Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie i administracji publicznej - NOWOŚĆ!

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

 

Cel:

Akademia WSB posiada uprawnienia akademickie do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Uzyskany dyplom ukończenia studiów podyplomowych uprawnia do uzyskania certyfikatu audytora wewnętrznego, bez dodatkowych egzaminów, posiadając dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego. Celem tych studiów jest przekazanie nowoczesnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu kierowania i zarządzania jednostką audytu wewnętrznego oraz profesjonalnego wypełniania czynności monitorowania efektywności systemów nadzoru i kontroli, nauczenie posługiwania się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności audytu wewnętrznego i kreowanie pożądanych postaw w kontaktach interpersonalnych.

 

Absolwenci posiadający świadectwo ukończenia studiów podyplomowych organizowanych przez Akademię WSB w zakresie zarządzania audytem wewnętrznym w organizacjach gospodarczych, posiadający – między innymi – dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, mogą ubiegać się o certyfikat audytora wewnętrznego w świetle art. 286 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240)

 

Program studiów:

Studia dwusemestralne, 160 godzin zajęć
 

I Blok - rachunkowość i finanse - WSB
1. Podstawy rachunkowości
2. Rachunkowość międzynarodowa
3. Rachunkowość w jednostkach gospodarczych - WSB
4. Finanse publiczne
5. Zarządzanie finansami w organizacjach gospodarczych
6. Analiza ekonomiczna - WSB

II Blok - zagadnienia prawne 
1. Prawo gospodarcze
2. Prawo administracyjne
3. Prawo zamówień publicznych

III Blok - ekonomia i zarządzanie 
1. Podstawy mikroekonomii
2. Podstawy organizacji i zarządzania
3. Statystyka ekonomiczna
4. Nadzór korporacyjny

IV Blok - audyt wewnętrzny
1. Standardy audytu wewnętrznego 
2. Kontrola wewnętrzna 
3. Metodologia audytu wewnętrznego – narzędzia i techniki 
4. Zarządzanie ryzykiem 
5. Komunikacja 
6. Etyka w audycie wewnętrznym i w organizacji – 
7. Socjo-psychologiczne uwarunkowania pracy audytora wewnętrznego – 

V Blok - Praktyka audytu wewnętrznego 
1.Audyt wewnętrzny w organizacjach gospodarczych i sektorze publicznym 
2.Zadania audytowe – przygotowanie i przebieg 
3.Defraudacje i oszustwa - mechanizmy wykrywania 
4.Organizacja pracy komórki audytu

VI Blok - Zadania audytowe w praktyce – case study 
1.Audyt personalny 
2.Audyt Information Technology (IT) 
3.Audyt RODO   
4.Audyt oceny sprawozdań finansowych 
5.Audyt prawny 
6 .Audyt i kontrola zamówień publicznych
7. Audyt komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej 

Seminarium dyplomowe

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Efekty studiów

Wiedza

  • Student zna i posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu audytu
  • Student identyfikuje relacje zachodzące między podmiotami gospodarczymi oraz ich instytucjonalnym otoczeniem krajowym i międzynarodowym w kontekście realizacji zadań w zakresie audytu i kontroli wewnętrznej
  • Student wyjaśnia fundamentalne normy i reguły organizujące struktury gospodarcze i instytucje ekonomiczne na potrzeby audytu i kontroli wewnętrznej
  • Student zna standardowe metody matematyczno- statystyczne i narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych wykorzystywane w obszarze audytu i kontroli wewnętrznej

 

Umiejętności

  • Student właściwie interpretuje elementarne zjawiska ekonomiczne zachodzące w organizacjach na potrzeby audytu i działań kontrolnych
  • Student interpretuje elementarne zjawiska i procesy ekonomiczne z wykorzystaniem podstawowej wiedzy teoretycznej przeprowadzając audyt/kontrolę wewnętrzną w organizacji
  • Student potrafi zgromadzić niezbędne dane jakościowe i ilościowe do prawidłowej analizy zjawisk ekonomicznych w ramach audytu / kontroli wewnętrznej
  • Student stosuje wiedzę ekonomiczną do rozwiązywania problemów zawodowych w pracy audytora

 

Platforma Google Cloud

  • Student aktywnie uczestniczy w pracach zespołów audytowych, zadaniowych, a także organizacji i instytucji w charakterze członka, inicjatora, lidera realizując zadania na potrzeby audytu/kontroli wewnętrznej
  • Student uzupełnia i doskonali posiadaną wiedzę oraz umiejętności z zakresu problematyki audytu i kontroli wewnętrznej

 

Wśród wykładowców:

Studia są skierowane do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Studia przeznaczone są także dla osób, posiadających co najmniej 2 letnią praktykę w obszarze audytu wewnętrznego chcących ubiegać się o certyfikat audytora wewnętrznego. 

 

Wśród wykładowców:

Elżbieta Paliga – wykładowca na studiach wyższych i podyplomowych, posiada m.in. certyfikaty: CICA, CRMA, Internal Quality Assessment Validator. Audytor wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001, PN-N/OHSAS 18001. Pełnomocnik i Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001., członek Koła Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska i Koordynator Koła Audytorów Wewnętrznych Sektora Administracji Publicznej IIA Polska. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego nadane przez Ministerstwo Finansów. Posiada ponad  17 letnie doświadczenie w pracy w administracji rządowej i samorządowej.

Bożena Stoma - absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z dziedziny audytu i kontroli wewnętrznej w administracji publicznej, przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych oraz zarządzanie w administracji publicznej. Certyfikowany kontroler Najwyższej Izby Kontroli oraz audytor wewnętrzny (egzamin na audytora wewnętrznego zdany przed Komisją Egzaminacyjną w Ministerstwie Finansów). Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych. Posiada certyfikat Accreditation in Internal Quality Assessment/Validation (w zakresie oceny jakości funkcji audytu wewnętrznego) wydany przez Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Global. Ma doświadczenie w komórkach kontroli wewnętrznej, a od 2004 r. na stanowisku audytora wewnętrznego w jednostce administracji państwowej. Od 2007r. do 2019 r. Audytor Generalny – Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego Urzędu m.st. Warszawy.

Jolanta Sałęga - audytor wewnętrzny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Posiada Certyfikat Ministra Finansów nr 1014/2004. Od 2005 roku na stanowisku audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Autorka pracy dyplomowej „Etyka w jednostce samorządu terytorialnego”, napisanej w ramach studiów podyplomowych „Psychologia zachowań społecznych”, prowadzonych na UŚ w Katowicach. Posiada doświadczenie m.in. w zakresie przeprowadzania badań środowiska wewnętrznego (tzw. audyty etyczne) oraz prowadzi w tym zakresie szkolenia dla audytorów wewnętrznych – w ramach działalności Śląskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Realizuje zadania Zastępcy Koordynatora Śląskiego Koła Regionalnego IIA Polska.

Robert Lipka - dyrektor Wydziału Audytu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach. Audytor wewnętrzny (Zaświadczenie Ministra Finansów Nr 1741/2005). Dyplomowany Audytor Sektora Publicznego CGAP. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. Absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Wyższej Szkoły Oficerskiej w Poznaniu, kierunek Żandarmeria Wojskowa, specjalność śledczo-dochodzeniowa. Wieloletni pracownik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Członek Grupy Roboczej Ministerstwa Finansów ds. opracowania szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem. Członek Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska od 2007 r. Koordynator Śląskiego Koła Regionalnego IIA Polska.

Iwona Bogucka - absolwentka prawa, audytor wewnętrzny, posiadaczka uznanych certyfikatów międzynarodowych i krajowych. Doświadczony menedżer w audycie wewnętrznym i zewnętrznymi z kilkunastoletnim doświadczeniem w kluczowych obszarach zarządzania finansami publicznymi. Doświadczony wykładowca na studiach wyższych i podyplomowych, konsultantka, a także autorka i współautorka publikacji naukowych.

Jarosław Rokicki - Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, na stanowisku kierowniczym komórki zamówień publicznych w administracji samorządowej oraz wykładowca na uczelni prywatnej. Ukończył studia podyplomowe na AE w Katowicach z zakresu zamówień publicznych. Współautor książek: "Zamówienia publiczne- zarządzanie organizacją, ludźmi i problemami", "Zamówienia publiczne nie są trudne" i „System zamówień publicznych w Polsce”. Publikuje cyklicznie artykuły w miesięczniku „Przetargi Publiczne” oraz innych czasopismach o charakterze społeczno – ekonomicznym.   

Justyna Bezrutczyk – doktor nauk prawnych uzyskany na Wydziale Prawa i Administracji UŚ na podstawie rozprawy pt.  Aspekty prawne i finansowe funkcjonowania państwowych jednostek budżetowych. Absolwentka Wydziału Ekonomii  na AE w Katowicach na kierunku Finanse i Bankowość w zakresie Rachunkowości oraz studiów specjalistycznych w zakresie pedagogiczno-ekonomicznym, a także studiów podyplomowych  w zakresie Zarządzania w administracji publicznej. Posiada Certyfikat Księgowego Ministra Finansów nr 19978/2007. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w komórkach finansowo-księgowych w administracji rządowej i samorządowej, w tym na stanowisku głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych oraz w komórce audytu środków publicznych. Autorka publikacji naukowych w dziedzinie prawa finansowego.

Katarzyna Lenczyk-Woroniecka – dyrektor Wydziału Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Wcześniej kilkuletnia praca w działach księgowych sektora prywatnego, w tym, na stanowisku Głównego Księgowego. Członek Zarządu IIA Polska, dyplomowany audytor sektora publicznego (CGAP), certyfikowany audytor Ministerstwa Finansów (698/2004), Internal Quality Assessment/Validator, posiada certyfikat zapewnienia zarządzania ryzykiem (CRMA). Autorka m.in. artykułu „Audyt strategii województwa - aspekty praktyczne” w monografii zbiorowej pt. "Samorząd z perspektywy dwudziestolecia reformy administracyjnej i terytorialnej" z 2018 roku oraz  publikacji  „Audyt wdrożenia systemów klasy EZD” w miesięczniku „IT w Administracji” luty 2019. Współautorka artykułu „Pojęcie audytu w ustawie o KAS” w miesięczniku „Finanse Publiczne” luty 2017. Autorka polskiego tłumaczenia arkuszy  do samooceny według metodologii IIA Global z podręcznika Quality Assessment Manual oraz podręcznika IIA Global „Rola audytu w zarządzaniu sektorem publicznym”.

 

 

 

Informacje:

Czas trwania: 2 semestry 

Liczba godzin: 160

 

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 10

tel. 32 295 93 12

tel. 32 295 93 11

Termin realizacji studiów: KWIECIEŃ- LISTOPAD 2019

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

900 zł

do 5 października 2019

II

1100 zł

do 5 listopada 2019

III

1100 zł

do 5 grudnia 2019

IV

1100 zł

do 5 stycznia  2020

V

1000 zł

do 5 lutego 2020

VI

1000 zł

do 5 marca 2020

VII

1000 zł

do 5 kwietnia 2020

Ogółem

7 500 zł

 

 

Bonifikaty - sprawdź, która jest dla Ciebie najkorzystniejsza!

 

7500

6060

7500

7200

7500

7200

7500

6780

7500

6780

Wysokość opłaty za studia dla absolwentów WSB (Bonifikata 20%)

Wysokość opłaty z studia dla grupy pracowników z jedniej firmy (czesne dla 1 pracownika)*

Wysokość opłaty za studia po zniżce rodzinnej ostatnia rata (300zł)*

Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla nauczycieli, którzy podejmują naukę na studiach innych niż pedagogiczne 10%

Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla pracowników służb mundurowych 10%

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

 

Partner kierunku: