Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Adresaci:


W szkoleniu mogą uczestniczyć pracodawcy, w tym osoby kierujące przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami oraz inne osoby kierujące pracownikami ( w tym mistrzowie, brygadziści kierownicy wydziałów i innych komórek organizacyjnych


Program kursu:.
 


1    Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
•    aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
o    obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
o    ochrony pracy kobiet i młodocianych,
o    profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
o    szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
o    organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,
o    problemy związane z interpretacją niektórych przepisów   
2    Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami   
3    Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy   
4    Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki   
5    Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy   
6    Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku   
7    Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)   
8    Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego   
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późniejszymi zmianami).
 

Zapewniamy:


•    Salę wyposażoną w projektor multimedialny
•    Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Dane kontaktowe:

Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

 

Praca

Głównym celem jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi w wykonywaną pracą.

 

Opłaty

Koszt kursu:

200 zł


Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy