Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

 

Atuty:

 

 • Warsztatowa forma zajęć,
 • Doświadczona kadra dydaktyczna,
 • Udział w wizytach studyjnych.

 

Cel:


Wszechstronne przygotowanie kadry kierowniczej placówek pomocy społecznej do efektywnego zarządzania instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia w warunkach zmieniających się realiów życia społecznego. Program studiów zawiera podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, prawa, zarządzania, polityki społecznej oraz diagnozowania i pomiaru w pomocy społecznej.

 

Uczestnicy:

 

 • Dyrektorzy i kierownicy domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej, placówek  opiekuńczo-wychowawczych, takich jak: pogotowie opiekuńcze, domy dziecka, zakłady wychowawcze,
 • Osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji kierowniczych,
 • Osoby sprawujące nadzór nad wyżej wymienionymi instytucjami,
 • Pracownicy terytorialnych samorządów lokalnych podejmujących działalność socjalną w środowisku lokalnym,
 • Pracownicy pozarządowych form wspomagania człowieka (stowarzyszenia, fundacje),
 • Pracownicy socjalni.


KwaIifikacje i kompetencje:

Studia są dedykowane dla osób kierujących lub przygotowujących się do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. Program studiów uwzględnia wymagane minimum programowe zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r.

Absolwenci otrzymają dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu organizacji pomocy społecznej.**

Miejsce realizacji specjalizacji:

Akademia WSB, ul. Cieplaka 1c, 41-300  Dąbrowa Górnicza

Program studiów:

 1. Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym,
 2. Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej w podziale na bloki  tematyczne: 
  • kadra menedżerska w pomocy społecznej, w tym umiejętność przywództwa, organizacji pracy własnej, zarządzania czasem i rozwiązywania problemów,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • zarządzanie międzyorganizacyjne na poziomie lokalnym, z uwzględnieniem podmiotów niepublicznych w pomocy społecznej,
  • kierowanie i zarządzanie superwizyjne,
  • zarządzanie finansami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym planowanie finansowe, realizacja i kontrola realizacji planu finansowego,
  • systemy zarządzania jakością w instytucjach pomocy społecznej,
  • kontrola zarządcza.
 3. Elementy etyki,
 4. Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej: gminy, powiatu i województwa,
 5. Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej,
 6. Wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa rodzinnego i prawa dotyczącego ochrony danych osobowych,
 7. Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego,
 8. Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej – public relations,
 9. Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej,
 10. Stres i wypalenie zawodowe,
 11. Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji,
 12. Wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej.

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Wykładowcy:

 • dr Barbara Kowalczyk, Specjalistka w dziedzinie Organizacji i zarzadzania placówkami pomocy społecznej w zakresie struktury i organizacji pomocy społecznej, działalności pożytku publicznego, ekonomii społecznej 
 • mgr Bożena Borowiec,  Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (2014-2018). Obecnie II Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza
 • dr Anna Zasada - Chorab - doktor nauk humanistycznych. Wykładowca akademicki wyższych uczelni. Członek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Ministerstwa Polityki i Pracy w Warszawie. Autor wielu publikacji naukowych, organizator i uczestnik konferencji krajowych i międzynarodowych, promotor kilkudziesięciu projektów socjalnych na rzecz osób niepełnosprawnych, dzieci, osób starszych. Specjalista w zakresie pomocy społecznej, pracy socjalnej oraz ekonomii społecznej.
 • mgr Adrian Cierpioł, wykładowca m. in. Akademii WSB oraz kwalifikowany trener  jednostki TUV NORD Polska – jednostki certyfikującej  ze 140-letnią tradycję na świecie i ponad 20-letnią w Polsce 

 

Informacje:

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 265

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.

**Proces certyfikacji dodatkowo jest płatny.

Zajęcia odbywają się w czwartki i piatki w godzinach 16:15-20:30

Oferta specjalna

Praca

Studia adresowane są do osób kierujących lub przygotowujących się do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.

Oferta specjalna

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

500 zł

do 5 października 2019

II

600 zł

do 5 listopada  2019

III

600 zł

do 5 grudnia 2019

IV

600 zł

do 5 lutego 2020

V

600 zł

do 5 marca 2020

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2020

Ogółem

3 500 zł

 

 

 

Oferta specjalna

Partnerzy

Oferta specjalna

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Zmiany demograficzne, problem wielokulturowości, przeobrażenia rodziny i gospodarstw domowych, choroby cywilizacyjne i wciąż pojawiające się nowe patologie społeczne wymuszają konieczność reorganizacji systemu pomocy społecznej w Polsce. Stawiają też nowe wyzwania przez zarządzającymi placówkami pomocy społecznej. Program studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania placówkami pomocy społecznej ma na celu kompleksowe i wielostronne przygotowanie nowoczesnej i kreatywnej kadry menedżerskiej zarządzającej instytucjami i placówkami opiekuńczymi i pomocy społecznej typu: placówki opiekuńczo–wychowawcze, domy pomocy społecznej, miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i inne.

 

Bożena Borowiec
II Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

     Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (2014-2018)