Akademia Profesjonalnego Mediatora - mediacje sądowe i pozasądowe

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

PROGRAM:

Bogata formuła studiów pozwala Słuchaczom zdobyć wiedzę z zakresu psychologii konfliktu, mediacji sądowych i pozasądowych, negocjacji, prawa oraz praktyki biznesowej dotyczącej przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne rozwiązania. Studia przygotowują słuchaczy do samodzielnego prowadzenia mediacji sądowych oraz pozasądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych oraz w biznesie i organizacji. Dodatkowo budują szerszą perspektywę konfliktu i towarzyszących mu zachowań i emocji.

 

Program studiów spełnia wymogi Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz przygotowuje do obowiązkowych egzaminów po zatwierdzeniu kwalifikacji  przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

Fundacja VCC, która zgłosiła do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji prowadzenie Mediacji Cywilnych i Gospodarczych będzie pierwszą Instytucją Certyfikującą w Mediacjach Cywilnych i Gospodarczych w 2019 roku w standard Vocational Competence Certificate.

 

Daje również możliwości wspierania programów dot. zarządzania konfliktem i jego profilaktyki w organizacjach i biznesie dla mediatorów w organizacji.

 

Dla kogo?

Studia są skierowane do osób zatrudnionych w działach HR, w samorządach, szkołach/placówkach oświatowych, w pomocy społecznej, na stanowiskach związanych z obsługą klienta, jak również adwokatów, radców prawnych, doradców zawodowych i edukacyjnych, pracowników pionów prawnych i egzekucji zadłużeń w bankach i ubezpieczeniach, firmach consultingowych, przedsiębiorstwach, związkach zawodowych.

 

Dzięki wiedzy i świadomości związanej z ciągłym rozwojem kompetencji mediacyjnych z zakresu  konstruktywnego zarządzania konfliktem mediator potrafi budować w każdym środowisku zawodowym i społecznym  postawy sprzyjające w sytuacjach kryzysowych w konfliktach.  Współpracą z mediatorami zainteresowane są kancelarie adwokackie i radcowskie, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, samorządy terytorialne, przedstawiciele biznesu, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, organizacje pozarządowe świadczące usługi mediacyjne.

 

Absolwenci studiów, dzięki  poznaniu zaawansowanych metod i środków możliwych do wykorzystania w ramach działań  antymobbingowych oraz zapobiegania konfliktom  poprzez kompetencje związane z  konstruktywnym  rozwiązywaniem konfliktów, są przygotowani zarówno do tworzenia i wdrażania procedur antydyskryminacyjnych jak i  antymobbingowych.

 

Pracodawcy są zobowiązani do stosowania polityki antymobbingowej i  antydyskryminacyjnej zgodnie z art. 94. 3 Kodeksu Pracy i ustawą z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu określonych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 254 poz. 1700).

 

Program dedykowany jest także przedstawicielom organizacji zmagających się z istniejącymi konfliktami lub chcących przygotować się do zarządzania potencjalnymi konfliktami poprzez mediacje pracownicze i zespołowe oraz facylitacje w organizacji.


Konflikt pojawia się wówczas, gdy ludzie postrzegają swoje WARTOŚCI, POTRZEBY i/lub TOŻSAMOŚĆ jako  zagrożone, podważone lub zakwestionowane

 

ATUTY:

Celem studiów jest pokazanie uczestnikom innego niż powszechne podejścia do sporów/konfliktów, z którymi spotykamy się nie tylko w sferach sądowych, ale na każdej płaszczyźnie życia. Uczestnik po zakończeniu studiów dzięki poznaniu nowych metod i narzędzi będzie potrafił nie tylko samodzielnie rozwiązać spór, zarządzić nim, ale też dostrzec w nim zalety.

 

Ukończenie studiów upoważnia do ubieganie się o wpis na listy Stałych Mediatorów Sądowych prowadzone przez Prezesów Sądów Okręgowych w całym kraju.

 

Absolwenci poza dyplomem ukończenia studiów podyplomowych otrzymają:

 

 1. Zaświadczenie o ukończeniu certyfikowanego szkolenia VCC z zakresu mediacji rodzinnych, cywilnych i gospodarczych ,pracowniczych zgodnie z programem autorskim Akademia Profesjonalnego Mediatora ™ i standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych metod Rozwiązywania Konfliktów przy Ministrze Sprawiedliwości. wystawiane z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym
 2. Zaświadczenie o ukończeniu certyfikowanego szkolenia VCC z zakresu negocjacji z elementami NLP wystawiane z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia
 3. Możliwość certyfikacji kompetencji w systemie VCC  zgodnych z Europejskimi i Krajowymi Ramami Kwalifikacji
 4. Założeniem systemu certyfikacji VCC jest dostarczenie pracodawcom wiarygodnej i kompleksowej informacji o kwalifikacjach pracowników/kandydatów do pracy. Jest to możliwe dzięki zachowaniu rzetelności i obiektywności procesów egzaminacyjnych, prowadzonych przez niezależne podmioty (Partnerów Egzaminacyjnych). Potwierdzeniem pozytywnego przejścia procesu egzaminacyjnego jest certyfikat wraz z suplementem, w którym zapisane zostanie, jakie efekty uczenia się osiągnął egzaminowany wraz z procentowym wskazaniem wyników w poszczególnych obszarach.
 5. Po uzyskaniu przez absolwentów certyfikacji w standardach VCC  absolwenci otrzymają rekomendację Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Mediacji i Komunikacji Synergia jako akredytowani mediatorzy cywilni, rodzinni, gospodarczy niezbędny do wpisu na listę mediatorów stałych przy Sądach Okręgowych na terenie całego kraju.
 6. Ośrodek Mediacji Synergia przekazuje także do sądów okręgowych listy mediatorów, który zgłoszą gotowość do prowadzenia mediacji z listy Ośrodka Mediacji Synergia.

 

WYKŁADOWCY:

 

Zajęcia prowadzić będą wykładowcy z doświadczeniem, praktycy – zawodowi mediatorzy, eksperci ds. rozwiązywania konfliktów, trenerzy, prawnicy, psychologowie oraz inni specjaliści z danych dziedzin wiedzy.

 

Natalia Kurzawa

Certyfikowany Trener VCC, mediator, coach

 

Akredytowany trener i egzaminator VCC w modułach: Coaching, Negocjacje, Mediacje, doradca filozoficzny. Autorka nowatorskiej metody pracy w konfliktach Coaching konfliktu - budowanie porozumienia® oraz twórca  Akademii Profesjonalnego Mediatora™ programu rozwojowego dla mediatorów opartego na  rozwojowych metodach pracy w rozwiązywaniu konfliktów, mediacjach transformatywnych  oraz modelu Brief Mediation™

 

Posiadane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe:

Absolwentka studiów na kierunku filozofia, dzięki któremu ma opanowane uniwersalne sposoby rozwiązywania problemów, posiada zdolności aplikacji wiedzy do kwestii bardziej szczegółowych, umiejętność analitycznego myślenia. Filozofia uprawnia do pracy w dziedzinach wymagających kreatywności, samodzielności intelektualnej i twórczości.

 

Studia magisterskie Pedagogika Pracy i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi: wyróżniona praca magisterska: Funkcje coachingu w rozwijaniu kompetencji społecznych i zawodowych. Ukończone liczne kursy i szkolenia: Wewnętrzy coach – najefektywniejsza forma rozwoju zasobów ludzkich, Szkoła Mediacji, Akademia coachingu – certyfikowany coach ICF, Szkoła Trenera, Studium Kompetencji Psychospołecznych, Negocjacje i mediacje w organizacji i biznesie.

 

Doświadczenie zawodowe:

Prezes Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Mediacji i Komunikacji „Synergia”, właścicielka i dyrektor zarządzający Akademia Bliżej, wykładowca Uczelni wyższych m.in. Collegium Da Vinci, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, trener i egzaminator VCC

 

Doświadczenie trenerskie i obszary szkoleniowe:

 • przeprowadzanie szkoleń i sesji coachingowych, coachingu kariery dla studentów, job-coachingu dla bezrobotnych i osób rozpoczynających działalności gospodarcze.
 • szkolenia  z zakresu rozwoju kompetencji psychospołecznych, mediacji, coachingu, skutecznej sprzedaży, profesjonalnej obsługi klienta.
 • współautorka książki "Mediacje sądowe i pozasądowe"

 

 

Marta Kogut

Mediator, Trener Biznesu, Coach, Dyrektor Operacyjny w firmie z branży HR m.in. Partner we współpracy z Firmą Szkoleniową Akademia Bliżej, Multiagencją Ubezpieczeniową, itp.

 

 

 

 

Od wielu lat osoba zarządzająca strukturami firm, konfliktami/sporami, restrukturyzująca działy w firmach z branży:

 • Human Resources
 • Finansowej/Windykacyjnej
 • IT
 • Budowlanej
 • Transportowej
 • Spożywczej
 • Sektora publicznego, itd.

 

Posiada doświadczenie z zakresu negocjacji/mediacji gospodarczych, biznesowych, pracowniczych, a także rodzinnych. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu windykacji terenowej i negocjacji z dłużnikami.

 

Absolwentka studiów podyplomowych kierunek Coaching, a także studiów magisterskich Public Relations i Komunikacja w Biznesie. Dodatkowo ukończyła liczne szkolenia i kursy rozwijające kompetencje trenerskie.

 

Zajęcia poprowadzi również Sędzia Sądu Okręgowego - ekspert mediacji.

 

dr hab. Grzegorz Francuz

wykładowca/trener/mentor i coach/mediator

 


Specjalizuje się w szkoleniach  z zakresu coachingu konfliktu i budowania porozumienia w mediacjach, filozoficznego, biznesowego dla kadry menedżerskiej, life coachingu
rozwoju kompetencji psychospołecznych, mediacji, negocjacji, sztuki rozwiązywania konfliktów, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

 

Mediator współpracujący z Ośrodkiem Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Mediacji i Komunikacji’ Synergia”. Współautor książki Mediacje sądowe i pozasądowe Fundacji VCC.

 

PROGRAM KSZTAŁCENIA

 

I Komunikacja interpersonalna (20h)

 1. Czym jest informacja w procesie komunikacji
 2. Jak budować kontakt i porozumienie?
 3. Techniki komunikacji i ich przegląd
 4. Komunikacja w mediacji
 5. Techniki komunikacji w mediacji:
  1. umożliwiające budowanie wzajemnego zrozumienia
  2. służące budowaniu relacji
 6. Pytania w mediacji
 7. Źródła blokad komunikacyjnych w mediacji
 8. Asertywność w zawodzie mediatora

 

II Mediator – rola i kompetencje w zawodzie (10h)

 

III Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów (30 h)

 

 1. Definicja konfliktu
 2. Detektory konfliktu
 3. Rodzaje konfliktów
 4. Konflikt interpersonalny, intrapersonalny i organizacyjny
 5. Dynamika konfliktu
 6. Fazy konfliktu
 7. Osobowość a konflikt
 8. Techniki radzenia sobie w konflikcie
 9. Pseudorozwiązania w konflikcie
 10. Jak działać, gdy konflikt eskaluje
 11. Kiedy negocjować/mediować?
 12. Geneza konfliktu a fazy rozwoju
 13. Koło Moore’a
 14. Strategie działania w konflikcie
 15. Indywidualne postawy wobec konfliktu
 16. Cykl konfliktu
 17. Coaching konfliktu-budowanie porozumienia®

 

 

IV Negocjacje (20h)

 

 1. Definicja negocjacje – omówienie pojęć, strategii i taktyki negocjacji
 2. Komunikacja w negocjacjach – budowanie świadomości używania określonych sformułowań
 3. Zasady negocjacji opartych na współpracy -
 4. Etapy negocjacji – kluczowe i pomocnicze
 5. Style prowadzenia negocjacji – w ujęciu praktycznym, negocjacje pozycyjne, problemowe, rzeczowe i wielostronne
 6. Taktyki negocjacyjne – obalenie tezy wygraj za wszelką cenę
 7. Przełamywanie impasu w negocjacjach - ćwiczenia

 

V Wprowadzenie do mediacji (10h)

 

 1. Krótka historia mediacji
 2. Definicja, istota i zasady mediacji
 3. Rodzaje mediacji
 4. Mediacja facylitatywna (klasyczna)
 5. Mediacja ewaluatywna
 6. Mediacja oparta na interesach stron
 7. Mediacja transformatywna
 8. Mediacja humanistyczna
 9. Mediacja sądowa i umowna
 10. Modele mediacji w teorii i praktyce
 11. Przeciwwskazania do mediacji

 

VI Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego (20h)

 

 1. Działania przygotowawcze do mediacji – premediacja
 2. Zadania mediatora w pierwszym kontakcie ze stronami:
  1. monolog mediatora
  2. zawarcie kontraktu
  3. korzyści mediacji
 3. Prezentacja stanowisk czyli pierwsze propozycje stron w mediacji/wentylacja
 4. Budowanie wzajemnego zrozumienia
 5. Rola spotkań na osobności: BATNA/WATNA
 6. Poszukiwanie rozwiązań i negocjacje końcowe
 7. Impas w mediacjach
 8. Praca nad porozumieniem
 9. Podstawowe składniki ugód mediacyjnych

 

VII Obszary mediacji oraz aspekty prawne w mediacji (30h)

 

 1. Mediacje Rodzinna
 2. Mediacje Gospodarcza
 3. Mediacje Transgraniczne
 4. Mediacje w postępowaniu w sprawach nieletnich i karnych
 5. Mediacje w postępowaniu cywilnym i pracowniczym
 6. Mediacje – ramy prawne

 

VIII Wzory dokumentów mediacyjnych (20 h)

 

 1. Kodeks Etyczny i Standardy Prowadzenia Mediacji i Postępowań Mediacyjnych krajowych i międzynarodowych standardach

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

DODATKOWE INFORMACJE:

RAZEM LICZBA GODZIN – 160h

(126 h w ramach zajęć weekendowych oraz 34 h w ramach pracy własnej na platfonie e-learningowej oraz konsultacji)

Czas trwania: 2 semestry, realizowane w ciągu 1 roku akademickiego

Dni uczęszczania: sobota i niedziela (jeden raz w miesiącu)

Podstawa zaliczenia: egzamin zaliczający po każdym semestrze

Koszt studiów: 3 800 zł

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 95

tel. 32 295 93 11

 

Partnerzy

 

Opłaty

 

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

700 zł

do 5 marca 2019

II

700 zł

do 5 kwietnia 2019

III

600 zł

do 5 maja 2019

IV

600 zł

do 5  października 2019

V

600 zł

do 5 listopada 2019

VI

300 zł

do 5 grudnia 2019

Ogółem

3 800 zł