Seminarium Doktorskie: Zarządzanie

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nr BCK-II-U/dr-676/11 uzyskała uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Jesteśmy przekonani, iż uzyskane uprawnienie pozwoli na rozwijanie efektywnej współpracy pomiędzy Akademią WSB a przedstawicielami nauki i praktyki gospodarczej w zakresie realizacji wspólnych projektów rozwojowych i naukowo-badawczych. Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, iż trwa realizacja programu Seminarium Doktorskiego na Wydziale Nauk Stosowanych Akademii WSB. Seminarium Doktorskie Akademii WSB skierowane jest do osób posiadających doświadczenie zawodowe  w sferze naukowo-dydaktycznej i biznesowej. Adresatami Seminarium Doktorskiego Akademii WSB są przede wszystkim osoby, dla których uzyskanie stopnia naukowego doktora jest jednym z kluczowych etapów kariery zawodowej, pozwalającym na efektywniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem, a także na ugruntowanie swojej pozycji w świecie nauki. Celem Seminarium Doktorskiego Akademii WSB jest wykształcenie u Uczestników Seminarium umiejętności indywidualnej pracy naukowej i umożliwienie im przygotowania, pod opieką merytoryczną Opiekunów i Promotorów, koncepcji rozprawy doktorskiej, a następnie samodzielnego napisania rozprawy. Zajęcia w ramach Seminarium Doktorskiego odbywają się raz w miesiącu i są prowadzone przez uznane osobistości ze świata nauki i biznesu. Funkcję Kierownika Seminarium Doktorskiego sprawuje prof. dr hab. Marek Lisiński. Tych z Państwa, którzy chcieliby w przyszłości spełniać się zawodowo jako naukowcy, nauczyciele akademiccy oraz wysokiej klasy eksperci i członkowie kadry kierowniczej przedsiębiorstw serdecznie zachęcamy do udziału w Seminarium Doktorskim Akademii WSB.

 

Rekrutacja na Seminarium Doktorskie

1. PODSTAWOWE INFORMACJE

dr Magdalena Wróbel, tel.: 501-597-992, doktorant@wsb.edu.pl

dr Joanna Dzieńdziora, tel.: 517-940-942, doktorant@wsb.edu.pl

mgr Anna Koćwin, tel. 32 295 9343, doktorant@wsb.edu.pl

2. REJESTRACJA ON-LINE, KARTA INFORMACYJNA KANDYDATA, ESEJ

 • dokonanie rejestracji w systemie Rekrutacja on-line na stronie Uczelni
 • przesłanie skanu wypełnionej KARTY INFORMACYJNEJ oraz ZAŁĄCZNIKA na adres e-mail: doktorant@wsb.edu.pl
 • przesłanie opisu zainteresowań naukowych (esej, objętość: 4-5 stron, standardy pracy naukowej)
   

3. ZŁOŻENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

4. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

 • ocena spełnienia wymagań formalnych przez Kandydata
 • ocena predyspozycji i kompetencji Kandydata do prowadzenia pracy naukowej

5. PRZYJĘCIE NA SEMINARIUM DOKTORSKIE

 

Szczegółowych informacji udzielają: 

 • Koordynator ds. kształcenia doktorskiego: dr Magdalena Wróbel, tel.: 501-597-992, doktorant@wsb.edu.pl
 • Koordynator Biura Seminarium Doktorskiego: dr Joanna Dzieńdziora, tel.: 517-940-942, doktorant@wsb.edu.pl
 • Specjalista ds. kształcenia doktorskiego: mgr Katarzyna Kwolek, tel. (32) 295-93-43, doktorant@wsb.edu.pl

 

Postępowanie kwalifikacyjne oraz uczestnictwo w seminarium doktorskim prowadzonym w Akademii WSB jest płatne.

 

 

ZAPISZ SIĘ NA SEMINARIUM DOKTORSKIE

 

Zasady prowadzenia seminariów doktorskich

Zasady prowadzenia seminariów doktorskich oraz wysokość opłat określone są w zarządzeniu.

 

Seminarium doktorskie dla praktyków biznesu

Seminarium Doktorskie Akademii WSB skierowane jest do osób posiadających doświadczenie zawodowe  w sferze naukowo-dydaktycznej i biznesowej. Adresatami Seminarium Doktorskiego Akademii WSB są przede wszystkim osoby, dla których uzyskanie stopnia naukowego doktora jest jednym z kluczowych etapów kariery zawodowej, pozwalającym na efektywniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem, a także na ugruntowanie swojej pozycji w świecie nauki.

Wszczęcie przewodu doktorskiego - wykaz dokumentów

Przewód doktorski wszczyna się na wniosek kandydata do stopnia doktora złożony Dziekanowi Wydziału.

Wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego kandydat do stopnia doktora przedkłada:

 1. Oryginał lub poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich (oryginał do wglądu);
 2. Życiorys uwzględniający dotychczasowy przebieg pracy zawodowej i/lub naukowej;
 3. Wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych i informacje o działalności popularyzującej naukę (pełny opis bibliograficzny);
 4. Kartę programową zawierającą proponowany temat i koncepcję rozprawy doktorskiej;
 5. Pisemną zgodę opiekuna naukowego na przyjęcie obowiązków promotorskich;
 6. Opinię merytoryczną opiekuna naukowego odnośnie rozprawy doktorskiej wraz z informacją o stopniu zaawansowania rozprawy i przewidywanym terminie jej ukończenia.