Zarządzanie w oświacie

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Nowy program studiów przygotowany we współpracy z ekspertami oświatowymi firmy Vulcan - Zarządzanie oświatą

 

Atuty kierunku

- możliwość zdobycia certyfikatu Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością w Placówkach Oświatowych TÜV Nord Polska,

- praktyczne warsztaty w zakresie kształtowania kompetencji lidera, zarządzania i kierowania, negocjacji,

- wśród wykładowców trenerzy umiejętności interpersonalnych, pracownicy Śląskiego Kuratorium Oświaty, TÜV Nord Polska,


Cel

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie zarządzania instytucjami oświatowymi, wyposażenie słuchaczy w wiedzę i praktyczne umiejętności organizowania i zarządzania placówkami oświatowymi oraz nabycie formalnych kwalifikacji do pełnienia funkcji kierowniczych w placówkach oświatowych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce

Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej i publicznej szkoły ponadpodstawowej, zwanych dalej „szkołami”, oraz publicznej placówki może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

 

Wykładowcy

Kadrę wykładowców i trenerów stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii WSB, konsultanci i edukatorzy oraz praktycy z jednostek kierowniczych oświaty i ośrodków szkolących

 

Wśród kadry:

mgr Andrzej Rafa - specjalista z zakresu administracji oświatowej, wieloletni praktyk

mgr Mirosława Bochner – Psycholog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/335, coach International Coach Federation. Absolwentka wielu szkoleń doskonalących umiejętności pomocy i wsparcia psychologicznego.

dr Magdalena Kot-Radojewska – Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, socjolog, pedagog, trener, adiunkt w Katedrze Zarządzania i Zastępca Dyrektora Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji Akademii WSB, ekspert ds. ewaluacji w projektach UE, zastępca Redaktor Naczelnej wydawnictwa „Nauka i Biznes”, odznaczona Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty. Certyfikowany Tutor 1 stopnia Collegium Wratislaviense oraz moderator Design Thinking. Autorka publikacji z zakresu ZZL, rynku pracy i kształcenia ustawicznego.

W programie m. in.

 

1. Przywództwo edukacyjne w szkole

 

2. Przywództwo edukacyjne

3. Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego

4. Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku

5. Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku

 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi

7. Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym

8. Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym

 

Studia kończą się testami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Informacje

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 210

Dni uczęszczania: sobota, niedziela co dwa tygodnie, 8:00-16:00

 

Efekty kształcenia

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WIEDZA

ZPO_SP_W01

Zna podstawowe teorie dotyczące organizacji i zarządzania oraz podstawowe funkcje kierownicze

ZPO_SP_W02

Ma rozszerzoną wiedzę na temat struktury systemu edukacji w Polsce oraz przechodzenie z jednego poziomu szkolnictwa na drugi programowo wyższy

ZPO_SP_W03

Zna i rozumie różne rodzaje więzi społecznych i występujące między nimi relacje w odniesieniu do instytucji oświatowych

ZPO_SP_W04

Zna metody i narzędzia opisu, techniki pozyskiwania danych właściwych dla organizowania i zarządzania oświatą, procesów w nich zachodzących oraz identyfikowania rządzących w oświacie prawidłowości

ZPO_SP_W05

Posiada wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, etycznych), dotyczących instytucji oświatowych oraz organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki oświatowe

ZPO_SP_W06

Posiada wiedzę o procesie zarządzania i kierowania rozwojem organizacji

ZPO_SP_W07

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony i zarządzania własnością intelektualną

UMIEJETNOŚCI

ZPO _SP_U01

Interpretuje i wyjaśnia zjawiska edukacyjne, potrafi planować rozwój szkoły w wymiarze strategicznym i bieżącym; wdrażać, monitorować i oceniać efekty realizowanych zadań

ZPO _SP_U02

Analizuje przyczyny i przebieg konkretnych procesów edukacyjnych, stawia proste hipotezy badawcze i je weryfikuje

ZPO _SP_U03

Prawidłowo organizuje proces dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczy w szkole lub placówce oświatowej

ZPO _SP_U04

Posługuje się w praktyce przepisami prawa oświatowego oraz prawa pracy i prawa administracyjnego i autorskiego mającego zastosowanie w szkołach i placówkach oświatowych

ZPO _SP_U05

Analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów oświatowych i podejmuje samodzielne decyzje w zakresie ich rozstrzygnięć oraz wdrażania

ZPO _SP_U06

Diagnozuje, analizuje i nadzoruje jakość pracy szkoły oraz wprowadza zmiany służące doskonaleniu tej jakości

ZPO _SP_U07

Kontroluje i ocenia podwładnych, prowadzi właściwą politykę kadrową i socjalną

ZPO _SP_U08

Sprawnie i skutecznie zarządza finansami szkoły oraz realizuje zadania administracyjno-gospodarcze

ZPO _SP_U09

Zapewnia przepływ informacji wewnętrznej oraz z otoczeniem szkoły

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

ZPO _SP _K01

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

 

ZPO _SP _K02

Kieruje zespołem pracowniczym i przyjmuje odpowiedzialność za efekty jego pracy

ZPO _SP _K03

Potrafi współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role

ZPO _SP _K04

Rozumie, iż właściwa komunikacja pomiędzy podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi zapewnia wysoką jakość pracy

ZPO _SP _K05

Rozumie uwarunkowania prawne i etyczne związane z pełnieniem funkcji kierowniczej w instytucji oświatowej, zapewnia przejrzystość funkcjonowania norm prawnych i etycznych w szkole

ZPO _SP _K06

Jest odpowiedzialny i zaangażowany w pełnienie funkcji kierowniczej, potrafi stworzyć warunki do aktywności obywatelskiej nauczycielom, uczniom i ich rodzicom oraz organom funkcjonującym na terenie szkoły lub placówki oświatowej

Sylabusy semestr I

Sylabusy semestr II

 

Oferta specjalna

 

 

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Studia przeznaczone są dla osób zamierzających pełnić kierownicze funkcje w oświacie i zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji.

Kwalifikacje i kompetencje:

 

Ukończenie studiów umożliwia zdobycie wiedzy praktycznej o charakterze przekrojowym i umiejętności odnoszących się do szerokiego zakresu dziedzin nauki i dyscyplin potrzebnych do pracy na stanowiskach kierowniczych i sprawnego zarządzania placówkami oświatowymi (między innymi problematyki z zakresu prawa, ekonomii i finansów, organizacji i zarządzania oraz wiedzy o charakterze społecznym i psychologicznym). Ponadto, wiąże się ze zdobyciem kierunkowego, specjalistycznego wykształcenia o charakterze kierowniczo-menedżerskim oraz nowych doświadczeń i nawiązaniem kontaktów zawodowych.

 

 

 

Oferta specjalna

 

 

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

 

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

400 zł

do 5 października 2019

II

400 zł

do 5 listopada  2019

III

400 zł

do 5 grudnia 2019

IV

500 zł

do 5 lutego 2020

V

400 zł

do 5 marca 2020

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2020

Ogółem

2 700 zł

 

 

 

Oferta specjalna

 

 

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Oferta specjalna

 

 

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Nauczyciele to awangarda każdego społeczeństwa, a już bezsprzecznie powinni ją stanowić. Kolejne ukończone studia, to nie tylko warunek konieczny, aby aspirować do ról kierowniczych w oświacie, to bliższe poznanie uwarunkowań funkcjonowania placówki oświatowej, jak również poczucie swobody w meandrach prawa i zarządzania w trudnym edukacyjnym resorcie. A ponad wszystko, poczucie się kolejny raz studentem, słuchaczem - bezcenne! 

 

Grzegorz Raczek,

Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Sosnowcu

 

Od dyrektora współczesnej szkoły lub placówki oświatowej wymaga się znacznie więcej niż tylko tego, aby był wyróżniającym się nauczycielem. Szeroki zakres zadań określony w prawie dla tego stanowiska sprawia, że dyrektor musi posiadać wiedzę nie tylko z zakresu pedagogiki , ale także z zakresu prawa, ekonomii, socjologii, zarządzania i kierowania zespołem pracowników. Oferowany przez uczelnię program studiów pozwala nauczycielom znacząco poszerzyć zakres zawodowych kompetencji oraz dobrze przygotować się do pracy na stanowisku dyrektora w szkole, przedszkolu lub placówce oświatowej.

 

mgr Andrzej Rafa

Specjalista z zakresu administracji oświatowej,

Edukator kadry kierowniczej oświaty

 

 

 

Najczęściej wybierany kierunek

Autyzm, Zespół Aspergera ...

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Akademia Menedżera Sprzedaży

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły