Zarządzanie zrównoważoną energią - studia dofinansowane

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Studia dofinansowane

Czas trwania: 4 semestry

Studia tańsze aż o 2100 zł.

 

Program specjalności Zarządzanie zrównoważoną energią ma na celu wyposażyć studentów w praktyczne umiejętności, kompetencje i wiedzę w zakresie zarządzania energią. W szczególności możliwości optymalizacji zużycia i kosztów każdego typu energii w różnych obszarach jej wykorzystania oraz przeprowadzenie potrzebnych analiz energetycznych i ekonomicznych w tym zakresie.

 

Nasi absolwenci ograniczą zużycie energii w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych

 

Specjalność jest adresowana do osób zatrudnionych lub planujących w przyszłości zatrudnienie w jednostkach samorządu terytorialnego, innych instytucjach publicznych, spółdzielniach mieszkaniowych, przedsiębiorstwach i różnego typu organizacjach, w których koszty zużycia energii stanowią ważną pozycję w corocznym budżecie. Dotyczy to wszelkiego rodzaju podmiotów, które rozpoczęły albo planują rozpocząć systematyczne działania w zakresie poprawy swojej efektywności energetycznej, redukcji zużycia oraz kosztów energii, ograniczenia materiałochłonności i energochłonności procesów wytwórczych.

Specjalność skierowana do osób zainteresowanych nabyciem kompleksowej wiedzy w zakresie zarządzania energią, sposobów optymalizacji zużycia i kosztów energii w różnych obszarach jej wykorzystania oraz przeprowadzania potrzebnych analiz energetycznych i ekonomicznych w tym zakresie. 

 

W programie studiów m.in.:

 

  • Wiedza z zakresu podstaw rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w podmiotach publicznych              i komercyjnych oraz możliwości wykorzystania różnych źródeł energii i jej dystrybucji, w tym m.in. odnawianych źródeł energii.
  • Wdrażanie rozwiązań materiałooszczędnych i energooszczędnych
  • Regulacje prawne z zakresu zarządzania i ochrony środowiska w obszarze gospodarki energetycznej.
  • Kształcenie praktycznych umiejętności analizy oraz oceny technicznych i środowiskowych sposobów wytwarzania energii i gospodarowania nimi.
  • Tworzenie audytów energetycznych.
  • Zastosowanie infrastruktury sprzętowej i programowej Smart grid.

 

Unikatowe kompetencje

 

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje zdobyte podczas tych studiów mogą być szczególnie przydatne osobom planującym karierę zawodową z inżynierii komunalnej i przemysłowej, a także na stanowiskach odpowiedzialnych za zarządzanie energią cieplną i elektryczną oraz za kwestie techniczne, w wydziałach ochrony środowiska oraz edukacji ekologicznej, w sektorze publicznym i komercyjnym.

 

 

Dlaczego warto wybrać studia - "Zarządzanie zrównoważoną energią"?

 

1.  Najnowocześniejsze metody dydaktyczne

W ramach zajęć studenci będą realizowali projekty w oparciu o metodę learning by developing polegającą na uruchomieniu triady student-nauczyciel-pracodawca. Pracodawca zleca do rozwiązania studentowi realny problem (w tym wypadku związany z obszarem optymalizacji wybranego procesu), który przy pomocy nauczyciela przygotowuje, w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie do symulacji, rozwiązanie. Wygenerowane rozwiązania będą mogły być wdrożone w przedsiębiorstwach biorących udział w projekcie. Dzięki szerokiej współpracy Uczelni z przedsiębiorstwami oraz stowarzyszeniami branżowymi, np. z Polską Izbą Motoryzacji istnieje możliwość pozyskania realnych problemów do projektów studenckich od regionalnych przedsiębiorstw reprezentujących różne branże przemysłu. Uwzględniono także najnowsze tendencje w kształceniu, kładąc nacisk na aktywne metody uczenia w oparciu o myślenie problemowe (problem based learning).

2. Wykładowcy - praktycy

Wsród wykładowców prowadzących zajęcia ze studentami znajdują się eksperci posiadający bogate doświadczenie zawodowe, którzy w przystępny sposób dzielą się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Dzięki temu studenci zdobywają kompetencje zawodowe poszukiwane przez pracodawców.  

3. Wizyty studyjne 

W trakcie studiów studenci uczestniczą w cyklu wyjazdów do wiodących na rynku przedsiębiorstw. Dzięki temu mają okazję poznania struktury korporacyjnej, uczestniczyć w prezentacjach, wykładach i spotkaniach, a co najważniejsze, Uczelnia stwarza możliwość skonfrontowania posiadanej wiedzy z praktyką. Wizyty studyjne w firmach to również okazja do nawiązania współpracy, która bardzo często przeradza się w praktyki, staże czy oferty stałej pracy.

4. Studia dofinansowane = tańsze

Dzięki dofinansowaniu ze srodków Unii Europejskiej czesne za studia będzie bardzo atrakcyjne!

 

Wybrane przedmioty specjalnościowe:


•    rozwój gospodarki niskoemisyjnej w przedsiębiorstwach,
•    audyty energetyczne,
•    odnawialne źródła energii,
•    finansowanie przedsięwzięć proefektywnościowych,
•    wytwarzanie i zarządzanie  energią.

 

Program studiów stworzony przez ekspertów z wielu dziedzin

 

Przygotowany program kształcenia został opracowany przez interdyscyplinarny zespół utworzony przez przedstawicieli Uczelni oraz praktyków z szeroko rozumianego otoczenia publicznego tj. spółek publicznych i komunalnych zajmujących się problematyką energetyczną, firm consultingowych i projektowych doradzających jednostkom samorządu terytorialnego różnych szczebli jak również przedsiębiorstwom w prowadzeniu polityki energetycznej.

 

Zakłada się, iż program kształcenia będzie uwzględniał aktywny udział w procesie dydaktycznym  przedstawicieli instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw działających w sektorze użyteczności publicznej, jak również podmiotów komercyjnych, zajmujących się zarówno wytwarzaniem jak też dystrybucją energii jak również innymi procesami w obszarze gospodarki niskoemisyjnej (m.in. firmy consultingowe doradzające w zakresie polityki energetycznej). 

Korzystamy z najlepszych wzorców

 

W procesie przygotowywania programów specjalności studiów uwzględniono najlepsze wzorce kształcenia pochodzące z uczelni międzynarodowych.

 

Aktywne metody uczenia

 

Aktywne metody uczenia w oparciu o myślenie problemowe (problem based learning, learning by developing), symulacje, ścisłą współpracę z pracodawcami wyrażającą się poprzez angażowanie ich w roli wykładowców oraz realizację kształcenia dualnego (naprzemienne kształcenie w Uczelni oraz w wybranym zakładzie pracy).

 

Projekt

 

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Praktyczne programy kształcenia w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie WSB”

Celem projektu jest podniesienie praktycznych kompetencji studentów Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, tak by lepiej odpowiadały one potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Realizacja projektu i jego celu głównego przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER w zakresie podniesienia praktycznych kompetencji studentów. Będzie to możliwe m.in. dzięki:

  • opracowaniu i realizacji unikatowych, innowacyjnych programów kształcenia w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie WSB dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych,
  • włączeniu pracodawców w proces przygotowania oraz realizacji programów kształcenia.

Projekt „Praktyczne programy kształcenia w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie WSB” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”

 

Kontakt

 

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie 
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
ul. Frysztacka 44
43-400 Cieszyn
tel. 33 852 30 94  

Menedżer projektu: dr inż. Łukasz Wróblewski

Informacje

tel. 33 852 30 94

cieszyn@wsb.edu.pl

Praca

Studia skierowane do zatrudnionych lub planujących w przyszłości zatrudnienie w jednostkach samorządu terytorialnego, innych instytucjach  publicznych, spółdzielniach mieszkaniowych, przedsiębiorstwach i różnego typu organizacjach, w których koszty zużycia energii stanowią ważną pozycję w corocznym budżecie lub które rozpoczęły albo planują rozpocząć systematyczne działania w zakresie poprawy swojej efektywności energetycznej i redukcji zużycia oraz kosztów energii. 

 

Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas tych studiów mogą być szczególnie przydatne osobom planującym karierę zawodową w inżynierii komunalnej i przemysłowej, a także na stanowiskach odpowiedzialnych za zarządzanie energią cieplną i elektryczną oraz za kwestie techniczne, w wydziałach ochrony środowiska oraz edukacji ekologicznej, w sektorze publicznym i komercyjnym.

 

 

Opłaty

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej  w bardzo atrakcyjnej cenie

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2-3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
   
Studia zaoczne (niestacjonarne) 100 330 zł 317 417 zł 117 zł  417 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 200 zł 210 zł  
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł
 

 

Kwota dofinansowania

Projekt „Praktyczne programy kształcenia w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie WSB”  współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”.

Kwoty dofinansowania na kolejnych semestrach studiów

Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia II stopnia Semestr 1  kwota dofinansowania na semestr  Semestry 2-3   kwota dofinansowania  na semestr  Semestry 4   kwota dofinansowania  na semestr
   
Studia zaoczne (niestacjonarne) 100 zł 500 zł  1500 zł

 

Oferta specjalna

Studia tańsze aż o 2100 zł.

 

Wybierz świetne studia na bardzo atrakcyjnych warunkach finansowych.

 

 

Partnerzy

Studia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej | Wydział Zamiejscowy w Cieszynie

Zarządzanie infrastrukturą publiczną - studia dofinansowane

Zarządzanie infrastrukturą publiczną - studia dofinans. MAGISTERSKIE

Sprawdź szczegóły

Studia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej | Wydział Zamiejscowy w Cieszynie

Inżynier symulacji - studia dofinansowane

Inżynier symulacji - studia dofinansowane - INZYNIERSKIE

Sprawdź szczegóły

Studia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej | Wydział Zamiejscowy w Cieszynie

Informatyka przemysłowa - studia dofinansowane

Informatyka przemysłowa - studia dofinansowane INŻYNIERSKIE

Sprawdź szczegóły