Studia dla samorządu i administracji

Opis

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę w zakresie:

•  działania i współdziałania podmiotów administracji publicznej i samorządowej,

• statusu prawnego pracowników urzędów państwowych i zasad funkcjonowania organów administracji publicznej i  samorządowej w Polsce,

• problemów związanych z ustrojem i funkcjonowaniem oraz finansowaniem jednostek administracji publicznej i jednostek samorządu terytorialnego,

•  kształtowania polityki społecznej i gospodarczej oraz istotę gospodarowania mieniem komunalnym,

•  postępowania przed sądami administracyjnymi,

• struktury samorządu terytorialnego, organów administracyjnych i ich kompetencji oraz zadań jednostek samorządu terytorialnego w wybranych państwach europejskich,

 

 
W zakresie umiejętności absolwent :

• potrafi swobodnie poruszać się w problematyce administracji publicznej i samorządowej,

• identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zadań pracownika urzędu państwowego i organów samorządowych,

• analizuje realizowaną przez państwo i organy samorządowe politykę społeczną i gospodarczą,

• rozumie i stosuje przepisy prawa, łącznie z korzystaniem z przepisów proceduralnych,

• wykorzystuje podstawowe instrumenty i techniki pozyskiwania informacji niezbędnej do należytego wykonania zadań służbowych,

• prowadzi negocjacje na gruncie zawodowym w zakresie problematyki związanej z obszarem administracji publicznej i samorządowej,

• rozwiązuje problemy zawodowe oraz sprawnie posługuje się dostępnymi w administracji publicznej i samorządowej środkami informacji i techniki biurowej.

 
W zakresie kompetencji społecznych absolwent:

 

• jest otwarty na wydawanie sądów i opinii na tematy z zakresu administracji publicznej i samorządu terytorialnego,

• ma świadomość skutków działania pracownika  naruszającego normy prawne, zasady współżycia społecznego lub normy etyczne,

• posiada świadomość potrzeby kierowania się standardami dobrej administracji i samorządu,

• rozumie znaczenie pracowników urzędów państwowych i samorządowych  w budowaniu pozytywnego wizerunku administracji publicznej,

• jest zorientowany na rozwiązywanie konfliktów.

Opłaty

Wysokość opłat za studia sprawdź przy opisach kierunków

Oferta specjalna

aa

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy