Socjoterapia i resocjalizacja- studia kwalifikacyjne

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Atuty:

 

- studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych - nadają kwalifikacje do pracy w obszarze resocjalizacji i socjoterapii

- zajęcia prowadzone metodami interaktywnymi w formie treningów i warsztatów

- wśród materiałów dydaktycznych gotowe scenariusze ćwiczeń do wykorzystania w grupowych sesjach terapeutycznych,

- możliwość rozwoju kompetencji zawodowych poprzez samodzielne prowadzenie etiud szkoleniowych przez słuchaczy.

 

Cel:

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, absolwent tego kierunku, posiada uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela w specjalności resocjalizacja i socjoterapia.

 

Wykładowcy:

 

Kadrę wykładowców i trenerów stanowią pracownicy naukowi Akademii WSB, psycholodzy, pedagodzy i doświadczeni praktycy.

 

Wśród kadry:

prof. Małgorzata Janas- Kozik - Specjalista w Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Ordynator oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, praktyk z zakresu psychologii klinicznej.

 

Program:

 

 • Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii
 • Pedagogika specjalna
 • Podstawy prawne funkcjonowania osób z niedostosowaniem społecznym
 • Postawy społeczne wobec osób z  niedostosowaniem społecznym
 • Zdrowie psychiczne
 • Psychologiczne problemy osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Warsztat pracy z rodziną
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Diagnoza psychopedagogiczna
 • Proces grupowy
 • Umiejętności psychoedukacyjne
 • Rozpoznawanie zachowań uzależnieniowych (uzależnienia chemiczne i behawioralne). Zasady postępowania z osobą uzależnioną -
 • Narkotyki i dopalacze. Mechanizmy działania. Profilaktyka szkolna
 • Polityka społeczna i system penitencjarny w Polsce
 • Warsztat z zakresu samokontroli emocjonalnej
 • Komunikacja interpersonalna
 • Trening samoświadomości
 • Trening asertywności
 • Trening twórczości
 • Metodyka powadzenia grup socjoterapeutycznych
 • Metodyka resocjalizacji
 • Praktyka pedagogiczna

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

Liczba godzin: 375

Czas trwania: 3 semestry

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.

Dni uczęszczania: sobota, niedziela co dwa tygodnie w godzinach: 8:00-16:00

 

Dokumenty od kandydatów na studia przyjmuje Dziekanat Centrum Studiów Podyplomowych
Akademii WSB
Wydział Zamiejscowy w Krakowie
ul. Ułanów 3, 31-450 Kraków

tel: 885 588 800
e-mail: krakow@wsb.edu.pl

 

 

Praca

Adresatami studiów są osoby, zainteresowani pracą z dziećmi i młodzieżą metodą socjoterapii. Studia prowadzone są zgodnie ze Standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 17 stycznia 2012r.

 

Kwalifikacje i kompetencje:

 

Absolwenci uzyskają kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych i psychoedukacyjnych w ramach pracy z grupą i pomocy indywidualnej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami zachowania, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych na drodze rozwoju. Zatrudnienie m.in. w: - Schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych, - Pogotowiach opiekuńczych, - Ośrodkach socjoterapii, - Młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, - Aresztach śledczych i zakładach karnych, - Domach dziecka, - Świetlicach profilaktycznych, socjoterapeutycznych, - W sądach w kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą i na stanowisku kuratora , - W domach pomocy społecznej, - W szkołach i placówkach w ramach prowadzenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej .

 

 

Opłaty

Informacje:

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

350 zł

do 5 października 2019

II

350 zł

do 5 listopada  2019

III

450 zł

do 5 grudnia 2019

IV

450 zł

do 5 stycznia 2020

V

450 zł

do 5 lutego 2020

VI

450 zł

do 5 marca 2020

VII

400 zł

do 5 kwietnia 2020

VIII

300 zł

do 5 maja 2020

Ogółem

3 500 zł

 

 

Czas trwania: 3 semestry
Data rozpoczęcia: październik,luty

 

 

Partnerzy

     

 

 

Najczęściej wybierany kierunek

Autyzm, Zespół Aspergera ...

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Akademia Menedżera Sprzedaży

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły