Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji - studia kwalifikacyjne

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji

Kierownik studiów: mgr Małgorzata Spendel

mgr Małgorzata Spendel - psycholog, logopeda. Ekspert i dydaktyk z zakresu: psychologii uczenia się i nauczania, psychologii rozwoju z elementami psychologii edukacji oraz z psychologii rozwoju dziecka. Pani mgr Małgorzata Spendel, (nauczyciel, konsultant ROE METIS) która jako jedyna z województwa śląskiego, została powołana na Ekspertem MEN ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci. Zespół zawiera 36 specjalistów z całej Polski. Zespół pracuje nad propozycjami zmian systemowych w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Atuty kierunku

- zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi,

- zajęcia prowadzone przez wykładowców praktyków,

- przygotowanie słuchaczy do konstruowania programu terapii dziecka/ucznia,

- przygotowanie słuchaczy do opracowania Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego.

- po ukończeniu studiów, absolwent uzyska kwalifikacje z pedagogiki specjalnej w zakresie terapii pedagogicznej i rewalidacji dzieci i uczniów. W związku z powyższym może być zatrudniony na stanowiskach:

 • nauczyciela prowadzącego rewalidację,

 • nauczyciela współorganizującego kształcenie,

 • nauczyciela prowadzącego wczesne wspomaganie rozwoju dzieci oraz

 • terapeuty pedagogicznego
  w przedszkolach, szkołach, placówkach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych.

 

Cel

Program studiów przewiduje przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży. Uczestnicy zostaną zapoznani z kryteriami diagnostycznymi oraz metodami i formami prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi i młodzieżą. Zadania specjalisty terapii pedagogicznej wpisują się w planowane zmiany z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej pełni istotną rolę w zwiększaniu szans edukacyjnych - w diagnozie i terapii dysleksji i gwarantuje realizację założeń nowej filozofii pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o której czytamy w: ''Nowej podstawie programowej. Jak organizować edukację w szkole podstawowej. Poradnik dla dyrektora szkoły" .

Zapoznanie uczestników ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dzieci i młodzieży, z prawem oświatowym dotyczącym kształcenia i opieki nad dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przygotowanie słuchaczy do konstruowania diagnozy rozwojowej i funkcjonalnej dziecka/ucznia. Kształtowanie  u słuchaczy umiejętności prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Wykładowcy

Wybitni i doświadczeni eksperci, w tym pedagodzy i psychologowie. Nauczyciele akademiccy Akademii WSB.

Wśród kadry:

mgr Małgorzata Spendel -  psycholog, logopeda. Ekspert i  dydaktyk z zakresu: psychologii uczenia się i nauczania, psychologii rozwoju z elementami psychologii edukacji oraz z psychologii rozwoju dziecka

mgr Elżbieta Skrzypiec - Kucharzewska- logopeda, praktyk z zakresu diagnozowania i metod wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy i języka

 

 
Program:

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży - podstawy teoretyczne, kryteria diagnostyczne, zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opiniowanie i orzecznictwo, regulacje prawne.

 

 •     Wybrane zagadnienia z psychologi rozwojowej, wychowawczej i klinicznej.
 •     Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania początkowego, przedszkolnego i zintegrowanego.
 •     Wybrane zagadnienia z logopedii i z zaburzeń rozwoju mowy.
 •     Organizacja procesu terapeutycznego - proces grupowy, komunikacja interpersonalna.
 •     Zaburzenia i dysfunkcje w rozwoju ruchowym dzieci i młodzieży- diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych.
 •     Zaburzenia w rozwoju wzroku u dzieci i młodzieży - diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych.
 •     Zaburzenia w rozwoju słuchu u dzieci i młodzieży - diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i i wyrównawczych.
 •     Upośledzenie umysłowe u dzieci i młodzieży - diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych.
 •     Specyficzne trudności w uczeniu się - dyslekcja-diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych.
 •     Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki - dyskalkulia-diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych.
 •     Zaburzenia zachowania i niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć    korekcyjno-kompensacyjnych ii wyrównawczych.
 •     Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży - diagnoza, metodyka prowadzenia terapii.
 •     Całościowe zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży - diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych.
 •     Wybitne i kierunkowe zdolności dzieci i młodzieży - diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć rozwijających uzdolnienia.
 •     Przewlekłe choroby dzieci i młodzieży- diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć, korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych.
 •     Praktyka pedagogiczna.

Studia kończą się testami zaliczającymi poszczególny semestr.

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Informacje

Czas trwania: 3 semestry, studia realizowane w ciągu jednego roku

 

LOKALIZACJA

Miejsce zajęć


ul. Katowicka 35
41-902 Bytom

Technikum nr 4

 

 

 

Praca

Studia kierowane są do psychologów, pedagogów, logopedów oraz nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek.
 

Kompetencje i kwalifikacje:

Program studiów odpowiada na potrzeby nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania skutecznej pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i uczniom z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi na terenie przedszkoli, szkół i placówek. Jest spójny z nowymi oświatowymi aktami prawnymi dotyczącymi kształcenia i opieki nad uczniami  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Absolwenci kierunku znaja kryteria diagnostyczne specjalnych potrzeb edukacyjnych. Uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

300 zł

do 5 października 2019

II

300 zł

do 5 listopada  2019

III

300 zł

do 5 grudnia 2019

IV

300 zł

do 5 stycznia 2020

V

300 zł

do 5 lutego 2020

VI

400 zł

do 5 marca 2020

VII

500 zł

do 5 kwietnia 2020

VIII

300 zł

do 5 maja 2020

Ogółem

3 000 zł

 

Partnerzy

Partnerami kierunku są szkoły specjalne na wszystkich etapach kształcenia na podstawie zawartych umów o współpracy.

 

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

"Studia wychodzą naprzeciw tym wszystkim sytuacjom, które powodują, że uczeń znajduje się na marginesie życia szkolnego, a w przyszłości życia społecznego . Głównym atutem tego kierunku jest jego nowatorski program poszerzony o elementy rewalidacji oraz zajęcia, prowadzone wyłącznie metodami aktywnymi, warsztatowymi. Absolwent kierunku to doświadczony i kompetentny nauczyciel , który potrafi opracować konkretne programy terapii dziecka/ucznia. "

 

mgr Małgorzata Spendel Katedra Pedagogiki, Akademia WSB

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły