Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

 

Atuty:

- po ukończeniu specjalistycznych zajęć słuchacze otrzymują certyfikaty potwierdzające kompetencje z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem (SMS, MMS) niezbędne w pracy w przedsiębiorstwach transportowych i kolejowych
- w ramach studiów istnieje możliwość wzięcia udziału w dodatkowej wizycie studyjnej w Międzynarodowym Związku Kolei (UIC) oraz Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (EUAR) we Francji
- absolwenci otrzymują kompleksową wiedzę z zakresu: Budowy i eksploatacji pojazdów szynowych, europejskich i polskich przepisów dotyczących ryzyk, zasad zarządzania ryzykiem
w transporcie, metod wyznaczania ryzyka w transporcie oraz Filozofii ryzyk

 

Cel:

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz doskonalenie kompetencji z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji pojazdów szynowych.

 

Kwalifikacje i kompetencje:

Studia Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych przygotowują słuchacza do pełnienia roli specjalisty dysponującego wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji pojazdów szynowych (transport kolejowy, tramwajowy, metro). Oprócz zajęć związanych z teorią i praktyką projektowania, wytwarzania i eksploatacji pojazdów szynowych absolwenci posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zarządzania bezpieczeństwem, ryzykiem, certyfikacją pojazdów szynowych i ich elementów.

 

Program:

1. Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych

2. Certyfikacja i badania pojazdów szynowych

3. Diagnostyka pojazdów szynowych

4. Projektowanie i symulacja pojazdów oraz procesów transportowych

5. Zarządzanie ryzykiem w transporcie kolejowym

6. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym

7. Infrastruktura kolejowa

8. Zintegrowane systemy transportowe

9. Logistyka i spedycja transportu kolejowego

10. Kolejowe regulacje prawne

11. Finansowanie inwestycji kolejowych, taborowych, krajowych i europejskich

12. Seminarium

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Wśród wykładowców wybitni specjaliści praktycy i teoretycy:

Atutem kierunku Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym są doświadczeni  wykładowcy będący wybitnymi specjalistami i praktykami z polskich uczelni, ośrodków badawczych, Urzędu Transportu Kolejowego, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych oraz praktycy z przemysłu i kolei.

 

OPIEKUN KIERUNKU

Prof. dr hab. inż. Marek SITARZ

Marek Sitarz

Obiektem jego naukowych zainteresowań w zakresie bezpieczeństwa w transporcie jest problematyka zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie szynowym w Polsce i na Świecie. W 2000 i 2001 roku ukończył szkolenia i kursy w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji w zakresie:

- Naczelne kierownictwo a zarządzanie przez jakość w instytucjach utrzymujących jednostki kontrolujące, badawcze i wzorujące wobec wymagań Unii Europejskiej;

 

- Budowa i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością w laboratorium;

- Kurs i egzamin na Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością.

W 2011 roku ukończył kurs i zdał egzamin na Audytora Zewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wydany przez Europejską Jednostkę Certyfikacyjną.

Jest kierownikiem i wykładowcą naj kursach i szkoleniach dla pracowników kolei i przedsiębiorstw kolejowych związanych z systemami bezpieczeństwa na kolei zgonie z Dyrektywami Europejskimi takimi jak:

 • Audytor i Pełnomocnik Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem;
 • Audytor i Pełnomocnik Systemu Zarządzania Utrzymaniem Pojazdów Kolejowych;
 • Audytor i Pełnomocnik Systemu Zarządzania IRIS;
 • Specjalisty ds. Oceny Ryzyka w Transporcie Kolejowym.

 

Był koordynatorem projektów wdrażających w Polsce od 2010 roku zgodnie z Dyrektywami Europejskimi i Ustawą Kolejową obowiązkowych systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS) – 15 i systemów zarządzania utrzymaniem (MMS) – 6 w polskich przedsiębiorstwach kolejowych takich jak np.: PKP CARGO, PKP INTERCITY, DB Schenker, PCC Rail.

W 2005 r. był ekspertem w projekcie finansowanym przez Unię Europejską dla Urzędu Transportu Kolejowego pt. „ Imlementation of UE legislation in the fild of civil aviation and railway sector”

 

W latach 2008 – 2010 był koordynatorem części kolejowej grantu badawczego zamawianego przez Ministerstwo Transportu i Ministerstwo Nauki „Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Transportu –ZEUS ” organizowanego wspólnie z Politechniką Gdańską (transport drogowy), Akademią Morską w Szczecinie (transport wodny) i Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie (transport lotniczy).

 

Zorganizował wiele krajowych i międzynarodowych seminariów, konferencji i narad związanych z bezpieczeństwem transportu szynowego, wśród których można wymienić np.:

 • Polsko-Angielskie Seminarium poświęcone bezpieczeństwu na kolei, 2010 r.;
 • Europejską Debatę Transportową poświęconą bezpieczeństwu na kolei z udziałem polskich i zagranicznych ekspertów, 2011r.

 

Jest biegłym sądowym w zakresie transportu szynowego oraz współpracuję z:

 • Państwową Komisją Badania Wypadków Kolejowych;
 • Prokuraturą przy analizie wypadków kolejowych;
 • Naczelną Izbą Kontroli (NIK).

 

Był członkiem Rady Naukowo-Programowej Urzędu Transportu Kolejowego – 2 kadencje.

 

W ramach współpracy naukowej z polskimi uczelniami i ośrodkami naukowo – badawczymi w zakresie bezpieczeństwa  współpracuje również z następującymi ośrodkami w grantach KBN:

 • „Wpływ nowych technologii informacyjnych na poprawę funkcjonalności i bezpieczeństwa ruchu pociągów”(grant KBN, Politechniki Radomskiej);
 • „Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu Polski” Grant Zamawiany KBN, Politechnika Warszawska, Politechnika Radomska, Politechnika Poznańska, Politechnika Krakowska, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych;

 

W ramach projektu zleconego przez Ministerstwo Infrastruktury pt. „Dokument implementacyjny do roku 2015, porządkujący wdrażanie Master Planu dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku” opracował rozdział „Bezpieczeństwo - implementacja do roku 2015”.

 

W 2012 roku miał wykłady zamawiane „Zintegrowany System Bezpieczeństwa w Polsce. Teoria i praktyka” dla:

 • Rady Naukowo-Technicznej Urzędu Transportu Kolejowego i zaproszonych posłów z Komisji Infrastruktury;
 • Dyrekcji i zespołu Infrastruktury Naczelnej Izby Kontroli (NIK) i zaproszonych posłów z Komisji Infrastruktury;
 • Prokuratorów prokuratury śląskiej.

 

Od 2007 roku jest wiceprzewodniczącym zespołu „Environment and energy efficency” i członkiem zespołu „Product qualification methods” w największym europejskim grancie kolejowym  EURNEX (67 uczestników).

 

Od 2010 roku jest członkiem  zespołu roboczego Safaty & Security groop w ERRAC (The European Rail Research Advisory Council).

W latach 2004-2007 był uczestnikiem grantu europejskiego „SPURT – Seamless Public Urban Rail Transport” związanego z bezpieczeństwem i komfortem transportu tramwajowego w Europie.

 

Od 2010 roku jest organizatorem i wykładowcą  warsztatów naukowo-technicznych „Systemów zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem” dla przewoźnika kolejowego i zarządcy infrastruktury kolejowej” organizowanych wspólnie z Urzędem Transportu Kolejowego i Państwową Komisją Badania Wypadków Kolejowych dla Pełnomocników ds. Bezpieczeństwa i Audytorów Systemów Bezpieczeństwa Kolejowego w Polsce.

 

Z zakresu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym opublikował 25 artykułów oraz 6 książek i specjalizuje się gównie w systemach bezpieczeństwa w transporcie szynowym (SMS), systemach utrzymania taboru kolejowego (ECM), zarządzaniu bezpieczeństwem w tym w analizach ryzyka i możliwości (FMEA), procedurach zapewniania niezawodności - RAMS/LCC. Na szczególną uwagę zasługuje wydana 4 tomowa monografia pt. „Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu” (pod redakcją Prof. R. Krystka, był współautorem części kolejowej) która po raz pierwszy kompleksowo obejmuje te zagadnienia. Kontynuacją i praktycznym wdrożeniem na kolei tej monografii była 2 tomowa monografia pod jego redakcją oraz współautorstwo monografii poświęconej czynnikowi ludzkiemu w profilaktyce na rzecz transportu kolejowego. Na uwagę zasługuje również cykl 11 artykułów poświęconych bezpieczeństwu na kolei w polskim czasopiśmie „Technika Transportu Szynowego”  w latach 2009-2012

 

Informacja:

Czas trwania: 2 semestry 

Liczba godzin: 200

Dni uczęszczania: piątek 16-19.00, sobota 9-19.00, niedziela 9-13.00, zajęcia raz w miesiąc

Miejsce zajęć: "Hotel Katowice"

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki i/lub złożeniem pracy końcowej.

Część zajęć w formule online.

 

Informacji udziela oraz przyjmuje zgłoszenia:

dr inż. Marzena Graboń- Chałupczak
Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul.Cieplaka 1c
tel.: 32 295 93 10, tel.: 32 295 93 12, tel.: 32 295 93 11
email. mchalupczak@wsb.edu.pl

 

Oferta specjalna

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

700 zł

do 5 października 2020

II

700 zł

do 5 listopada  2020

III

700 zł

do 5 grudnia 2020

IV

700 zł

do 5 lutego 2021

V

800 zł

do 5 marca 2021

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2021

Ogółem

4 200 zł

 

Oferta specjalna

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Kierunek Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych jest odpowiedzią na konieczność ciągłego doskonalenia kadr w aspekcie najnowszych wymagań europejskich w zakresie nowoczesnych metod zarządzania eksploatacją pojazdów szynowych oraz ich projektowania i wytwarzania. Po ukończeniu specjalistycznych zajęć i kursów absolwenci otrzymają certyfikaty niezbędne w pracy w przedsiębiorstwach transportowych.

 

prof. dr hab. inż. Marek Sitarz
Kierownik Katedry Transportu Szynowego
Akademii WSB