliniczna

9. Neuropsychologia

10. Rozwój języka dziecka

11. Profilaktyka logopedyczna

12. Emisja głosu i dykcja. Autokorekcja

13. Dyslalia

14. Mowa dzieci z rozszczepem

15. Klasyfikacje zaburzeń w rozwoju mowy i języka.

16. Metody badań logopedycznych

17. Afazja, dysfazja

18. Dyzartria, anartia

19. Zaburzenie płynności mówienia

20. Dysleksja i dysgrafia

21. Mowa laryngektomowanych

22. Zaburzenia mowy dzieci upośledzonych umysłowo

23. Audiofonologia i foniatria

24. Zaburzenia mowy dzieci niedosłyszących i głuchych

25. Opóźniony rozwój mowy

26. Jąkanie

27. Zaburzenia komunikacji w autyzmie, Mutyzm i inne psychogenne oraz środowiskowe zaburzenia mowy

28. Psychologiczny aspekt działań logopedycznych

29.Terapia zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży z zaburzeniami w rozwoju mowy i terapia rodziny

30. Logorytmika, drama i inne metody usprawniające

31. Komunikacja wspomagająca i alternatywna

32. Diagnoza i terapia logopedyczna

33. Praktyki

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

Studia kończą się testami zaliczającymi poszczególne semestry.

 

Informacja:

Czas trwania: 4 semestry

Dni odbywania się zajęć: wtorki-środy w godzinach 16.30-20.30

Studia kończą się testami zaliczającymi poszczególny semestr nauki.

Kandydaci na studia składają dodatkowo zaświadczenie od logopedy, foniatry lub laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

 

Warunek przyjęcia na studia

1. Ukończone studia II stopnia magisterskie

2. Dostarczenie zaświadczenia od logopedy

 

Kontakt

Akademia WSB
Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
43 - 400 Cieszyn,
ul. Frysztacka 44
Telefon: 33 852 30 94
Tel.  kom. 885 588 100 
cieszyn@wsb.edu.pl

Praca

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych a także osób z wykształceniem medycznym, które ukończyły studia wyższe i uzyskały tytuł magistra. Kandydaci na studia składają dodatkowo zaświadczenie od logopedy, foniatry lub laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

 

Kwalifikacje i kompetencje:

Absolwenci studiów będą przygotowani do profesjonalnego postępowania logopedycznego, a w szczególności: zdobędą wiedzę z zakresu m. in. kształtowania się mowy i psychologii rozwojowej, fonetyki i nauki o języku. posiądą umiejętność diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy. Studia przygotowują do wykonywania zawodu logopedy dyplomowanego w placówkach przedszkolnych, szkołach, szkołach specjalnych, poradniach pedagogiczno - psychologicznych, gabinetach logopedycznych oraz szpitalach i przychodniach specjalistycznych. 

Opłaty

Logopedia – studia kwalifikacyjne czesne płatne w 9 ratach :
Ogółem 3 900 zł w tym opłata wpisowa
?Planowany początek zajęć 21 marca
 
wpisowe 300 zł w dniu zapisu
 
I 400 zł do 5 marca 2020
II 400 zł do 5 kwietnia 2020
III 400 zł do 5 maja 2020
IV 400 zł do 5 października 2020
V 400 zł do 5 listopada 2020
VI 400 zł do 5 grudnia  2020
VII 450 zł do 5 lutego 2021
VIII 450 zł do 5 marca 2021
IX 300 zł do 5 kwietnia 2021
Ogółem 3 900 zł

Istnieje możliwość dostosowania terminów płatności do potrzeb Słuchaczy

Partnerzy

Partnerami kierunku są poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie logopedyczne oraz szpitale specjalistyczne.

 

 

 
     
     

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Studia mają na celu praktyczne i teoretyczne przygotowanie studentów do pracy z dziećmi i dorosłymi wykazującymi różnego rodzaju nieprawidłowości funkcji komunikacyjnych. Jako logopeda-praktyk, specjalizujący się w terapii osób z zaburzeniami płynności mówienia, jestem pod wrażeniem, programu studiów, który ma charakter interdyscyplinarny, obejmuje przedmioty medycznych, językoznawcze, psychologiczne.

 

Katarzyna Ploch

Logopeda w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świętochłowicach,

Założycielka Klubu Samopomocy Osób Jąkających się

Najczęściej wybierany kierunek

Autyzm, Zespół Aspergera ...

Sprawdź szczegóły

Akademia WSB Poleca

Akademia Menedżera Sprzedaży

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły