Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia kwalifikacyjne

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Atuty studiów

- w ramach zajęć warsztaty z rehabilitacji ruchowej dziecka niepełnosprawnego oraz konstruowania indywidualnych programów wczesnego wspomagania rozwoju,

- zajęcia prowadzone przez specjalistów: praktyków z placówek i ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz poradni specjalistycznych,

- studia nadają kwalifikacje do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

Cel:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności profesjonalnego organizowania wczesnej, kompleksowej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem, dzieciom z niepełnosprawnością oraz ich rodzinom w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania. Program studiów zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Wykładowcy:

Wybitni i doświadczeni eksperci, w tym pedagodzy i psychologowie. Nauczyciele akademiccy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

 

Wśród kadry:

mgr Iwona Łukasiewicz - prezes  Dąbrowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Otwarte Serca", specjalista z zakresu organizacji procesu terapeutycznego, procesu grupowego oraz komunikacji interpersonalnej

mgr Małgorzata Spendel -  psycholog, logopeda. Ekspert i  dydaktyk z zakresu: psychologii uczenia się i nauczania, psychologii rozwoju z elementami psychologii edukacji oraz z psychologii rozwoju dziecka

mgr Elżbieta Skrzypiec-Kucharzewska -  logopeda, praktyk z zakresu diagnozowania i metod wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy i języka.

 

Program:

 1. Organizacja zespołu wczesnego wspomagania rozwoju - podstawy prawne, procedury, standardy
 2. Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej małego dziecka
 3. Medyczne aspekty zaburzeń w rozwoju małego dziecka - jednostki nozologiczne, kategorie diagnostyczne
 4. Diagnoza rozwojowa i funkcjonalna małego dziecka niepełnosprawnego
 5. Wybrane metody terapii i wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego
 6. Dziecko upośledzone umysłowo - diagnozowanie, wspomaganie rozwoju
 7. Dziecko słabowidzące i niewidome - diagnozowanie, metody wspomagania rozwoju
 8. Dziecko słabosłyszące i niesłyszące - diagnozowanie, metody wspomagania rozwoju
 9. Dziecko niepełnosprawne ruchowo - diagnozowanie, metody wspomagania rozwoju
 10. Dziecko z całościowymi i sprzężonymi zaburzeniami w rozwoju - diagnozowanie, metody  wspomagania rozwoju
 11. Dziecko w zaburzeniami w rozwoju mowy i języka - diagnozowanie, metody wspomagania rozwoju
 12. Praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego - metody wspomagania, zasady współpracy
 13. Konstruowanie programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

Informacje:

Czas trwania: 3 semestry, październik 2017-czerwiec 2018

Liczba godzin: 350

Dni uczęszczania: środy i poniedziałki w godzinach: 16:15-20:30

 

 

Praca

Adresatami studiów są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna lub psychologia oraz posiadające przygotowanie pedagogiczne. Studia kierowane są szczególnie do kadry pedagogicznej żłobków, przedszkoli, poradni psychologiczno - pedagogicznych, ośrodków wczesnej interwencji oraz pozostałych osób pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami.

Kwalifikacje i kompetencje:

Absolwenci otrzymują kwalifikacje do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ośrodkach wczesnego wspomagania, dziennych ośrodkach rehabilitacji, ośrodkach rehabilitacyjnych oraz placówkach edukacyjnych realizujących zadania wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. nr 13, poz. 114; z 2003 r. nr 23, poz. 192).

 

 

 

 

Opłaty

Opłata: 2800 zł/ 3 semestry (Czesne płatne w 7 ratach. W dniu zapisu: 300zł, 4x450zł, 1x400zł, 1x300zł)

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Partnerami kierunku są placówki i ośrodki szkolno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz poradnie specjalistyczne.

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Każde dziecko jest nowym początkiem. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka to kierunek, który skutecznie przygotowuje kandydatów do profesjonalnego organizowania wczesnej, systematycznej i kompleksowej pomocy dzieciom z dysfunkcjami rozowojowymi. Podczas zajęć słuchacze wzbogacają swoją wiedzę i umiejętności niezbędne do procesu diagnozowania, czyli oceny indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Ponadto, zdobywają kwalifikacje umożliwiające skuteczne organizowanie i prowadzenie zajęć wspierających rozwój małych dzieci, od momentu wykrycia u nich niepełnosprawności do czasu podjęcia edukacji w szkole, oraz pomoc ich rodzinom. 

 

dr Elżbieta Skrzypiec - Kucharzewska,

Logopeda Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Siemianowicach Śląkich

 

Najczęściej wybierany kierunek

Autyzm, Zespół Aspergera ...

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Akademia Menedżera Sprzedaży

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły