Surdopedagogika - studia kwalifikacyjne

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Atuty kierunku

- w ramach zajęć bezpłatny kurs - I stopień języka migowego dla nauczycieli,

- wizyty studyjne  w ośrodkach dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących,

- możliwość wykorzystania systemu nadawczego i odbiorczego IR dla osób niedosłyszących, którego zadaniem jest wzmacnianie głosu prowadzącego oraz całkowita eliminacja udziału pomieszczenia w przekazie oraz idealne rozumienie mowy,

- przygotowanie do pracy z osobami niesłyszącymi i słabo słyszącymi w ramach praktyki pedagogicznej.

 

Cel

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy z dziećmi i młodzieżą  niesłyszącą i słabo słyszącą w przedszkolach, szkołach: specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach Polskiego Związku Głuchych, ośrodkach wczesnej interwencji. 

 

Wykładowcy

Wybitni i doświadczeni eksperci, w tym pedagodzy i psychologowie. Nauczyciele akademiccy Akademii WSB, m.in.:

dr Sylwia Wrona -  wieloletni specjalista z zakresu pedagogiki specjalnej

mgr Joanna Imielska-Kuś - surdopedagog, wykładowca i egzaminator z zakresu języka migowego.

mgr Ilona Nitychoruk-Piekarz-  surdopedagog, tyflopedagog, doradca metodyczny pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Program

 1. Pedagogika specjalna

 2. Surdopedagogika

3. Podstawy fonetyki, ortofonii i językoznawstwa

4. Surdopsychologia

5. Surdologopedia

6. Audiologia pedagogiczna i techniczne środki audiowizualne

7. Metodyka wychowania przedszkolnego dzieci niesłyszących i słabo słyszących

8. Metodyka edukacji wczesnoszkolnej dzieci niesłyszących i słabo słyszących

9. Metodyka kształcenia gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego dzieci niesłyszących i słabo słyszących

10. Rewalidacja indywidualna

11. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych i rewalidacyjnych dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących

12. Manualne sposoby usprawniania języka - I stopień języka migowego dla nauczycieli

13. Opieka nad małym dzieckiem z wadą słuchu

15. Praktyka pedagogiczna

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

Liczba godzin: 350

Czas trwania: 3 semestry

 

Lokalizacja


ul. Katowicka 35
41-902 Bytom

Technikum nr 4

 

 

Praca

Adresatami studiów są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz posiadające przygotowanie pedagogiczne.

Kwalifikacje i kompetencje

Słuchacze zapoznają się  z najnowszymi metodami wspomagania rozwoju dzieci z wadą słuchu. Studia mają charakter kwalifikacyjny, co oznacza, że nadają kwalifikacje do pracy z dziećmi z wadą słuchu, do wykonywania zawodu surdopedagoga. Absolwenci uzyskują kwalifikacje zawodowe w zakresie surdopedagogiki - rehabilitacji niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących (słabo słyszących). Studia stwarzają możliwość zatrudnienia w różnych typach placówek edukacyjno-rehabilitacyjnych obejmujących swoim oddziaływaniem osoby z wadą słuchu, w tym szczególnie: w przedszkolach i szkołach integracyjnych, szkołach specjalnych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych.
 

 

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

450 zł

do 5 października 2019

II

450 zł

do 5 listopada  2019

III

450 zł

do 5 grudnia 2019

IV

450 zł

do 5 lutego 2020

V

400 zł

do 5 marca 2020

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2020

Ogółem

2 800 zł

 

Partnerzy

Partnerami kierunku są szkoły specjalne na wszystkich etapach kształcenia na podstawie zawartych umów o współpracy.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

"Wiedza i duże doświadczenie osób prowadzących zajęcia na kierunku studiów podyplomowych surdopedagogiki stanowią doskonale źródło wiedzy praktycznej, uzupełniającej przekazywaną na wykładach wiedzę merytoryczną opartą na literaturze przedmiotu".

 

Ilona Nitychoruk-Piekarz,

Doradca metodyczny pomocy psychologiczno-pedagogicznej i integracji

 

Najczęściej wybierany kierunek

Autyzm, Zespół Aspergera ...

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Akademia Menedżera Sprzedaży

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły