Doradca finansów osobistych

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Atuty:

- Możliwość uzyskania Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz zdobycia prestiżowego certyfikatu zawodowego, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu Doradcy Finansowego - kod zawodu 241202.

- Studia są organizowane przy współpracy z Europejską Akademią Planowania Finansowego (EAFP).

- Program obejmuje materiał kursu przygotowującego do egzaminu na międzynarodowy certyfikat EFG® - European Financial Guide, nadawany przez European Federation of Financial Professionals (EFFP) w Bad Homburg (Niemcy).

- Program studiów jest zgodny z Krajowym Standardem Kompetencji Zawodowych dla zawodu 241202 Doradca Finansowy oraz ze standardami ISO 22222 (International Organization of Standarization) w zakresie usług planowania finansów osobistych.

- Certyfikat EFG® – coraz częściej wymagany w Polsce i w krajach UE – daje prawo do posługiwania się, stosowanym m.in. w krajach Unii Europejskiej i USA, tytułem Doradcy Finansowego. Gwarantuje także, iż posiadający go Doradca jest osobą wykwalifikowaną, posiadającą wiedzę na temat rynku finansowego, praktyczne umiejętności w zakresie analizy sytuacji klienta oraz kompetencje społeczne dzięki, którym działa w sposób kompetentny, obiektywny oraz w oparciu o zasady etyki.

 

Cel:

Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie planowania finansów osobistych klienta (w tym gospodarstwa domowego oraz małych i średnich przedsiębiorstw) oraz doboru produktów finansowych tak, aby zostały zrealizowane długookresowe cele finansowe i życiowe klienta.

 

Uczestnicy:

Studium adresowane jest do osób z wykształceniem wyższym,  zajmujących się doradztwem finansowym,  zainteresowanych podjęciem pracy w doradztwie finansowym oraz pragnących zdobyć nowy zawód certyfikowanego doradcy finansowego.

 

Wykładowcy:

Wśród prowadzących:

dr Marek Mazur

dr Grzegorz Mielcarek

dr Andrzej Fesnak

 

Dlaczego warto zapisać się na studia podyplomowe EFG®?

 

Korzyści dla studentów:

 • Zdobycie kwalifikacji zawodu przyszłości jakim jest Doradca Finansowy.
 • Zawód Doradca  Finansowy (kod zawodu 241202 ) z dniem 27.04.2010 r, został umieszczony w Klasyfikacji Zawodów, zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lipca 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 82 poz. 537). W dniu 15.10.2013 r.został zatwierdzony Krajowy Standard Kompetencji Zawodowych dla zawodu 241202 Doradca Finansowy.
 • Zdobycie, już podczas studiów, umiejętności praktycznych niezbędnych do profesjonalnego wykonywania zawodu.
 • Uzyskanie dokumentów potwierdzających zdobyte kwalifikacje:
 1. Dyplom studiów podyplomowych
 2. Międzynarodowego Certyfikatu EFG® European Financial Guide
 • Praktyczny charakter zajęć- liczne warsztaty, zajęcia wzbogacone  o case studies,  rozwijające umiejętności zawodowe, zajęcia prowadzone przez trenerów- praktyków,
 • Możliwość członkostwa w Europejskiej Federacji Doradców Finansowych Polska (EFFP), elitarnego stowarzyszenia zrzeszającego certyfikowanych doradców finansowych. Korzyści i przywileje Członków EFFP:
 • Zamieszczenie imienia i nazwiska  na stronie internetowej www.effp.pl (lista Certyfikowanych Doradców Finansowych),
 • Zamieszczenie swojej wizytówki na stronie Stowarzyszenia (forma reklamy),
 • Możliwość korzystania  z  poczty elektronicznej : imię.nazwisko@effp.pl,
 • Legitymacja Członkowska,
 • Możliwość posługiwania się logiem Stowarzyszenia na materiałach reklamowo-informacyjnych,
 • Możliwość posiadania znaczka EFFP do klapy marynarki,
 • Bezpłatne lub na preferencyjnych warunkach uczestnictwo w konferencjach i wydarzeniach edukacyjnych organizowanych przez EFFP,
 • Dostęp do rabatów na szkolenia,
 • Możliwość występowania na arenie krajowej i międzynarodowej – kongresy, konsultacje prawne i finansowe, konferencje, itp.
 • Możliwość działania  w Komisjach Stowarzyszenia do spraw m.in.: standaryzacji i formalizacji zawodu, etyki, współpracy z instytucjami finansowymi, PR i Promocji oraz Produktów Finansowych,
 • Możliwość bezpośredniego zaangażowania się w działalność Stowarzyszenia poprzez Organy Statutowe Stowarzyszenia.

Kim jest Doradca Finansowy?

Doradca Finansowy, według FECIF (The European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries) to wszechstronnie wykształcony specjalista, którego celem jest ochrona majątku i bezpieczeństwo finansowe Klienta, poprzez analizę jego potrzeb, dobór produktów do realizacji celów finansowych, zapewnienie płynności finansowej oraz przygotowanie Klienta do skorzystania z usług instytucji finansowej. Doradca Finansowy nie jest Pośrednikiem Finansowym. Może natomiast funkcjonować jako: a) zależny od instytucji finansowej lub dystrybucyjnej, b) niezależny doradca finansowy (NDF- jęz.polski, IFA – jęz.ang.) – model docelowy.
Czynności, które powinien wykonać doradca finansowy, w zakresie  planowania finansów osobistych zgodnie z ISO 22222 (International Organization of Standarization), obejmują:


Krok 1: Ustalanie celów z Klientem ( ten krok jest zazwyczaj powiązany z krokiem 2). Ten etap ma zidentyfikować do czego Klient dąży przy realizacji jego celów finansowych i życiowych.
Krok 2: Zbieranie istotnych informacji o Kliencie-  etap ten obejmuje jakościowe i ilościowe aspekty sytuacji finansowej i poza finansowej.
Krok 3: Analizowanie informacji- zebrane informacje są analizowane tak, aby sytuacja Klienta została dobrze zrozumiana.
Krok 4: Tworzenie (konstruowanie) planu finansowego- bazując na zrozumieniu tego, co Klient chce osiągnąć w przyszłości i w jego obecnej sytuacji finansowej, jest tworzona droga, która ma ułatwić realizowanie celów.
Krok 5: Realizowanie strategii planu finansowego- strategia planu finansowego jest wprowadzana w życie stosując metody (zasoby) przydzielone do celów.
Krok 6: Kontrola wprowadzania planu finansowego i sprawdzanie planu finansowego- wprowadzanie procesu w życie jest monitorowane tak, aby plan był wprowadzany zgodnie z celami Klienta. Okresowe rewizje są podejmowane aby sprawdzić czy pojawiły się  zmiany w sytuacji Klienta. Jeśli jest jakakolwiek znacząca zmiana w sytuacji Klienta, strategie i cele w planie finansowym są stosownie zrewidowane.

 

Karta wiedzy i umiejętności
 

CERTYFIKAT  EFG®

 • Umiejętność odniesienia się do danych makroekonomicznych przy doborze  optymalnych rozwiązań dla klienta .
 • Umiejętność odniesienia się do danych mikroekonomicznych  przy ocenie sytuacji finansowej klienta  i określenia rozwiązań dla klienta.
 • Umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu  prawa cywilnego, handlowego, spadkowego(planowanie sukcesji majątkowej) i przepisów regulujących rynek finansowy.
 • Umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu prawa podatkowego. Praktyczną znajomość procesów optymalizacji podatkowej i możliwości  ich zastosowania w planowaniu finansów osobistych .
 • Umiejętność przeprowadzenia analizy finansowej sytuacji klienta oraz znajomość zasad finansowania realizacji celów w gospodarstwie domowym i małych przedsiębiorstwach
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu inwestowania. Inwestowanie na giełdzie i poza giełdą. Inwestycje alternatywne.
 • Umiejętność doradzania w zakresie planowania Emerytalnego.
 • Umiejętność doboru odpowiednich produktów ubezpieczeniowych zgodnie z potrzebami klienta.
 • Praktyczną znajomość funkcjonowania rynku prywatnej i państwowej opieki medycznej, w tym umiejętność praktycznego doboru produktów i ubezpieczeń medycznych zgodnych z potrzebami klienta.
 • Praktyczną umiejętność obsługi kalkulatora finansowego, obejmującą m.in.:
 • Umiejętność liczenia renty kapitałowej,
 • Porównywanie efektów lokat i funduszy inwestycyjnych
 • Porównywanie efektów lokat przy różnych okresach kapitalizacji
 • Wyliczanie oprocentowania na podstawie lokaty efektów
 • Określanie czasu trwania lokaty
 • Określanie wysokości lokaty, dla uzyskania założonego wyniku finansowego
 • Obliczanie rat równych kredytu
 • Obliczanie na jaki kredyt możesz sobie pozwolić
 • Obliczanie oprocentowania kredytu
 • Obliczanie czasu trwania kredytu
 • Obliczanie odsetek od całości kredytu
 • Obliczanie wartości kapitału bazowego i odsetek
 • Obliczanie kwoty pozostałej do spłacenia
 • Ustalanie dzisiejszej wartości nabywczej przyszłej kwoty
 • Ustalanie przyszłego nominalnego ekwiwalentu dzisiejszej wartości nabywczej
 • Cash flow – wartość bieżąca NPV i wewnętrzna stopa zwrotu
 • Umiejętność doradzania klientowi w zakresie długookresowego planowania jego finansów,  ochrony jego majątku, przestrzeganiu zasad utrzymywania   płynności finansowej oraz zapewnienia realizacji celów życiowych i finansowych. Stosowanie się przy tym do zasad uczciwości, poufności, obiektywności i przejrzystości działania.
 • Kompetencje społeczne pozwalające na zdobycie ale także utrzymanie długookresowej relacji z klientem.
 • Wiedza z zakresu etyki zawodowej. Kodeks etyki EFFP Polska, regulacje prawne rynku finansowego oraz zawodu doradcy finansowego.


Program  Studiów Podyplomowych EFG


Zajęcia na kierunku Doradca Finansów Osobistych EFG® realizowane są w aktywnej formie. Program zawiera zajęcia teoretyczne i praktyczne. Zajęcia wzbogacone są o case studies, które rozwijają umiejętności zawodowe.

1. Program studiów obejmuje:

2. Podstawy planowania finansowego.

3. Podstawy makroekonomii. Polityka gospodarcza. Polityka finansowa

4. Obszary niepewności w gospodarstwie domowym oraz MŚP

5. Sprzedaż produktów ubezpieczeniowych poprzez kanał bancassurance

6. Lokowanie kapitału na giełdzie i poza giełdą

7. Inwestowanie w nieruchomości i ich finansowanie

8. Analiza finansowa gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych

9. Bilans i analiza bilansu w gospodarstwie domowym

10. Rola systemu emerytalnego w planowaniu finansów osobistych

11. System software'owy wykorzystywane w pracy doradcy finansowego

12. Etyka w zawodzie doradcy finansowego

13. Komunikacja międzykulturowa

14. Kalkulator finansowy jako narzędzie pracy doradcy finansowego

Studia kończą się testami zaliczającymi poszczególne semestry.

 

Informacje:

Czas trwania: dwa semestry

Dni uczęszczania: soboty, niedziele - co dwa tygodnie w godz. 8:00 - 14:35

Praca

Korzyści dla doradcy finansowego:

 

•  Zdobycie kwalifikacji potwierdzających zdobyte uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy finansowego- kod zawodu 241202.

•  Uzyskanie międzynarodowego Certyfikatu European Financial Guide nadawanego przez EFFP (European Federation of Financial Professionals)  oraz dyplomu studiów podyplomowych

•  Zawód doradca finansowy to zawód przyszłości.

•  Jeden z najbardziej prestiżowych  i najlepiej płatnych zawodów, w krajach o wysokim poziomie stosowania zasad zarządzania finansami osobistymi,

•  Zdobyta wiedza oraz umiejętności przyczyniają się do budowania długoterminowych relacji  z Klientem, poprzez profesjonalne  i etyczne doradztwo .

• Każdy certyfikowany doradca finansowy  (uzyskał Certyfikat EFFP) ma możliwość członkowstwa  w Europejskiej Federacji Doradców Finansowych Polska, elitarnego Stowarzyszenia zrzeszającego wyłącznie certyfikowanych doradców finansowych.

 

Korzyści dla klientów Certyfikowanego Doradcy Finansowego:

 

•    Certyfikowany doradca finansowy uwzględnia  interesy klienta,

•    Niezależny doradca finansowy działa w imieniu i na rzecz Klienta,

•    Działa w oparciu o zasady etyki (podpisuje kodeks etyki),

•    Legitymuje się potwierdzoną wiedzą na temat rynku finansowego,

•    Nieustannie dokształca się i podnosi swoje kwalifikacje (zobowiązuje go do tego przedłużenie ważności certyfikat)

•   Potrafi dokonać obiektywnego doboru produktów  finansowych dla realizacji celów klienta zgodnie z faktycznymi potrzebami klienta,

•    Nawiązuje z klientem długookresowe relacje oparte na wzajemnym zaufaniu co przekłada się także na liczne rekomendacje,

•    Posiada umiejętności pozwalające doradzać Klientowi jak planować i ochraniać swój majątek,

•    Przygotowuje Klienta do kontaktu z instytucją finansową, głównie przy zakupie produktów finansowych,

•   Pozostaje pod nadzorem EFFP Polska (Europejskiej  Federacji Doradców Finansowych), do której zgłosić się może każda osoba w celu sprawdzenia certyfikowanego doradcy finansowego .

Dzięki w/w korzyściom klient wie, że dokonał właściwego wyboru korzystając z usług Certyfikowanego Doradcy Finansowego. To zapewnia klientowi poczucie bezpieczeństwa oraz poczucie zaufania do doradcy finansowego,  a doradcy satysfakcję z wykonywanej pracy.

 

Korzyści dla firmy, w której pracuje doradca finansowy:


• Dzięki standardom EFFP Polska, firma zatrudniająca Certyfikowanych Doradców Finansowych jest instytucją rozpoznawalną jako profesjonalna, uczciwa  i działająca w oparciu o Kodeks Etyki,
• Wdrożenie do firmy światowych standardów  w zakresie doradztwa finansowego i planowania finansów osobistych,
• Firma działa w sposób uwzględniający interes Klienta,
• Firma działa w oparciu o CSR– Społeczną Odpowiedzialność Biznesu,
• Możliwość nadania firmie znaku NDF (w przypadku gdy odpowiednia ilość pracowników, świadczących usługi finansowe bezpośrednio dla klienta, posiada  certyfikaty EFFP),
• Możliwość uzyskania Świadectwa Wiarygodności Produktu Finansowego,
• Nawiązywanie długookresowych relacji z Klientem,
• Zwiększenie ilości powracających Klientów,
• Zwiększenie zaufania do firmy i jej pracowników,
• Zwiększenie prestiżu firmy na rynku,
• Wzmocnienie przewagi konkurencyjnej firmy,
• Zwiększenie wiarygodności wśród partnerów biznesowych,
• Efektem pośrednim jest zwiększenie sprzedaży produktów finansowych,
• Motywowanie pracowników do stałego dokształcania się i podnoszenia swoich kwalifikacji.
• Dzięki współpracy z EFFP Polska możliwość udziału pracowników w konferencjach, kongresach, szkoleniach, wpływających na rozwój pracowników.

Opłaty

5800 zł/rok

Czesne płatne w 7 ratach (wpisowe 300zł, 3x1000zł, 2x1100zł, 1x300zł)

 

Bonifikaty - sprawdź, która jest dla Ciebie najkorzystniejsza!
 

5800

4700

5800

5500

5800

5500

5800

5250

5800

5250

Wysokość opłaty za studia dla absolwentów WSB (Bonifikata 20%)

Wysokość opłaty z studia dla grupy pracowników z jedniej firmy (czesne dla 1 pracownika)*

Wysokość opłaty za studia po zniżce rodzinnej ostatnia rata (300zł)*

Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla nauczycieli, którzy podejmują naukę na studiach innych niż pedagogiczne 10%

Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla pracowników służb mundurowych 10%

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy