Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Atuty:

 

 • Warsztatowa forma zajęć,
 • Doświadczona kadra dydaktyczna,
 • Udział w wizytach studyjnych.

 

Cel:


Wszechstronne przygotowanie kadry kierowniczej placówek pomocy społecznej do efektywnego zarządzania instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia w warunkach zmieniających się realiów życia społecznego. Program studiów zawiera podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, prawa, zarządzania, polityki społecznej oraz diagnozowania i pomiaru w pomocy społecznej.

 

Uczestnicy:

 

 • Dyrektorzy i kierownicy domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej, placówek  opiekuńczo-wychowawczych, takich jak: pogotowie opiekuńcze, domy dziecka, zakłady wychowawcze,
 • Osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji kierowniczych,
 • Osoby sprawujące nadzór nad wyżej wymienionymi instytucjami,
 • Pracownicy terytorialnych samorządów lokalnych podejmujących działalność socjalną w środowisku lokalnym,
 • Pracownicy pozarządowych form wspomagania człowieka (stowarzyszenia, fundacje),
 • Pracownicy socjalni.


KwaIifikacje i kompetencje:


Studia są dedykowane dla osób kierujących lub przygotowujących się do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. Program studiów uwzględnia wymagane minimum programowe zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrzesnia 2012 r.

 

Uczelnia na mocy porozumienia z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy posiada uprawnienia do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej*.

 

Absolwenci, po spełnieniu warunków określonych rozporządzeniem, otrzymają dyplom uzyskania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. Szkolenie organizowane jest przez Wyższą Szkołę Gospdoarki, która posiada uprawnienia do prowadzenia specjalizacji z Organizacji Pomocy Społecznej – zgoda Ministra Pracy i Polityki Społecznej

 

Miejsce realizacji specjalizacji:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c, 41-300  Dąbrowa Górnicza


Program studiów:

 1. Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym,
 2. Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej w podziale na bloki  tematyczne: 
  • kadra menedżerska w pomocy społecznej, w tym umiejętność przywództwa, organizacji pracy własnej, zarządzania czasem i rozwiązywania problemów,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • zarządzanie międzyorganizacyjne na poziomie lokalnym, z uwzględnieniem podmiotów niepublicznych w pomocy społecznej,
  • kierowanie i zarządzanie superwizyjne,
  • zarządzanie finansami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym planowanie finansowe, realizacja i kontrola realizacji planu finansowego,
  • systemy zarządzania jakością w instytucjach pomocy społecznej,
  • kontrola zarządcza.
 3. Elementy etyki,
 4. Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej: gminy, powiatu i województwa,
 5. Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej,
 6. Wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa rodzinnego i prawa dotyczącego ochrony danych osobowych,
 7. Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego,
 8. Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej – public relations,
 9. Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej,
 10. Stres i wypalenie zawodowe,
 11. Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji,
 12. Wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej.

 

Informacje:

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 265

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.

Dni uczęszczania: czwartki, piątki (co tydzień, w godzinach: 16:15-20:30)

* Porozumienie zawarte z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Studia adresowane są do osób kierujących lub przygotowujących się do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

Koszt studiów - 3500 zł (Czesne płatne w 7 ratach. W dniu zapisu: 300 zł,1x 500 zł, 4x600 zł, 1x300 zł) + koszt egzaminu - 700 zł

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Zmiany demograficzne, problem wielokulturowości, przeobrażenia rodziny i gospodarstw domowych, choroby cywilizacyjne i wciąż pojawiające się nowe patologie społeczne wymuszają konieczność reorganizacji systemu pomocy społecznej w Polsce. Stawiają też nowe wyzwania przez zarządzającymi placówkami pomocy społecznej. Program studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania placówkami pomocy społecznej ma na celu kompleksowe i wielostronne przygotowanie nowoczesnej i kreatywnej kadry menedżerskiej zarządzającej instytucjami i placówkami opiekuńczymi i pomocy społecznej typu: placówki opiekuńczo–wychowawcze, domy pomocy społecznej, miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i inne.

 

Bożena Borowiec
Dyrektor ROPS Katowice