Transport i spedycja - CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY/OSÓB

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

 

Atuty kierunku

 • w ramach studiów słuchacze uzyskują certyfikaty kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy/osób
 • ukończenie studiów daje uprawnienia i kompetencje do rozpoczęcia i samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstwa transportowo–spedycyjnego,
 • naszym atutem jest wysoko kwalifikowana kadra wykładowców z wieloletnią praktyką.


Cel

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do podjęcia działalności zawodowej w transporcie i spedycji oraz rozwój kompetencji wśród osób czynnych zawodowo. Uwzględniając dominację transportu drogowego w działalności transportowej, program studiów w części dotyczącej tej gałęzi transportu zawiera zagadnienia, których opanowanie jest niezbędne do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy/osób. Program studiów zawiera wszystkie zagadnienia uprawniające do całkowitego zwolnienia z obowiązku odbycia egzaminu pisemnego w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych (podstawa prawna: Art. 38a ustęp 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Dz. U. 2001 Nr 123 poz. 1371 i Dz.U. 2012 poz.1265 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym).

 

Kwalifikacje i kompetencje

Transport odgrywa szczególną rolę w gospodarce, nadając konieczną ruchliwość wszelkim procesom logistycznym, przyczyniając się do wzrostu elastyczności i przewagi konkurencyjnej. Po wstąpieniu do UE zmieniły się kryteria dostępu do zawodu przewoźnika i spedytora, gdzie jednym z wymogów są poświadczone kompetencje w postaci CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY/OSÓB, o czym stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku, ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.


Organizacja

Studia w podstawowym wymiarze czasu trwają 234 godziny, podzielone na dwa semestry. Ich ukończenie uprawnia do uzyskania całkowitego zwolnienia z egzaminu pisemnego dla uzyskania CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY/OSÓB.

Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz dodatkowy dokument potwierdzający program studiów ukończonych przez Kandydata, ubiegającego się o wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, zgodnie z Deklaracją o zakresie zagadnień objętych programem studiów wymaganą przy wniosku o wydanie certyfikatu.


W programie m.in.

 • Prawo cywilne - rodzaje umów, umiejętność negocjacji prawnej, wiążące umowy transportowe w odniesieniu do warunków przewozu,
 • Prawo handlowe - znajomienie z  warunkami i formalnościami dotyczącymi prowadzenia działalności na rynku jak również z  obowiązkami spoczywającymi na przewoźnikach,
 • Prawo socjalne - w odniesieniu do transportu drogowego osób i rzeczy - znajomość przepisów dotycząca czasu prowadzenia pojazdu i czasu  odpoczynku (przepisy rozporządzenia EWG nr. 3821/85, rozporządzenia WE 561/2006, dyrektywy 2002/15/WE,
 • Prawo podatkowe - od wartości dodanej (VAT), podatku od pojazdów silnikowych, opłat drogowych i za korzystanie z infrastruktury drogowej,
 • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - systemy ewidencji gospodarczej,  rachunkowość i kalkulacje, finansowanie inwestycji, podatki, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • Dostęp do rynku - przewozy zarobkowe, licencje, przewozy niezarobkowe, opłaty w transporcie - formalności graniczne - rola i zakres dokumentów T i karnetów TIR oraz obowiązki i odpowiedzialność,  jakie wynikają z posługiwania się nimi,
 • Normy techniczne i techniczne aspekty działalności - emisje spalin, procedury przewozu materiałów niebezpiecznych,
 • Bezpieczeństwo drogowe - kwalifikacje wymagane od kierowców, zabezpieczenie ładunku - umowy międzynarodowe,
 • Transport i spedycja morska,
 • Transport i spedycja lotnicza,
 • Transport i spedycja kolejowa,
 • Transport i spedycja wodna – śródlądowa.

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Wykładowcy:

Prof. dr hab. Maciej Stajniak - Specjalista w zakresie zarządzania transportem w przedsiębiorstwie, Ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zawodzie Technik Spedytor i Technik Logistyk

dr Sylwia Konecka -  Wykładowca akademicki, Autorka wielu publikacji naukowych w dziedzinie logistyki

dr Paweł Romanow - Doktor nauk ekonomicznychspecjalizuje się w zakresie zarządzania transportem w łańcuchach dostaw, również w aspekcie procesu zmian zachodzących w sektorze usług TSL. Posiada bogaty dorobek publikacyjny z dziedziny logistyki transportu

 

Informacje:

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 234

Dni uczęszczania: sobota, niedziela co dwa tygodnie w godz.8:00-16:10

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 10

tel. 32 295 93 12

tel. 32 295 93 11

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Studia skierowane są do osób zamierzających podjąć działalność zarobkową na własny rachunek w transporcie i spedycji lub znaleźć w nich zatrudnienie, a w szczególności:

 • jako przewoźnik drogowy (właściciel przedsiębiorstwa transportowego o specjalności transport rzeczy i/lub osób),
 • zarządzający transportem, który kieruje operacjami transportowymi w imieniu przewoźnika drogowego,
 • na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych,
 • na stanowisku spedytora międzynarodowego i/lub krajowego,
 • w działach transportu przedsiębiorstw wykonujących transport drogowy.

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

500 zł

w dniu zapisu

I

700 zł

do 5 października 2019

II

700 zł

do 5 listopada  2019

III

800 zł

do 5 grudnia 2019

IV

800 zł

do 5 lutego 2020

V

800 zł

do 5 marca 2020

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2020

Ogółem

4 600 zł

 

 

Cena studiów obejmuje wszystkie obowiązkowe zajęcia dydaktyczne w wymiarze 234 godzin przewidziane programem studiów, związane z uzyskaniem wiedzy uprawniającej do zwolnienia z egzaminu pisemnego na CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY i OSÓB.

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Działalności transportowej towarzyszą liczne regulacje, których znajomość jest niezbędna, aby móc skutecznie funkcjonować na rynku. Ukończenie studiów podyplomowych Transport i spedycja daje uprawnienia i kompetencje do samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstwa transportowo–spedycyjnego. Zatem każdy, kto wiąże swoją pracę z transportem powinien podjąć studia podyplomowe zwiększając swoje szanse rozwoju na dynamicznym rynku transportowym.

 

prof. dr hab. Maciej Stajniak
Specjalista w zakresie zarządzania transportem w przedsiębiorstwie,
Ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
w zawodzie Technik Spedytor i Technik Logistyk