Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

 

Cel

Celem studiów podyplomowych jest opanowanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie prawidłowej diagnozy zagrożeń dla bezpieczeństwa transportu szynowego, drogowego, lotniczego i wodnego w kontekście wystąpienia sytuacji kryzysowej powstałej na skutek zdarzeń i katastrof transportowych, czynników naturalnych lub w wyniku działalności osób trzecich. Dodatkowo celem studiów jest nabycie wiedzy i kompetencji dotyczących efektywnego działania, współdziałania i koordynacji wszelkich służb, a także wszelkich organów i instytucji, w celu sprawnego usunięcia skutków kryzysu.

 

W trakcie studiów uczestnicy nabywają również kompetencje w zakresie wykorzystania Bezzałogowych Statków Powietrznych w sytuacjach kryzysowych umożliwiające złożenie egzaminu licencjonowanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (warunkiem przystąpienia do ćwiczeń praktycznych są pozytywne wyniki badań lekarskich przeprowadzonych w trakcie szkoleń)

 

Program

1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania
2. Teoria zarządzania kryzysowego
3. Psychologiczny wymiar kryzysu
4. Konflikty społeczne. Psychologia w sytuacjach nadzwyczajnych
5. Negocjacje w sytuacji kryzysu
6. Komunikacja w sytuacjach zagrożeń
7. Zarządzanie ryzykiem - współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa transportu
8. Czynnik ludzki intencjonalny - Terroryzm
9. Kształtowanie postaw i zachowań w sytuacji o charakterze terrorystycznym
10. Efektywne wykorzystanie sił i środków w sytuacji kryzysowej
11. Zarządzanie kryzysowe na podstawie wybranych krajów Europy
12. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy - ratownictwo techniczne; chemiczne; wodne, ekologiczne
13. Organizacja imprez masowych
14. Zamówienia publiczne w stanach nadzwyczajnych
15. Ograniczenia wolności oraz praw człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnych
16. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
17. System ratownictwa medycznego i zasady prowadzenia akcji ratunkowych
18. Pomoc Humanitarna
19. Organizacja i funkcjonowanie systemów powiadamiania ratunkowego i centrów zarządzania kryzysowego
20. Media w zarzadzaniu kryzysowym
21. Prawne aspekty bezpieczeństwa publicznego
22. Ubepieczenie i usuwanie skutków zdarzeń transportowych
23. Państwowe Komisje Badania Wypadków
24. Bezpieczeństwo tuneli
25. Przewóz materiałów niebezpiecznych
26. Ćwiczenia symulacyjne, gry i warsztaty
27. Bezzałogowe Statki Powietrzne
28. Seminarium dyplomowe

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Kwalifikacje i kompetencje

Kierunek adresowany jest do osób zainteresowanych tą tematyką oraz kadry kierowniczej szczebla średniego i najwyższego instytucji, organów, służb oraz innych podmiotów transportowych zaangażowanych w tworzenie architektury bezpieczeństwa.


Studia organizowane są we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.


Czas trwania studiów: 2 semestry – 210 godzin
Miejsce zajęć: Katowice

Organizacja zajęć: jedno spotkanie w miesiącu (piątek, sobota, niedziela) - 21 godzin dydaktycznych

Kontakt:

Kierownik Studiów Podyplomowych: prof. nadzw. dr hab. inż. Katarzyna Chruzik
Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Marek Sitarz, Kierownik Katedry Transportu Szynowego Akademii WSB, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk
Opiekun organizacyjny: mgr Alina Jagusiak tel. 887755800, e-mail: ajagusiak@wsb.edu.pl
Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji tel. 32 295 93 10, 32 295 93 12, 32 295 93 11

Oferta specjalna

Praca

Oferta specjalna

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

Wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

800 zł

do 5 października 2019

II

800 zł

do 5 listopada  2019

III

800 zł

do 5 grudnia 2019

IV

900 zł

do 5 lutego 2020

V

900 zł

do 5 marca 2020

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2020

Ogółem

4 800 zł

 

* bonifikaty przyznawane zgodnie z polityką uczelni naliczane są od kwoty pomniejszonej o koszt szkolenia dronowego.

Oferta specjalna

Partnerzy

Studia organizowane są we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Oferta specjalna

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Kierunek Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych jest odpowiedzią na konieczność ciągłego doskonalenia kadry w zakresie prawidłowej diagnozy i reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa transportu (szynowego, drogowego, lotniczego i wodnego) w kontekście wystąpienia sytuacji kryzysowych powstałych na skutek czynników technicznych, środowiskowych, organizacyjnych lub w wyniku działalności człowieka (w tym działań intencjonalnych). Dodatkowo celem studiów jest nabycie wiedzy i kompetencji dotyczących efektywnego działania, współdziałania i koordynacji wszelkich służb, a także wszelkich organów i instytucji, w celu sprawnego usunięcia skutków kryzysu z zastosowaniem bezzałogowych statków powietrznych.

prof. nzw dr hab. inż. Katarzyna Chruzik

Katedra Transportu Szynowego

Akademii WSB