Zarządzanie rozwojem w biznesie

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

NOWOŚĆ

Cel

Zarządzanie rozwojem w biznesie to studia dla menedżerów, którzy potrzebują ukierunkowania wiedzy z szeroko pojętego zarządzania i skonfrontowania doświadczeń z najnowszymi trendami w biznesie. Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy, niezbędnej do pełnienia funkcji kierowniczych w różnego rodzaju przedsięwzięciach biznesowych. Słuchacze otrzymają najnowszą wiedzę, zgodną z bieżącymi trendami na rynku polskim oraz międzynarodowym.

 

Uczestnicy studiów

Studia podyplomowe przygotowane zostały przede wszystkim z myślą o przedsiębiorcach, kadrach średniego i wyższego szczebla przedsiębiorstw oraz innych podmiotów gospodarczych. Uczestnikami mogą być również  osoby pracujące w administracji rządowej lub samorządowej, a także osoby zatrudnione w organizacjach non-profit, które pragną pozyskać dodatkową wiedzę związaną z gospodarką i zarządzaniem.

 

Organizacja

 • czas trwania: 2 semestry
 • sposób zaliczenia studiów: po I semestrze nauki – test zaliczeniowy, po II semestrze nauki – test zaliczeniowy, egzamin

 

W programie m.in.

 • podstawowe koncepcje strategii rozwoju przedsiębiorstwa,
 • planowanie nowych przedsięwzięć,
 • psychologia motywowania,
 • zarządzanie rozwojem zasobów ludzkich rozwój kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej,
 • prawo spółek handlowych,
 • fuzje i przejęcia – aspekty prawne i podatkowe,
 • finansowanie rozwoju organizacji,
 • współczesne koncepcje marketingu,
 • psychologia sprzedaży,
 • polityka produktu.

 

Szczegółowe efekty kszałcenia

WIEDZA

Absolwent posiada wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstw usługowych i handlowych, charakteryzuje koncepcje marketingu w wybranych przedsiębiorstwach usługowych, identyfikuje i charakteryzuje narzędzia marketingu, charakteryzuje formy zorganizowania współczesnego handlu, określa istotę i znaczenie promocji w przedsiębiorstwie, charakteryzuje etapy procesu komunikacji marketingowej, określa warunki skutecznego komunikowania się firmy z rynkiem, charakteryzuje sposoby finansowania i budżetowania z uwzględnieniem sytuacji makroekonomicznej, charakteryzuje funkcje zarządzania zespołem, charakteryzuje narzędzia motywowania pracowników zespołu, rozumie znaczenie działań sprzedażowych w przedsiębiorstwie, zna techniki negocjacji handlowych i zasady ich prowadzenia, a także techniki manipulacji i presji psychologicznej, charakteryzuje formy działalności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym i identyfikuje sposoby wejścia na rynki zagraniczne, zna podstawowe przepisy prawa krajowego i międzynarodowego  w zakresie handlu i zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

 
UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent dokonuje pomiaru wyników sprzedaży, planuje działania zwiększające ich efektywność, dostrzega i radzi sobie z problemami związanymi z konfliktami w relacjach handlowych, posługuje się różnymi technikami negocjacji, odpowiednimi dla danej sytuacji, buduje i kieruje zespołem kadry menedżerskiej, posiada umiejętność w zakresie rozwiązywania problemów decyzyjnych występujących w pracy kierowniczej, rozwiązuje problemy występujące w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa w obrocie z zagranicą, potrafi dostosować strategie marketingowe do działalności przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, ocenia image firmy, stosuje narzędzia i techniki zmierzające do budowy pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa.

 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent wykazuje potrzebę w zakresie stałego pozyskiwania informacji o rynku dla zmniejszania niepewności w zarządzaniu oraz dla ograniczenia ryzyka podejmowania decyzji w działaniach na rynku, wykazuje się kompetencjami  w  inicjowaniu działań doskonalących zarządzanie, rozwija kompetencje komunikacyjne i zdolności budowania pozytywnych interakcji z otoczeniem.

 

Praca

Studia przygotowują do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych w firmach i przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności oraz formie prawnej. Program studiów odpowiada na zapotrzebowanie menedżerów na ukierunkowanie wiedzy z szeroko pojętego zarządzania.

Opłaty

Czesne: 3500 zł (płatne w 6 ratach - w dniu zapisu 300 zł, 1x500 zł, 4x600 zł, 1x300 zł).

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy