Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - specjalność dodatkowa

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Tylko w WSB

 

Specjalność dodatkowa dla studentów kierunku Pedagogika (specjalność zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne). Specjalność realizowana jest przez trzy semestry począwszy od semestru V.

Celem specjalności jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania skutecznych działań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do uczniów przedszkola i klas I-III z obniżoną sprawnością intelektualną w różnym stopniu, od lekkiego do głębokiego.

 

Specjalność dodatkowa zwiększająca kompetencje absolwentów Pedagogiki.

Taka możliwość dostępna jednynie w WSB, tylko dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej!

Program specjalności realizuje efekty kształcenia zgodne z opisem efektów kształcenia określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Specjalność jest realizowana jako specjalność dodatkowa wraz ze specjalnością zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 • podstaw psychopatologii i psychiatrii,
 • podstawowych problemów pedagogiki specjalnej, w szczególności obejmujących oligofrenopedagogikę,
 • diagnozy osób niepełnosprawnych intelektualnie,
 • podstawy prawnych kształcenia, rehabilitacji i zabezpieczenia społecznego osób niepełnosprawnych,
 • zasad i metod pracy opiekuńczo-wychowawczej i rehabilitacyjnej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie,
 • oligofrenologopedii,
 • ortodydaktyki,
 • wczesnego wspomagania i zabezpieczenia rodzin i osób niepełnosprawnych intelektualnie,
 • rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie,
 • specyfiki nauczania osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności:

 • planowania, organizacji i prowadzenia działań profilaktycznych i terapeutycznych,
 • określania poziomu funkcjonowania społecznego osoby z upośledzeniem umysłowym,
 • diagnozowania środowiska wychowawczego i fizycznego pod względem warunków rozwoju psychicznego i ruchowego,
 • skutecznego wykorzystywania narzędzi edukacyjnych do prowadzenia efektywnego nauczania w tym narzędzi edukacyjnych do prowadzenia efektywnego nauczania dzieci niepełnosprawnych,
 • wykorzystywania w praktyce dydaktycznej poznanych założeń wybranych koncepcji psychologicznych i pedagogicznych,
 • rozpoznawania potrzeb grupy docelowej i budowanie scenariusza zajęć zgodnie z potrzebami i możliwościami uczniów,
 • zaplanowania i zrealizowania skoordynowanych działań zespołu specjalistów pracujących z dzieckiem niepełnosprawnym w przedszkolu / szkole / placówce, na etapie diagnozy, programowania pracy, praktycznych rozwiązań i ewaluacji,
 • pozwalające na skuteczne komunikowanie się z uczniem z głęboką ,wieloraką niepełnosprawnością.

 

Ponadto absolwent tej specjalności:

 • odznacza się wrażliwością na problemy związane z kształtowaniem postaw dzieci wobec ich środowiska społecznego,
 • prezentuje postawę współpracy i współdziałania ze środowiskiem rodzinnym dziecka i innymi instytucjami zajmującymi się edukacją i opieką nad dziećmi,
 • okazuje szacunek dla trudu i motywacji niepełnosprawnego wychowanka,
 • jest świadom konieczności ciągłego rozwijania swojej wiedzy i kompetencji zawodowych.

 

Przedmioty w ramach specjalności:

 • Oligofrenopedagogika
 • Elementy psychiatrii i psychopatologii
 • Diagnoza psychopedagogiczna osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • Podstawy prawne kształcenia, rehabilitacji i zabezpieczenia społecznego osób niepełnosprawnych
 • Wczesne wspomaganie i zabezpieczenie rodzin osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • Oligofrenologopedia
 • Rewalidacja osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • Ortodydaktyka
 • Metodyka nauczania osób niepełnosprawnych intelektualnie w różnym stopniu
 • Metodyka nauczania w systemie integracyjnym
 • Moduł: Projekt praktyczny

Praca

Absolwent specjalności może znaleźć zatrudnienie w szkołach podstawowych, przedszkolach, publicznych jak i niepublicznych placówkach oświatowo-wychowawczych. Absolwent posiada pełne kwalifikacje do nauczania w placówkach oświatowych prowadzących klasy i przedszkola zintegrowane.

 

 

Opłaty

Pedagogika - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 395 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

 

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

Partnerzy

Partnerem Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w obszarze pedagogiki są m.in. Kuratorium Oświaty w Katowicach, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM",  ABC Data Centrum Edukacyjne, Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej, Akademia Maluszka WSB, Regionalne Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Autystycznych w Katowicach, Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych.

     

 

 

Najczęściej wybierana specjalność

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie...

Sprawdź szczegóły

Dzienne studia dofinansowane

Studia dzienne za TYLKO 100 zł miesięcznie

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca