Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kierownik studiów: mgr Przemysław Pogłódek

 

Atuty

 • zajęcia prowadzone przez praktyków: sędziów sądu pracy, naczelników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy,
 • praktyczne warsztaty w zakresie ochrony wybranych grup zawodowych,
 • analiza wybranych przykładów w zakresie postępowania sądowego z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Cel

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Ponadto studia przygotowują słuchaczy do wykonywania zawodu specjalisty menedżera odpowiedzialnego za: zarządzanie kadrami, pogłębianie i aktualizację wiedzy w wyżej wymienionym zakresie przez osoby stosujące prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w zakładach pracy, urzędach administracji państwowej i samorządowej, zakładach budżetowych.


Uczestnicy

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, których zainteresowania zawodowe lub osobiste skłaniają do poszerzenia wiedzy z zakresu prawa pracy i ustawodawstwa socjalnego. Zdobyta w trakcie studiów wiedza pozwala również na zatrudnienie jako pracownika zajmującego się stosowaniem w praktyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w sektorze prywatnym oraz publicznych służbach zatrudnienia.


Wykładowcy

Zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, oraz pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy, sędziowie,  specjaliści i praktycy w zakresie nauk prawnych, spraw pracowniczych i ubezpieczeń społecznych.

 

Wśród kadry:

mgr Przemysław Pogłódek – inspektor pracy, były pracownik  i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca prawa pracy w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz na Uniwersytecie Śląskim, wykładowca prawa pracy z 14. letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma.pl i Centrum Kształcenia HR.


mgr Magdalena Sawkiewicz - jest pracownikiem urzędu administracji publicznej, zajmującego się m.in. nadzorem i kontrolą przestrzegania przepisów prawa pracy przez pracodawców, specjalistka z zakresu prawa pracy, prawa i postępowania administracyjnego. Praktyk i wieloletni szkoleniowie.

 

dr Justyna Pasteczka – Kierownik Centrum Emerytur Pomostowych w Oddziale ZUS w Sosnowcu. Pracę w ZUS rozpoczęła w 1997 r. Ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim. Uczestniczka wielu projektów związanych z doskonaleniem usług świadczonych przez Zakład. Autorka wielu szkoleń w zakresie ubezpieczenia społecznego. Wiedzę teoretyczną dotyczącą systemu ubezpieczeń społecznych poparła doświadczeniem zdobytym podczas wieloletniej pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

 

mgr inż. Elżbieta Grzesik – Naczelnik Wydziału Realizacji Dochodów w Oddziale ZUS w Sosnowcu. Pracę w ZUS rozpoczęła w 1991 r. Wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych pogłębiała min. na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach a umiejętności z zakresu zarządzania w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej w Krakowie.  Prowadzi wykłady dla studentów oraz specjalistyczne szkolenia w  ośrodkach szkoleniowych Zakładu. Uczestniczy w działalności Polskiego Stowarzyszania Ubezpieczenia Społecznego.


PROGRAM:

 • Źródła prawa pracy i zasady polskiego oraz unijnego prawa pracy.
 • Europejskie prawo pracy.
 • Nawiązanie stosunku pracy oraz obowiązki pracownika i pracodawcy z tym związane, odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników.
 • Prawne aspekty rekrutacji pracowników.
 • Pozapracownicze formy zatrudnienia.
 • Ustanie stosunku pracy.
 • Ochrona pracy wybranych grup zawodowych (kobiety, młodociani, osoby niepełnosprawne).
 • Czas pracy.
 • Urlopy pracownicze.
 • Wynagrodzenia za pracę.
 • Państwowa Inspekcja Pracy jako organ nadzoru i kontroli nad warunkami pracy, odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
 • Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Związki zawodowe, rady pracowników oraz europejskie rady zakładowe.
 • Zatrudnianie i przeciwdziałanie bezrobociu.
 • System ubezpieczenia społecznego w Polsce. Zasady działania i finansowania ubezpieczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (m.in. Pojęcie i ewolucja ubezpieczenia społecznego w Polsce; Rozwiązania prawno - instytucjonane oraz zasady działania systemu ubezpieczenia społecznego; Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i finansowania świadczeń; Zakład Ubezpieczeń Społecznych - zakres działania).
 • System emerytalny w Polsce. Pracownicze programy emerytalne (m.in. Założenia systemu emerytalnego - aspekt ubezpieczeniowy; Kontrukcja systemu emerytalnego I, II filar; Dodatkowe zabezpieczenia emerytalne - pracownicze progamy emerytalne).
 • Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa.
 • Obowiązki płatnika składek z tytułu zgłaszania, rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ubezpieczenia społeczne osób migrujących w celach zarobkowych w Unii Europejskiej (m. in. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym; Ustalanie składek na ubezpieczenia: społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczen Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych; Zgłaszanie do ubezpieczeń, zasady rozliczania i opłacania skadek, Zasady podlegania ubezpieczeniom osób migrujących).
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz ubezpieczenia wypadkowe.
 • Postępowanie sądowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Informacje: 

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 176

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Studia przygotowują do podjęcia pracy w strukturach działu kadr lub na stanowiskach samodzielnych specjalistów ds kadr i płac.

Program studiów stanowi świetne repetytorium wiedzy dla już aktywnych specjalistów z zakresu kadr i płac.

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

Czas trwania:

 

2 semestry

 

Czesne:

 

3000zł (Czesne płatne w 7 ratach. W dniu zapisu: 300zł, 4x450zł, 1x500zł, 1x400zł)

Data rozpoczęcia: marzec

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Studia realizowane we współpracy z Kancelarią Prawną Prawo Pracy i BHP P.Pogłódek, M.Różański S.C.

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Najmocniejszą stroną studiów jest zespół wykładowców, którzy swoją wiedzę stosują na co dzień w praktyce. Przekazywane w ramach zajęć porady tworzą wartościowy zbiór informacji i wskazówek, gotowych do natychmiastowego zastosowania w firmie. Słuchacz kończący studia jest przygotowany do pracy w działach personalnych i na wszystkich innych stanowiskach, gdzie wymagane jest stosowanie w praktyce tej gałęzi prawa.

Przemysław Pogłódek

Prawnik, Inspektor Pracy i Rzecznik Prasowy PIP w latach 2001-2007

Kancelaria Prawa Pracy P. Pogłódek M. Różański S.C