Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - System ocen okresowych

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest poznanie praktycznej i teoretycznej wiedzy potrzebnej do przygotowania i wdrożenia Systemu Ocen Okresowych Pracowników wraz z przygotowaniem narzędzia oceny i zaprojektowaniem systemu udzielania informacji zwrotnej. Szkolenie przygotuje pracowników do wprowadzenia takiego sytemu, pozna z założeniami i celami oceny okresowej oraz zasadami rozmów oceniających. Uświadomi najczęściej popełniane błędy w ocenianiu, a także zapozna z ewaluacją systemu ocen.

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z działów kadr oraz osób dokonujących oceny okresowej a także dla osób, które do tej pory nie zajmowały się systemami ocen, natomiast dziś stoją przed zadaniem przygotowania i wdrożenia takiego systemu.

Program:

1. System ocen okresowych pracowników – jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi

a/ system ocen pracowniczych - założenia, zasady

b/ formy oceny

c/ kontrowersje związane z systemem ocen – problemy związane z wdrażaniem

d/ systemu i sposoby radzenia sobie z nimi

e/ oczekiwania pracowników wobec systemu ocen okresowych

f/ motywowanie pracowników

2. Uwarunkowania systemu ocen okresowych

a/ rodzaj działalności i wielkość organizacji

b/ cele strategiczne firmy

c/ metoda zarządzania

d/ styl kierowania

e/ poziom wymagań

3. Bieżąca informacja zwrotna

a/ zasady i techniki przeprowadzania

b/ częstotliwość

c/ narzędzia do oceny

d/ wskazówki dla przełożonego w kontekście bieżącej informacji zwrotnej

e/ połączenie systemu ocen okresowych z bieżącą informacją zwrotną

4. Rozmowa oceniająca i bieżąca informacja zwrotna

a/ zasady przeprowadzania rozmów oceniających i udzielania informacji zwrotnej

b/ techniki przeprowadzania rozmowy oceniającej i udzielania informacji zwrotnej

c/ trudności w przeprowadzaniu rozmowy oceniającej i formułowaniu uwag krytycznych

d/  najczęściej popełniane błędy

Prowadzący:

mgr Anna Sypek, mgr Agata Hagno - wykwalifikowana kadra trenerów DPM Sp. z o.o.  w Katowicach -  najstarszej firmy doradztwa personalnego na Śląsku.

Dane kontaktowe:

Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

Praca

System okresowych ocen pracowników jest procesem, który wspiera efektywność i rozwój pracowników w firmie. Jest działaniem szczegółowo zaplanowanym i sformalizowanym, które powinno obowiązkowo być przeprowadzane w ustalonych odstępach czasu w każdej organizacji. System ocen okresowych pracowników jest jednym z najistotniejszych filarów polityki zarządzania zasobami ludzkimi w firmie, więc ważne jest, aby wszystkie etapy działań, rozpoczynając od konstrukcji, przez wdrożenie, a na zastosowaniu kończąc były prawidłowo przeprowadzone. Przyczyni się to do uzyskania informacji dotyczących zasadności działań podejmowanych w ramach polityki personalnej, wynagradzania, komunikacji i organizacji pracy.

Wdrożenie systemu ocen okresowych pracowników służy:

- kształtowaniu odpowiednich postaw pracowniczych i wzmacnianiu motywacji do pracy,
- stworzeniu właściwego dla danej firmy systemu wynagrodzeń,
- określeniu potrzeb szkoleniowych na bazie wyników oceny,
- planowaniu działań związanych z awansem,
- kształtowaniu więzi organizacyjnych oraz wprowadzaniu nowych zwyczajów, wartości i norm zachowań w firmie,
- poprawie procesu komunikacji i wymiany informacji w organizacji,
- zaspokojeniu odczuwanej przez pracowników potrzeby otrzymania informacji zwrotnej na temat ich własnej pracy,
- wyeliminowaniu odwoływania się do subiektywnych opinii, na rzecz ocen stworzonych na bazie obiektywnych kryteriów,
- określeniu możliwego do osiągnięcia przez pracowników poziomu wydajności pracy.

Opłaty

Koszt kursu:

200 zł

 

Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy