Psychokorekcja zaburzeń zachowania

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

W programie studiów podyplomowych zostały wykorzystane najnowsze doświadczenia w zakresie pomocy dzieciom i rodzinom m.in. wypracowane przez Aleksandrę Karasowską – autorkę książki Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania. Mogą stać się one refleksją nad własnymi modelami myślenia o tych dzieciach i działaniami na ich rzecz, a jednocześnie mogą przyczynić się do poszerzenia umiejętności budowania systemowych rozwiązań w szkole/placówce na rzecz wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami zachowania i podejmowania prób ich eliminowania z pożytkiem dla dzieci i pracujących z nimi nauczycieli/wychowawców.

 

Cel:

 

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy  o wpływie czynników środowiskowych na zachowania oraz pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych w obszarze nauczania i wychowania dzieci o zaburzonym rozwoju psychospołecznym w szkole lub w placówkach opieki. Dzieci przejawiające zaburzenia zachowania są dla nas wyzwaniem. Pokonanie trudności, jakich doświadczamy  w pracy z nimi, może nas wiele nauczyć. Każdy nauczyciel czy wychowawca, poprzez swoje reakcje, może przyczynić się do korygowania zaburzonych zachowań lub do ich wzmacniania. Może tez w istotny sposób wpływać na procesy zachodzące w grupie, której uczestnikami są takie dzieci. Program studiów oraz prezentowane podejście do problematyki zaburzonych zachowań, jak i procesów zachodzących pomiędzy dzieckiem – rodziną – instytucją/szkołą, może być inspiracją do dalszych działań i poszukiwań zgodnie ze słowami Marii Montesori, iż w życiu dziecka trzeba wytworzyć tyle dobra, aby wyparło zło. Nie jest bowiem naszym celem prezentowanie gotowych rozwiązań, ponieważ takich nie ma, ale nauczenie umiejętnego analizowania sytuacji i budowania strategii, które prowadzą do korygowania zaburzonych zachowań.

 

Uczestnicy:

 

Kurs jest adresowany do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, wychowawców placówek wsparcia dziennego i placówek opieki, a także innych osób, które pracują z dziećmi  i rodzinami, szczególnie w trudnych środowiskach

 

Czas trwania kursu:

 

180  godzin+ 40 godzin praktyk

Warunki zaliczenia kursu

 • Obecność na zajęciach
 • Uzyskanie zaliczeń po każdym semestrze
 • Zaliczenie praktyk
 • Złożenie pracy końcowej Studium przypadku dziecka  według podanego schematu.

 

Struktura programu:

 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej.
 • Rodzinne uwarunkowania zaburzeń w zachowaniu. Rodzina dotknięta problemem alkoholowym, przemocą, ubóstwem. Diagnoza rodziny i planowanie pomocy.
 • Dziecko z zaburzeniami zachowania. Budowanie strategii korygującej.
 • Praca z grupą i prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.
 • Umiejętności wychowawcze w pracy z dzieckiem.
 • Metoda projektu w socjoterapii.
 • Praca z dzieckiem w kontakcie indywidualnym.
 • Specyfika pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Zmiana jest możliwa. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (SFA).
 • Terapia behawioralna w psychokorekcji zaburzeń zachowania.
 • Pedagogika zabawy. Rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego, poszerzanie świata doznań.
 • Terapia zajęciowa z elementami arteterapii.

 

 •  

 

Aleksandra Karasowska- psycholog, licencjonowany trener PTP, konsultant Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przez wiele lat prowadziła terapię dzieci i rodzin (w szczególności dotkniętych problemem alkoholowym), autorka i realizator programu szkoleń dla pracowników świetlic socjoterapeutycznych realizowanego na zlecenie PARPA; aktualnie prowadzi szkolenia i konsultacje dla szkół, ośrodków pomocy społecznej, poradni, domów dziecka; przez 7 lat prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu socjoterapii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie; autorka publikacji z zakresu profilaktyki oraz pomocy dziecku i rodzinie, prowadzi szkolenia dla nauczycieli i wychowawców a także innych grup zawodowych, opiekun merytoryczny Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej.

 

prof. dr hab. Wiesław Karolak –Artysta plastyk, pedagog, studia artystyczne poszerzył o studia wybranych zagadnień z psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży oraz o studia z dziedziny pedagogiki. Określają one rodzaj aktywności zawodowej: od pracy pedagogicznej przez działania artystyczne realizowane z dziećmi, młodzieżą, z ludźmi specjalnej troski, do własnych wypowiedzi artystycznych. Realizacje w wielu mediach sztuki (obiekty artystyczne, happening, performance, sztuka akcji, mail art., warsztaty artystyczne, teatr, film, projektowanie sytuacji twórczych). Wystawy w Galeriach, Muzeach, Centrach Artystycznych, Uczelniach, w kraju (Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra) i za granicą (w Anglii, Austrii, Brazylii, Finlandii, w Niemczech, Norwegii, USA).

 

dr Małgorzata Kuśpit - adiunkt w Instytucie Psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie obecnie pełni funkcję prodziekana ds. studenckich oraz jest członkiem Senackiej Komisji Dydaktyki i Wychowania. Specjalizuje się w problematyce osobowościowych  i emocjonalnych aspektów funkcjonowania jednostek zdolnych i uzdolnionych, psychologii twórczości,  różnic indywidualnych,  konfliktów oraz  agresji  w kontekście edukacyjnym, aktywizujących metod w pracy z grupą. Autorka publikacji naukowych i popularno- naukowych poświęconych tej problematyce. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i menadżerów. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapii Przez Sztukę.

Alina Szulirz pedagog, socjoterapeuta, autor i koordynator projektów z zakresu pomocy społecznej dotyczących pracy z dzieckiem i rodziną, autorka publikacji z zakresu pracy
z dzieckiem i rodziną, przewodnicząca Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza .

 

Mariola Gajek-Czapla - magister pedagogiki specjalnej, socjoterapeutka. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie w specjalności oligofrenopedagogika, studia podyplomowe socjoterapii w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Nauczyciel i wychowawca w szkołach
i placówkach specjalnych. Trener grupowy Treningu Zastępowania Agresji. Nauczyciel metodyki kształcenia i wychowania upośledzonych umysłowo w Kolegium Nauczycielskim w Gliwicach oraz na kursach kwalifikacyjnych organizowanych przez placówki doskonalenia nauczycieli. Nauczyciel konsultant w RODN i IP „WOM” w Rybniku. Dyrektor w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gliwicach. Prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne oraz Trening Zastępowania Agresji w grupie wychowanków MOS w Gliwicach. Uzyskała uprawnienia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach .

Beata Chren - absolwentka warszawskiej Akademii Teatralnej, Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Aktorka i lalkarka. W latach 2007 – 2010 była związana z Teatrem Rozrywki. Przez ostatnie lata współtworzyła przedstawienia lalkowe w prywatnych przedsięwzięciach oraz współpracowała z Siemianowickim Centrum Kultury prowadząc dziecięcy teatr lalkowy.

Zajęcia poprowadzą również nauczyciele – konsultanci Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach oraz pracownicy naukowi WSB.

Praca

Studia podyplomowe adresowane są do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, pracowników socjalnych, kuratorów, wychowawców instytucji opiekuńczo-wychowawczych, a także innych osób, które pracują z dziećmi  i rodzinami, szczególnie w trudnych środowiskach

Opłaty

Czesne: 2600zł (Czesne płatne w 6 ratach. W dniu zapisu: 300zł, 3x400zł, 1x500zł, 2x300zł)

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Partnerem kierunku studiów podyplomowych jest Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Motto:

" W życiu dziecka trzeba wytworzyć tyle dobra, aby wyparło zło.

 

Maria Montessori