Akademia Trenera Biznesu | Cieszyn

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Akademia Trenera Biznesu WSB to program praktyczny prowadzony przez praktyków. To cykl stworzony w oparciu o doświadczenia z różnych szkół trenerskich, różne style prowadzenia szkoleń, informacje zwrotne uczestników szkoleń dla prowadzących i wnioski z nich płynące. Wiemy co jest potrzebne, aby szkolenie było dobre. Przekazujemy to w trakcie zajęć. Zapraszamy do udziału w doświadczaniu trenerstwa.

 

PROGRAM STUDIÓW

 

PIERWSZY ZJAZD

- Sztuka wystąpień 

- Psychologia lingwistyczna w pracy trenera 

(18 godzin lekcyjnych, zajęcia: sobota – niedziela)

 

1. Inauguracja studiów, wprowadzenie do meritum Akademii Trenera

2. Zawód Trenera, osobisty warsztat trenera. Etyka w pracy trenera .

3. Komunikacja, a sztuka prezentacji podczas prowadzenia szkoleń

 • sztuka skutecznego komunikowania się, składniki komunikatu
 • sposoby wykorzystania komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • dostosowanie stylu komunikacji do stylu komunikacji odbiorców szkoleń
 • umiejętności związane z autoprezentacją (prac a z głosem, postawa, gestykulacja ,mimika, automotywacja)

4. Kontakt z odbiorcami prezentacji / szkolenia

 • proces prezentacji (efekt początku i końca, efekt świeżości)
 • mechanizmy emocjonalne, działające w grupie na początku prezentacji – w jaki sposób można wykorzystać je do efektywnego przekazania wiedzy
 • otwarcie szkolenia, budowanie motywacji do dalszego czynnego w nim uczestnictwa
 • sposoby angażowania uczestników w wystąpienie trenera
 • odczytywanie oczekiwań i nastawienia uczestników oraz sposoby panowania nad ich emocjami

5. Struktury językowe w prezentacjach

 • dobór odpowiednich struktur językowych do typów uczestników
 • odpowiadanie na pytania z wykorzystaniem struktury językowej pytania
 • optymalny dobór słownictwa, treści i struktur językowych do nieznanego audytorium
 • świadome kierowanie uwagą i zaangażowaniem uczestników w czasie szkolenia w oparciu o używane słowa i struktury językowe

 

DRUGI ZJAZD

Umiejętnosci psychologiczne trenera 

(18 godzin lekcyjnych, zajęcia: sobota – niedziela)

 

1. Psychologiczne modele uczenia się osób dorosłych

 • rola pamięci w uczeniu się
 • specyfika  uczenia się osób dorosłych
 • aktywność uwagi w czasie prezentacji / podczas szkoleń, różne fazy zaangażowania uczestników
 • zwiększanie uważności i zapamiętywania
 • kotwiczenie ważnych informacji

2. Diagnoza i planowanie rozwoju własnych umiejętności psychospołecznych

 • wgląd i diagnoza kompetencji osobistych
 • budowanie wizerunku trenera
 • osobiste narzędzia trenera
 • sztuka panowania nad własnymi emocjami
 • poziom stresu i jego wpływ na efektywność przekazu
 • spójna komunikacja werbalna i niewerbalna
 • proaktywne podejście do budowania relacji na szkoleniu
 • otwartość na inność i akceptacja różnic
 • zwiększanie świadomości wywierania wpływu na uczestników szkolenia

3. Elementy warsztatu interpersonalnego

 

TRZECI ZJAZD

Tworzenie struktury szkolenia 

(18 godzin lekcyjnych, zajęcia: sobota – niedziela)

 

1. Wyłanianie potrzeb szkoleniowych uczestników, określanie braków w aktualnych i przyszłych kompetencjach pracowników (ankieta, wywiad z uczestnikami zajęć, development centre)

2. Zasady projektowania szkolenia. Tworzenie konstrukcji treningu

 • określenie grupy docelowej uczestników (ich potrzeb, ich sposobu postrzegania szkolenia)
 • kontekst Twojego szkolenia
 • ustalenie celu szkolenia- cel strategiczny i cele operacyjne
 • dobór treści do założonego celu
 • budowa logicznej struktury ściśle związanej z realizowanym celem
 • przygotowywanie konspektu szkolenia
 • określanie kryteriów sukcesu – czyli co jest ważne dla uczestników, po czym poznamy, że osiągnęliśmy cele
 • dostosowanie treści prezentacji do różnych uczestników i ich oczekiwań
 • selekcjonowanie zawartości

3. Rozpoczęcie szkolenia lub warsztatu

 • nawiązywanie i utrzymanie kontaktu z grupą, zbudowanie relacji, warunkujących odpowiedni poziom motywacji
 • zbudowanie autorytetu opartego na zaufaniu (zapewnienie bezpiecznego środowiska uczenia się)

4. Praca na strukturze- w odróżnieniu od skupienia na procesie

5. Projektowanie ćwiczeń – by spełniały cele strategiczne operacyjne

 • przygotowywanie ćwiczenia
 • pułapki w stosowaniu ćwiczeń
 • kreatywne stosowanie ćwiczeń
 • ustalanie kolejności ćwiczeń

CZWARTY ZJAZD

Zarządzanie procesem grupowym 

(18 godzin lekcyjnych, zajęcia: sobota – niedziela)

 

1. Metody prowadzenia zajęć

2. Spójność struktury i procesu

3. Specyfika procesu grupowego

 • etapy procesu grupowego
 • specyfika prowadzenia zajęć w zależności od etapu rozwoju grupy
 • struktura grupy, role przyjmowane przez poszczególnych uczestników w grupie

4. Elastyczność metod w ramach faz rozwoju zespołu

5. Uważność i umiejętne kierowanie dynamiką pracy grupy

 • ćwiczenia warsztatowe, rozwijające umiejętności zauważania i wykorzystywania podstawowych etapów pracy grupy
 • umiejętne wyłowienie liderów grupy

10. Umiejscowienie struktury w procesie szkoleniowym

 • budowa struktury procesu szkoleniowego, która uwzględnia fazy  procesu grupowego
 • elastyczna praca na procesie w sytuacji oporu uczestników
 • umiejętne sterowanie procesem w trakcie szkolenia

 

PIĄTY ZJAZD

Metody coachingowe w pracy trenera 

(18 godzin lekcyjnych, zajęcia: sobota – niedziela)

1. Sposoby zakończenia procesu szkolenia, wzmocnienie skuteczności zajęć

 • przypomnienie i utrwalenie prezentowanych informacji
 • wsparcie uczestników na poziomie przekonań
 • integracja umiejętności i wiedzy
 • wychodzenie w przyszłość – budowanie powiązania szkolenia z przyszłymi bieżącymi działaniami uczestników

2. Coaching grupowy – jako rozwój zespołu oraz radzenie sobie z trudnymi

sytuacjami interpersonalnymi w zespole

3. Coaching - jako indywidualny sposób uczenia pracownika / klienta

4. Rola pytań w procesie szkolenia oraz wykorzystanie pytań do zwiększenia

efektywności procesu uczenia się

 • rodzaje pytań
 • wykorzystanie pytań w poszczególnych częściach dynamiki pracy grupy
 • radzenie sobie z trudnymi pytaniami odbiorców szkolenia
 • jak zadawać pytania by szkolenie nie było monologiem i aby cały czas mieć świadomość zmieniającej się uwagi i ciekawości uczestników ?
 • umiejętność zadawania pytań prowadzących do oczekiwanych wniosków
 • wypracowanie przykładowych pytań do zadania podczas poszczególnych części szkolenia

5. Umiejętność słuchania wypowiedzi uczestników i wykorzystanie zdobytych

informacji w procesie szkolenia

6. Zasady udzielania informacji zwrotnej przez prowadzącego szkolenie –

wspierająca recenzja

7. Metafory, humor, cytaty. Wykorzystanie metafor do rozwiązywania trudności

8. Wykorzystanie prowokacji w prowadzeniu szkoleń

 • w jakich sytuacjach można stosować prowokację
 • przygotowanie psychiczne trenera do stosowania prowokacji
 • rola prowokacji w procesie szkolenia
 • sposób wyjścia z sytuacji trudnych spowodowanych prowokacją

SZÓSTY ZJAZD

Trudne sytuacje szkoleniowe (18 godz.)

(18 godzin lekcyjnych, zajęcia: sobota – niedziela)

1. Wpływanie na stan emocjonalny uczestnika szkolenia

2. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami

 • sytuacje trudne to sytuacje uczące – jak wykorzystać takie doświadczenia do doskonalenia własnego warsztatu Trenera
 • budowanie atmosfery zgody i współpracy podczas szkolenia – jako sposób na niedopuszczanie do trudnych sytuacji trudnych
 • opór grupy wobec treści szkolenia, a opór grupy wobec Trenera

3. Psychologiczne aspekty zachowań „trudnych” uczestników oraz sposoby

efektywnego podejścia do nich (w oparciu o cztery najważniejsze metaprogramy).

 • cel – problem
 • podobieństwa – różnice
 • wewnętrzny – zewnętrzny
 • ogół – szczegół

4. Sytuacje „trudne” powodowane przez „trudnych” uczestników – modele radzenia

sobie w trudnych sytuacjach.

 • oddzielanie intencji od zachowania, informacji od interpretacji
 • zapobieganie oporowi
 • reakcja na postawę uczestników typu „jestem starszy, mam większe doświadczenie”, „ja już to miałem”, „ja już to znam” itp.
 • radzenie sobie z zastrzeżeniami, wątpliwościami, niedowierzaniem

5. Dynamika konfliktu, wpływ konfliktu na efektywność

 • jak powstają trudności – trudne sytuacje?
 • negatywne i pozytywne aspekty trudnych sytuacji
 • wykorzystanie trudnych sytuacji dla wsparcia celów szkoleniowych
 • przyczyny wywoływania oporu grupy czy uczestników szkoleni
 • dynamika oporu jednostki lub grupy.

 

SIÓDMY ZJAZD

Przygotowanie i wyposażenie warsztatu trenera

Formy przekazu wiedzy w pracy trenera 

(18 godzin lekcyjnych, zajęcia: sobota – niedziela)

1. Materiały szkoleniowe

 • sposób przygotowania
 • struktura materiałów (właściwych i uzupełniających)
 • opracowania z uszanowaniem praw autorskich autorów
 • poszukiwanie źródeł
 • materiały szkoleniowe do ćwiczeń (rozdawane podczas szkolenia)

2. Opracowanie i przygotowanie materiałów szkoleniowych do przykładowych

tematów szkoleń

3. Prezentacja multimedialna, jako wsparcie i urozmaicenie sposobu przekazywania

wiedzy.

 • wykorzystanie różnych metod wspierających efektywność prezentacji
 • struktura prezentacji
 • zasady tworzenia efektywnych i efektownych prezentacji

4. Praca „papierkowa” trenera

 • agenda
 • zaproszenie uczestników na szkolenie
 • zamówienia związane z logistyką szkolenia
 • raporty poszkoleniowe

5. Wykorzystanie środków wspomagających do zwiększenia efektywności szkolenia

 • przygotowanie sali szkoleniowej do zajęć, z uwzględnieniem planowanej dynamiki pracy grupy
 • świadome wykorzystanie przestrzeni sali szkoleniowej (kotwiczenie miejsc)
 • wykorzystanie różnych urządzeń do prezentacji (ćwiczenia)

6. Wyposażenie trenera, rekwizyty.

7. Szkolenia w miejscu pracy oraz szkolenia poza miejscem pracy (zalety i wady

szkoleń w miejscu pracy i wyjazdowych).

 

ÓSMY ZJAZD

Warsztaty trenerskie – przygotowanie do egzaminu 

(18 godzin lekcyjnych, zajęcia: sobota – niedziela)

 

1. Przygotowanie przykładowych szkoleń przez uczestników zajęć do wykorzystania w bieżącej pracy

 • przygotowanie agend do wybranych tematów szkoleń
 • konstruowanie ćwiczeń odpowiednich do wybranych tematów
 • określenie potrzebnych rekwizytów i pomocy

2. Prowadzenie przez uczestników wybranych fragmentów szkoleń z nagraniem video oraz szczegółowym omówieniem

3. Kontekst pracy trenera

 • wpływ Trenerów na efektywność uczestników oraz szkolonej firmy
 • przejawianie inicjatywy i wdrażanie własnych pomysłów jako sposób na budowanie własnej pozycji zawodowej oraz dbałość o własny rozwój

 

DZIEWIĄTY ZJAZD

Analiza potrzeb szkoleniowych. Ewaluacja szkoleń 

(18 godzin lekcyjnych, zajęcia: sobota – niedziela)

1. Diagnozowanie potrze b szkoleniowych

2. Przygotowywanie wskaźników efektywności

3. Ocena efektywności szkoleń

 • w perspektywie kilku tygodni
 • w perspektywie kilku miesięcy

4. Analiza i ocena przeprowadzonego szkolenia

5. Zarządzanie szkoleniami (rozwojem pracowników) w firmie

6. Budowanie współpracy pomiędzy trenerem , a działami odpowiedzialnymi za politykę personalną w firmie

7. Budowanie współpracy pomiędzy trenerem a przełożonymi uczestników szkoleń (tworzenie kompleksów ego wsparcia dla przekazywanych treści szkoleniowych)

8. Dobór grupy szkoleniowej

9. Projektowanie ewaluacji szkolenia

10. Prezentacja przykładowego krótkiego szkolenia z wykorzystaniem prezentowanej wiedzy oraz rozwijanych umiejętności (omówienie struktury, zastosowanych metod oraz wypracowanie innych alternatywnych sposobów przedstawienia tego typu zakresu merytorycznego)

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

Kontakt

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
Akademia WSB
43 - 400 Cieszyn,
ul. Frysztacka 44
Telefon: 33 852 30 94
Tel.  kom. 885 882 500 
cieszyn@wsb.edu.pl

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Osoby rozpoczynające pracę w zawodzie trenera i posiadające niewielką praktykę w pracy  warsztatowej z grupami, osoby prowadzące szkolenia jako działalność dodatkową, chcące rozwijać się w kierunku prowadzenia różnych aktywności związanych z prowadzeniem grup:  trenerzy wewnętrzni w firmach, trenerzy freelancerzy, trenerzy biznesu  trenerzy rozwoju osobistego, pracownicy dydaktyczni uczelni, pracownicy dydaktyczni uczelni, szkół, organizacji pozarządowych, osoby pracujące z grupami terapeutycznymi.

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

Czesne: 5000 zł (Czesne płatne w 7 ratach. ) tym 300 zł opłaty wpisowej

 
Możliwość zmiany harmonogramu płatności według propozycji Słuchacza. Raty 0%

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Pasja Grupa Dobrych Trenerów

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

"Akademia trenera biznesu to kierunek wyjątkowy – zajęcia prowadzone są przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Studia umożliwiają poznanie praktycznych narzędzi, którymi posługuje się profesjonalny trener. Dodatkowo słuchacze poszerzają swoje kompetencje w zakresie przygotowania materiałów szkoleniowych i poszkoleniowych, utrzymywania poprawnych relacji, a także otoczenia opieką trenerską uczestników szkolenia".

 

Jakub Lewandowski

opiekun kierunku, wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, trener, coach ICC, właściciel firmy szkoleniowej „Pasja” Grupa Dobrych Trenerów

Zaawansowane narzędzia coachingowe

Master coaching

Master Coaching - sprawdź

Sprawdź szczegóły