Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie i administracji publicznej - NOWOŚĆ!

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

 

Studia taniej o 80%!
Możliwość uzyskania dofinansowania dla pracowników mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw nawet do 80 proc. na ten kierunek studiów podyplomowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Więcej informacji: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=274077&preview=1

ZGŁOSZENIA I WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ TYLKO DO 13.03.2019 r. (w celu złożenia wniosku są niezbędne zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS i o niezaleganiu w opłacaniu podatku z Urzędu Skarbowego - wystawione na przedsiębiorcę wraz z kompletnym wnioskiem o dofinansowanie zgodnym z wzorami dostępnymi na stronie https://www.bur.fgsa.pl/dokumenty/ (wnioski składa się między 18-1.03.2019 r.) lub https://www.operatorpsf.pl/dokumenty-do-pobrania/ ( wnioski składa się między 4-13.03.2019 r.).

Cel:

Akademia WSB posiada uprawnienia akademickie do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Uzyskany dyplom ukończenia studiów podyplomowych uprawnia do uzyskania certyfikatu audytora wewnętrznego, bez dodatkowych egzaminów, posiadając dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego. Celem tych studiów jest przekazanie nowoczesnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu kierowania i zarządzania jednostką audytu wewnętrznego oraz profesjonalnego wypełniania czynności monitorowania efektywności systemów nadzoru i kontroli, nauczenie posługiwania się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności audytu wewnętrznego i kreowanie pożądanych postaw w kontaktach interpersonalnych.

 

Absolwenci posiadający świadectwo ukończenia studiów podyplomowych organizowanych przez Akademię WSB w zakresie zarządzania audytem wewnętrznym w organizacjach gospodarczych, posiadający – między innymi – dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, mogą ubiegać się o certyfikat audytora wewnętrznego w świetle art. 286 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240)

 

Program studiów:

Studia dwusemestralne, 160 godzin zajęć
 
Blok - rachunkowość i finanse
 1. Podstawy rachunkowości
 2. Rachunkowość międzynarodowa
 3. Rachunkowość w jednostkach gospodarczych
 4. Finanse publiczne
 5. Zarządzanie finansami w organizacjach gospodarczych
 6. Analiza ekonomiczna

 

Blok - zagadnienia prawne

 1. Prawo gospodarcze
 2. Prawo administracyjne
 3. Prawo zamówień publicznych

 

Blok - ekonomia i zarządzanie

 1. Podstawy mikroekonomii
 2. Podstawy organizacji i zarządzania
 3. Statystyka ekonomiczna
 4. Nadzór korporacyjny

 

Blok - audyt wewnętrzny

 1. Metodologia audytu wewnętrznego
 2. Standardy audytu wewnętrznego
 3. Standardy audytu wewnętrznego - case study
 4. Ryzyko w działalności audytora wewnętrznego
 5. Audyt w organizacjach gospodarczych
 6. Proces audytowy w praktyce
 7. Defraudacje i oszustwa - mechanizmy wykrywania
 8. Audyt personalny
 9. Audyt Information Technology (IT)
 10. Socjo-psychologiczne uwarunkowania pracy audytora wewnętrznego

 

Seminarium dyplomowe

 

Efekty studiów

Wiedza

 • Student zna i posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu audytu
 • Student identyfikuje relacje zachodzące między podmiotami gospodarczymi oraz ich instytucjonalnym otoczeniem krajowym i międzynarodowym w kontekście realizacji zadań w zakresie audytu i kontroli wewnętrznej
 • Student wyjaśnia fundamentalne normy i reguły organizujące struktury gospodarcze i instytucje ekonomiczne na potrzeby audytu i kontroli wewnętrznej
 • Student zna standardowe metody matematyczno- statystyczne i narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych wykorzystywane w obszarze audytu i kontroli wewnętrznej

 

Umiejętności

 • Student właściwie interpretuje elementarne zjawiska ekonomiczne zachodzące w organizacjach na potrzeby audytu i działań kontrolnych
 • Student interpretuje elementarne zjawiska i procesy ekonomiczne z wykorzystaniem podstawowej wiedzy teoretycznej przeprowadzając audyt/kontrolę wewnętrzną w organizacji
 • Student potrafi zgromadzić niezbędne dane jakościowe i ilościowe do prawidłowej analizy zjawisk ekonomicznych w ramach audytu / kontroli wewnętrznej
 • Student stosuje wiedzę ekonomiczną do rozwiązywania problemów zawodowych w pracy audytora

 

Platforma Google Cloud

 • Student aktywnie uczestniczy w pracach zespołów audytowych, zadaniowych, a także organizacji i instytucji w charakterze członka, inicjatora, lidera realizując zadania na potrzeby audytu/kontroli wewnętrznej
 • Student uzupełnia i doskonali posiadaną wiedzę oraz umiejętności z zakresu problematyki audytu i kontroli wewnętrznej

 

Wśród wykładowców:

Studia są skierowane do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Studia przeznaczone są także dla osób, posiadających co najmniej 2 letnią praktykę w obszarze audytu wewnętrznego chcących ubiegać się o certyfikat audytora wewnętrznego. 

 

Wśród wykładowców:

Elżbieta Paliga – wykładowca na studiach wyższych i podyplomowych, posiada m.in. certyfikaty: CICA, CRMA, Internal Quality Assessment Validator, Audytor wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001, PN-N/OHSAS 18001, Pełnomocnik i Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001., członek Koła Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska i Koordynator Koła Audytorów Wewnętrznych Sektora Administracji Publicznej IIA Polska, uprawnienia audytora wewnętrznego nadane przez Ministerstwo Finansów. Posiada ponad  17 letnie doświadczenie w pracy w administracji rządowej i samorządowej.

 

 

prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Szczepańska–Woszczyna – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, Prorektor Akademii WSB ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej, od  września 2002 r. pełni funkcję Dziekana Wydziału Nauk Stosowanych Akademii WSB. Do najważniejszych dziedzin specjalizacji naukowej należą: zarządzanie kompetencjami, zarządzanie innowacjami, zarządzanie marketingiem, modele kształcenia, a także łączenie tych obszarów (np. badania kompetencji w kontekście rynku pracy, kompetencji menedżerskich a innowacyjności przedsiębiorstw, innowacyjności w usługach edukacyjnych i in.). Organizatorka licznych szkoleń, konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych, sympozjów i seminariów dla przedstawicieli praktyki gospodarczej oraz pracowników placówek oświatowych; organizatorka debat TNOiK "Nauka -Biznes", których celem jest rozwijanie i upowszechnianie nauk o organizacji i kierowaniu oraz popularyzacja ich zasad, metod i osiągnięć, a także ich praktycznych zastosowań w życiu społeczno-gospodarczym. Autorka 104 opublikowanych prac naukowych, w tym 2 samodzielne monografii naukowych, a także 16 artykułów popularno-naukowych i ponad 100 recenzji dla MNiSW oraz NCBiR.

 

prof. nadzw. dr hab. Anna Francik – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, wykładowca akademicki Akademii WSB, bierze aktywny udział w projektach realizowanych na rzecz doskonalenia jakości kształcenia w systemie edukacji w Polsce, podejmuje inicjatywy organizatorskie wewnątrz uczelni (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Akademia WSB). Praktyk i społecznik. Przewodnicząca Komisji ds. Przedsięwzięć Edukacyjnych i Tworzenia Studiów Międzyuczelnianych Małopolskiego Forum Edukacyjnego powołanego przez KRASP, uczestniczka społecznego ruchu oświatowego (współorganizator Społecznej Szkoły Podstawowej, członek rady, prezes i wiceprezes Koła Społecznego Towarzystwa Oświatowego), brała udział w pracach Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia jako członkini desygnowana przez PAN i PAU, zaangażowana w przygotowanie strategii rozwoju województwa krakowskiego (badania rynku pracy na zamówienie Wojewody Krakowskiego).

 

dr hab. prof. UEK Konrad Grabiński – Ekspert w dziedzinie rachunkowości, finansów, wykładowca akademicki, prof. UEK. dr hab. w dyscyplinie nauk finanse. Zainteresowania naukowe - aktywne kształtowanie wyniku finansowego, pomiar jakości wyniku finansowego, rewizja finansowa i pomiar jej jakości,  sprawozdawczość finansowa na rynkach kapitałowych, rachunkowość międzynarodowa, dydaktyka w rachunkowości. Pracownik Katedry Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Prezes Oddziału Terenowego w Krakowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Członek European Accounting Association oraz International Association for Accounting Education and Research. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej oraz systemów informatycznych wykorzystywanych w księgowości. Za pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną otrzymał liczne nagrody Rektora UEK. W latach 2013–2015 uczestnik międzynarodowego programu Deloitte Scholarschip. Przez wiele lat był zaangażowany we współpracę z Narodowym Bankiem Polski w ramach projektu edukacyjnego „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”. Jest współautorem książki pt. „Globalne uwarunkowania rachunkowości. Systemy, procesy, zmiany” wydanej przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, która wyróżniona została w VIII Konkursie na Najlepszą Publikację Ekonomiczną w kategorii księgowość i rachunkowość podczas X Targów Wydawnictw Ekonomicznych w Poznaniu w 2014 roku. Ekspert w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w programie BridgeAlfa.

 

Informacje:

Czas trwania: 2 semestry 

Liczba godzin: 160

 

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 95

tel. 32 295 93 11

Termin realizacji studiów: KWIECIEŃ- LISTOPAD 2019

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

         RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

900 zł

do 5 marca 2019

II

1100 zł

do 5 kwietnia 2019

III

1100 zł

do 5 maja 2019

IV

1100 zł

do 5 czerwca 2019

V

1000 zł

do 5 października 2019

VI

1000 zł

do 5 listopada 2019

VII

1000 zł

do 5 grudnia 2019

Ogółem

7 500 zł

 

Bonifikaty - sprawdź, która jest dla Ciebie najkorzystniejsza!

 

7500

6060

7500

7200

7500

7200

7500

6780

7500

6780

Wysokość opłaty za studia dla absolwentów WSB (Bonifikata 20%)

Wysokość opłaty z studia dla grupy pracowników z jedniej firmy (czesne dla 1 pracownika)*

Wysokość opłaty za studia po zniżce rodzinnej ostatnia rata (300zł)*

Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla nauczycieli, którzy podejmują naukę na studiach innych niż pedagogiczne 10%

Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla pracowników służb mundurowych 10%

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"