Seminarium Doktorskie: nauki o bezpieczeństwie

Szanowni Państwo,

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nr BCK-I-U/dr-68/2018 uzyskała z dniem 24 września 2018 roku uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.  Jesteśmy przekonani, iż uzyskane uprawnienie pozwoli na rozwijanie efektywnej współpracy pomiędzy Akademią WSB a przedstawicielami nauki i praktyki w zakresie realizacji wspólnych projektów rozwojowych i naukowo-badawczych. Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, iż rozpoczyna się realizacja programu Seminarium Doktorskiego na Wydziale Nauk Stosowanych Akademii WSB.  Seminarium Doktorskie Akademii WSB skierowane jest do osób posiadających doświadczenie zawodowe w sferze naukowo-dydaktycznej w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych służb mundurowych, a także pracowników administracji publicznej zaangażowanych profesjonalnie w obszarze bezpieczeństwa.

 

Adresatami Seminarium Doktorskiego Akademii WSB są przede wszystkim osoby, dla których uzyskanie stopnia naukowego doktora jest jednym z kluczowych etapów kariery zawodowej, pozwalającym na efektywniejsze przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego oraz do prowadzenia samodzielnych badań naukowych w naukach o bezpieczeństwie, a także rozwijanie kompetencji naukowych i społecznych niezbędnych do zajmowania stanowisk związanych z bezpieczeństwem państwa, obronnością, bezpieczeństwem wewnętrznym i zarządzaniem kryzysowym.

 

Celem Seminarium Doktorskiego Akademii WSB jest wykształcenie u Uczestników Seminarium umiejętności indywidualnej pracy naukowej i umożliwienie im przygotowania, pod opieką merytoryczną Opiekunów i Promotorów, koncepcji rozprawy doktorskiej, a następnie samodzielnego napisania rozprawy.

 

W ramach Seminarium Doktorskiego mogą być przygotowywane prace doktorskie z zakresu bezpieczeństwa (globalne, narodowe, publiczne, społeczne, ekonomiczne, wewnętrzne państwa), instytucji bezpieczeństwa (polityka bezpieczeństwa, projektowanie i ocena systemów bezpieczeństwa, instytucje rządowe na poziomie centralnym i terenowym, instytucje samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, podmioty prawa prywatnego, instytucje Unii Europejskiej, organizacje międzynarodowe), obszarów zagrożeń (identyfikacja i ocena zagrożeń w skali globalnej, krajowej i lokalnej; identyfikacja i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, terroryzm międzynarodowy, przestępczość i patologie społeczne, kataklizmy naturalne i awarie techniczne).

 

Zajęcia w ramach Seminarium Doktorskiego odbywają się raz w miesiącu i są prowadzone przez uznane osobistości ze świata nauki i praktyki edukacyjnej. Funkcję Kierownika Seminarium Doktorskiego sprawuje dr hab. Ryszard Szynowski, prof. AWSB.

 

Tych z Państwa, którzy chcieliby w przyszłości spełniać się zawodowo jako naukowcy, nauczyciele akademiccy oraz wysokiej klasy eksperci, członkowie kadry kierowniczej instytucji związanych z bezpieczeństwem narodowym, obronnością, bezpieczeństwem wewnętrznym i zarządzaniem kryzysowym, serdecznie zachęcamy do udziału w Seminarium Doktorskim Akademii WSB.

 

 

ZAPISZ SIĘ NA SEMINARIUM DOKTORSKIE

 

 

Seminarium doktorskie dla praktyków

 

Seminarium Doktorskie Akademii WSB skierowane jest do osób posiadających doświadczenie zawodowe w sferze naukowo-dydaktycznej w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych służb mundurowych, a także pracowników administracji publicznej zaangażowanych profesjonalnie w obszarze bezpieczeństwa. Adresatami Seminarium Doktorskiego Akademii WSB są przede wszystkim osoby, dla których uzyskanie stopnia naukowego doktora jest jednym z kluczowych etapów kariery zawodowej, pozwalającym na efektywniejsze przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego oraz do prowadzenia samodzielnych badań naukowych w naukach o bezpieczeństwie, a także rozwijanie kompetencji naukowych i społecznych niezbędnych do zajmowania stanowisk związanych z bezpieczeństwem narodowym, obronnością, bezpieczeństwem wewnętrznym i zarządzaniem kryzysowym.

 

Rekrutacja na Seminarium Doktorskie

 

1. PODSTAWOWE INFORMACJE

 

2. REJESTRACJA ON-LINE, KARTA INFORMACYJNA KANDYDATA

 

3. ZŁOŻENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

 • karta informacyjna kandydata na Seminarium Doktorskie (POBIERZ) oraz załącznik (POBIERZ)
 • podanie o przyjęcie na Seminarium Doktorskie (POBIERZ),
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 • dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób mających dyplom wystawione na nazwisko inne niż obecne),
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty kwalifikacyjnej.

 

4. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

 • ocena spełnienia wymagań formalnych przez Kandydata
 • ocena predyspozycji i kompetencji Kandydata do prowadzenia pracy naukowej

 

5. PRZYJĘCIE NA SEMINARIUM DOKTORSKIE

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Koordynator ds. kształcenia doktorskiego: dr Magdalena Wróbel, tel.: 501-597-992, doktorant@wsb.edu.pl

Koordynator Biura Seminarium Doktorskiego: dr Joanna Dzieńdziora, tel.: 517-940-942, doktorant@wsb.edu.pl

Specjalista ds. kształcenia doktorskiego: mgr Anna Koćwin, tel. 32 295 9343, doktorant@wsb.edu.pl

 

Wysokości opłat za udział w Seminarium Doktorskim w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie

 

 • 150 zł – opłata kwalifikacyjna z tytułu postępowania kwalifikacyjnego na Seminarium doktorskie. Opłatę należy uregulować najpóźniej w dniu złożenia podania do Dziekana.
 • 350 zł – opłata wpisowa, płatna przed podpisaniem umowy
 • czesne za semestr Seminarium:
  • w semestrze I i II – 1450,00 zł (bonifikata 30%),
  • w semestrze III i IV - 1700,00 zł (bonifikata 20%),
  • w semestrze V i VI - 1400,00 zł;
  • w przypadku przedłużenia terminu uczestnictwa w Seminarium doktorskim na czas dłuższy niż trzy lata opłatę czesnego za kolejny semestr seminarium (VII-X) ustala się w wysokości 1000,00 zł.
 • opłata za otwarcie i przeprowadzenie przewodu doktorskiego w wysokości określonej w zarządzeniu Rektora obowiązującym w dniu zamknięcia przewodu doktorskiego (zaliczka na poczet opłaty za otwarcie i przeprowadzenie przewodu doktorskiego w wysokości 50% prognozowanej opłaty płatna najpóźniej w dniu poprzedzającym podjęcie przez Radę Wydziału decyzji w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego)

 

 

ZAPISZ SIĘ NA SEMINARIUM DOKTORSKIE