Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami logopedii

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Celem specjalności jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej ze szczególnym uwzględnieniem tematyki prowadzenia działań diagnostycznych i terapeutycznych zaburzeń mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Moduł pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne uzupełniona jest modułem elementy logopedii.

 

Specjalność jest adresowana do studentów posiadających kwalifikacje do nauczania w przedszkolach i klasach I-III, zdobytych w ramach studiów I stopnia lub studiów podyplomowych.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 • wybranych zagadnień pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, logopedii, wczesnego wspomagania rozwoju, która pozwala na zaplanowanie i zrealizowanie działań w zakresie diagnozy i korekty rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • funkcjonowania człowieka, rodzajów zaburzeń i wpływów czynników endo- i egzogennych na rozwój jednostki,
 • zaawansowanych zagadnień edukacji środowiskowej, matematycznej, językowej, muzycznej,
 • znaczenia wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka w różnych sferach i na poszczególnych etapach rozwoju,
 • systemu oświaty w Polsce, zna zasady organizacji szkoły, zna najważniejsze rozporządzenia i inne akty prawne regulujące prace szkoły i nauczyciela,
 • pedagogiki twórczości, zna metody i techniki stymulowania działań twórczych dzieci,
 • alternatywnych form edukacji,
 • uwarunkowań prawidłowego rozwoju mowy,
 • zaburzeń mowy dzieci, metod ich diagnozowania, metodyki prowadzenia elementarnej terapii logopedycznej, w tym również w oparciu o gry i zabawy,
 • profilaktyki logopedycznej,
 • wykorzystywania w pracy z uczniami komunikacji wspomagającej i alternatywnej.

 

Absolwent posiada umiejętności:

 • obserwowania, wyszukiwania, przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych z punktu widzenia problemów edukacyjnych, w tym związanych z logopedia,
 • diagnozowania i projektowania działań praktycznych,
 • rozpoznawania, różnicowania i diagnozowania zaburzeń mowy,
 • właściwego doboru metod, form i środków wykorzystywanych w ramach wybranych zajęć, w kontekście potrzeb ucznia, prognozowania efekty wychowawcze,
 • formułowania celów, realizowanych w ramach różnych form edukacji alternatywnej,
 • właściwego doboru środków i metod pracy z uczniem w zakresie pobudzania jego aktywności matematycznej, językowej, środowiskowej, muzycznej i ruchowej,
 • rozpoznawania, różnicowania i dokonywania wstępnej diagnozy zaburzeń mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • projektowania i przeprowadzania zabaw wspierających diagnozę i terapię logopedyczną,
 • podejmowania działań w zakresie profilaktyki logopedycznej,
 • zastosowania wybranych technik komunikacji wspierającej i alternatywnej,
 • dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia, twórczego animowania pracy nad swoim rozwojem i rozwojem swoich uczniów.

Ponadto absolwent:

 • ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego,
 • rozumie wagę profesjonalizmu oraz etyki zawodowej,
 • prezentuje postawy twórcze, kreatywnego myślenia,
 • jest wrażliwy i empatyczny wobec uczniów dotkniętych zaburzeniami mowy,
 • dostrzega potrzebę wprowadzania nowatorskich metod pracy z uczniami, jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych,
 • utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej - dostrzega potrzebę i konieczność podmiotowego stosunku nauczyciela względem ucznia,
 • jest wrażliwy na problemy edukacyjne - jest przekonany o konieczności dbania o harmonijny rozwój sfery intelektualnej, sfery  komunikacji społecznej oraz sfery umiejętności praktycznych; jest gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem.

 

Przedmioty w ramach specjalności

 • Pedagogika twórczości
 • Alternatywne formy edukacji w klasach I-III i w przedszkolu
 • Aktywność matematyczna dziecka w klasach I-III i w przedszkolu
 • Aktywność językowa dziecka w klasach I-III i w przedszkolu
 • Środowisko w aktywności dziecka w klasach I-III i w przedszkolu
 • Animacja muzyczno-ruchowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Komunikacja interpersonalna z dzieckiem
 • Podstawy zarządzania oświatą
 • Rozwój zawodowy nauczyciela
 • Diagnoza i korekta zaburzeń rozwoju dziecka
 • Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka w szkole i przedszkolu
 • Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy
 • Kształtowanie się rozwój mowy dziecka
 • Klasyfikacja zaburzeń mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Wstępna diagnoza logopedyczna
 • Opóźniony rozwój mowy oraz sposoby jej stymulacji
 • Zastosowanie gier i zabaw w terapii logopedycznej
 • Profilaktyka logopedyczna
 • Komunikacja wspomagająca i alternatywna
 • Terapia logopedyczna

Praca

Absolwent specjalności posiadający kwalifikacje nauczycielskie jest przygotowany do pracy w przedszkolach i klasach I-III w szkołach podstawowych.

 

 

Opłaty

 

Studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
 
Studia stacjonarne i niestacjonarne 100 zł * 350 zł 440 zł 440 zł 440 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

 

Sprawdź listę bonifikat, możesz zaoszczędzić nawet 695 zł: TUTAJ 

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

 

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

Partnerzy

Partnerem Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w obszarze pedagogiki są m.in. Kuratorium Oświaty w Katowicach, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM",  ABC Data Centrum Edukacyjne, Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej, Akademia Maluszka WSB, Regionalne Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Autystycznych w Katowicach, Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych. 

     

 

 

Najczęściej wybierana specjalność

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną

Sprawdź szczegóły

Promocja dla absolwentów studiów WSB

2 dyplomy w 2 lata

 

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Menedżer projektów IT

 

Sprawdź szczegóły