Surdopedagogika - studia kwalifikacyjne

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Surdopedagogika

 

Atuty kierunku:

- w ramach zajęć bezpłatny kurs - I stopień języka migowego dla nauczycieli,

- wizyty studyjne  w ośrodkach dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących,

- możliwość wykorzystania systemu nadawczego i odbiorczego IR dla osób niedosłyszących, którego zadaniem jest wzmacnianie głosu prowadzącego oraz całkowita eliminacja udziału pomieszczenia w przekazie oraz idealne rozumienie mowy,

- przygotowanie do pracy z osobami niesłyszącymi i słabo słyszącymi w ramach praktyki pedagogicznej.

Cel:

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy z dziećmi i młodzieżą  niesłyszącą i słabo słyszącą w przedszkolach, szkołach: specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach Polskiego Związku Głuchych, ośrodkach wczesnej interwencji. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

 

Wykładowcy:

Wybitni i doświadczeni eksperci, w tym pedagodzy i psychologowie. Nauczyciele akademiccy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Wśród kadry:

dr Sylwia Wrona -  wieloletni specjalista z zakresu pedagogiki specjalnej

mgr Joanna Imielska-Kuś - surdopedagog, wykładowca i egzaminator z zakresu języka migowego.

mgr Ilona Nitychoruk-Piekarz-  surdopedagog, tyflopedagog, doradca metodyczny pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Program:

 1. Pedagogika specjalna

 2. Surdopedagogika

3. Podstawy fonetyki, ortofonii i językoznawstwa

4. Surdopsychologia

5. Surdologopedia

6. Audiologia pedagogiczna i techniczne środki audiowizualne

7. Metodyka wychowania przedszkolnego dzieci niesłyszących i słabo słyszących

8. Metodyka edukacji wczesnoszkolnej dzieci niesłyszących i słabo słyszących

9. Metodyka kształcenia gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego dzieci niesłyszących i słabo słyszących

10. Rewalidacja indywidualna

11. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych i rewalidacyjnych dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących

12. Manualne sposoby usprawniania języka - I stopień języka migowego dla nauczycieli

13. Opieka nad małym dzieckiem z wadą słuchu

14. Praktyka pedagogiczna

Praca

Adresatami studiów są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz posiadające przygotowanie pedagogiczne.

Kwalifikacje i kompetencje:

Słuchacze zapoznają się  z najnowszymi metodami wspomagania rozwoju dzieci z wadą słuchu. Studia mają charakter kwalifikacyjny, co oznacza, że nadają kwalifikacje do pracy z dziećmi z wadą słuchu, do wykonywania zawodu surdopedagoga. Absolwenci uzyskują kwalifikacje zawodowe w zakresie surdopedagogiki - rehabilitacji niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących (słabo słyszących). Studia stwarzają możliwość zatrudnienia w różnych typach placówek edukacyjno-rehabilitacyjnych obejmujących swoim oddziaływaniem osoby z wadą słuchu, w tym szczególnie: w przedszkolach i szkołach integracyjnych, szkołach specjalnych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych.
 

 

Opłaty

Opłata: 2800 zł/ 3 semestry (Czesne płatne w 6 ratach. W dniu zapisu:300zł, 4x450zł, 1x400zł, 1x300zł)

Informacje:

Czas trwania: 3 semestry, studia realizowane w ciągu jednego roku

Dni uczęszczania: poniedziałek, środa w godz. 16:15-20:30

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Partnerami kierunku są szkoły specjalne na wszystkich etapach kształcenia na podstawie zawartych umów o współpracy.

 

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

" Wiedza i duże doświadczenie osób prowadzących zajęcia na kierunku studiów podyplomowych surdopedagogiki stanowią doskonale źródło wiedzy praktycznej, uzupełniającej przekazywaną na wykładach wiedzę merytoryczną opartą na literaturze przedmiotu".

 

Ilona Nitychoruk-Piekarz,

Doradca metodyczny pomocy psychologiczno-pedagogicznej i integracji

 

Najczęściej wybierany kierunek

Autyzm, Zespół Aspergera ...

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Akademia Menedżera Sprzedaży

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły