Trener personalny

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy i umiejętności do prowadzenia Treningów Personalnych, dopasowując je do aktualnych możliwości fizycznych oraz oczekiwań klienta. Poznanie przeciwskazań do prowadzenia treningu, zapoznanie się z suplementami stosowanymi wvrekreacji ruchowej, określanie celów oraz metod treningowych. Zapoznanie się z różnorodnymi metodami budowania sylwetki oraz poprawy wyników sportowych.

 

Szczegółowe efekty kształcenia:

 

Uczestnik kursu w obszarze wiedzy:

 

- posiada zaawansowaną wiedzę specjalistyczną potrzebną do programowania i prowadzenia treningu w wybranej formie aktywności, w sposób bezpieczny, efektywny i satysfakcjonujący dla podopiecznych

- zna i rozumie podstawy budowy i funkcjonowania organizmu człowieka z uwzględnieniem mechaniki ruchu i narządu ruchu oraz podstawowe procesy fizjologiczne i biochemiczne zachodzące w organizmie sportowca w ontogenezie

- zna zasady żywienia i suplementacji oraz odnowy biologicznej w zakresie niezbędnym do programowania planu treningowego w wybranych aktywnościach ruchowych

- posiada wiedzę z zakresu nauczania i doskonalenia techniki ćwiczeń

- zna metody diagnozy i kontroli, niezbędnych dla ustalenia celów treningu oraz ich efektywnej realizacji.

- zna narzędzia pozwalające na analizowanie osiągnięć własnych w pracy zawodowej oraz analizowanie i nadzorowanie pracy innych osób, zaangażowanych w realizację procesu treningowego

- zna i rozumie znaczenie aktywności fizycznej w profilaktyce chorób cywilizacyjnych i promocji zdrowia

- posiada podstawową wiedzę o zasadach programowania i realizacji rekreacyjnych zajęć ruchowych oraz treningu zdrowotnego

 

Uczestnik kursu w obszarze umiejetności:

 

- posiada rozległy zakres umiejętności w zakresie planowania i realizacji treningu sportowego w wybranej dyscyplinie sportu, dostosowując go do możliwości podopiecznych

- potrafi krytycznie ocenić postępy podopiecznych w zakresie realizacji założonych celów treningu sportowego oraz na bazie tej oceny modyfikować plan treningowy

- potrafi kierować zespołem, procesem treningowym w zależności od założonych celów zadaniowych

- posiada umiejętności ruchowe umożliwiające samodzielne uczestnictwo w formach sportowych, rekreacyjnych i zdrowotnych

- posiada umiejętności ruchowe umożliwiające samodzielne uczestnictwo w formach sportowych, rekreacyjnych i zdrowotnych

 

Uczestnik kursu w obszrze kompetencji:

 

- rozumie znaczenie wysokiego poziomu komunikatywności i empatii w rozmowach z podopiecznym dotyczących celów treningu sportowego

- ma świadomość ponoszenia odpowiedzialności za zdrowie i sprawność podopiecznych w programowaniu i realizacji treningu sportowego

- jest kreatywny w rozwiązywaniu złożonych problemów zawodowych.

- wykazuje się krytycznym myśleniem w związku z własnym rozwojem zawodowym.

- umie uczestniczyć w projektach popularyzujących zdrowy styl życia i aktywność fizyczną

- jest odpowiedzialny, profesjonalnie i etycznie realizuje powierzone mu zadania.

- wykazuje dbałość o bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach rekreacyjnych i imprezach turystycznych

 

 

Program kształcenia:

Wykorzystanie różnorodnych form treningu w korekcji i kompensacji wad i zaburzeń postawy, elementy treningu  funkcjonalnego:

- bierny i czynny  aparat ruchu ,

- metody pozyskiwania energii ogólnie

- czerwone flagi  - przeciwskazania zdrowotne, zaburzenia postawy i ich korekcja,  

- podstawy oceny posturalnej człowieka

- badanie podmiotowe i przedmiotowe

- wykorzystanie treningu kulturystycznego  do celów zdrowotnych:

- ćwiczenia funkcjonalne z wykorzystaniem kettlebells, niestabilnego podłoża, oporu elastycznego 

 

Teoria i metodyka stosowania różnych form aktywności ruchowych:

- trening siłowy z elementami kulturystyki i trójboju siłowego

- planowanie treningu i ćwiczenia dla zawodników sportów indywidualnych i zespołowych

- ocena wydolności fizycznej Testy sprawności fizycznej ogólnej

- suplementacja dietetyczna oraz niedozwolone formy wspomaganie w sporcie

- okresy budowania formy treningowej

- trening siłowy i zwiększanie jakości siły z elementami dwuboju i trójboju siłowego

- trening funkcjonalny i motoryka charakterystyczny dla różnych dyscyplin sportowych

 

Nowoczesne formy treningu uzupełniającego:

- cross training, sling training, trening propriocepcji itp.

- trening wytrzymałościowy typu cardio,

- trening gibkościowy.i jego odmiany. (stretching, pilates, yoga itp.)

- trening zdrowotny z elementami gimnastyka korekcyjno-kompensacyjnej

- trening z wykorzystaniem TRX, Bosu, Indoor Cycling,

- różne formy treningu wytrzymałościowego i systemów energetycznych, przygotowanie i trening biegaczy

 

Informacje dodatkowe:

Dyplom udziału w kursie wydany jest przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Miejsce szkolenia: WSB w Dąbrowie Górniczej

Prowadzący: mgr Adrian Michałek, mgr Katarzyna Stanuch, mgr Sebastian Tyrka

Czas trwania: 3 moduły po 16h zajęć

 

 

ZAPISZ SIĘ NA KURS

Praca

Adresatami  szkolenia są osoby które ukończyły szkołę średnią, osoby chcące indywidualnie uzyskać kwalifikacje w zakresie prowadzenia treningów personalnych.

Opłaty

Koszt: 500,00/moduł

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy