Analiza dowodów elektronicznych w postępowaniach związanych z przestępczością komputerową oraz internetową

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel kursu:

Przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące aktualnego stanu wiedzy z zakresu informatyki śledczej i jej wykorzystania w ramach prowadzonych przez organy ścigania postępowań karnych dotyczących przestępstw komputerowych, a także omówione zostaną przestępstwa komputerowe zawarte w rozdziale XXXIII Kodeksu Karnego, gdzie zdefiniowane zostały czyny zabronione przeciwko ochronie informacji.
Główny nacisk szkolenia położony będzie na zdobycie praktycznych umiejętności przeprowadzenia podstawowej analizy nośników cyfrowych, a także uzyskiwania informacji o  nadużyciach dokonywanych w sieci Internet. W trakcie szkolenia przeprowadzone zostaną zajęcia warsztatowe, podczas których uczestnicy ćwiczyć będą wykonywanie kopii binarnych, wyszukiwanie danych na dyskach oraz odzysk danych. Dodatkowo zostanie przedstawiona problematyka przydatności dowodowej zapisów z monitoringu przemysłowego, a w ramach warsztatów uczestnicy poznają darmowe narzędzia do uwydatniania i prostej obróbki zapisów z monitoringu przemysłowego.
W ramach szkolenia szczegółowo omówione zostaną także możliwości badawcze  z zakresu informatyki, przedstawiony zostanie schemat badań informatycznych dla analiz dotyczących przestępstw hackingu, uzyskania dostępu do całości lub części systemu komputerowego, podsłuchu komputerowego, naruszenia integralności danych, dywersji informatycznej, zakłócenia pracy systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej.


Adresaci:

Szkolenie specjalistyczne dedykowane dla funkcjonariuszy organów ścigania oddelegowanych do zwalczania przestępczości komputerowej oraz internetowej.


Program szkolenia:

Dzień 1

1.    Dowód elektroniczny – definicja i specyfika (1 h)
2.    Informatyka śledcza jako gałąź nauk sądowych – podział badań, możliwości  (1 h)
3.    Zabezpieczanie (poprawne wykonanie protokołów), przechowywanie i transport nośników dowodowych (2 h)
4.    Przestępstwa komputerowe – studium szczegółowe (4 h)

- Omówienie klasyfikacji prawnej
- Case study dla (każdego z przestępstw)
- Definiowanie zakresu badań biegłego (dla każdego z przestępstw)
 
Dzień 2

1.    Zabezpieczanie sprzętu informatycznego (warsztaty, 3 h)
- procedura oględzin miejsca zdarzenia,
- zabezpieczenia sprzętu komputerowego podczas czynności procesowych,
- sporządzanie protokołów zabezpieczenia sprzętu komputerowego
2.    Wykonywanie kopii binarnych nośników dowodowych z wykorzystaniem darmowego dedykowanego oprogramowania w środowisku Linux (warsztaty, 3 h)
3.    Szczegółowe omówienie możliwości badań informatyki śledczej (2 h)
 
Dzień 3

1.    Monitoring wizyjny  (2 h)
- Aspekt przydatności dowodowej
- Poprawne zabezpieczanie materiału z monitoringu
2.    Uwydatnianie, wycinanie fragmentów materiału wideo, pozyskiwanie klatek z zapisu z monitoringu wizyjnego (warsztaty, 1h)
3.    Wyszukiwanie danych na nośnikach
- Wyszukiwanie danych w działającym systemie  (warsztaty, 2 h)
- Montowanie i oględziny zawartości kopii binarnej dysku (warsztaty , 1 h)
- Wyszukiwanie danych na obrazie dysku (warsztaty, 2 h)


Dzień 4
1.    Przestępstwa popełniane za pośrednictwem sieci Internet (1 h)
2.    Analiza danych w sprawach związanych z wykorzystaniem sieci Internet – metody i narzędzia (2 h)
3.    Ustalenia dotyczące adresów IP
- Rozpoznawania, i ujawnianie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do którego puli należy dany adres IP i do którego należy się zwrócić z zapytaniem,  (warsztaty, 2 h)
- Wykorzystanie zaawansowanych opcji wyszukiwarek internetowych, (warsztaty, 2 h)
4.    Odzysk i niszczenia danych (1 h)


Dzień 5
1.    Współpraca z przedstawicielami organów ścigania w zwalczaniu przestępczości z wykorzystaniem platform Grupy Allegro (2 h)
2.    Skuteczne wyszukiwanie informacji o użytkownikach nk.pl - dostęp do danych osobowych przez podmioty uprawnione (2 h)
3.    Aktualne trendy przestępcze w aspekcie funkcjonowania portalu społecznościowego nk.pl (2 h)
4.    Studium przypadku, dyskusja, pytania (2 h)


Prowadzący:

dr inż. Krystian Mączka
Biegły sądowy z zakresu informatyki śledczej oraz monitoringu wizyjnego przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, wykładowca akademicki (m.in. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej), specjalista z zakresu  przestępstw komputerowych. Od lat zajmujący się m.in. problemami  bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, zabezpieczaniem i odzyskiem  danych, analizą nośników, problemami szyfrowania, monitoringiem. Autor  wielu publikacji z zakresu zastosowań metod sztucznej inteligencji. Posiada Certyfikat X-Ways Forensic, Certyfikowany Informatyk Śledczy st. 1, Microsoft Certified Professional oraz Auditora Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Specjalista Biura Ekspertyz Sądowych Fundacji "Ubi societas, ibi ius".

SSR Marcin Szymczak
Sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód. Wykładowca akademicki (m.in. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Politechnika Śląska). Specjalista z zakresu przestępstw komputerowych i prawa autorskiego, współzałożyciel Stowarzyszenia Instytut Informatyki Śledczej w Katowicach. Absolwent UŚ, gdzie obronił pracę magisterską na Katedrze Prawa Cywilnego ze specjalnością prawa własności intelektualnej. Ukończył Studia Podyplomowe Prawa Autorskiego UJ oraz Podyplomowe Studium Prawa Dowodowego z Elementami Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych, Centrum Nauk Sądowych UW, gdzie złożył pracę dyplomową „Biegły z zakresu informatyki śledczej w postępowaniu karnym”. Wcześniej prokurator Prokuratury Rejonowej Katowice-Wschód w Katowicach, gdzie był koordynatorem do spraw z zakresu przestępczości komputerowej, prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskiego. Twórca szkolenia e-learning pt. Metodyka prowadzenia postępowań w sprawa przestępstw komputerowych dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Warszawie, kierowanego do sędziów i prokuratorów. Doktorant w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Jakub Pepłoński (Grupa Allegro sp. z o.o.)
Kierownik ds. Współpracy z Organami Ścigania w Grupie Allegro sp. z o.o. będącej operatorem szeregu internetowych serwisów transakcyjnych w Europie środkowo-wschodniej. Odpowiedzialny za współpracę z przedstawicielami organów ścigania związaną ze zwalczaniem przestępczości popełnianej za pośrednictwem serwisów transakcyjnych Grupy Allegro (m.in.: Allegro.pl, Otomoto.pl, Istore.pl, PayU.pl, Tablica.pl). Aktywnie uczestniczył w przedsięwzięciach edukacyjnych w dotyczących zapobiegania i zwalczania przestępczości wysokich technologii w Polsce i Europie skierowanych zarówno do przedstawicieli organów ścigania, jak i mających charakter popularyzatorski. Wykładowca kursów specjalistycznych organizowanych przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie oraz Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.  W 2010 roku odznaczony medalem „Za Zasługi dla Policji”. Zasłużony dla Sekcji Polskiej International Police Association.

Maciej Pajęcki (Nasza klasa sp. z o.o. - Dyrektor Działu Bezpieczeństwa)
Od wielu lat związany jest z branżą internetową. W 2000 roku rozpoczął współpracę z Allegro, gdzie współtworzył Dział Bezpieczeństwa. Od  2007  roku  pracuje  w Naszej  Klasie,   gdzie kieruje pracami zespołu Działu Bezpieczeństwa, do którego obowiązków należy współpraca z: policją, specjalistami ds. przestępczości komputerowej, organami ścigania  i  wymiaru sprawiedliwości. Prowadzi także liczne szkolenia dotyczące kradzieży tożsamości w sieci czy zasad bezpiecznego poruszania się w Internecie.  Współpracował w działającej pod auspicjami ministra  Michała  Boniego  grupie  roboczej  "Dialog",  Był członkiem  zespołu  eksperckiego warsztatów po ACTA prowadzonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji dotyczących ochrony danych osobowych i prywatności  w sieci. Bierze czynny udział w pracach legislacyjnych nad  nowelizacją  ustawy  o świadczeniu  usług  drogą elektroniczną. Jest członkiem  grupy  prawnej  Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.


Aleksander Gacek (Ekspert ds. Ochrony Informacji w portalu NK.pl)
Od 2008 r. związany ze spółką Nasza Klasa i portalem NK.pl.  W ramach obowiązków w Zespole Ochrony Informacji dba o komfort i ochronę prywatności użytkowników portalu. Bierze czynny udział w projektowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań narzędzi administracyjnych poprawiających jakość korzystania z portalu. Na bieżąco współpracuje z przedstawicielami organów  ścigania i wymiaru sprawiedliwości z całego kraju. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu pozyskiwania informacji z sieci Internet oraz metod zwalczania szeroko pojętej cyberprzestępczości.


Informacje organizacyjne:

Zapewniamy:

  • Salę wyposażoną w sprzęt multimedialny
  • Zaświadczenie

 

Dane kontaktowe:


Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

 

Praca

Słuchaczom przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące aktualnego stanu wiedzy z zakresu informatyki śledczej i jej wykorzystania w ramach prowadzonych przez organy ścigania postępowań karnych dotyczących przestępstw komputerowych.

Uczestnicy poznają praktyczne umiejętności przeprowadzenia podstawowej analizy nośników cyfrowych, a także uzyskiwania informacji o  nadużyciach dokonywanych w sieci Internet.

Dodatkowo zostanie przedstawiona problematyka przydatności dowodowej zapisów z monitoringu przemysłowego, uczestnicy poznają darmowe narzędzia do uwydatniania i prostej obróbki zapisów z monitoringu przemysłowego.

Omówione zostaną możliwości badawcze  z zakresu informatyki, przedstawiony zostanie schemat badań informatycznych dla analiz dotyczących przestępstw hackingu, uzyskania dostępu do całości lub części systemu komputerowego, podsłuchu komputerowego, naruszenia integralności danych, dywersji informatycznej, zakłócenia pracy systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej.

 

Szkolenie specjalistyczne dedykowane dla funkcjonariuszy organów ścigania oddelegowanych do zwalczania przestępczości komputerowej oraz internetowej.

 

Opłaty

Koszt kursu:

 

1250 zł

 
Dane do przelewu:

 

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy