Seminarium Doktorskie: Pedagogika

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Akademia WSB posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinach: nauki o zarządzaniu i jakości, pedagogika, nauki o bezpieczeństwie. Jesteśmy przekonani, iż posiadane uprawnienia doktorskie pozwolą na rozwijanie efektywnej współpracy pomiędzy Akademią WSB a przedstawicielami nauki i praktyki w zakresie realizacji wspólnych projektów rozwojowych i naukowo-badawczych. Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, iż trwa realizacja programu Seminarium Doktorskiego na Wydziale Nauk Stosowanych Akademii WSB.  Seminarium Doktorskie Akademii WSB skierowane jest do osób posiadających doświadczenie zawodowe w sferze naukowo-dydaktycznej, oświatowej, edukacyjnej, wychowawczej, profilaktycznej, kompensacyjnej. Adresatami Seminarium Doktorskiego Akademii WSB są przede wszystkim osoby, dla których uzyskanie stopnia naukowego doktora jest jednym z kluczowych etapów kariery zawodowej, pozwalającym na efektywniejsze prowadzenie procesu edukacji, wychowania, profilaktyki, kompensacji, zarządzania placówkami oświatowym, a także na ugruntowanie swojej pozycji w świecie nauki.

 

Celem Seminarium Doktorskiego Akademii WSB jest wykształcenie u Uczestników Seminarium umiejętności indywidualnej pracy naukowej i umożliwienie im przygotowania, pod opieką merytoryczną Opiekunów i Promotorów, koncepcji rozprawy doktorskiej,a następnie samodzielnego napisania rozprawy. W ramach Seminarium Doktorskiego mogą być przygotowywane prace doktorskie z takich subdyscyplin pedagogiki jak m.in.: pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, pedagogika szkoły, pedagogika bezpieczeństwa i zarządzania kryzysem, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika kultury i mediów, andragogika i dydaktyka. Zajęcia w ramach Seminarium Doktorskiego odbywają się raz w miesiącu i są prowadzone przez uznane osobistości ze świata nauki i praktyki edukacyjnej. Funkcję Kierownika Seminarium Doktorskiego sprawuje prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz. Tych z Państwa, którzy chcieliby w przyszłości spełniać się zawodowo jako naukowcy, nauczyciele akademiccy oraz wysokiej klasy eksperci, członkowie kadry kierowniczej instytucji edukacyjnych, oświatowych, wychowawczych, administracji publicznej,  serdecznie zachęcamy do udziału w Seminarium Doktorskim Akademii WSB.

 

Seminarium doktorskie dla praktyków

Seminarium Doktorskie Akademii WSB skierowane jest do osób posiadających doświadczenie zawodowe w sferze naukowo-dydaktycznej, oświatowej, edukacyjnej, wychowawczej, profilaktycznej, kompensacyjnej. Adresatami Seminarium Doktorskiego Akademii WSB są przede wszystkim osoby, dla których uzyskanie stopnia naukowego doktora jest jednym z kluczowych etapów kariery zawodowej, pozwalającym na efektywniejsze prowadzenie procesu edukacji, wychowania, profilaktyki zarządzania placówkami oświatowym, a także na ugruntowanie swojej pozycji w świecie nauki.

 

Rekrutacja na Seminarium Doktorskie

 

1. PODSTAWOWE INFORMACJE

2. REJESTRACJA ON-LINE, KARTA INFORMACYJNA KANDYDATA

3. ZŁOŻENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

 • karta informacyjna kandydata na Seminarium Doktorskie (POBIERZ) oraz załącznik (POBIERZ)
 • podanie o przyjęcie na Seminarium Doktorskie (POBIERZ),
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 • dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób mających dyplom wystawione na nazwisko inne niż obecne),
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty kwalifikacyjnej.

4. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

 • ocena spełnienia wymagań formalnych przez Kandydata
 • ocena predyspozycji i kompetencji Kandydata do prowadzenia pracy naukowej

5. PRZYJĘCIE NA SEMINARIUM DOKTORSKIE

Szczegółowych informacji udzielają:

 • Koordynator ds. kształcenia doktorskiego: dr Magdalena Wróbel, tel.: 501-597-992, doktorant@wsb.edu.pl
 • Koordynator Biura Seminarium Doktorskiego: dr Joanna Dzieńdziora, tel.: 517-940-942, doktorant@wsb.edu.pl
 • Specjalista ds. kształcenia doktorskiego: mgr Anna Koćwin, tel. (32) 295-93-43, doktorant@wsb.edu.pl

 

ZAPISZ SIĘ NA SEMINARIUM DOKTORSKIE

 

Wysokość opłat za udział w Seminarium Doktorskim w dyscyplinie pedagogika od roku akademickiego 2018/2019 określa zarządzenie Rektora.

 

Zgodnie z Art. 186. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. stopień doktora nadaje się osobie, która:

 1. posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub posiada dyplom dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała;
 2. uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
 3. posiada w dorobku co najmniej:
  1. 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie czasopism punktowanych, lub
  2. 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, albo rozdział w takiej monografii;
 4. przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską.

 

Kadra naukowa:

prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs
Obszary zainteresowań badawczych :
pedagogika ogólna, teoria kształcenia i teoria wychowania w konteście nauk filozoficznych, historycznych, psychologii,  socjologii, nauk antopologicznych, medycznych, przyrodniczych, socjologiczno – prakseologicznych.


Podejmowana problematyka badawcza obejmuje przemiany edukacji i nauk pedagogicznych w szczegółowym zakresie :
- Uczeń i nauczyciel jako podmioty procesów edukacji.
- Edukacyjne, społeczne i kulturowe uwarunkowania kształtowania kultury zaufania, poczucia odpowiedzialności i bezpieczeństwa.
- Pytania i polecenia jako metodyczne i metodologiczne narzędzie pracy nauczyciela.
- Wartości uniwersalne w pracy nauczyciela i ucznia.
- Programy i podręczniki w szkołach i w pozaszkolnej edukacji – kształcenie i samokształcenie.
- Edukacyjne i pozaedukacyjne funkcje czasopism społeczno- politycznych, kulturowych i popularno – naukowych
- Edukacyjne i pedagogiczne funkcje programów społecznościowych w mediach i w internecie.

Kontakt - wojciech.kojs@gmail.com

 

prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Morbitzer
Katedra Pedagogiki w Akademii WSB; jest przewodniczącym Komisji Nauk Pedagogicznych krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem – między innymi – Rady ds. Informatyzacji Edukacji (organ doradczy Ministra Edukacji Narodowej, w Radzie przewodniczy Zespołowi ds. Edukacji Medialnej), Rady Naukowej Fundacji Edukacja na Nowo, Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych oraz Rady Programowej Edukacyjnego Laboratorium Mediów Społecznościowych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; w latach 2012-2014 był członkiem Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej Polskiej Akademii Nauk, a w latach 2014-2016 członkiem Rady Naukowej Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. Zajmuje się pedagogiką ogólną i pedagogiką medialną.

Szczegółowe obszary zainteresowań naukowych:
- badanie procesu wykorzystania w edukacji nowych mediów i Internetu
- badanie społecznych, cywilizacyjnych, kulturowych, psychologicznych i edukacyjnych konsekwencji rozwoju społeczeństwa informacyjnego (społeczeństwa sieci)
- poszukiwanie optymalnych metod stosowania nowych mediów w procesie kształcenia i samokształcenia
- budowanie nowych modeli edukacji XXI wieku, w tym zagadnienie nowej kultury uczenia się w hybrydowym świecie
- nowoczesna pedagogika (aspekty kulturowe i cywilizacyjne, nowe technologie a aspekty aksjologiczne współczesnej pedagogiki)
- analiza różnorodnych zagrożeń ze strony mediów elektronicznych

Kontakt - jmorbitzer@wsb.edu.pl

 

prof. dr hab. Mirosława Nowak - Dziemianowicz
Zainteresowania badawcze: Problematyka edukacji, szkoły i nauczyciela 
Jakie funkcje pełni dzisiaj edukacja i szkoła? Gdzie znajdują się blokady prorozwojowej, emancypacyjnej funkcji polskiej szkoły? Jak można blokady te przezwyciężyć, czy i jak można zmienić polską szkołę? Czego dotyczy pozór obecny w polskiej edukacji i polskiej szkole? Jakie mechanizmy władzy za nim stoją, czyich i jakich interesów dotyczą?Kim jest współczesny, polski nauczyciel, jakie kompetencje zdobywa w procesie kształcenia, czego dotyczą odczuwane przez niego deficyty, co jest źródłem jego problemów, doświadczenia edukacyjnej porażki?


Pytanie o relacje między ludźmi, związki intymne, małżeństwo, rodzinę, o to, co dzieje się w nich „pomiędzy”: małżonkami, partnerami, rodzicami i dziećmi:     Konflikty małżeńskie, sposoby ich rozwiązywania, przyczyny, skutki.  Problem tożsamości oraz znaczenia relacji rodzinnych dla jej konstruowania.  Problem współczesnego rodzicielstwa, zmian w tym zakresie, problemów, konfliktów.  Problem rodzinnych doświadczeń bywających źródłem cierpienia. Należy do nich  rozwód jako doświadczenie krytyczne, mogą to  być także codzienne praktyki rodzinnego wykluczenia, zrywania więzi, odmowy komunikacji, deficytu bezpieczeństwa, zaufania i wsparcia.  Problem rodzinnej socjalizacji do ról związanych z płcią.


Pytanie o interpretatywną orientację metodologiczną w humanistyce i naukach społecznych. Pytanie o znaczenie i możliwości narracji.Narracyjność jako orientacja metodologiczna.Narracyjność pedagogiki, narracyjne badania pedagogiczne. . Narracyjna tożsamość.Narracyjność a perspektywa krytyczna. W tym nurcie poszukiwań mieszczą się wszelkie badania interwencyjne, zaangażowane, których istotą jest dopuszczenie do głosu: słabszych, marginalizowanych, defaworyzowanych, wykluczonych.

Kontakt - mirka.dziemianowicz@poczta.fm

 

prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Orłowska
- sytuacja dzieci i młodzieży w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem procesów włączających w życie społeczne
- sposoby spędzania czasu wolnego ludzi z różnych grup społecznych ze szczególnym wyróżnieniem osób wykluczonych (zakłady karne, poprawcze, bezrobotni, dzieci zaniedbane wychowawczo i społecznie, szkoła, domy kultury, świetlice środowiskowe)
- praca socjalna z klientami pomocy społecznej
- kwestie bezrobocia w Polsce (diagnoza, procesy inkluzji)
- instytucje pomocy, opieki i ratownictwa społecznego
- środowisko życia jako fundament socjalizacji
- kapitał społeczny jako podstawa procesów społecznych
- sprawiedliwość społeczna jako istotny element rozwoju społecznego
- sieroctwo społeczne
- społeczeństwo ryzyka
- organizacje pozarządowe (NGS) i indywidualna praca społeczna

Kontakt - morlowska@wsb.edu.pl

 

prof. nadzw. dr hab. Eugenia Rostańska
Zainteresowania badawcze to problemy i zależności związane ze znaczeniem i przemianami edukacji we współczenym społeczeństwie, w aspekcie szeroko pojętej przestrzeni pedagogicznej, uwzględnieniem  kontekstów  społecznych, antropologicznych, kulturowych, medialnych, technologicznych, systemowych i pragmatycznych.

Podejmowane zagadnienia dotyczą :  
- funkcjonowania  edukacji szkolnej, wczesnoszkolnej i przedszkolnej w  aspektach teoretycznych, pragmatycznych i systemowych ,
- aktywności edukacyjnej uczniów i  nauczycieli w placówkach oświatowych i organizacjach  społecznych
- uwarunkowań i współczesnych problemów edukacji szkolnej, wczesnoszkolnej  i przedszkolnej ,
- specyfiki uczenia się dziecka i uczenia się dorosłych odbiorców edukacji  w, kontekscie kulturowym, społecznym i pragmatycznym, środowiskowej, systemowej i pozasystemowe,    
- językowych i  relacyjnych struktur  komunikacji  dorosłego i dziecka w sytuacji  edukacyjnej,
- edukacyjnych i środowiskowych  uwarunkowań nabywania kompetencji  językowych ,
- uwarunkowań, rezultatów i konsekwencji  przemian i reform  w systemie oświaty. 

Kontakt - erostanska@wsb.edu.pl

 

prof. nadzw. dr hab. Adrian K. Siadkowski
Głównym kierunkiem działalności naukowo-badawczej w zakresie pedagogiki kultury są kwestie tożsamości kulturowej, w szczególności problematyka koegzystencji kultur i religii, asymilacja i akulturacja, fundamentalizm religijny, terroryzm motywowany religią, badania diaspor na terenie Polski, etniczności w kulturach pierwotnych obszaru MENA oraz sekurytyzacja procesów społecznych i problematyka współczesnych procesów migracyjnych.


Wiedza i doświadczenie oraz kontakty naukowe zdobyte podczas licznych wyjazdów studyjnych i badań terenowych do krajów obszaru MENA m.in. Jemen, Oman, Syria, Liban, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Turcja, Jordania, Maroko będą pomocne dla tych adeptów nauki, którzy zechcą zając się problematyką  kultury arabsko – islamskiej w Polsce i w krajach obszaru MENA.

Kontakt - asiadkowski@wsb.edu.pl

 

 

 

 

prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk                                                              
Problematyka, która mogłaby stanowić przedmiot rozprawy doktorskiej pisanej pod moim kierunkiem, dotyczy szeroko rozumianych zagadnień związanych z edukacją i uczeniem się ludzi dorosłych, uwarunkowanych przemianami społeczno-kulturowymi ponowoczesności, ale także w odniesieniu do przeszłości. Moje poszukiwania naukowe, a w związku z tym także ewentualne prace doktorskie, oscylują wokół historii myśli pedagogicznej/andragogicznej, filozofii edukacji i andragogiki, biograficznych kontekstów edukacji i uczenia się dorosłych.
Kategorie: biograficzność, tożsamość, narracyjność, doświadczenie/doświadczanie, uczenie się, edukacja stanowią wspólny element przenikający badania historyczne, jak i te usytuowane we współczesnych kontekstach kulturowo-społecznych.


Prowadzone przeze mnie badania  zorientowane są metodologicznie na procedury hermeneutyczne i metody jakościowe.

Kontakt - agnieszka.stopinska@gmail.com

 

prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik
Obszary zainteresowań badawczych:
- Zachowania ryzykowne i problemowe
- Profilaktyka społeczna
- Aktywność w środowiskach społecznych
- Współczesne zagrożenia
- Bezpieczeństwo w kryzysie i sytuacjach kryzysowych

Kontakt - mwalancik@wsb.edu.pl

 

 

 

 

prof. nadzw. dr hab. Maciej Witkowski
Prowadzi interdyscyplinarne badania z zakresu antropologii społecznej, psychologii i zarządzania publicznego. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i prac poświęconych problematyce integracji mniejszości kulturowych, wykorzystywaniu narzędzi psychologicznych w zarządzaniu i analizie dyskursu. Jest członkiem European Association of Social Anthropologists i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Został laureatem dwóch konkursów na granty badawcze Narodowego Centrum Nauki. Od wielu lat prowadzi badania terenowe poświęcone sytuacji Romów w Polsce i Europie. Jest autorem książek: „Polityka i antropologia. Praktyki integrowania Bergitka Roma w karpackich wioskach w Polsce” (2016) oraz „Menedżer czy antropolog? Jak powstaje dyskurs międzykulturowego zarządzania i marketingu” (2007).


Zaprasza osoby zainteresowane podejściem interdyscyplinarnym do badania zjawisk edukacyjnych mieszczących się w obszarze pedagogiki. Oferuje pomoc
w wykorzystaniu perspektyw: psychologicznej, socjologicznej, zarządzania i marketingu, antropologii kulturowej, analizy dyskursu.

Proponowane przykładowe obszary tematyczne:
- edukacja regionalna, etniczna i wielokulturowa;
- stereotypy i uprzedzenia w procesie edukacyjnym: rasizm, antysemityzm, romofobia, islamofobia;
- system oświaty wobec wyzwań współczesnych migracji;
- problemy edukacji i integracji Romów;
- trening psychologiczny;
- zarządzanie partycypacyjne w oświacie (np. badania nad funkcjonowaniem budżetów partycypacyjnych w Dąbrowie Górniczej);
- psychologiczne i społeczne aspekty zarządzania placówką oświatową;
- motywowanie w edukacji; wypalenie zawodowe nauczycieli; radzenie sobie ze stresem w pracy nauczyciela; mobbing;
- psychologiczne i społeczne uwarunkowania frustracji nauczycieli;
- analiza dyskursu materiałów edukacyjnych;
- promocja i PR w placówce oświatowej;
- zastosowania marketingu społecznego w edukacji i działalności organizacji pozarządowych.

Kontakt - mwitkowski@wsb.edu.pl