Seminarium Doktorskie: Zarządzanie

Szanowni Państwo,

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nr BCK-II-U/dr-676/11 uzyskała uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

 

Jesteśmy przekonani, iż uzyskane uprawnienie pozwoli na rozwijanie efektywnej współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej a przedstawicielami nauki i praktyki gospodarczej w zakresie realizacji wspólnych projektów rozwojowych i naukowo-badawczych.

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, iż trwa realizacja programu Seminarium Doktorskiego na Wydziale Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

 

Seminarium Doktorskie WSB skierowane jest do osób posiadających doświadczenie zawodowe  w sferze naukowo-dydaktycznej i biznesowej. Adresatami Seminarium Doktorskiego WSB są przede wszystkim osoby, dla których uzyskanie stopnia naukowego doktora jest jednym z kluczowych etapów kariery zawodowej, pozwalającym na efektywniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem, a także na ugruntowanie swojej pozycji w świecie nauki.

 

Celem Seminarium Doktorskiego WSB jest wykształcenie u Uczestników Seminarium umiejętności indywidualnej pracy naukowej i umożliwienie im przygotowania, pod opieką merytoryczną Opiekunów i Promotorów, koncepcji rozprawy doktorskiej, a następnie samodzielnego napisania rozprawy.

 

Zajęcia w ramach Seminarium Doktorskiego odbywają się raz w miesiącu i są prowadzone przez uznane osobistości ze świata nauki i biznesu. Funkcję Kierownika Seminarium Doktorskiego sprawuje prof. dr hab. Marek Lisiński.

 

Tych z Państwa, którzy chcieliby w przyszłości spełniać się zawodowo jako naukowcy, nauczyciele akademiccy oraz wysokiej klasy eksperci i członkowie kadry kierowniczej przedsiębiorstw serdecznie zachęcamy do udziału w Seminarium Doktorskim WSB.

 

 

Rekrutacja na Seminarium Doktorskie

W przypadku zainteresowania Państwa udziałem w Seminarium Doktorskim oraz uzyskaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych prosimy o:

- przesłanie wypełnionej KARTY INFORMACYJNEJ na adres e-mail: doktorant@wsb.edu.pl;
- rejestrację w systemie Rekrutacja on-line.

 

Zasady prowadzenia seminariów doktorskich

 

Pliki do pobrania (w formacie PDF, wymagają zainstalowanego Adobe Readera)

 

Wszczęcie przewodu doktorskiego - wykaz dokumentów

Przewód doktorski wszczyna się na wniosek kandydata do stopnia doktora złożony Dziekanowi Wydziału.

Wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego kandydat do stopnia doktora przedkłada:

 1. Oryginał lub poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich (oryginał do wglądu);
 2. Życiorys uwzględniający dotychczasowy przebieg pracy zawodowej i/lub naukowej;
 3. Wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych i informacje o działalności popularyzującej naukę (pełny opis bibliograficzny);
 4. Kartę programową zawierającą proponowany temat i koncepcję rozprawy doktorskiej;
 5. Pisemną zgodę opiekuna naukowego na przyjęcie obowiązków promotorskich;
 6. Opinię merytoryczną opiekuna naukowego odnośnie rozprawy doktorskiej wraz z informacją o stopniu zaawansowania rozprawy i przewidywanym terminie jej ukończenia.

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowych informacji udzielają:

Koordynator Biura Seminarium Doktorskiego:

dr Joanna Dzieńdziora, tel.: 517-940-942, doktorant@wsb.edu.pl

dr Magdalena Wróbel, tel.: 501-597-992, doktorant@wsb.edu.pl

Na podstawie zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w sprawie wysokości opłat i zasad ich wnoszenia za udział w seminarium doktorskim prowadzonym w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

 

Postępowanie kwalifikacyjne oraz uczestnictwo w seminarium doktorskim prowadzonym w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest płatne.

 

W roku akademickim 2016/2017 zarządza się następujące terminy regulowania i wysokość opłat związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym oraz uczestnictwem w seminarium doktorskim:

 1. Opłatę z tytułu postępowania kwalifikacyjnego na seminarium doktorskie ustala się
  w wysokości 150,00 zł. Opłatę należy uregulować najpóźniej w dniu złożenia podania do Dziekana.

 2. Opłatę za udział w seminarium doktorskim:

  1. Wpisowe w wysokości 350 zł (opłata jednorazowa - płatna przed podpisaniem umowy)

  2. Czesne za semestr seminarium:

   • w semestrze od I do IV – 2.100,00 zł,

   • w semestrze od V do VI - 1.400,00 zł.

  3. W semestrze zimowym opłatę należy uregulować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 października, natomiast w semestrze letnim do dnia 25 lutego. Opłatę czesnego za semestr seminarium należy uregulować w całości.

  4. W przypadku przedłużenia terminu uczestnictwa w seminarium doktorskim na czas dłuższy niż trzy lata opłatę czesnego za kolejny semestr seminarium (VII-X) ustala się w wysokości 1.000,00 zł. Opłatę należy regulować w całości w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 października w semestrze zimowym i do dnia 05 lutego w semestrze letnim.

  5. Opłatę za przeprowadzenie egzaminu uzupełniającego ustala się w wysokości 150,00 zł za każdy egzamin. Opłatę należy uregulować najpóźniej 3 dni przed datą przeprowadzenia egzaminu uzupełniającego.

Seminarium doktorskie dla praktyków biznesu

Seminarium Doktorskie WSB skierowane jest do osób posiadających doświadczenie zawodowe  w sferze naukowo-dydaktycznej i biznesowej. Adresatami Seminarium Doktorskiego WSB są przede wszystkim osoby, dla których uzyskanie stopnia naukowego doktora jest jednym z kluczowych etapów kariery zawodowej, pozwalającym na efektywniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem, a także na ugruntowanie swojej pozycji w świecie nauki.