Turkusowe organizacje: Holilider - Integralny Lider Organizacji Przyszłości

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Studia taniej o 80%!
Możliwość uzyskania dofinansowania dla pracowników mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw nawet do 80 proc. na ten kierunek studiów podyplomowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Więcej - https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=165229&preview=1

 

To unikatowe w skali kraju studia podyplomowe dla doświadczonych menadżerów i liderów, którzy poszukują możliwości rozwoju własnych kompetencji przywódczych. Studia wyróżnia przede wszystkim koncentracja na kluczowych umiejętnościach liderskich a także doświadczenia zarządzania w turkusowych projektach pod skrzydłami doświadczonych liderów i autorytetów z dziedziny innowacyjnego zarządzania.

 

Studenci dowiedzą się m.in. w jaki sposób zbudować zaangażowanie w zespole, jak stworzyć lub przekształcić organizację, aby funkcjonowała w oparciu o wartości i relacje, jak stworzyć organizację turkusową i przygotować ją do zmiany oraz skutecznie tę zmianę przeprowadzić. Ponadto uczestnicy zdobędą umiejętności motywowania zespołów wielopokoleniowych, podejmowania decyzji w świecie VUCA, radzenia sobie w sytuacjach konfliktów w organizacji. Dowiedzą się, jak być skutecznym liderem w sytuacjach złożonych.

Uczestnicy studiów zapoznają się m.in. z koncepcją Open Eyes Economy, zwinnymi metodykami zarządzania, teorią U Otto Scharmera z MIT, poziomami świadomości Graves’a, Spiral Dynamics, Action Learning, Neuroprzywództwem, doktryną jakości, metodą MindSonar.

 

Volatility (zmienność), uncertainty (niepewność), complexity (złożoność), ambiguity (niejednoznaczność), czyli VUCA, to środowisko biznesowe, które jak nigdy wcześniej w historii jest niestabilne, niepewne, złożone i niejednoznaczne. Jeszcze nigdy w historii zarządzania, umiejętność reagowania na zmiany w oparciu o ludzi nie odgrywała tak wielkiego znaczenia. W odpowiedzi na te potrzeby, proponujemy kierunek, który oparty będzie na czterech filarach:

 • zdobywanie wiedzy od doświadczonych naukowców, praktyków i uznanych autorytetów biznesu, którzy poprowadzą wykłady
 • zdobywanie doświadczenia, czyli spotkania z ludźmi biznesu, zarządzającymi swoimi organizacjami w sposób turkusowy,  którzy z sukcesem wdrożyli lub wdrażają innowacyjne modele zarządzania
 • zdobywanie kompetencji i ich rozwój w trakcie warsztatów liderskich, prowadzonych przez kadrę trenersko-coachingową
 • zdobywanie praktyki poprzez realizację złożonego projektu biznesowego, realizowanego według nowoczesnych modeli zarządzania

Cel:

Celem studiów jest:

 • pomnożenie osobistej efektywności, dzięki zdobyciu praktycznych umiejętności, pozwalających rozwiązać bieżące problemy w obszarze zarządzania ludźmi
 • sprawne posługiwanie się bazowymi dla lidera rolami: inspiratora, coacha oraz mentora
 • zdobycie nowych i rozwój posiadanych kompetencji liderskich (umiejętność budowania samozarządzającego się zespołu, rozwój umiejętności komunikacyjnych w tym NVC, podejmowanie decyzji w sytuacjach złożonych i chaotycznych, zarządzanie zmianą, zarządzanie konfliktem)
 • zdobycie wiedzy w obszarze innowacyjnego zarządzania (turkusowe modele zarządzania, holakracja, open eyes economy, design thinking)
 • doświadczenie i przetestowanie nowych modeli zarządzania w ramach projektów biznesowych
 • zdobycie inspiracji do dalszego rozwoju poprzez spotkania z inspirującymi liderami
 • networking i stworzenie grup rozwoju.

 

Uczestnicy: 

Studia dedykowane są doświadczonym menadżerom oraz liderom, poszukującym rozwoju własnych kompetencji przywódczych. To również atrakcyjna propozycja dla właścicieli firm, founderów, liderów startupów, szefów organizacji pozarządowych oraz wszystkich osób kadry zarządzającej wyższego szczebla, które są zainteresowane wdrożeniem innowacyjnych modeli zarządzania. To także studia dla dynamicznie rozwijających się organizacji, poszukujących wsparcia w dalszym rozwoju oraz osób ambitnych, które poszukują oferty edukacyjnej na najwyższym poziomie.

Informacje:

Czas trwania: 2 semestry, 10 zjazdów
Liczba godzin: 180

 

Każdy z uczestników skorzysta ze wsparcia mentora biznesowego i trenersko-coachingowego oraz z MindSonar czyli  badania stylów myślenia i hierarchii wartości w ramach realizacji projektu biznesowego w trakcie trwania studiów.

Studia realizowane będą we współpracy z firmą HPR Group, Human Growth i ich partnerami.

Patronat merytoryczny objęli:
MindSonar Polska; ICF Polska

 

Program:

 

Filar 1 - Zdobywanie wiedzy od doświadczonych naukowców, praktyków i uznanych autorytetów biznesu, którzy poprowadzą wykłady

Obszary:

 • Poziomy świadomości Graves’a. Spiral Dynamics
 • Open eyes economy - Firma –Idea
 • Modele turkusowych organizacji ( Teal Organisation)
 • Doktryna jakości prof. Blikle
 • Zarządzanie różnorodnością ze szczególnym uwzględnieniem zespołów międzypokoleniowych
 • Teoria U Otto Scharmera
 • Holakracja jako model partnerskich organizacji
 • Neuroprzywództwo
 • Zwinne zarządzanie – Agile

 

Filar 2 - Zdobywanie doświadczenia poprzez spotkania z ludźmi biznesu, zarządzającymi swoimi organizacjami w sposób turkusowy, którzy z sukcesem wdrożyli lub wdrażają innowacyjne modele zarządzania

 • Inspirujące spotkania z ludźmi biznesu wdrażającymi innowacyjne modele zarządzania
 • Wizyty studyjne w samozarządzających się organizacjach

 

Filary 3 - Zdobywanie kompetencji a także ich rozwój w trakcie warsztatów liderskich, prowadzonych przez kadrę trenersko-coachingową

Obszary:

 • Badanie własnych stylów myślenia i wartości - metaprogramy MindSonar
 • NVC - Non Violent Comunication jako podstawowa kompentecja lidera
 • U.Lab Coaching - doświadczanie uważnego słuchania
 • Budowanie samozarządzających się zespołów
 • Zarządzanie kompetencjami w zespole w czasach VUCA - narzędzia team coachingu
 • Design Thinking w projektowaniu zmiany
 • Rozwiązywanie problemów - Action Learning
 • Innowacyjne poszukiwanie rozwiązań  - Case Clinic

 

Filar 4 - Zdobywanie praktyki

 • Realizacja złożonego projektu biznesowego w oparciu o nowoczesne modele zarządzania pod opieką turkusowych mentorów

Wykładowcy:

Prof. Andrzej Blikle - jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, członkiem Europejskiej Akademii Nauk (Academia Europaea). W latach 1990-2010 był prezesem zarządu firmy „A.Blikle Sp. z o.o.” Jest honorowym prezesem stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych oraz Centrum im. Adama Smitha, członkiem ponad 20 innych zawodowych i społecznych organizacji. Od roku 1997 prowadzi własne konwersatorium na temat TQM.  Wykłada na uczelniach wyższych i w innych instytucjach naukowych i dydaktycznych. Od roku 2008 prowadzi jednoosobową firmę doradczą Andrzej Blikle Doradca. We wrześniu roku 2009 zajął drugie miejsce wśród liderów firm w rankingu „Kogo słucha biznes”. Ranking przeprowadził magazyn Thinktank wspólnie z Instytutem Monitorowania Mediów i Google. W roku 2011 otrzymał tytuł „Człowiek Jakości Roku 2010” przyznany przez Kongres polskich Menedżerów Jakości ISO POLAND 2011.

 

W roku 2014 ukazała się jego książka "Doktryna jakości - rzecz o skutecznym zarządzaniu" (wydawnictwo Helion), która w roku 2015 uzyskała I miejsce w kategorii Najlepszy poradnik ekonomiczny w konkursie Economicus 2015 organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna, a w roku 2016 uzyskała Nagrodę Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za najlepszą pracę z zakresu nauk o przedsiębiorstwie w latach 2014-2015.


Dr hab. Izabela Warwas - Jest profesorem Uniwersytetu Łódzkiego. Zatrudniona w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej UŁ. Prodziekan ds. personalnych i toku studiów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Autorka i redaktorka ponad 120 publikacji. Koordynatorka, ekspert, wykonawca badań oraz audytor w kilkudziesięciu projektach krajowych i Unii Europejskiej. Pracuje jako wykładowca na studiach dziennych, zaocznych, MBA, podyplomowych, zdalnych oraz realizowanych dla studentów programu Erasmus+.

 

Audytorka ogólnopolskiego konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, niezależny doradca, trenerka szkoleń i warsztatów biznesowych. Otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej (2014). Stypendystka Adam Smith Business School University of Glasgow (2015), The German Centre of Gerontology w Berlinie (2017). Uczestniczka COST Action Gender and health impacts of policies extending working life in western countries, programu Horyzont 2020. Za monografię Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy otrzymała nagrodę Polskiej Akademii Nauk (2016).


Izabela Kluzek-Kot - Jest dyrektorem zarządzającym HPR Group oraz certyfikowanym coachem ICF, praktykiem POY, trenerem biznesu, ale przede wszystkim propagatorem turkusowego podejścia w organizacjach jak i codziennym życiu rodzinnym. Przy Massachusetts Institute of Technology (MIT) ukończyła kurs U.Lab prowadzony przez Otto Scharmera, którego postać i dorobek prezentuje w Polsce podczas swoich wykładów.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywała w firmie doradczo-szkoleniowej. Przez okres ponad 12 lat zajmowała się zarządzaniem zespołem konsultantów i trenerów, pełniła również funkcje managera projektów jak również w organizacjach rolę HR Managera. Jest trenerem z zakresu umiejętności managerskich oraz zarządzania zasobami ludzkimi, a szczególnie bliskie są jej aspekty rozwoju pracownika w organizacji. Posiada ponad 2000 godzin praktyki trenerskiej na sali szkoleniowej, ponad 1500 godzin sesji mentorskich i ponad 2000 godzin sesji coachingowych. Zajmuje się badaniem potrzeb szkoleniowych, nakreślaniem planów rozwojowych dla klientów oraz współtworzeniem koncepcji organizacyjnych dla firm zarówno sektora MŚP jak i międzynarodowych korporacji, prowadzi projekty rekrutacyjne i rozwojowe dla pracowników firm. Specjalizuję się w działaniach związanych ze strategicznymi rozwiązaniami z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i usprawnieniami komunikacyjnymi związanymi z wdrażaniem narzędzi HR-owych. Prowadzi Szkołę Coachingu i Team Coachingu w której przygotowuje do zawodu coacha w ramach międzynarodowej akredytacji ICF ACSTH. Wykłada na uczelniach wyższych w całym kraju.


 

Karolina Hudowicz - Expert w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, przywództwa, komunikacji zespołowej oraz motywacji. Dyplomowany i akredytowany Coach ICF, dyplomowany trener oraz psycholog biznesu. Certyfikowany konsultant narzędzia badającego wartości, style myślenia i sposoby działania ludzi - MindSonar®. HR-owiec z 12 letnim doświadczeniem. Członek ICF Global – największej na świecie organizacji zrzeszającej profesjonalnych coachów, Członek ICF Poland, Dyrektor ICF Polska oddział Śląsk, Członek Zarządu ICF Polska, Członek Zarządu Stowarzyszenia Kobieta Charyzmatyczna. Właściciel firmy HUMAN GROWTH.


 

Absolwent studiów podyplomowych Coaching w organizacji na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.W roli menedżera zarządzał sieciami w branżach: bankowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej. Współtworzył i wdrażał profile rekrutacyjne, modele coachingu dla sieci, standaryzację pracy, systemy wynagradzania, systemy raportowania.


Anna Lewecka Olech - Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Śląskim; jest managerem  HPR Group. Certyfikowany Coach ICF, trener biznesu, absolwentka Szkoły Trenerów Metrum i Pracowni Elżbiety Sołtys Jan Robert Sołtys.Ukończyła także podyplomowo Interwencję Kryzysową na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest certyfikowanym praktykiem Points Of You.

 

Od kilku lat pracuje w branży HR, także w środowisku międzynarodowym. Posiada bogate doświadczenie w planowaniu i wdrażaniu projektów szkoleniowych, a także w sprzedaży i marketingu, związane m.in. z usługami szkoleniowymi, outdoorowymi, doradztwem, organizacją kursów, konferencji, koncertów i imprez masowych.

 

Specjalizuje się przede wszystkim w prowadzeniu szkoleń z kompetencji miękkich i tematyki HR. Na co dzień jako trener pomaga rozwijać umiejętności interpersonalne, odkrywać motywację i zmieniać dotychczasowy sposób komunikowania się na efektywniejszy. Ceni wiedzę grupy, stawia na działanie i pomaga nabyć umiejętności ułatwiające i usprawniające pracę.  Współpracuje z instytucjami i firmami na terenie całego kraju.


Jolanta Piątkowska - Doświadczenie w biznesie zdobywała pracując dla czołowych agencji reklamowych w Polsce, w dziale obsługi klienta. Realizowała kompleksowe projekty reklamowe dla takich klientów jak: Procter&Gamble, Reckitt Benckiser, IBM, L’Oreal, Diageo, Amway, Geberit. Przez ostatnie 4 lata zarządzała zespołem w Warszawie i Białymstoku. Praca jako menadżer zespołu, w którym była odpowiedzialna za rozwój, motywację i realizację celów zespołowych zainspirowała ją do zgłębienia wiedzy w obszarze coachingu. Posiada certyfikat coachingu indywidualnego oraz coachingu grupowego uzyskany w HPR Group (szkole akredytowanej przez ICF). Jest certyfikowanym coachem Action Learning. Ma naturę społecznika chętnie też włącza się w działanie organizacji non profit, fundacji lub innych szczytnych inicjatyw.


Marta Kułaga - Jest certyfikowaną trenerką Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga, mediatorką oraz profesjonalną coacherką. Prowadzi dwie firmy: Leance sp z o.o., która pomaga organizacjom tworzyć przyjazne środowisko pracy i przedszkole Krasnal, gdzie nauczyciele, dzieci i rodzice budują społeczność w paradygmacie turkusu.

 

Marzy i działa, aby sposób w jaki rozmawiamy ze sobą stał się bardziej wspierający zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.


 

Gabriela Krupa. Jest certyfikowanym coachem i facylitatorem. Jej celem jest budowanie grup, zespołów i organizacji które cechują się otwartością, odpornością i ewolucyjnym charakterem. W swojej pracy wykorzystuje takie narzędzia jak: Holakracja, Teal, Agile, Lean itp.

 

Przez ostatnie kilka lat łączyła swoją pasję do podróżowania i odkrywania różnorodności z pracą i edukacją, mieszkając w 8 krajach i poznając tak interesujące organizacje jak Spotify (Szwecja), Impact Hub (Holandia) czy Human Rights Foundation (US). Okrycia zainspirowaly ją do myslenia o alternatywnych formach organizacji. Współpracuje z Energized.org w dążeniu do tworzenia ‘wyzwolonych organizacji’. Od niedawna zaczęła działać na  rodzimym rynku  implementując Holakrację w Polsce.


Dr Ewa Hartman - Ekspert w dziedzinie budowania kariery w instytucjach międzynarodowych, inteligencji międzykulturowej i personal branding. Wykładowca akademicki, trener kompetencji miękkich, mentor w Szkole Trenerów Rozwoju Osobistego. Ale też doktor prawa i były pracownik Komisji Europejskiej. Wykładała na Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi oraz na Bournemouth Univeristy w Wielkiej Brytanii, gdzie również uzyskała tytuł doktora. Pracowała w Komisji Europejskiej, gdzie kontynuowała badania naukowe oraz prowadziła postępowania rejestrowe i sporne między państwami członkowskimi w obszarze oznaczeń geograficznych. Obecnie prowadzi liczne szkolenia i prelekcje na temat budowania marki osobistej. Współpracuje z Akademią Kobiet Sukcesu. Jest blogerką portalu InnPoland i autorką artykułów do magazynów "Law Business Quality" i "Les Nouvelles Esthétiques". Działa również w obszarze budowania kariery w Instytucjach Unii Europejskiej, współpracując między innymi z Krajową Szkołą Administracji Publicznej czy Regionalnymi Ośrodkami Debaty Międzynarodowej. Uważa, że w przekazywaniu wiedzy najważniejsze jest wzbudzenie zainteresowania u odbiorcy, dlatego też opiera swój przekaz na praktycznych przykładach, sprawdzonych metodach oraz storytelling’u. Prywatnie pasjonatka książek o kobietach niezwykłych.


Informacji udziela oraz przyjmuje zgłoszenia:


Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul.Cieplaka 1c
tel. 32 295 93 11

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Każdy z uczestników skorzysta ze wsparcia mentora biznesowego i trenersko-coachingowego oraz z MindSonar czyli  badania stylów myślenia i hierarchii wartości w ramach realizacji projektu biznesowego w trakcie trwania studiów.

Studia realizowane będą we współpracy z firmą HPR Group, Human Growth i ich partnerami.

 

Patronat merytoryczny objęli:

MindSonar Polska; ICF Polska

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

 

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

 

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

900 zł

do 5 października 2018

II

900 zł

do 5 listopada  2018

III

900 zł

do 5 grudnia 2018

IV

900 zł

do 5 lutego 2019

V

1000 zł

do 5 marca 2019

VI

1000 zł

do 5 kwietnia 2019

Ogółem

5900 zł

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

To unikatowe w skali kraju studia podyplomowe dla doświadczonych menadżerów i liderów, którzy poszukują możliwości rozwoju własnych kompetencji przywódczych. Studia wyróżnia przede wszystkim koncentracja na kluczowych umiejętnościach liderskich a także doświadczenia zarządzania w turkusowych projektach pod skrzydłami doświadczonych liderów i autorytetów z dziedziny innowacyjnego zarządzania.
 

Prof. Andrzej Blikle

 

Eksperci o zarządzaniu turkusowym