Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji - studia kwalifikacyjne

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji

Kierownik studiów: mgr Małgorzata Spendel

mgr Małgorzata Spendel - psycholog, logopeda. Ekspert i dydaktyk z zakresu: psychologii uczenia się i nauczania, psychologii rozwoju z elementami psychologii edukacji oraz z psychologii rozwoju dziecka. Pani mgr Małgorzata Spendel, (nauczyciel, konsultant ROE METIS) która jako jedyna z województwa śląskiego, została powołana na Ekspertem MEN ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci. Zespół zawiera 36 specjalistów z całej Polski. Zespół pracuje nad propozycjami zmian systemowych w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Atuty kierunku

- zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi,

- zajęcia prowadzone przez wykładowców praktyków,

- przygotowanie słuchaczy do konstruowania programu terapii dziecka/ucznia,

- przygotowanie słuchaczy do opracowania Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego.

- po ukończeniu studiów, absolwent uzyska kwalifikacje z pedagogiki specjalnej w zakresie terapii pedagogicznej i rewalidacji dzieci i uczniów. W związku z powyższym może być zatrudniony na stanowiskach:

 • nauczyciela prowadzącego rewalidację,

 • nauczyciela współorganizującego kształcenie,

 • nauczyciela prowadzącego wczesne wspomaganie rozwoju dzieci oraz

 • terapeuty pedagogicznego
  w przedszkolach, szkołach, placówkach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych.

 

Cel

Program studiów przewiduje przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży. Uczestnicy zostaną zapoznani z kryteriami diagnostycznymi oraz metodami i formami prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi i młodzieżą. Zadania specjalisty terapii pedagogicznej wpisują się w planowane zmiany z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej pełni istotną rolę w zwiększaniu szans edukacyjnych - w diagnozie i terapii dysleksji i gwarantuje realizację założeń nowej filozofii pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o której czytamy w: ''Nowej podstawie programowej. Jak organizować edukację w szkole podstawowej. Poradnik dla dyrektora szkoły" .

Zapoznanie uczestników ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dzieci i młodzieży, z prawem oświatowym dotyczącym kształcenia i opieki nad dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przygotowanie słuchaczy do konstruowania diagnozy rozwojowej i funkcjonalnej dziecka/ucznia. Kształtowanie  u słuchaczy umiejętności prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Wykładowcy

Wybitni i doświadczeni eksperci, w tym pedagodzy i psychologowie. Nauczyciele akademiccy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Wśród kadry:

mgr Małgorzata Spendel -  psycholog, logopeda. Ekspert i  dydaktyk z zakresu: psychologii uczenia się i nauczania, psychologii rozwoju z elementami psychologii edukacji oraz z psychologii rozwoju dziecka

mgr Elżbieta Skrzypiec - Kucharzewska- logopeda, praktyk z zakresu diagnozowania i metod wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy i języka

Dodatkowe kwalifikacje:


Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, nauczyciele którzy ukończyli studia podyplomowe w zakresie Terapii pedagogicznej posiadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Treść rozporządzenia:
4.9) Kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka posiada osoba, która:
1)    ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia, studia wyższe na kierunku pedagogika lub studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna, w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2)    ukończyła studia wyższe w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej lub terapii pedagogicznej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
3)    ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia, studia wyższe na kierunku pedagogika lub studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
4)    ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-logopedy określone w § 21.

 
Program:

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży - podstawy teoretyczne, kryteria diagnostyczne, zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opiniowanie i orzecznictwo, regulacje prawne.

 

 •     Wybrane zagadnienia z psychologi rozwojowej, wychowawczej i klinicznej.
 •     Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania początkowego, przedszkolnego i zintegrowanego.
 •     Wybrane zagadnienia z logopedii i z zaburzeń rozwoju mowy.
 •     Organizacja procesu terapeutycznego - proces grupowy, komunikacja interpersonalna.
 •     Zaburzenia i dysfunkcje w rozwoju ruchowym dzieci i młodzieży- diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych.
 •     Zaburzenia w rozwoju wzroku u dzieci i młodzieży - diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych.
 •     Zaburzenia w rozwoju słuchu u dzieci i młodzieży - diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i i wyrównawczych.
 •     Upośledzenie umysłowe u dzieci i młodzieży - diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych.
 •     Specyficzne trudności w uczeniu się - dyslekcja-diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych.
 •     Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki - dyskalkulia-diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych.
 •     Zaburzenia zachowania i niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć    korekcyjno-kompensacyjnych ii wyrównawczych.
 •     Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży - diagnoza, metodyka prowadzenia terapii.
 •     Całościowe zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży - diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych.
 •     Wybitne i kierunkowe zdolności dzieci i młodzieży - diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć rozwijających uzdolnienia.
 •     Przewlekłe choroby dzieci i młodzieży- diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć, korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych.
 •     Praktyka pedagogiczna.

Studia kończą się testami zaliczającymi poszczególny semestr.

Informacje

Czas trwania: 3 semestry, studia realizowane w ciągu jednego roku

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Studia kierowane są do psychologów, pedagogów, logopedów oraz nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek.
 

Kompetencje i kwalifikacje:

Program studiów odpowiada na potrzeby nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania skutecznej pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i uczniom z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi na terenie przedszkoli, szkół i placówek. Jest spójny z nowymi oświatowymi aktami prawnymi dotyczącymi kształcenia i opieki nad uczniami  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Absolwenci kierunku znaja kryteria diagnostyczne specjalnych potrzeb edukacyjnych. Uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

Czesne: 3000 zł (Czesne płatne w 9 ratach. W dniu zapisu: 300zł, 5x300zł, 3x400zł, 1x300zł)

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Partnerami kierunku są szkoły specjalne na wszystkich etapach kształcenia na podstawie zawartych umów o współpracy.

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

"Studia wychodzą naprzeciw tym wszystkim sytuacjom, które powodują, że uczeń znajduje się na marginesie życia szkolnego, a w przyszłości życia społecznego . Głównym atutem tego kierunku jest jego nowatorski program poszerzony o elementy rewalidacji oraz zajęcia, prowadzone wyłącznie metodami aktywnymi, warsztatowymi. Absolwent kierunku to doświadczony i kompetentny nauczyciel , który potrafi opracować konkretne programy terapii dziecka/ucznia. "

 

mgr Małgorzata Spendel Katedra Pedagogiki, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły