Techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych - warsztaty praktyczne

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

 

Program szkolenia

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia.

 

 

Zakres

 1. Specyfika regulacji krajowych i międzynarodowych sprawozdawczości przepływów pieniężnych w prawie bilansowym.
 2.  Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w bilansie i w rachunku przepływów pieniężnych.
 3.  Struktura sprawozdania, klasyfikacja zdarzeń do rodzajów działalności: działalność operacyjna, inwestycyjna i finansowa.
 4.  Metoda pośrednia w rachunku przepływów pieniężnych - znaczenie korekt wyniku finansowego w działalności operacyjnej.
 5. Zawartość merytoryczna pozycji sprawozdania - według KSR 1 i MSR 7, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się w praktyce problemów metodologicznych i merytorycznych, w szczególności:
  a) różnice kursowe,
  b) leasing finansowy i inne zobowiązania finansowe,
  c) odsetki otrzymane i zapłacone, dywidendy,
  d) kredyty w rachunku bieżącym,
  e) aktualizacja wartości aktywów i jej odwrócenie,
  f) wkłady niepieniężne, koszty emisji,
  g) darowizny, konwersje, dotacje.
 6. Przykład sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
 7. Metoda bezpośrednia w rachunku przepływów pieniężnych.
 8. Informacja dodatkowa do Cash flow - jej znaczenie i przydatność w praktyce.
 9.  Zastosowanie zestawień technicznych w procesie sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią

 

Adresaci

Szkolenie skierowane do kadra menedżerskiej przedsiębiorstw, pracowników przedsiębiorstw, banków oraz innych instytucji finansowych.

 

Czas trwania

16 godzin

 

Praca

Opłaty

 

Koszt szkolenia

1500 zł 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy