Zamówienia publiczne i zarządzanie projektem

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku


Atuty :

- duży nacisk położony został na praktyczne umiejętności uczestników,
- wykłady uzupełniane są ćwiczeniami i warsztatami, dzięki którym zdobyta wiedza teoretyczna może być wykorzystana do rozwiązywania problemów, które mogą zaistnieć w praktyce,
- możliwość udziału  w bezpłatnych szkoleniach.


Cel:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu zmieniających się regulacji prawnych dotyczących zamówień publicznych w Polsce i regulacji prawnych UE. Pozwoli to absolwentom pełnić samodzielne funkcje w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych. Część warsztatowa, przygotowuje do profesjonalnego wypełniania aspektów praktycznych w postępowaniach o udziale zamówień publicznych.


Uczestnicy:

Studia przeznaczone są dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, aparatu podatkowego, celnego i samorządowego. Oferta w szczególności kierowana jest do osób zajmujących się pozyskiwaniem zamówień publicznych, prowadzących kontrole finansowe, audyt wewnętrzny, zarządzających projektami. Uczestnikami studiów mogą zostać również absolwenci szkół wyższych zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji w tym zakresie.


Wykładowcy:

Kadrę stanowią arbitrzy Urzędu Zamówień Publicznych, pracownicy Ministerstwa Finansów i Izby Skarbowej oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej.

Wśród wykładowców:

 

dr Joanna Kurowska - Pysz - Dyrektor Centrum Transferu Technologii oraz Kierownik Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, autorka i współautorka blisko siedemdziesięciu publikacji naukowych. Ekspert w zakresie zarządzania projektami i funduszami unijnymi, specjalizuje się w pozyskiwaniu środków na projekty związane z wdrażaniem innowacji oraz współpracą przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Ekspert Komisji ds. Konkurencyjności, Innowacji i Współpracy Nauki z Biznesem, działającej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, członek Rady Ekspertów WSB w Dąbrowie Górniczej, wiceprezes Zarządu Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa Oddział w Dąbrowie Górniczej.

 

mgr Paweł Syrek - niezależny ekspert do spraw funduszy europejskich oraz doświadczony trener, współpracujący z licznymi organizacjami szkoleniowymi oraz uczelniami wyższymi. Jako pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego był odpowiedzialny za ocenę projektów infrastrukturalnych – około 400 projektów w ramach ZPORR oraz 200 w ramach PHARE 2000 i 2001. Pracował jako koordynator wielu projektów, między innymi projektu PARTNER oraz projektu Eurocity Silesia. Był odpowiedzialny za monitoring programu PHARE 2000 na szczeblu regionalnym.

 

Kwalifikacje i kompetencje:

Program nauczania łączy w sobie problematykę zamówień publicznych sensu stricte z wiedzą z zakresu innych dziedzin prawa, zarządzania projektami, technik negocjacyjnych. Dodatkowo omawiane będą zagadnienia dotyczące zarządzania projektem m. in.: takie jak: pozystkiwanie środków pieniężnych na zapewnienie wkładu własnego, system zamówień publicznych, w procesie wdrażania projektu, przepływy finansowe w ramach projektu, a także monitoring i sprawozdawczość z wykonania projektu.


Program:

1.    Ustawa Prawo Zamówień Publicznych
2.    Regulacje Unijne Zamówień Publicznych
3.    Fundusze Europejskie, a prawo zamówień publicznych
4.    Kodeks cywilny
5.    Prawo budowlane
6.    Ustawa o finansach publicznych - budżet
7.    Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
8.    Akty Prawne
9.    Przygotowanie do postępowania
10. Zasady i realizacja zamówień
11. Praktyczne postępowania: Roboty Budowlane, Dostawy, Usługi
12. Procedura protestacyjno - odwoławcza, skarga
13. Kontrole zamówień Publicznych
14. Audyt zamówień publicznych i kontrola wewnętrzna
15. Podstawy zarządzania projektem
16. Przygotowanie koncepcji projektu
17. Kontrola realizacji projektu
18. Systemy wspomagające zarządzanie projektem
19. Zarządzanie jakością w projekcie
20. Zarządzanie zespołem projektowym
 

Informacje:

Czas trwania: 2 semestry
Dni uczęszczania: sobota, niedziela co dwa tygodnie w godz.8:00-14:35

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.

Praca

Absolwenci po zakończeniu studiów są wyposażenie w wiedzę i umiejętności z zakresu zmieniających się regulacji prawnych dotyczących zamówień publicznych w Polsce i regulacji prawnych UE. Pozwoli to pełnić samodzielne funkcje w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych. Część warsztatowa, przygotowuje do profesjonalnego wypełniania aspektów praktycznych w postępowaniach o udziale zamówień publicznych.

 

Opłaty

Koszt studiów - 2900 zł (Czesne płatne w 7 ratach. W dniu zapisu: 300zł,1x 400zł, 3x500zł, 1x400zł, 1x300zł)

Oferta specjalna

 

 

 

Partnerzy

   

 

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

„Już od kilku lat zacieśnia się związek pomiędzy problematyką zamówień publicznych i zarządzaniem projektami, szczególnie w przypadku korzystania z unijnego wsparcia. W takich projektach konieczna jest szczególna dbałość o transparentność wydatków oraz przestrzeganie zasad konkurencyjności. Umiejętność zastosowania prawa zamówień publicznych to jeden z kluczowych wyznaczników sukcesu w projekcie unijnym. Wiedza ta niejednokrotnie okazała się również przydatna w mojej praktyce zawodowej, która dotyczy m.in. pozyskiwania funduszy europejskich i wdrażania projektów unijnych.”

 

dr Joanna Kurowska-Pysz

Kierownik Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Dyrektor Centrum Transferu Technologii

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły