Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży - studia kwalifikacyjne

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

 

Nowość!

Kierunek Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży prowadzony jest w obszarze kompleksowej diagnozy, kształcenia, rewalidacji, pomocy i wsparcia dla ucznia, rodziny i nauczyciela.

Uwaga!

Absolwenci kierunku uzyskują kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w obszarze: surdopedagogiki, tyflopedagogiki, socjoterapii, resocjalizacji, oligofrenopedagogiki oraz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i in.

 

Kierownik studiów:

Małgorzata Spendel - psycholog, logopeda, nauczyciel. Ekspert i dydaktyk z zakresu: psychologii uczenia się i nauczania, psychologii rozwoju z elementami psychologii edukacji oraz z psychologii rozwoju dziecka. Pani mgr Małgorzata Spendel jako jedyny ekspert z województwa śląskiego, została powołana na Ekspertem MEN ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci. Zespół zawiera 36 specjalistów z całej Polski. Zespół pracuje nad propozycjami zmian systemowych w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Atuty kierunku:

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w studiach podyplomowych: Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzież (diagnoza, kształcenie, rewalidacja, pomoc i wsparcie dla dziecka, rodziny i nauczyciela). Są to wyjątkowe studia, program jest dostosowany do oczekiwań nauczycieli oraz systemu oświaty. Ukończenie studiów przyniesie Państwu konkretne, wymierne korzyści:

1. Związane z rozwojem własnym i kompetencji zawodowych:

 • poszerzenie wiedzy o rozwoju dzieci i młodzieży
 • nabycie wiedzy o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży
 • nabycie umiejętności konstruowania diagnozy rozwojowej i funkcjonalnej dziecka/ucznia m.in. diagnoza Skalą ICF
 • nabycie umiejętności opracowania programu kształcenia, rewalidacji i terapii dziecka/ucznia
 • nabycie wielu, nowych umiejętności zawodowych do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi
 • poznanie nowych osób, praca i współpraca w grupie
 • wymiana doświadczeń w pracy z dziećmi i młodzieżą – możliwość pokazania własnego warsztatu pracy

2. Związane z pracą w przedszkolu, szkole, placówce:

 • poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczącego kształcenia i opieki nad dziećmi i młodzieżą specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
 • nabycie umiejętności rozpoznawania potrzeb dzieci/uczniów oraz sposobów ich zaspokojenia
 • nabycie umiejętności opracowania programu wczesnego wspomagania rozwoju, Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET), programu zajęć rewalidacyjnych oraz z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka/ucznia
 • uzyskanie kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej w zakresie: surdopedagogiki, tyflopedagogiki, socjoterapii, resocjalizacji, oligofrenopedagogiki oraz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
 • uzyskanie kwalifikacji do kształcenia dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych z zakresu terapii pedagogicznej.


3. Wyjątkowość tych studiów polega na tym że prowadzone są według autorskiego programu, który:

 • odpowiada na potrzeby nauczycieli i specjalistów w zakresie pedagogiki specjalnej, udzielania skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi na terenie przedszkoli, szkół i placówek
 • jest spójny z nowymi oświatowymi aktami prawnymi dotyczącymi kształcenia i opieki nad dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
 • zajęcia i warsztaty w ramach studiów prowadzone są przez praktyków, co pozwoli na nabycie przez uczestników konkretnych, nowych umiejętności w pracy z dziećmi i młodzież.

Studia te umożliwią nauczycielom nabycie kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej i terapii pedagogicznej. Absolwent studiów znajdzie zatrudnienie w przedszkolach, szkołach i placówkach, w których są dzieci i uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego a także z opinią o dysleksji, wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz innymi specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

 

Celem studiów jest :

 • wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności, umożliwiające udzielanie profesjonalnej pomocy specjalistycznej dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
 • doskonalenie umiejętności słuchaczy w stawianiu wieloaspektowej diagnozy rozwojowej i funkcjonalnej potrzeb dziecka/ucznia z SPE
 • doskonalenie wiedzy i umiejętności słuchaczy w zaspokajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych – konstruowanie programów kształcenia, rewalidacji, wwr, pracy terapeutycznej z dzieckiem i jego rodziną
 • kształtowanie umiejętności w udzielaniu profesjonalnego wsparcia dla dzieci, młodzieży i ich rodzin

Program studiów:

 1. Pedagogika i psychologia specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych:

 • Pedagogika specjalna
 • Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży
 • Zaburzenia i deficyty w rozwoju dzieci i młodzieży
 • Specjalne potrzeby edukacyjne
 • Specjalne potrzeby edukacyjne - rozpoznawanie potrzeb

2. Specjalne Potrzeby Edukacyjne – rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb – diagnoza, rewalidacja, kształcenie

 • Wczesne wspomaganie rozwoju

 • Niepełnosprawność intelektualna

 • Zaburzenia ruchowe

 • Zaburzenia wzrokowe

 • Zaburzenia słuchowe

 • Zaburzenia zachowania i emocji

 • Choroby przewlekłe, genetyczne, rzadkie

 • Całościowe zaburzenia w rozwoju

3. Specjalne Potrzeby Edukacyjne – wybitne zdolności, deficyty w rozwoju, praca z rodziną, konstruowanie programów edukacyjnych i specjalistycznych

 • Dziecko/uczeń zdolny
 • Specyficzne trudności w uczeniu się
 • Zaburzenia komunikacji językowej
 • Trudności adaptacyjne
 • Praca z rodziną dziecka/ucznia
 • Konstruowanie programów kształcenia, terapeutycznych i rewalidacyjnych dla dzieci i uczniów

Program zawiera moduły:

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Pedagogika specjalna – kształcenie i rewalidacja dzieci i uczniów z niepełnosprawnością (oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, surdopedagogika, niepełnosprawność ruchowa, całościowe zaburzenia w rozwoju (autyzm, asperger i inne),
 • Socjoterapia – kształcenie i rewalidacja dzieci i uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie
 • Pedagogika lecznicza – kształcenie i rewalidacja dzieci i uczniów z chorobą przewlekłą, genetyczną, rzadką, psychiczną
 • Terapia pedagogiczna – korekcja i kompensacja zaburzeń i deficytów rozwojowych, organizacja ppp w przedszkolu, szkole, placówce.

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

Informacje:

Czas trwania: 4 semestry

Liczba godzin: 620

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 10

tel. 32 295 93 12

tel. 32 295 93 11

 

Praca

Studia adresowane są do psychologów, pedagogów, logopedów oraz nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz wszystkich osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami i deficytami w rozwoju.

Opłaty

 

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

500 zł

w dniu zapisu

I

500 zł

do 5 października 2019

II

500 zł

do 5 listopada  2019

III

500 zł

do 5 grudnia 2019

IV

500 zł

do 5 lutego 2020

V

500 zł

do 5 marca 2020

VI

500 zł

do 5 kwietnia 2020

VII

500 zł

do 5 września 2020

VIII

500 zł

do 5 października 2020

IX

600 zł

do 5 listopada 2020

X

300 zł

do 5 grudnia 2020

Ogółem

5 400 zł

 

Partnerzy

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Kompleksowy program studiów jest odpowiedzią na potrzeby nauczycieli i specjalistów, którzy w swojej pracy zawodowej wykorzystują wiedzę i kompetencje niezbędne do pracy i kształcenia osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi oraz edukacyjnymi.

 

mgr Małgorzata Spendel

Ekspert MEN ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci