Zarządzanie infrastrukturą publiczną

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Specjalność Zarządzanie infrastrukturą publiczną jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez podmioty związane z administracją lokalną i regionalną, jak również przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.

 

Kształcimy specjalistów 

 

Program ma na celu wyposażyć studentów w wiedzę na temat zastosowania systemów informacji zewnętrznej w planowaniu przestrzennym, logistyce miejskiej i innych funkcjach związanych z implementacją koncepcji inteligentnego miasta. Ponadto studenci doskonalić będą umiejętności zarządzania różnego typu infrastrukturą miejską w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie w zakresie: zarządzania odpadami, zarządzania siecią ciepłowniczą, zarządzania centrum przesiadkowym oraz systemem informacji pasażerskiej.

 

W programie studiów m.in.:

 

 • Zasady kształtowania przestrzeni publicznych, układów transportowych i obiektów infrastruktury technicznej.
 • Zastosowanie systemów informacji zewnętrznej (GIS) w planowaniu przestrzennym i logistyce miejskiej.
 • Kształcenie praktycznych umiejętności związanych z implementacją działań zgodnych z ideą inteligentnych miast (Smart City), opartych np.: na zastosowaniu instalacji korzystających z odnawialnych źródeł energii oraz wdrażaniu inteligentnych rozwiązań w zakresie oświetlenia, monitoringu bezpieczeństwa, systemów transportowych, zintegrowanego zarządzania ruchem i logistyki miejskiej.
 • Zarządzanie infrastrukturą miejską w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie w zakresie: zarządzania odpadami, zarządzania siecią ciepłowniczą, zarządzania centrum przesiadkowym oraz systemem informacji pasażerskiej.
 • Moduł związany z wirtualizacją relacji urząd – interesariusz i rozwojem e-usług instytucji publicznych z wykorzystaniem m.in. oprogramowania SEKAP, LSI, PUAP.
 • Zasady realizacji procesów inwestycyjnych

 

 

Zapewnimy wykwalfikowane  kadry do obsługi elektronicznych procesów w administracji publicznej, samorządowej oraz w podmiotach prawa  handlowego (spółki kapitałowe) realizującego usługi pożyteczności publicznej (m.in. spółki komunalne odpowiedzialne za produkcję energii elektrycznej i ciepła, gospodarkę odpadami i gospodarkę wodno-ściekową). 

 

E-usługi

 

Odrębnym zagadnieniem w programie kształcenia jest również rozwój e-usług publicznych, które są oparte na specjalnie do tego celu stworzonych platformach informacyjno-komunikacyjnych, jak również poprawa dostępności do sieci internetowej, szczególnie na obszarach tzw. białych plam. Kształcąc się w tym zakresie studenci korzystać będą z oprogramowania SEKAP, LSI, PUAP itp. Absolwenci tej specjalności zostaną również przygotowani do zarządzania procesem innowacyjnym i pracami B+R w dziedzinach związanych z tematyką specjalności.

 

Absolwenci zadbają o dane generowane przez e-usługi

 

Znaczne rozszerzenie zasobów informacyjnych i baz danych, jakimi dysponować będą w najbliższych latach instytucje publiczne wymaga profesjonalnego podejścia do procesu digitalizacji. Chodzi bowiem nie tylko o pozyskanie cyfrowego wizerunku i metadanych technicznych, ale także wytworzenie metadanych opisowych oraz różne działania związane m.in. z gromadzeniem, strukturyzowaniem, przetwarzaniem, zarządzaniem, archiwizowaniem, ochroną, wymianą i wykorzystaniem tych danych, czyli odnosi się do kompleksowo potraktowanego procesu digitalizacji.

 

Ten obszar aktywności instytucji publicznych będzie w najbliższych latach dynamicznie rozwijany, co wiąże się z potrzebą zapewnienia kompetentnych kadr do jego obsługi. Jest to zagadnienie nowe, łączące w sobie komponent technologiczny (oprogramowanie, protokoły, infrastruktura sieciowa itp.) z komponentem społecznych (zmiana sposobu świadczenia usług publicznych na rzecz społeczności lokalnej, zmiana sposobu komunikacji na linii urząd – petent). 

 

Dlaczego warto wybrać studia magisterskie - "Zarządzanie infrastrukturą publiczną"?

 

1.  Najnowocześniejsze metody dydaktyczne

W ramach zajęć studenci będą realizowali projekty w oparciu o metodę learning by developing polegającą na uruchomieniu triady student-nauczyciel-pracodawca. Pracodawca zleca do rozwiązania studentowi realny problem (w tym wypadku związany z obszarem optymalizacji wybranego procesu), który przy pomocy nauczyciela przygotowuje, w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie do symulacji, rozwiązanie. Wygenerowane rozwiązania będą mogły być wdrożone w przedsiębiorstwach biorących udział w projekcie. Dzięki szerokiej współpracy Uczelni z przedsiębiorstwami oraz stowarzyszeniami branżowymi, np. z Polską Izbą Motoryzacji istnieje możliwość pozyskania realnych problemów do projektów studenckich od regionalnych przedsiębiorstw reprezentujących różne branże przemysłu. Uwzględniono także najnowsze tendencje w kształceniu, kładąc nacisk na aktywne metody uczenia w oparciu o myślenie problemowe (problem based learning).

2. Wykładowcy - praktycy

Wsród wykładowców prowadzących zajęcia ze studentami znajdują się eksperci posiadający bogate doświadczenie zawodowe, którzy w przystępny sposób dzielą się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Dzięki temu studenci zdobywają kompetencje zawodowe poszukiwane przez pracodawców.  

3. Wizyty studyjne 

W trakcie studiów studenci uczestniczą w cyklu wyjazdów do wiodących na rynku przedsiębiorstw. Dzięki temu mają okazję poznania struktury korporacyjnej, uczestniczyć w prezentacjach, wykładach i spotkaniach, a co najważniejsze, Uczelnia stwarza możliwość skonfrontowania posiadanej wiedzy z praktyką. Wizyty studyjne w firmach to również okazja do nawiązania współpracy, która bardzo często przeradza się w praktyki, staże czy oferty stałej pracy.

 

Smart city

 

W trakcie nauki w ramach tej specjalności studenci zdobędą m.in. wiedzę na temat zastosowania systemów informacji zewnętrznej GIS w planowaniu przestrzennym, logistyce miejskiej i innych funkcjach związanych z implementacją koncepcji inteligentnego miasta.  Poznają technologię ICT zarówno jako obszar zagadnień związanych z tematyką specjalności, jak też w kontekście rozwoju własnych umiejętności cyfrowych np.: podczas zajęć informatycznych z wykorzystaniem oprogramowania GIS. Ponadto studenci zdobędą umiejętności zarządzania różnego typu infrastrukturą miejską w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie w zakresie: zarządzania odpadami, zarządzania siecią ciepłowniczą, zarządzania centrum przesiadkowym oraz systemem informacji pasażerskiej.

 

Program studiów przygotowany przez praktyków

 

Przygotowany program kształcenia został opracowany przez interdyscyplinarny zespół utworzony przez przedstawicieli Uczelni oraz praktyków z szeroko rozumianego otoczenia publicznego tj. jednostek samorządu terytorialnego różnych szczebli, instytucji publicznych, przedsiębiorstw komunalnych, związków i stowarzyszeń skupiających jednostki samorządu terytorialnego.

 

Zakłada się, iż program kształcenia będzie uwzględniał aktywny udział w procesie dydaktycznym  przedstawicieli instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw działających w sektorze użyteczności publicznej, zarówno z ramienia Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, jak również na ich rzecz (np. firmy consultingowe).

 

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 •  systemy informacji przestrzennej – GIS,
 • gospodarka mieszkaniowa, obrót nieruchomościami i gruntami,
 • zarządzanie infrastrukturą i mediami,
 • gospodarka  komunalna,
 • mobilność i logistyka miejska.

Praca

Zapewnimy wykwalfikowane  kadry do obsługi elektronicznych procesów w administracji publicznej, samorządowej oraz w podmiotach prawa  handlowego (spółki kapitałowe) realizującego usługi pożyteczności publicznej (m.in. spółki komunalne odpowiedzialne za produkcję energii elektrycznej i ciepła, gospodarkę odpadami i gospodarkę wodno-ściekową). 

Opłaty

Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
 
Studia niestacjonarne 100 zł * 350 zł 440 zł 440 zł 440 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

 

Sprawdź listę bonifikat, możesz zaoszczędzić nawet 695 zł: TUTAJ 

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

 

 

Oferta specjalna

Studia II stopnia magisterskie za 100 zł miesięcznie - przez cały pierwszy semestr studiów.

 

Bonifikata specjalna  dla kandydatów rozpoczynających  studia II stopnia na wszystkich kierunkach w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019. W wyniku udzielenia bonifikaty czesne za 1 semestr wynosi 100 zł/miesięcznie.

 

Partnerzy

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ZAOCZNE

Kształcimy kadry do obsługi elektronicznych procesów w administracji publicznej, samorządowej oraz w podmiotach prawa handlowego (spółki kapitałowe) realizującego usługi pożyteczności publicznej (m.in. spółki komunalne odpowiedzialne za produkcję energii elektrycznej i ciepła, gospodarkę odpadami i gospodarkę wodno-ściekową).