Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Cel

Celem studiów podyplomowych jest opanowanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie prawidłowej diagnozy zagrożeń dla bezpieczeństwa transportu szynowego, drogowego, lotniczego i wodnego w kontekście wystąpienia sytuacji kryzysowej powstałej na skutek zdarzeń i katastrof transportowych, czynników naturalnych lub w wyniku działalności osób trzecich. Dodatkowo celem studiów jest nabycie wiedzy i kompetencji dotyczących efektywnego działania, współdziałania i koordynacji wszelkich służb, a także wszelkich organów i instytucji, w celu sprawnego usunięcia skutków kryzysu.

 

W trakcie studiów uczestnicy nabywają również kompetencje w zakresie wykorzystania Bezzałogowych Statków Powietrznych w sytuacjach kryzysowych umożliwiające złożenie egzaminu licencjonowanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (warunkiem przystąpienia do ćwiczeń praktycznych są pozytywne wyniki badań lekarskich przeprowadzonych w trakcie szkoleń)

 

Program

1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania
2. Teoria zarządzania kryzysowego
3. Psychologiczny wymiar kryzysu
4. Konflikty społeczne. Psychologia w sytuacjach nadzwyczajnych
5. Negocjacje w sytuacji kryzysu
6. Komunikacja w sytuacjach zagrożeń
7. Zarządzanie ryzykiem - współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa transportu
8. Czynnik ludzki intencjonalny - Terroryzm
9. Kształtowanie postaw i zachowań w sytuacji o charakterze terrorystycznym
10. Efektywne wykorzystanie sił i środków w sytuacji kryzysowej
11. Zarządzanie kryzysowe na podstawie wybranych krajów Europy
12. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy - ratownictwo techniczne; chemiczne; wodne, ekologiczne
13. Organizacja imprez masowych
14. Zamówienia publiczne w stanach nadzwyczajnych
15. Ograniczenia wolności oraz praw człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnych
16. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
17. System ratownictwa medycznego i zasady prowadzenia akcji ratunkowych
18. Pomoc Humanitarna
19. Organizacja i funkcjonowanie systemów powiadamiania ratunkowego i centrów zarządzania kryzysowego
20. Media w zarzadzaniu kryzysowym
21. Prawne aspekty bezpieczeństwa publicznego
22. Ubepieczenie i usuwanie skutków zdarzeń transportowych
23. Państwowe Komisje Badania Wypadków
24. Bezpieczeństwo tuneli
25. Przewóz materiałów niebezpiecznych
26. Ćwiczenia symulacyjne, gry i warsztaty
27. Bezzałogowe Statki Powietrzne
28. Seminarium dyplomowe

Kwalifikacje i kompetencje

Kierunek adresowany jest do osób zainteresowanych tą tematyką oraz kadry kierowniczej szczebla średniego i najwyższego instytucji, organów, służb oraz innych podmiotów transportowych zaangażowanych w tworzenie architektury bezpieczeństwa.


Studia organizowane są we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Rozpoczęcie: marzec 2018 r.
Czas trwania studiów: 2 semestry – 210 godzin
Miejsce zajęć: Katowice

Organizacja zajęć: jedno spotkanie w miesiącu (piątek, sobota, niedziela) - 21 godzin dydaktycznych

Kontakt:

Kierownik Studiów Podyplomowych: prof. nadzw. dr hab. inż. Katarzyna Chruzik
Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Marek Sitarz, Kierownik Katedry Transportu Szynowego WSB w Dąbrowie Górniczej, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk
Opiekun organizacyjny: mgr Alina Jagusiak (tel. 887755800) e-mail ajagusiak@wsb.edu.pl
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Tel. (32 295 93 11)

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

4 800 zł*

płatne w 7 ratach - w dniu zapisu 300 zł, 3x800 zł, 2x900 zł, 1x300 zł

* bonifikaty przyznawane zgodnie z polityką uczelni naliczane są od kwoty pomniejszonej o koszt szkolenia dronowego.

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Studia organizowane są we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Kierunek Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych jest odpowiedzią na konieczność ciągłego doskonalenia kadry w zakresie prawidłowej diagnozy i reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa transportu (szynowego, drogowego, lotniczego i wodnego) w kontekście wystąpienia sytuacji kryzysowych powstałych na skutek czynników technicznych, środowiskowych, organizacyjnych lub w wyniku działalności człowieka (w tym działań intencjonalnych). Dodatkowo celem studiów jest nabycie wiedzy i kompetencji dotyczących efektywnego działania, współdziałania i koordynacji wszelkich służb, a także wszelkich organów i instytucji, w celu sprawnego usunięcia skutków kryzysu z zastosowaniem bezzałogowych statków powietrznych.

prof. nzw dr hab. inż. Katarzyna Chruzik

Katedra Transportu Szynowego

Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej