Prawo pracy w praktyce

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel kursu:

Dostarczenie praktycznej wiedzy słuchaczom  z zakresu wybranych elementów prawa pracy. Poszerzenie ich wiedzy z zakresu efektywnego zarządzania działem lub firmą oraz unikania sytuacji problematycznych.


Adresaci:

Kurs adresowane jest do menadżerów wszystkich szczebli, właścicieli firm oraz wszystkich zainteresowanych prawem pracy.


Program kursu:

1. Proces rekrutacji i selekcji pracowników w świetle przepisów prawa pracy:
- Ochrona danych osobowych.
- O jakie informacje można pytać? O jakie informacje nie można pytać?
- Współpraca z Działem Personalnym.
2. Rodzaje umów o pracę:
- Umowa o pracę na okres próbny.
- Umowa o pracę na czas określony.
- Umowa o pracę na czas nieokreślony.
- Umowa na zastępstwo.
- Umowa na czas wykonania określonej pracy.
3. Pozostałe formy świadczenia pracy.
4. Zmiana warunków umowy o pracę:

- Porozumienie zmieniające.
- Wypowiedzenie warunków pracy i płacy.
- Oddelegowanie pracownika.
5. Czas pracy:
- Pojęcia: pracy zmianowej, pracowników zarządzających oraz doby i tygodnia pracy.
- Okresy odpoczynku, przerwy w pracy.
6. Praca w godzinach nadliczbowych:
- Przesłanki pracy w nadgodzinach.
- Maksymalna dobowa i tygodniowa liczba godzin pracy ponadnormatywnej.
7. Praca w porze nocnej.
8. Praca w niedzielę i święta.
9. Rozliczanie czasu pracy:

- Rekompensowanie pracy w nadgodzinach czasem wolnym.
- Dyżur pracowniczy.
10. Urlopy wypoczynkowe:
- Nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego.
- Wymiar urlopu wypoczynkowego.
- Proporcjonalne udzielania urlopu wypoczynkowego.
- Urlop uzupełniający.
- Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego.
- Urlop na zadanie.
11. Rozwiązywanie umów o pracę:
- Porozumienie stron.
- Wypowiedzenie wszelkiego rodzaju umów o pracę.
- Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 K.p.).
- Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, bez winy pracownika.
12. Dyskryminacja, mobbing, równe traktowanie.
13. Odpowiedzialność pracodawcy za nieuzasadnione bądź sprzeczne z przepisami prawa wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę.


Dane kontaktowe:

Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

 

Praca

Kurs adresowane jest do menadżerów wszystkich szczebli, właścicieli firm oraz wszystkich zainteresowanych prawem pracy.

Słuchacze poznają wiedzę z zakresu wybranych elementów prawa pracy. Poszerzenie ich wiedzy z zakresu efektywnego zarządzania działem lub firmą oraz unikania sytuacji problematycznych.

 

Opłaty

Koszt kursu:

200 zł

 
Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy