Logopedia - studia kwalifikacyjne

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Start zajęć: Marzec 2020 r.

 

Program studiów podyplomowych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

 

Atuty kierunku

- nabycie  uprawnień i kompetencji do podjęcia pracy w zawodzie logopedy w placówkach medycznych, oświatowych oraz pomocy społecznej, zgodnie z etycznymi zasadami udzielania takiej pomocy;

- ćwiczenia laboratoryjne i praktyki logopedyczne prowadzone w specjalistycznych ośrodkach typu: szpitale, szkoły, ośrodki szkolno - wychowawcze, poradnie;

- ukończenie studiów daje uprawnienia do zakładania  gabinetów logopedycznych.

 

Cel

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy. W kształceniu kładziemy nacisk na aspekty psychologiczne w terapii mowy. Naszym atutem jest wysoko kwalifikowana kadra wykładowców z wieloletnią praktyką.

Studia zapewniają pełne przygotowanie teoretyczne oraz intensywną, aktywną formę praktyki zawodowej, umożliwiającą absolwentom prowadzenie samodzielnej terapii poważnych zaburzeń mowy.

 

Warunki przyjęcia na studia

W procesie rekrutacji kandydaci składają:
1. oświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego.

2. zaświadczenie od logopedy.

 

Wykładowcy

Wykłady i ćwiczenia prowadzone będą przez logopedów, psychologów, terapeutów, lekarzy, praktyków na co dzień zajmujących się tematyką logopedii.

Wśród kadry:

mgr Elżbieta Skrzypiec-Kucharzewska - Logopeda Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Siemianowicach Śląskich

mgr Józef Oczadły - Logopeda, nauczyciel akademicki, pełni funkcję logopedy w ośrodkach rehabilitacyjno-oświatowych, w ośrodkach terapii nerwic, w przedszkolach, szkołach, w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych,

 

Podstawa prawna

Program studiów podyplomowych  uwzględnia wszystkie wymagania wynikające z:

 • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli - zgodnie z Rozporządzeniem absolwent Logopedii, zdobędzie również kwalifikacje  do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 

W programie m.in.

 • Wprowadzenie do logopedii
 • Nauka o języku
 • Anatomia i fizjologia człowieka. Biologiczne podstawy mowy
 • Fonologia i fonetyka artykulacyjna
 • Elementy pedagogiki specjalnej
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza
 • Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka
 • Psychologia kliniczna
 • Neuropsychologia
 • Rozwój języka dziecka
 • Profilaktyka logopedyczna
 • Emisja głosu i dykcja. Autokorekcja
 • Dyslalia
 • Mowa dzieci z rozszczepem
 • Klasyfikacje zaburzeń w rozwoju mowy i języka.
 • Metody badań logopedycznych
 • Afazja, dysfazja
 • Dyzartria, anartia
 • Zaburzenie płynności mówienia
 • Dysleksja i dysgrafia
 • Mowa laryngektomowanych
 • Zaburzenia mowy dzieci upośledzonych umysłowo
 •  Audiofonologia i foniatria
 • Zaburzenia mowy dzieci niedosłyszących i głuchych
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Jąkanie
 • Zaburzenia komunikacji w autyzmie, Mutyzm i inne psychogenne oraz środowiskowe zaburzenia mowy
 • Psychologiczny aspekt działań logopedycznych
 • Terapia zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży z zaburzeniami w rozwoju mowy i terapia rodziny
 • Logorytmika, drama i inne metody usprawniające
 • Komunikacja wspomagająca i alternatywna
 • Diagnoza i terapia logopedyczna
 • Praktyki

 

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

Studia kończą się testami zaliczającymi poszczególne semestry.

 

Informacja

Czas trwania: 4 semestry

Dni uczęszczania:  poniedziałki i wtorki (dodatkowo wybrane piątki w I semestrze nauki) w godzinach: 16:15-20:30

 

 

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 10

tel. 32 295 93 12

tel. 32 295 93 11

Praca

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych a także osób z wykształceniem medycznym, które ukończyły studia wyższe i uzyskały tytuł magistra. Kandydaci na studia składają dodatkowo zaświadczenie od logopedy, foniatry lub laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

 

Kwalifikacje i kompetencje

Absolwenci studiów będą przygotowani do profesjonalnego postępowania logopedycznego, a w szczególności: zdobędą wiedzę z zakresu m. in. kształtowania się mowy i psychologii rozwojowej, fonetyki i nauki o języku. posiądą umiejętność diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy. Studia przygotowują do wykonywania zawodu logopedy dyplomowanego w placówkach przedszkolnych, szkołach, szkołach specjalnych, poradniach pedagogiczno - psychologicznych, gabinetach logopedycznych oraz szpitalach i przychodniach specjalistycznych.  

 

 

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

400 zł

do 5 marca 2020

II

500 zł

do 5 kwietnia 2020

III

500 zł

do 5 maja 2020

IV

500 zł

do 5 października 2020

V

400 zł

do 5 listopada 2020

VI

400 zł

do 5 grudnia  2020

VII

400 zł

do 5 lutego 2021

VIII

300 zł

do 5 marca 2021

IX

300 zł

do 5 kwietnia 2021

Ogółem

4 000 zł

 

 

 

Partnerzy

Partnerami kierunku są poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie logopedyczne oraz szpitale specjalistyczne.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Studia mają na celu praktyczne i teoretyczne przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi i dorosłymi wykazującymi różnego rodzaju nieprawidłowości funkcji komunikacyjnych. Jako logopeda-praktyk, specjalizujący się w terapii osób z zaburzeniami płynności mówienia, jestem pod wrażeniem programu studiów, który ma charakter interdyscyplinarny, co sprawia, że obejmuje blok przedmiotów medycznych, językoznawczych, psychologicznych i ściśle terapeutycznych w zakresie zaburzeń mowy, głosu i słuchu.

 

Katarzyna Ploch

Logopeda w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świętochłowicach,

Założycielka Klubu Samopomocy Osób Jąkających się

 

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły